opdateret 27. september 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 14. august 2001:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Tirsdag den 14.08. 2001

På RH hos Birthe Højlund

 

Dagsorden:

1. Valg af referent

ZR

2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde den 22.05.01

Sekretær hjælp til formanden er ikke helt i orden endnu. Vi vil gøre op hvad behovet er.

 

3. Novembermødet :

Afh. 8-9/11 2001 på KAS -Gentofte .

Emnet for torsdagen vil være Multi-slice CT. GE vil være behjælpelig med foredragsholdere.

Emnet for fredag vil være Hoved/Hals om formiddagen. Eftermiddagen vil være til frie foredrag , men Digital mammografi diskuteres også.

 

4. Legater/legatmodtagere

Egnede kandidater diskuteres.

 

5. Aprilmøde og generalforsamling 2002

Laves som et fællesmøde med Røntgensamlingens venner, og selve mødet samt alle generalforsamlinger vil foregå på Medicinsk Historisk Museum d 19.04.02.

 

6. Forårsmøde 2002

Viborg vil stå for arrangementet 3.+ 4. maj 2002 i Foulum mellem Viborg og Randers. Nærmere detaljer vil blive annonceret i medlemsbladet.

 

7. E-kurser

Der har været diskrepans i annoncering af E- kurser i 2002 de sidste medlemsblade. Dette vil blive rettet op i næste medlemsblad.

 

8. ECR-supportprogram

DRS har valgt atter at give økonomisk støtte til læger fra de Østeuropæiske lande til deltagelse ECR- 2002.

 

9. Trykning af medlemsblade

Bestyrelsen er blevet enige om at Gentofte Tryk fortsat står for trykning og transport af medlemsbladet til Post Danmark. Listen over alle foreningens medlemmer er fortsat hos sekretæren.

 

10. Vejledninger; referenceprogrammer - salg/revidering

Vejledninger kan bestilles for 25 kr.stk. De rekvireres hos Selskabets sekretær. Det er snart tid til at begynde overvejelser af revidering. Selskabet vil sende en reminder til delforeningernes formand.

 

11. FAS' efterårskonference

Afholdes i vejle d 16.11.01 og handler om funktionsbærende enheder. Selskabets formand er inviteret.

 

12. Nationale Råd for lægers videreuddannelse: Logbøger/ Målbeskrivelser- seminar

Alle specialer skal i gang med at lave nye målbeskrivelser i henhold til Speciallægekommissionens forslag. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har nedsat en udvalg for Målbeskrivelse og Logbøger.

Der vil være et seminar den 28 + 29. august vedrørende udarbejdelse af målbeskrivelser og logbøger.

Birthe Højlund deltager fra DRS. Der er også udarbejdet en skriftlig vejledning.

De tilforordnede i Radiologi: Karen Damgård og Hans Pedersen vil udarbejde de nye målbeskrivelser.

 

13. Sundhedsstyrelsens forslag til ændret administration af teoretiske kurser

Sundhedsstyrelsen har anmodet (pålagt) de videnskabelige selskaber at overtage administrationen af de teoretiske kurser , A-kurser. Årsagen er usmidig sagsgang og manglende økonomi og budgetstyring.

DMS og alle de videnskabelige selskaber incl. DRS har fundet det uacceptabelt og er gået i dialog med SST.

Sagen er nu henlagt til et møde mellem DMS formand og medicinaldirektøren. Der er endnu intet klarlagt.

 

14. Formandens meddelelser

a) Vi har fortsat ikke fået penge fra sundhedsministeriet for trykning af referenceprogrammerne. Vi er det eneste Selskab der har lavet disse vejledninger og vi vælger ikke at rykke yderligere. Selskabet har så stået for økonomien for trykning af første udgave, som er uddelt til medlemmerne og få eksemplarer til sygehusene, samt de øvrige videnskabelige selskaber. Øvrige eksemplarer kan rekvireres mod betaling.

b) Vedr. Mette Perssons oplæg i aprilnummeret om fælles retningsliner til diverse radiologiske undersøgelser vil der i næste medlemsblad blive trykt en opfordring til at diskutere dette i interessegrupperne og melde tilbage.

c) Vi har fået tilbudt en stand til ECR-2002, som vi pænt har sagt nej til, da al korrespondance og mødeaktivitet i DRS foregår på dansk.

d) Vi mangler stadig inspektorer, og vi har endnu fået en rykker. Vi vil atter skrive en opfordring i medlemsbladet og også opfordre afdelingslæger.

e) Der er kommet et oplæg fra DMS angående definition af fagområdet. Bestyrelsen vil se på dette og melde tilbage til DMS.

f) Vibeke Andree`og Peter Gideon har lavet et oplæg til rubrikeken "Test Din Viden" til ugeskrift for læger. Bestyrelsen vil se på dette og melde tilbage så det kan indsendes inden 1. oktober.

 

15. Næstformandens meddelelser

Ingen

 

16. Sekretærens meddelelser

Lægeforeningens kurser om læge-pt. kommunikation.

 

17. Kasserens meddelelser

Kasseren meddelte at E-kurset i gastrointestinal radiologi havde givet underskud på 4600 kr. Kassereren rykkede for at der endnu ikke var orden på alle konti og bankpapirer efter der var skiftet bestyrelse. Der var enighed om at dette hurtigst mulig skulle rettes op, da det er en uacceptabel situation.

18. Evt.

intet

19. Dato for næste møde

8/11-01. Man har samtidig reserveret den 11.10.01 til et telefonmøde eller ordinært møde, hvis ikke novembermødet er på plads.

 

Med venlig hilsen

Zoreh Rasti


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS