opdateret 16. november 1997

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 27. august 1997:


REFERAT AF ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

den 27. august 1997 kl. 14.00 i Hvidovre

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Finn Mathiesen, Charlotte Strandberg, Vibeke Andrée Larsen

Dagsorden:

1 Valg af referent

2 Godkendelse af referat

3 Status vedrørende November-mødet

4 Legatmodtagere

5 E-kursus

6 Etablering af arbejdsgrupper vedrørende billedtransmission/kommunikation

7 Refusion af rejseudgifter

8 Revision af vedtægter

9 Formandens meddelelser

10 Næstformandens meddelelser

11 Sekretærens meddelelser

12 Kassererens meddelelser

13 Eventuelt

14 Dato for næste bestyrelsesmøde

 

1. Valg af referent

VAL valgt

2 . Godkendelse af referat

Referatet fra 7.5.97 godkendes uden kommentarer.

3 . Status vedrørende Novembermødet

Der er sendt en folder om Novembermødet rundt til afdelingerne. Mødet er annonceret afholdt i Dansk Neuroradiologisk Forenings og DRS's regi. FM vil kontakte arrangørerne for på forhånd at få afklaret økonomien omkring mødet. l øvrigt er det annonceret som et efteruddannelsesmøde, hvad det ikke er, da det ikke har været forelagt E-kursus-udvalget. Der er endnu ingen frie foredrag tilmeldt til Novembermødet.

4 . Legatmodtagere

VAL vil kontakte firmaerne og, høre, hvem der i år er interesserede i at give legater. Desuden udformer VAL til næste møde liste over de sidste ca. 10 års legatmodtagere. Mulige kandidater til dette års legater blev drøftet.

5 . E-kursus

E-kursusudvalget holder første møde i næste uge. De skal bl.a. vælge et udvalg, der skal beskæftige sig med hvordan kvalitetssikring kan inddrages i efteruddannelsen. CS tager papirerne med omkring dette.E-kurset til november er færdig arrangeret. Kursusleder AGJ.

6 . Etablering af arbejdsgrupper vedrørende billedtransmission/kommunikation.

Der har meldt sig 8 deltagere til denne arbejdsgruppe. AGJ vil være bestyrelsens repræsentant i dette arbejde. AGJ vil indkalde gruppen til møde, transportudgifterne må den enkelte selv dække. Radiografforeningens formand har meldt sig til gruppen. Hun er ikke individuelt medlem af DRS og kan således ikke deltage; men vi ser gerne deltagelse, hvis hun selv melder sig ind.

7 . Refusion af rejseudgifter

Biltransport i foreningens regi vil blive refunderet med 1,25 kr. pr. kilometer - ikke statens takster på 2,33 kr.

8 . Revision af vedtægter

CS og VAL vil udarbejde et forslag til næste møde.

9 . Formandens meddelelser

Institut for sygehusvæsen har iværksat en undersøgelse om muligheden for tidlig varsling af nye medicinske Teknologier. JB har meddelt, at vi er interesseret i dette arbejde.

Vedr. Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper om lægefaglig basis for sundhedsvæsenets struktur. AGJ har deltaget i møde og svaret på oplæg. Der er indkaldt en arbejdsgruppe af samme sammensætning som til arbejdet om lands- og landsdelsfunktionerne. Det nuværende arbejde ligger meget tæt på dette. Den foreløbige korrespondance vil blive trykt i medlemsbladet.

JB er blevet inddraget i en arbejdsgruppe under sundhedsstyrelsen vedrørende akut medicin. Dette arbejde er direkte afledt af Sygehuskommissionens anbefalinger. Første møde 28.8.97.

FAS holder efterårskonference 14. november 1997. FM vil deltage.

Vi skal melde tilbage til EU angående de udfærdigede rapporter om kvalitetssikring indenfor mammografi og CT-undersøgelser. JB svarer.

FAS har indkaldt til møde om evaluering af efteruddannelsen. CS tager det med til førstkommende E-kursusudvalgsmøde.

Vi mangler 3 repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab i forhold til hvad vi er berettiget til via vores medlemstal. Vi har først valg til DMS i 1999, men da det i øjeblikket ser ud til, at der træffes mange vigtige beslutninger i DMS, vil AGJ meddele DMS, at vi fra nu af vil udnytte alle vores stemmer og 3 fra bestyrelsen (FM, AGJ og VAL) vil så indtil 1999 stå som repræsentanter i DMS udover de 3 vi allerede har.

Dansk Neuroradiologisk Forening har meddelt, at de ikke er interesserede i den nye forening for interventionsradiologi. De står selv for al neuroradiologisk intervention.

Hjardemål fra Strålehygiejnisk Institut foretager i Øjeblikket en landsdækkende undersøgelse af danskeres dosis-belastninger i relation til røntgenundersøgelser. Der vil senere blive publiceret en stor rapport herom, men der er ingen tvivl om . at vi i øjeblikket har et stort strålehygiejnisk problem på de danske røntgenafdelinger. Vi vil, så snart rapporten foreligger, arrangere et videnskabeligt møde, så vi i selskabets regi kan få debatteret dette.

Vi har fra UEMS/EAR modtaget en skrivelse om "Visitation of Training Centers'. Dette er sendt videre til inspektorerne.

Henvendelse fra kursusleder Poul Erik Andersen angående honorar til kursuslederen. Som det er i øjeblikket får kursuslederen 10 % af det samlede timehonorar på kurserne. Delkursusledeme får intet for deres arbejde og tilstedeværelse i de dage kurset varer. Bestyrelsen mener ikke dette er helt rimeligt, da delkursuslederen også udfører et stort arbejde. Det besluttes at tage emnet op på næste generalforsamling, hvor en ny fordelingsnøgle eventuelt kan vedtages. Man kunne tænke sig, at dette beløb enten kunne deles med 50% til hver eller 75% - 25%.

AGJ har modtaget et forslag fra Poul Erik Andersen om omstruktuering af timefordelingen på A-kurserne efter betydelig kritik af enkelte kurser.. Dette skal diskuteres på det kommende kursusudvalgsmøde. AGJ vil distribuere forslaget til bestyrelsen.

Henvendelse fra Torben Lorenzen, Christian Nolsøe og Bjørn Skjoldbye om at lave et kursus i nonvaskulær interventionel radiologi. CS vil tage det med til E-kursusudvalgsmøde.

Adam Odgaard fra Hillerød henvender sig om kassationsregler for henholdsvis billeder og beskrivelser. Det er Sundhedsstyrelsen, der står for disse regler. JB vil kontakte Adam Odgaard og diskutere problemet.

10. Næstformandens meddelelser

Ingen meddelelser.

11. Sekretærens meddelelser

Modtaget skrivelse om dannelsen af ny forening - LIF - Lægemiddelindustriforeningen som er en sammenlægning af MEDIF og MEFA.

12. Kassererens meddelelser

Vi har betalt regningen på 48.000 kr til Acta Radiologica. Vi har desuden modtaget et referat fra bestyrelsesmøde i Acta, hvoraf det fremgår, at kontingentet skal stige med 50 kr årligt til i alt 300 kr. Denne stigning har dog været varslet i lang tid.

Vedrørende budgettet, så har foreningen i øjeblikket en positiv saldo på 370.000 kr efter at kontingenterne nu er gået ind.

Vores revisor er blevet meddelt, at vi ikke ønsker denne service mere.

Fra RSNA er det blevet meddelt at fra efter år 2004 vil kongressen i ulige år blive afholdt i Florida, i Chicago lige år

13. Eventuelt

Intet under dette punkt.

14: Dato for næste bestyrelsesmøde

5. november 1997 om aftenen i Århus. Sted og tidspunkt vil blive meddelt senere.

Ref.: Vibeke Andrée Larsen


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS