opdateret 26. januar 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2002:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

torsdag den 17. januar 2002 kl. 15.00

hos Trine Torfing, Østerbæksvej 75, Odense M.

Dagsorden:

1 Valg af referent: Erik

2 Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde den 8.11.01:

Chr. Sivertsens indlæg angående digital billeddannelse. Trine kommenterer det på DRS vegne.

Adgang til DRS medlemsliste skal på som punkt til generalforsamling.

Erik orienterede om de to afholdte møder i Sundhedsstyrelse om spredning af PET i Danmark.

Anne Grete Jurik er udpeget som editor til ACTA.

FAS efterårskonference den 16-11-01: Hvor skal sundhedsvæsenet hen. Charlotte orienterede om konferencen.

3 Opfølgning og status fra novembermødet 2001:

Positive tilbagemeldinger fra medlemmerne om mødet. Også 2. dagen var god med god diskussionslyst. Organisationen vedr. middagen og tilmeldinger til møder og e-kurser skal forbedres. Økonomisk var der overskud.

4 Aprilmøde og generalforsamling 2002:

Det 150. videnskabelige møde holdes sammen med Foreningen Røntgensamlingens Venner i Medicinsk Historisk Museum med Johannes Præstholm som mødearrangør. Endelige program i aprilbladet.

E- kursus i mammabilleddiagnostik 19-04-02 fra 08.30 til 15.30. Ilse Vejborg er kursusleder. Afholdes i Medicinsk Historisk Museum, Bredgade. Pris 650 kr. Aflyses ved < 30 deltagere, da kurset ellers vil give et uacceptabelt underskud, da der også kommer en udenlandsk foredragsholder. Indbetaling til kasserer Trine på kasserer@drs.dk. CME points efter reglerne. Deadline: 15-03-2002.

Generalforsamling:

19-04-2002. Gennemgang af dagsorden.

5 Forårsmødet 2002:

3. og 4. maj i Viborg. Gennemgang af det foreløbige program. Endelige program og tilmelding i aprilbladet.

6 Novembermødet 2002:

Korrespondence og oplæg fra E-kursusudvalget angående fremtidig

møde og kursusaktivitet diskuteres. Charlotte tager kontakt til udvalget.

Der foreligger derfor ikke noget emne til novembermødet endnu, men vil blive

opklaret i nærmeste fremtid.

E-kursusudvalget har konstitueret sig med Vibeke Andrée Larsen som formand.

Næstformand er Henrik Gregersen. Sekretær blev Inger Andersen.

7 DRS’s deltagelse i ECR kongressen i Wien 2002:

Både Erik og Birthe deltager i EAR generalforsamlingen. Birthe er hoveddeltager. Charlotte kontakter EAR om forslag til 2. vicepresident.

8 E-kurser

Se punkt 6.

9 Målbeskrivelser og Logbøger:

Udkast til målbeskrivelser og logbøger foreligger endnu ikke. Der er

valgt nye kontaktpersoner og nedsat en arbejdsgruppe som mødes 1. gang

5/2-02, og der er planlagt en arbejds week-end sidst i februar.

Kontaktpersoner er Birthe Højlund og Vibeke Andrée Larsen. Som yderligere

medlemmer af arbejdsgruppen deltager Anne Grethe Jurik og Charlotte

Strandberg. BH vil stå som "penneføre" og vil orientere om forløbet ved

generalforsamlingen.

10 Økonomi for de teoretiske A-kurser:

Nye regler og vejledninger om administration af a-kursus er udsendt til hovedkursuslederne. Der laves rammebevilgning, som skal overholdes af kursuslederne.

11 Fagområder:

Begrebet fagområder er fortsat under diskussion i det

Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Der er kommet to modstræbende

forslag fra DMS og Lægeforeningen. Før der foreligger noget endeligt herfra

skal Selskaberne ikke tage stilling til noget, men vi kan godt så småt

overveje hvilke fagområder DRS kunne tænke sig. DRS har tidligere peget på

organrelaterede fagområder, men alt er fortsat åben til diskussion. CS har

skrevet til interesseforeningerne og emnet vil blive diskuteret på

generalforsamlingen.

12 Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer:

Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer er under revision hos de

respektive delforeninger. Deadline er sat til 1.juli 2002. Vi er af Dansk

Pædiatrisk Selskab blevet forespurgt om vi vil sende vejledningerne ud til

høring i de respektive Selskaber. Bestyrelsen er enige om, at det vil vi

godt, men først efter at de er blevet revideret. CS skriver til formanden

for DPS.

13 Formandens meddelelser:

a.Indlægget fra Sten Langfeldt i sidste medlemsblad angående radiologers

pligt til at give sig til kende ved navn diskuteres. Bestyrelsen er enige om

at undersøgerens navn skal stå under en røntgenbeskrivelse. Dette vil

som regel også fremgå af beskrivelser skrevet i RIS system. CS vil svare Sten

Langfeldt.

b. DRS er blevet opfordret til at betale kongresgebyret for to baltiske læger til deltagelse i Nordisk Kongres på Island. Bestyrelsen accepterer dette og CS skriver til præsidenten for kongressen.

c. DRS er af Ugeskrift for læger blevet bedt om at skrive en artikel hvor

Selskabet skulle præsentere sig selv i forbindelse med det nyligt udkomne

nummer om screening. Deadline var dog uacceptabel kort, hvorfor vi afstod

fra dette. Vi vil dog allerede nu begynde at forberede os på at kunne blive

forespurgt i forbindelse med et andet temanummer.

d. Inspektorordningen diskuteres igen. Hvis vi ikke selv vælger disse, udpeges de sandsynligvis fra Sundhedsstyrelsen. Medlemmerne opfordres atter til at tage stilling til dette.

e. Vi er af Sundhedsstyrelsen blevet orienteret om at Land-/ landsdelsfuntionen i :

Embolisering af a-v-malformationer, intracerebrale- og spinale fistler er

flyttet fra Ålborg til Århus, da overlæge Niels Bartholdy flytter til Århus

Kommunehospital. Den endelige udgave af vejledningen er ved at være klar til

trykning.

f. DRS er af Sundhedsstyrelsen blevet spurgt om krav til uddannelse af

Medicinsk gastroenterologer og Kirurger i ultralyddiagnostik, for at kunne

udføre det i Speciallægepraksis. Vi er også blevet spurgt om vi vil

certicifere dem i denne uddannelse. CS har i samarbejde med DUDS' formand

oplyst Sundhedsstyrelsen om minimumskrav for ultralyduddannelse for speciallæger i

radiologi.

Vi har samtidig svaret at vi ikke ser os i stand til at stå til ansvar for

at den nødvendige kompetence er opnået. Det må være de respektive Videnskabelige Selskaber, som selv står til ansvar for dette.

14 Næstformandens meddelelser:

Ingen meddelelser.

15 Sekretærens meddelelser

Erik deltager i en arbejdsgruppe i sundhedsstyrelsen, der skal lave en detaljeret rapport om spredning af PET i Dnmark. Arbejdet forventes afsluttet inden sommer 02.

16 Kasserens meddelelser:

Regnskab for 2001 diskuteres. Man vil kontakte revisor og revisorsuppleant angående dette. Det kan blive nødvendigt med ekstern revisor. BH vil forhøre sig mhp på priser på dette.

17 Evt.

Zoreh Rasti trækker sig som bestyrelsesmedlem. Foreslår i stedet Michelle Nemerey.

18 Dato for næste møde

19-04-2002 kl 13.00.

Med venlig hilsen Erik Lundorf.

 


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS