opdateret 13. juni 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 18. maj 2004:


Bestyrelsesmøde DRS 18. maj 2004

Hos Birthe i Hørsholm

 1. Referent

Michel

2. Opfølgning af referat af 14. april 2004.

        Godkendt uden yderligere kommentarer.

3. Opfølgning på generalforsamlingen 15. april 2004.

Referatet er klart fra Lises hånd og rundsendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen inden fremsendelse til Charlotte Strandberg.

        Relationer til interesseforeningerne økonomisk/fagligt.

Bestyrelsen vil indkalde til et møde med interesseforeningernes formænd mhp. drøftelse af fremtidige samarbejde (kursusledelse, overskudsdeling, kursuskonto, underskudsgaranti etc.). Mødet bliver i Odense onsdag d. 29. september kl. 15.00. Trine er tovholder. Vi vil ved denne lejlighed lægge op til stort videnskabeligt arrangement i foråret 2006 med flere parallelle seancer, som drøftet på generalforsamlingen.

Teleradiologidebatten fortsætter med siddende arbejdsgruppe suppleret med repræsentant fra DRO og Medical Insight. Vi sigter mod 5 timers debatmøde i forbindelse med generalforsamlingen 2005 hvor emnet skal være væsentlig mere praktisk orienteret med vægten lagt på konkrete erfaringer og retningslinier. Sundhedsstyrelsen udmelder i efteråret vedr. ansvarsforholdene i forbindelse med anvendelse af telemedicin. Michel er fortsat bestyrelsens repræsentant.

Vedtægtsændringerne vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde med udgangspunkt i generalforsamlingens debat og et revideret oplæg ved Birthe.

Poul E. Andersen fortsætter endnu et år som formand for vurderingsudvalget, hvorefter bestyrelsen vil foreslå ny kandidat, da han ikke kan genvælges. Ved samme lejlighed skal udpeges ny yngre læge-repræsentant.

Ved næste generalforsamling vil det kollektive abonnement endnu engang komme på dagsordenen, bestyrelsen vil forinden sørge for at undersøge abonnementsbetingelser, opsigevarsler, mulighed for elektronisk abonnement – hvilket jo ville mindske omkostningerne osv.

 1. Elektronisk nyhedspost til medlemmerne.

  Bestyrelsen beslutter at benytte sig af lægeforeningens tilbud om e-mail-baseret nyhedspost, som drøftet på generalforsamlingen. Lise iværksætter det nødvendige med henblik herpå. Vi vil desuden anvende december-nummeret af medlemsbladet som prøveballon for dette udelukkende i elektronisk form med printvenlig udgave suppleret med "e-mail-reminder" til de enkelte medlemmer. I denne forbindelse vil vi efterspørge medlemmernes tilbagemelding.   

   

 2. Guidelines for radiologer og andre om den erfaring der kræves for at opretholde en færdighed.

  Forespørgsel fra Niels Egund og Anne Grethe Jurik vedr. ovenstående.

  Birthe svarer at behovet for guidelines form kommende speciallæger i vid udstrækning imødekommes af den nye speciallægeuddannelse. For ældre radiologer eksisterer ingen officielle retningslinier.

   

 3. Inspektorer.

  Vi mangler fortsat i alt 3 inspektorer.

   

 4. Ansøgning om sekretærbistand til Dansk forening for muskuloskeletal radiologi til fælles dansk referenceprogram.

  Ansøgningen imødekommes.

   

 5. Novembermøde 2004.

  Legatkandidater diskuteredes. Birthe skriver til potentielle legatsponsorer.

   

 6. Forårsmøde 2005.

  Lise kontakter Randers-gruppen vedr. status.

   

 7. Formandens meddelelser.

Birthe har modtaget invitation fra FAS til introduktionskursus for nye UEMS-repræsentanter, Birthe er forhindret men Anna kan muligvis deltage.

Fagområdebeskrivelser er modtaget i endelig udgave indenfor mammadiagnostik og uroradiologi og videresendt til DMS. Flere er undervejs.

Målbeskrivelserne er returneret fra Sundhedsstyrelsen med henblik på endnu en redigering (også nomenklaturmæssigt) af logbog/portefølje. Man efterspørger muligvis tillige en yderligere udpensling af kravene til opnåelse af de specifikke delkompetencer.

Vi afventer aktivt yderligere.

Birthe har tilskrevet Sundhedsstyrelsen vedr. supplerende kriterier for tildeling af point ved ansøgning om undervisningsstillinger. Vi foreslår krav om konfrontationstimer i forbindelse med tildeling af point for pædagogisk kursus samt point for supplerende kirurgisk uddannelse.

11.Næstformandens meddelelser.

    Ingen meddelelser.

12.Sekretærens meddelelser.

Lise har modtaget henvendelse om mulighed for lovende radiologer for ophold på amerikanske radiologiske institutioner og kan formidle kontakten til dem som måtte finde behov.

13.Kassererens meddelelser.

Vi har fortsat ikke betalt kontingent til Nordisk forening for medicinsk radiologi, men vil betale sv.t. antallet af ordinære kontingentbetalende medlemmer.

14.Mødedatoer for efteråret 2004 og generalforsamling 2005.

Bestyrelsesmøde 24. august kl. 13.00 hos Trine i Odense.

Bestyrelsesmøde 10. november kl. 18.00 hos Anna i Herlev.

Generalforsamling 14. april 2005 på Rigshospitalet.

15.Eventuelt.

    Intet.

Tak for godt og effektivt møde!/Michel


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 14. april 2004

Bestyrelsesmøde 15. januar 2004

Bestyrelsesmøde 26. november 2003

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS