opdateret 13. juni 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 14. april 2004:


Referat

Bestyrelsesmøde DRS

Onsdag den 14. april 2004 kl. 18.00

Hos Birthe: Ved Stampedammen 3, Hørsholm

Foreløbig Dagsorden:

 1. Valg af referent

  Michel (pkt. 1 – 9).

   

 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 15. januar.

  Godkendt uden yderligere kommentarer.

   

 3. Generalforsamlingen 15. april. Gennemgang af dagsordenspunkterne.

  Stort minus i regnskabet, hvilket er uacceptabelt. Pga. store udgiftsstigninger på især Acta Radiologica og porto ved udsendelse af medlemsbladet er budgettet for 2004 også i stort minus, hvilket bestyrelsen finder uholdbart. Vi vil derfor foreslå generalforsamlingen en kontingentstigning på kr. 200,- årligt. Det vil tillige være nødvendigt gradvist at overgå fra medlemsblad udelukkende i trykt form til delvist netbaseret, printvenlig form. Endelig vil vi bringe Acta’s fremtid op til diskussion på generalforsamlingen.

  Vi drøfter muligheden for regulær, fast sekretærassistance (især til medlemsbladet) fremover, således at bestyrelsen fremover i højere grad kan bruge energien på faglige og politiske opgaver.

  I øvrigt gennemgik vi punkterne på dagsordenen enkeltvis.

   

 4. Sammenhæng mellem selskabers og industriens økonomi – oplæg fra DMS – se DMS hjemmeside.

  DMS kører en kampagne for at gøre de videnskabelige selskaber uafhængige af industrien. Finansiering af uddannelse og andre faglige/videnskabelige aktiviteter skal i stedet varetages af de offentlige arbejdsgivere (se www.DMS.dk for detaljer).

  Bestyrelsen finder ikke umiddelbart at vi radiologer har de store problemer i den henseende, men vil følge debatten nøje.

   

 5. Inspektorer

  Vi mangler fortsat 2 inspektorer og har et rekrutteringsmæssigt problem. Arbejdet er uhonoreret og lægges oven i en travl hverdag. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på problemet og må også bidrage til en løsning (finansiering?). Foreløbig har man foreslået en model med inspektorer fra andre specialer, hvilket selvsagt ikke vil være helt uden problemer.

   

 6. DRG afregning af mamma - billeddiagnostiske ydelser

  Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik har nu rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, hvor man foreslår indførelsen af mulighed for afregning også med ambulatorietakst i forbindelse med kliniske mammografier, hvor radiologer i screeningssammenhæng ofte vil være eneste lægekontakt for patienterne. Efter gældende regler er der ikke mulighed herfor. Vi afventer svar.

   

 7. Supplerende kriterier til rangstilling af kvalificerede ansøgere til hoveduddannelsesforløbet i speciallægeuddannelsen

  Sundhedsstyrelsen efterspørger input til revision af de supplerende kriterier for pointtildeling /vurdering af ansøgere til uddannelsesstillinger. Bestyrelsen har forespurgt Poul Erik Andersen, formand for vurderingsudvalget, og han finder at point for pædagogisk kursus kun bør tælle såfremt der også kan dokumenteres konfrontationstimer. Bestyrelsen overvejer fortsat og har frist til 26. april.

   

 8. Speciallægeuddannelsen:
  • Målbeskrivelser – portefølje – status

  Logbogen (nu "Portefølje") er kommet retur fra Sundhedsstyrelsen med henblik på tilretninger af især nomenklaturen idet man nu taler om Porteføljer, Logbøger, Cheklister og Vurderingsskalaer. Skemaer er under udarbejdelse.

   • Overgangsordning

  En revideret overgangsordning er ved at være klar, alle uddannelsessøgende radiologer bør opfordres til at kontakte Fayl såfremt deres uddannelsesforløb strækker sig fra den gamle ind i den nye ordning.

   • Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger – status

   

  1. Teleradiologi Arbejdsgruppens foreløbige betænkning er publiceret i medlemsbladets aprilnummer og alt er klart forud for symposiet om Teleradiologi 15. april på Rigshospitalet.
  2. Fagområder - status
  3. Guidelines for radiologer og andre om den erfaring det kræves at opretholde en færdighed.
  4. Bladet. Elektronisk versus papirmodel.
  5. Novembermøde 11.-12. november.
  6. Formandens meddelelser
  7. Næstformandens meddelelser
  8. Sekretærens meddelelser
  9. Kassererens meddelelser. 1. kvartal 2004.
  10. Næste bestyrelsesmøde – dato fastsættes
  11. Eventuelt

  Herudover vil jeg minde jer om at der er aftalt møde med Charlotte (dirigent) mhp planlægningen af generalforsamlingen torsdag kl. 11.00 på RH. Vi kan måske mødes lidt før, hvis vi ikke bliver færdige med ovenstående inden passende sengetid

  På gensyn i Hørsholm

  knus

  Birthe

  PS Mødetidspunktet kl. 18 blev aftalt ved sidste møde men vi kan sagtens starte før hvis i synes.


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 15. januar 2004

Bestyrelsesmøde 26. november 2003

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS