opdateret 14. maj 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 17. april 1998:


Referat af ordinært bestyrelsesmøde

d. 17. april 1998 klokken 1300 - 1600 i København

 

Til stede : Fuldtallig bestyrelse: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Finn Mathiesen, Charlotte Strandberg, Vibeke André Larsen

Dagsorden:

l. Valg af referent.

2. Opfølgning af referat fra mødet 14. januar 1998,

3. Videnskabeligt møde og generalforsamling d.d.

4. Udkast til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter

5. Efterårsmødet

6. Legatuddeling

7. Bidrag til Eastern European Project

8. Formandens meddelelser

9. Næstformandens meddelelser

l0. Sekretærens meddelelser

11. Kassererens meddelelser

12. Evt.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

 

Ad l Valg af referent JB valgt.

Ad 2 Opfølgning af referat fra mødet 14. januar 1998.

Jfr. pkt. 6 : Margit Mantoni har trukket sig. Derved er der kun 3 inspektore. VI skal bl.a. af arbejdsbelastningsmæssige årsager have 6 inspektore. Der vil bliver efterlyst inspektore ved generalforsamlingen. Der er til dato foretaget 2 inspektioner.

Jfr. pkt. 9: CME (Continuing Medical Education): l. år (1999) er et prøveår, som bl.a. skal bruges til at beskrive aktuelle status både med hensyn til omfang og økonomi.

Generalforsamlingen i 1999 : 23. april i København.

Ad 3 Videnskabeligt møde og generalforsamling d.d.

Afviklingen af generalforsamlingen blev gennemgået. Den, der var opfordret til at være dirigent, havde meldt forfald pga sygdom. Alternative personer kunne ikke findes pga tidsnød, hvorfor man enedes om at foreslå Jens Blicher til dirigent og samtidigt gøre opmærksom på, at han er medlem af bestyrelsen.

Ad 4 Udkast til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæ til undersøgelse af patienter.

Kort gennemgang af udkastet.

Ad 5 Efterårsmødet

Indhold : Frie foredrag. Hovedemnet blev diskuteret. Bløddelsdiagnostik og neonatologi blev bra

gt på bane. Enighed om at overveje yderligere emner.

Ad 6 Legatuddeling

Der skal uddeles Nordisk Radiolog Pris til Nordisk Kongres.

Bent Madsens legat og Mosekildes legat kommer også snart for. Kandidater til

legaterne blev drøftet.

Ad 7 Bidrag til Eastern European Project

DRS er blevet amnodet om at sponsorere østeuropæriske kollegaers deltagelse i ECR i følge nævnte projekt. Det blev vedtaget at bevilge de 7500 ATS, der var anmodet om.

Ad 8 Formandens meddelelser

Hvis det vedtages at indføre screening for brystkræft på landsplan, forventes det at kræve 20 radiologer.

Bestyrelsen har indstillet Søren Rafaelsen som selskabets deltager i MTV arbejdsgruppe vedrørende tarmkræft. Niels Jacob Bartholdy er indstillet til MTV arbejdsgruppe vedrørende lungekræft.

Et multicenterstudie af calcaneusfraktur incl. CT har givet anledning til revurdering af anvendelse af ioniserende stråling i kliniske studier.

Ad 9 Næstformandens meddelelser

Intet

Ad 10 Sekretærens meddelelser

Intet

Ad l l Kassererens meddelelser

Vedrørende Lundbeck fonden: Inge Møller bliver formentlig medlem i stedet for J. Præstholm.

Hædersmedlem til Nordisk kongres drøftet.

Ad 12 Evt.

Intet

Ad 13 Dato for næste bestyrelsesmøde

Under Nordisk kongres i København. Formentlig onsdag.

Ref.: Jens Blicher

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS