opdateret 18. juni 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 3. juni 1998:


Referat af ordinært bestyrelsesmøde

d. 3. juni 1998 klokken 17.40 - 19.30 i København

Til stede : Fuldtallig bestyrelse: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Finn Mathiesen, Charlotte Strandberg, Vibeke André Larsen

Dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Opfølgning af referat fra mødet 17. april 1998.

3. Novembermøde

4. E-kursus

5. Udkast til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om elektronaccelleratorer

6. Legater

7. Formandens meddelelser

8. Næstformandens meddelelser

9. Sekretærens meddelelser

10. Kassererens meddelelser

11. Evt.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde

Ad 1 Valg af referent JB valgt.

Ad 2 Opfølgning af referat fra mødet 17. april 1998.

Der er betalt 7.500 ATS til Eastern European Project

Ad 3 Novembermøde

Oplæg fra Dansk Forening for Interventionsradiologi modtaget.

Mødedato: torsdag d. 29. og fredag d. 30. oktober

Forløbigt program

Emner : Intervention

Frie foredrag

Festmiddag m.m. ikke besluttet.

Ad 4 E-kursus

18.-19./9 og 2.-3./10. : Informationsteknologi og radiologi

Ad 5 Udkast til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om elektronaccelleratore

Taget til efterretning. Formanden svarer.

Ad 6 Legater

Drøftet.

Ad 7 Formandens meddelelser

-Anmodning om økonomisk støtte til kursus for radiografer og sygeplejerske ikke imødekommet.

-Dansk Medicinsk Selskab : "Lægefaglig basis for sygehusvæsnets struktur" er udkommet.

-Fra Esbjerg : Teleradiologi fra røntgenanlæg, der ikke er lægebemandede. De juridiske aspekter henvises til Danske Radiologers Organisation.

-Efter Nordisk kongres justeres DRS vedtægter om repræsentation i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi SSR

-Quality Criteria for CT; Workshop lægges på hjemmesiden.

-Prisstigning på Acta Radiologica : 5 kr til Acta og 20 kr til porto årligt.

-Røntgenklassifikation: Nyt udkast fremkommer.

Ad 8 Næstformandens meddelelser

Deltog i Dansk Medicinsk Selskabs præsentation og debat om : "Lægefaglig basis for sygehusvæsnets struktur". Generel enighed om kriterierne for den gode afdeling mellem patientforeninger, sygehusadministrationer og de videnskabelige selskaber.

Dansk Neurologisk Selskab har stået for referenceprogram omkring demens. Dansk Neuroradiologisk Selskab kontaktes mhp en reaktion på at billeddiagnostik ikke har været hørt på trods af at der indgår en del billeddiagnostik (action Jens Blicher).

Ad 9 Sekretærens meddelelser

Dagens Medicin har oplyst om annoncepriser. De er dyre.

Fra sekretærmøde i nordisk organisation:

- evt koordination af multicenter undersøgelser

-CME

Ad 10 Kassererens meddelelser

-Amtsråds Foreningen har bevilget CME-gruppen 75.000 kr . Det har muliggjort frikøb og mødeorganisering.

-Database for kliniske databaser: Høringsfrist inden 1.10.98

-Vedtægter i bladet og på nettet.

Ad 11 Evt.

Intet

Ad 12 Dato for næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 17/9 1998 i Århus

 

Ref.: Jens Blicher

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS