opdateret 4. juni 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 19. april 2002:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag d. 19.april 2002 kl. 13.00-15.30

Esplanaden 8 C , 2. sal, København

Deltagere : C. Strandberg, T.Torfing, B.Højlund, E.Lundorf, Z.Rasti og Svend.Collatz Christensen

 

1. Valg af referent: Zoreh

 

2. Opfølgning af referat fra BS-møde d. 17.01.02 :

Ingen opfølgning her, men de uafklarede punkter diskuteres senere da de indgår som separate punkter på dagsordenen .

 

3. Fagområder :

som det står i sidste medlemsblad har DRS’s bestyrelse ønske om følgende fagområder:

1.gastrointestinal radiologi

2.thorax radiologi

3. urogenital radiologi

4.kar og interventions radiologi

5.pædiatrisk radiologi

6.mammografi

7.neuroradiologi

8.muskuloskeletal

9.onkoradiologi

samt fortsat mulighed for ekspertfunktion i UL og MR på store afdelinger, hvor der vil foregå meget forskning og udvikling.

Dette vil blive diskuteret på aftenens generalforsamling.

Fagområderne bestemmes af DRS og skal forhandles med DMS.

Der er den 17.4. 02 vedtaget en definition på fagområder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Denne vil blive præsenteret på aftenens generalforsamling og vil blive trykt i næste medlemsblad.

 

4. Målbeskrivelser og Logbøger :

B. Højlund og V. Andrée er kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen og ansvarlige for processen. I arbejdsgruppen deltager yderligere C. Strandberg, A. G. Jurik samt Claus Jensen .

Det første arbejdsudkast er sendt til SST, som er kommet med tilbagemelding.

Arbejdsgruppen har planlagt flere møder i løbet af foråret og har lagt en plan for den videre proces, hvor dels formændene fra interesseforeningerne samt de uddannelsesansvarlige overlæger vil blive inddraget. Udkastet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med. Det endelige udkast er til SST vil formentlig blive klar i løbet af efteråret.

Selskabet har tidligere fået 50.000 kr. fra STT til arbejdet, og der vil yderligere blive betalt 25.000 kr., når 2. udkast indsendes og 25.000 kr. når arbejdet er endeligt færdigt, hvis ikke tidsfristerne overskrides betydeligt.

Anne Grethe Jurik vil sammen med delkursuslederne skrive et oplæg til målbeskrivelser for de specialespecifikke teoretiske kurser.

Målbeskrivelserne vil blive diskuteret på generalforsamlingen.

 

5. Inspektorordningen :

Vi mangler følgende antal inspektorer :

3 i region nord

4 i region syd

2 i region øst

Vi har tilsagn fra 3-4 i region Øst, 1 i region Syd og 1 i region Nord. CS vil direkte kontakte yderligere i Region Syd og Nord.

 

6. Generalforsamling 2002 :

Aftenens generalforsamling gennemgås sammen med S. Collatz, som bestyrelsen vil foreslå som dirrigent.

 

7. Honorering ved teoretiske E-kurser :

Sundhedsstyrelsen vil kun honorere hovedkursuslederen og tager afstand fra at dette honorar deles med delkursuslederne, som således kun honoreres for deres undervisningstimer. Sundhedsstyrelsens begrundelse er at de får løn fra deres afdeling mens de er på kursus.

 

8. Forårsmødet 2002 :

Aflyst pga. manglende tilslutning.

 

9. Fremtidige møder og E-kursusaktivitet i DRS :

Som der står i medlemsbladet går vi ind for sammenlægning af videnskabelige møder og E-kurser til 2 gange om året, april og november.

 

10. Novembermødet 2002 :

Afholdes i Gentofte. Auditorium og tilsagn fra undervisere er på plads. Emnet er Traumatologi og den ansvarlige er Henrik Teisen . Bestyrelsen vil sammen med E-kursusudvalget stå for det praktiske inklusiv middag torsdag aften.

 

11. DRS`s medlemsblad :

Sekretæren er kommet med det forslag at vi igen overvejer at medlemsbladet kun skal foreligge i elektronisk form. Dette vil gøre at evt. fejl hurtigt kan rettes. Deadline og tilmelding til kurser kan bedre afpasses. Der vil også kunne spares penge til trykning, men vi vil så formentlig miste vores annonceindtægt. Det er ikke økonomien, der skal afgøre det. Der er fortsat store fordele og nostalgi ved at have et blad i trykt form. Vi vil diskutere det ved GF. Overvejer vi at afskaffe bladet i trykt form vil det først blive efter næste generalforsamling, så medlemmerne kan stemme om det.

Det kræver ikke vedtægtsændringer, hvis bare den endelige dagsorden til generalforsamlingen vil blive udsendt til medlemmerne med post Danmark.

 

12. Vejledning vedr. radiologiske procedurer :

Disse vejledninger ligger på nettet og kan frit hentes. De vil blive revideret i løbet af efteråret. Vi overvejer ikke at genoptrykke dem da vi ikke får penge til det fra Sundhedsministeriet.

 

13. Formandens meddelelser :

Vi er blevet bedt om at pege på mulige kandidater til The Image Interpretation Session, ECR 2003.

 

14. Næstformandens meddelelser :

ingen

 

15. Sekretærens meddelelser :

ingen

 

16. Kassererens meddelelser :

ingen

 

17. EVT. :

intet.

 

18. Dato for næste møde :

11. 06. 02 kl. 14.30 på Esplanaden 8C.

 

Zoreh Rasti


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS