opdateret 24. januar 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 13. august 2000:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

søndag d. 13. august 2000 kl. 12.30 - 16.30

Hillerød

 

Deltagere: Anne Grethe Jurik, Charlote Strandberg, Vibeke Andrée Larsen og Jens Bllicher

Afbud : Elizabeth Rasmussen (vagt)

    1. Valg af referant : Jens Blicher (JB)

    2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 4. maj 2000

ad referenceprogram : Stadig usikkerhed omkring Sundhedsministeriets stilling til evt medfinanciering. Dans Medicinsk Selskab har måske mulighed for at trykke programmet. Dette opfølges.

Dansk Selskab for Manuel Medicin vil gerne trykke, for dem, relevante afsnit i Manuel Medicin.

    3. Novembermøde.

Praktiske forhold på plads.

Program for fredag på plads.

Program for torsdag: Tilbagemelding fra forskellig side mangler.

Tilmelding og indbetaling samtidigt forsøges. DRS har tidligere haft unødigt bøvl med deltagere, "der glemmer" (trods rykkere) at betale.

Prisen bliver 250 kr/dag og 300 kr for middagen

    4. Legatmodtagere.

Drøftet.

    5. Forårsmøde 2001.

Drøftelse af mødet gav anledning til overvejelser af selskabets samlede mødeaktivitet. Markedet er stort, CME - krav er kommet til etc etc. Emnet velegnet til drøftelse på generalforsamlingen.Der vil ikke blive arrangeret forårsmøde i 2001.

    6. Retningslinier for interessegrupper/foreninger under DRS

Det trykte forslag fra april atter

    7. E-kurser

Regnskab fra thoraxkursus d. 14.4.2000 endnu ikke færdigt. Til dækning af relevante udgifter til overnatning mv lægger vi os efter statens takster.

    8. ECR supportprogram.

Selskabet har modtaget ansøgning på 7.500 Shilling. Bevilget.

    9. IT-radiologisk forum

Modtaget invitation fra René Jensen, Viborg til at deltage. Orientering vil blive bragt i medlemsbladet, så evt interesserede kan melde sig via DRS.

    10. FAS efterårskonference.

Foregår 17.11.2000 Hotel Munkebjerg i Vejle. Ikke besluttet, hvem der deltager

    11. Formandens meddelelser

Speciallægekommissionens betænkning er på nettet ( WWW.SUM.DK )

CT-/ MR-scannerrapporten er færdig.

Forum for Videreuddannnelse bestående af videreuddannelsesansvarlige overlæger foreslået. Drøftet. Ikke hensigtsmæssigt i DRS-regi. Drøftes med Poul Erik Andersen, Odense.

Uddannelsen til radiolog. Justering af andelen af angiografi, dopplerteknologi, CT- og MR-angiografi skal drøftes med Poul Erik Andersen..

Norsk henvendelse om uddannelse i strålehygiejne. Svar vil blive udarbejdet i Strålehygiejnisk Institut.

Evaluering af inspektorrapport foreligger.

EURORAD inviterer til artikler til database. Accepteret.

Dansk Karkirurgisk Selskab ønsker medlem til konsensusrapport. Marianne Egeblad deltager.

Dansk Epilepsi Selskab ønsker radiologisk repræsentant i arbejde vedrørende MR ved epilepsi. DRS har peget på relevante repræsentanter, men kan ikke dække mødeudgifter. Henviser til MR-selskabet og Dansk Neuroradiologisk Selskab.

Redaktør fra Ugeskrift for Læger ønsker artikel om aktuelle billeddiagnostiske landvindinger. Henvist til Interventions selskabet og neuroradiologerne ved prof. Gyldensted.

Lundbecks fond til fremme af radiologien i Danmark. Inge Møller træder ud af bestyrelsen, afløses af Jens Boesen.

Foreningen af Radiografer i Danmark har spurgt om støtte til autorisation af radiografer. Formanden har meddelt dette.

Finn Mathiesen stiller op til executivkommiteen i ISR.

    12. Næstformandens meddelelser

Teleradiologisk kongres i København. Se www.telemedicin.dk

    13. Sekretærens meddelelser.

Acta Radiologica stiger til 345 kr pga portoforhøjelser i Danmark.

    14. Kasserens meddelelser

Fraværende.

    15. Evt.

Drøftelse af i hvilket omfang e-mails skal gemmes. Opfattes som mest lignende tlf.samtaler. Væsentlige mails gemmes.

    16. Dato for næste bestyrelsesmøde

8.11. 2000 i Århus.

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS