opdateret 24. januar 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 14. april 2000:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

fredag d. 14. april 2000

Doctor’s Pub, København

 

Deltagere : AGJ, CS, VAL, ER og JB

Dagsorden

    1. Valg af referent

JB

    2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 03.03.2000

ad 4 forårsmødet: Formændende tilskrevet; men svar er ikke modtaget.

ad 4 efterårsmødet: Lokalitet endnu ikke fundet. Afklaring haster.

ad 9 MTV af coiling af aneurismer endnu ikke klar til drøftelse.

    3. Generalforsamling 

Dirigent: Svend Collatz Christensen foreslås.

ad formandens beretning: DRO og indførelse af den nye bekendtgørelse. DRS anser at det først og fremmest er en opgave for DRO, kontakt tages til bestyrelsen i DRO. Regnskabet er trykt i bladet. Forslag om kontingentnedsættelse drøftet. Fremover kan der komme øgede udgifter bl.a. til aflastning af sekretærens opgaver, som andre videnskabelige selskaber "køber sig til". Kommende bestyrelser må derfor evt skulle foreslå kontingentforhøjelse. Budgettet gennemgået.

    4. Bestyrelse fra 2001 

Fremtidig sammensætning drøftet, arbejdsbyrden er ikke ringe og der synes at blive dårlig kontinuitet i bestyrelsen.

    5. Forårsmøde i Vejle

AGJ, CS, ER deltager, JB delvist

    6. Novembermøde 

Skeletgruppen bedes om arrangement og aspekter omkring kræftplanen.

    7. Referat fra E-kursusudvalg.

God tilmelding til kurset i thoraxradiologi. Interventionskurset planlagt til 23.10.2000. Emnet er "Vaskulær intervention" med vægt på den rolle de perifere radiologiske afdelinger skal spille, samt belyse hvad der kan udføres på landets centre. Niveauet for E-kurser er speciallægeniveau. For introduktionsreservelæger forventes uddannelsestilbuddene at komme fra regionale og lokale initiativer.

    8. Formandens meddelelser 

Vejledningen har været til høring hos 103 øvrige videnskabelige selskaber. Responset har været godt og gode bidrag er modtaget. De endelige vejledninger er sendt til Sundhedsministeriet mhp. dækning af udgifterne til trykning. Vejledningerne er i god overensstemmelse med nye guidelines fra EU, som lige er modtaget.

Udkast fra Statens Seruminstitut vedrørende brug af ampuller, hætteglas mv modtaget. Ingen bemærkninger.

Røntgenklassifikation har annuleret individbaseret rapportering. Et "forløbslandsregister" vil senere løse en del af disse problemer.

Jens Karstoft med i arbejdsgruppe vedrørende decentral strålebehandling. Oversigt af CT-scannere i DK fra Åse Wagner og Ann Marie Nehn modtaget. Takkekort fra Inge Møller modtaget

Rapport vedrørende medicinsk appparatur og medicinsk teknologivurdering vil være færdig i maj.

    9. Næstformandens meddelelser

Ingen

    10. Sekretærens meddelelser

Ingen

    11. Kasserens meddelelser

1,54 kr/km er ny kørselsgodtgørelse

    12 . Evt

Intet

    13. Dato for næste bestyrelsesmøde 

4.5.2000 ved forårsmødet

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS