opdateret 21. april 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 22. januar 2001:


Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

mandag d. 22. januar 2001, kl. 16.00-20.00

i Virum

Dagsorden:

1. Valg af referent

Jens Blicher

 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet 08.11.00

Godkendelsesproceduren af referat drøftet.

3. reviderede udgave af specialeplanlægningen fra Sundhedsstyrelsen går til høring.

 

3. Generalforsamling

20. april 2001 19.30 RH. Gennemgang af dagsorden.

 

4. Videnskabeligt møde 20.04.01

Foranlediget af omstændighederne ændres emnet til: "Nyt system til bestemmelse af ressourcetyngden af radiologiske procedurer (radiologiens DRG)".

 

5. Trykning af vejledningerne.

Der trykkes 1000 til ca 8000 kr + moms. Alle medlemmer får et exemplar. Hvert sygehus tilsendes 3 exemplarer. Ved behov for yderligere mod regning.

 

6. Kvalitetskontrol i forbindelse med røntgenbekendtgørelsen

DRS´ rolle uklar. Der laves kvalitetshåndbøger flere steder i landet. Vi afventer drøftelse med DRO.

 

7. DRS' E-kurser

Drøftes.

 

8. E-kurser i pædiatrisk nefro-urologi - økonomisk støtte?

Sammen med Dansk Pædiatrisk Selskab. Egenbetaling 350 kr. Der bedes om a) tilskud b)underskudsdækning. Kurset er for medlemmer af begge selskaber. Der ydes et tilskud på 5.000 kr fra DRS. Underskudsgaranti ydes ikke.

 

9. ECR/EAR

EAR generalforsamling: VAL deltager. Vedtægtsændringer foreslår 1 års formandsperioder. Drøftes.

Forslag til president og vicepresident ønskes. Der er ikke opstillet kandidater. VAL undersøger i Wien.

 

10. Formandens meddelelser

MTV vejledning modtaget. Er sendt til alle rtg.afd.

KIRUMED har ændret beløbstørrelsen, nu er der bevilget 30.000 kr.

Inspektorrapport modtaget fra Glostrup.-flot.

SIS oplæg til vejledning til måling af referencedoser. Enkelte sproglige kommentarer.

Videreuddannelse. CS er suppleant for Liselotte Højgaard i det nationale råd for videreuddannelse.

Jens Karstoft bedes om at overtage posten i Cancergenetisk udvalg, der holder møder i Odense.

Rapport: Brystkræftbehandling på danske sygehuse sendes i circuklation blandt bestyrelsesmedlemmerne (start JB).

Tilbud til studerende til introduktion til radiologien i Esbjerg, gældende for studerende i Århus og Odense. Spørger om tilskud til kursusudgifter. 5000 kr bevilliget med bemærkning om, at arrangementet bør omfatte alle lægeskoler i Danmark.

 

11. Næstformandens meddelelser

Henvendelse vedrørende kvantiteten af MR undervisning i diagnostisk radiologi sammenlignet med undervisningen i klinisk fysiologi. Bestyrelsen ser på problemstillingen.

Diagnostik foretaget af andre personalegrupper drøftet. Principielt bør diagnostik forbeholdes radiologer; men i veldefinerede nicher kan lokale forhold befordre uddelegering på radiologens ansvar.

 

12. Sekretærens meddelelser

Bidrag til temanummer i U.f.L. til sommer forventes at ske i redaktionens regi. Ugeskriftets redaktion står for temanumret.

 

13. Kassererens meddelelser

Regnskab fra forårsmøde i Vejle modtaget. Overskud.

Regnskab fra novembermødet modtaget. Underskud. (Enkelte deltagere har ikke betalt, der er rykket hele 2 gange !)

Økonomien rimelig.

 

14. Evt.

Fremtidige møder. Forårsmøde tilstræbes næste gang i 2003.

Overdragelsesmøde

Fremtidigt bogtrykkeri drøftes.

Stigende medlemstal.

 

15. Dato for næste bestyrelsesmøde

20.4.2001 kl 1300 Doctors Pub.

 

 

Jens Blicher

 

 

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS