opdateret 4. februar 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 4. januar 2000:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

tirsdag d. 4. januar 2000, kl.16.00 – 20.30 i Egå.

1. Valg af referant : Jens Blicher (JB)

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 4. november 1999

ad udgifter til referenceprogram : Anne Grethe Jurik (AGJ) har kontaktet Sundhedsministeriet med henblik på økonomisk støtte. Sundhedsstyrelsen har ingen penge.

3. Generalforsamling:

Ingen valg i år. Dagsorden i følge vedtægterne. Emne for det videnskabelige møde i forbindelse med generalforsamlingen :"Status for speciallægekommisionen pr. 14.4.2000."

4. Forårsmødet, bl.a. bevilling fra KIRUMED

"Det hensigtsmæssige patientforløb" støttes fra KIRUMED-midler med 15.000 kr

5. Speciallægekommisionens arbejde.

Charlotte Strandberg deltager i orienterende status møde 18.1.2000.

6. Lands- og landsdelsfunktioner.

Der har været afholdt indledende møde i Sundhedsstyrelsen omkring specialebeskrivelser. Foreløbig specialebeskrivelse udsendt til alle røntgenafdelinger. Indtil nu kun få kommentarer. Nyt forslag forventes i løbet af et par måneder.

7. Referenceprogrammer

Der mangler kun gastro-afsnittet. Der rykkes.

8. Kvalitetskontrol

Dansk Standard og Niels Skovgaard (NS) har taget initiativ omkring standardisering af digital radiologi og kvalitetsudviklingssystemer på danske røntgenafdelinger. Bestyrelsen er usikker på DRS’ rolle, hvorfor AGJ kontakter NS med henblik på afklaring.

9. Billeddiagnostiske interessegrupper (mammadiagnostik, onko- og muskuloskeletal radiologi, intervention, børneradiologi og neuroradiologi (?))

"Spilleregler" for relationen mellem disse grupperinger og DRS opstilles (AGJ). Behandles som punkt på generalforsamlingen.

10. Håndtering af kiropraktorbilleder:

Fra Foreningen for Muskuloskeletal Radiologi i Danmark har bestyrelsen modtaget et forslag til de radiologiske afdelingers håndtering af røntgenundersøgelser udført af kiropraktorer :

1) Når praktiserende læge ønsker beskrivelse/rekvisition af røntgenundersøgelse udført af kiropraktor rekvireres en beskrivelse fra kiropraktoren.

2) Hvis røntgenundersøgelse/beskrivelse ikke anses fyldestgørende, står røntgenafdelingerne til rådighed med supplerende beskrivelse, og undersøgelsen sendes til røntgenafdelingen medfølgende:

a: Røntgenbilleder med tilhørende beskrivelse/indikation fra kiropraktoren

b: Kliniske oplysninger og indikation fra praktiserende læge.

Bestyrelsen kan fuldt bakke op om synspunkterne.

11. Formandens meddelelser:

- Inspektorordningens evalueringsrapporter er kommet.

- DRS har fået kontakt med det mongolske radiologiske selskab.

- Karen Lisbeth Dirksen er ansat som konsulent i Patientklagenævnet sammen med Sven Dorph.

12. Næstformandens meddelelser:

Ingen yderligere.

13. Sekretærens meddelelser:

Ingen yderligere. På den øvrige bestyrelses foranledning blev sekretærens udgifter drøftet. Der sker hurtige ændringer i kommunikationsformen og nu har sekretæren ganske stor e-mail traffik. Den heraf øgede telefonregning skønnes til 500 kr i kvartalet pt. og tilstiles sekretæren. Bestyrelsen er taknemmelig for at sekretæren anvender sin egen computer til løsning af selskabets sekretæropgaver.

14. Kasserens meddelelser

Ingen meddelelser. Forfald pga sygdom.

15. Evt.

Ingen punkter

16. Dato for næste møde:

14.4. i København. Telefonmøde 3. marts kl. 14, evt. med efterfølgende møde i marts.

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS