opdateret 23. marts 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 18. Februar 1999:


Ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag d. 18. Februar 1999

Tilstede(telefonmøde): Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Charlotte Strandberg, Finn Mathiesen, Vibeke Andrée Larsen.

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Opfølgning af referat af mødet 15.12.98
 3. Generalforsamling
 4. Speciallægeuddannelsen
 5. Videnskabeligt møde 23.4.99
 6. Forårsmøde i Slagelse
 7. Prognose for radiologiske speciallæger
 8. MTV-rapporten "Ondt i ryggen"
 9. EAR/ECR medlemskab, oplæg fra Italien
 10. Formandens meddelelser
 11. Næstformandens meddelelser
 12. Sekretærens meddelelser
 13. Kassererens meddelelser
 14. Evt.
 15. Dato for næste bestyrelsesmøde

 

 1. VAL valgt
 2. Ingen kommentarer
 3. Der foreligger forslag til alle udvalgsposter, dirigent er fundet, auditorium bestilt. Tilmelding til middag på Doctors Pub mellem mødet og generalforsamlingen vil komme i næste medlemsblad.
 4. CS har været til møder i "rygdækningsudvalget" for speciallægekommisionen. Der er kommet et oplæg fra Jørn Nerup med forslag til en ny opbygning af speciallæge-uddannelsen. CS skriver et brev tilbage med vores kommentarer. Hovedpunkterne er, at vi ikke ønsker speciallægeuddannelsen afkortet, snarere tværtimod; vi ønsker ikke turnusordninger afskaffet og ikke en subspecialisering allerede under speciallægeuddannelsen. Specialist-eksamen har været nævnt og det er vi pricipielt ikke på forhånd i mod. Derudover er det foreslået at enkeltstillingsklassifikationen skulle bortfalde. Dette kan blive problematisk, da der er lagt et stort arbejde i dette fra amternes side og det først nu er begyndt at fungere.
 5. Emnet er referenceprogrammer. Der skal være møde om dette d. 26.2.99 med deltagelse af AGJ og JB, som står for planlægningen af det videnskabelige møde.
 6. Prisen på forårsmødet er nu i et acceptabelt niveau. Slagelse er ved at invitere udenlandske foredragsholdere og det endelige program kommer i næste blad.
 7. Jens Boesen fra organisationen arbejder på en prognose. CS har skrevet til Sundhedsstyrelsen og givet nogle foreløbige tal. CS rykker Jens Boesen for den endelige prognose.
 8. Den endelige rapport "Ondt i ryggen" er nu kommet og der har fortsat ikke været radiologer inddraget i arbejdet, selvom vi har kontaktet MTV-udvalget om dette flere gange. Der er væsentlige fejl i rapporten bl.a. omkring prissætningen af de forskellige undersøgelser. JB skriver igen til MTV-udvalget og gør opmærksom på, at vi ikke har været inddraget samt på de fejl der er i rapporten.
 9. Der er kommet et brev fra det italienske radiologiske selskab (SIRM), der påpeger at ECR er ved at få for stor magt i forhold til EAR, at man ikke ønsker en årlig europæisk kongres og at man ikke ønsker individuelle medlemskaber af ECR. Dette skulle have været diskuteret i EAR på et tidligere møde, men SIRM mener ikke det er sket. Derfor vil SIRM indefryse deres medlemsbidrag til EAR indtil diskussionen er forløbet og de har bedt om at dette kommer på mødet til marts i Wien.Vi er principielt enige i de synspunkter det italienske selskab kommer med og AGJ vil meddele EAR at vi støtter SIRM og ønsker en diskussion på mødet i Wien og heller ikke betaler til EAR før der er taget nogle beslutninger om hvordan den fremtidige organisation skal være.
 10. Ingen meddelelser.
 11. Møde i udvalget om radiograf-uddannelsen d. 25.3.99. JB deltager.

  JB har kontaktet Astra mhp at DRS kunne få del i flere legatmidler. Astra meddeler at medlemmer af DRS er meget velkomne til at søge de rejselegater der er opslået i Ugeskriftet.

 12. Der er kommet en forespørgsel fra Kræftens Bekæmpelse, der vil have os til at prøve at give et bud på det optimale antal CT- og MR-skannere i DK i lighed med at Dansk Onkologisk Selskab har givet et bud på antallet af accelleratorer. CS sender en rapport rundt; AGJ vil gerne prøve at beregne antallet.
 13. Årsregnskabet er ved at blive gjort op.

  FM deltager i møde i Sundhedsstyrelsens § 14 udvalg.

  Vi er blevet kontaktet af Telia mhp at sælge vores "hjemmeside-navn". Det er vi ikke interesseret i med mindre de kommer med et "tilbud, vi ikke kan afslå".

 14. Det besluttes, at evt. sekretær bistand skal aflønnes med 100 kr/time.

15. Næste møde: Doctors Pub d. 23.4.99 kl. 12.30.

Med venlig hilsen Vibeke Andrée Larsen

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS