opdateret 16. april 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 25. august 1999:


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

onsdag d. 25. august 1999 15.00 - 18.30 i Odense.

 

1. Valg af referant : JB

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 14.6.1999.

          ad 2. Redegørelse vedrørende behov for CT og MR mv ikke fremkommet endnu.

ad 3. Efter forventelig afklaring ved møde mellem mammografiinteresserede vil der blive søgt støtte i Dansk Medicinsk     Selskab (DMS) til 1 foredragsholder.

ad 6. Søren Torp Pedersen har accepteret at repræsentere DRS i arbejdsgruppe vedrørende transrektal ultralyd.

ad 7. Til rubrikken ATest din Viden@ er fristen for indlevering sat til slutningen af året. Elisabeth Rasmussen kontakter mulige skribenter.

3. Novembermøde.

Torsdag d. 4.11. Livlig debat forventes. Egentlige foredragsholdere ikke sat på. Bidragsydere til UDKASTET til AVejledninger vedr. radiologiske procedurer@ kontaktes (Anne Grethe Jurik). Det er væsentligt at understrege, at vejledningen betragtes som et udkast. Forhold omkring udsendelse til medlemmerne drøftes.

Middagen torsdag på Gentofte Hotel. Mødepriser 250 kr/dag og 325 kr for middag.

Fredag: Mammografi. Endeligt program vil blive udsendt til de 63 røntgenafdelinger til videre fordeling.

Endnu er der ikke modtaget frie foredrag; - deadline 4.10.1999

4. Vejledninger vedr. radiologiske procedurer

Se venligst under pkt 3.

5. Legat/legatmodtagere.

Drøftet.

6. Speciallægekommisionsarbejdet

Charlotte Strandberg og Anne Grethe Jurik har deltaget i mange møder, ofte indledt med kombination af meget kort indkaldelsesfrist og stor mængde tilsendt materiale at sætte sig ind i. Utilfredsstillende. Radiologien er afgrænset og beskrevet, og der er udfærdiget en rapport. Sammenfatning og konklusion dækker dog ikke rapportens indhold. Klinisk fysiologi + klinisk neurofysiologi + radiologi er blevet foreslået lagt sammen i en administrativ enhed med etablering af CT-, MR- og UL-centre. Organrelaterede funktionsområder ønskes fortsat af DRS. Rapporten skal gøres færdig medio september.

Det er usikkert om radiologien kan deltage i konklusionen !! Der kæmpes for specialets fremtid.

7. Efteruddannelse.

Udvalget konstituerer sig ved møde i september. Onkologikurset: Mange tilmeldinger.

8. ECR Eastern Project

7.500 ATS (østriske schilling) doneres som vanligt til European Congres of Radiology til støtte for østeuropæriske kollegers deltagelse i samme.

9. Formandens meddelelser.

- DRS er blevet bedt af DMS om repræsentant i forbindelse med Medicinsk Tektnolo gi Vurdering (MTV) -arbejde vedrørende apparaturanskaffelse og medicinsk teknologivurdering.

- Rapport fra Sundhedsstyrelsen vedrørende diagnostik og behandling af brystkræft.

- European Society of Breast Imaging: Ilse Vejborg og Uffe Dyreborg foreslået som kontaktpersoner.

- FAS Efterårskonference 12.11.99 i Odense. JB deltager.

- 7. kriterie til uddannelsesstilling godkendt.

- Kirumed. Regnskab for de første 20.000 kr ønskes. Finn Mathiesen kontaktes. DRS har modtaget midler for første 2 år af 1999.

- DMS. Eva Narvestad har deltaget vedrørende DRG.

- Profilrejser vil gerne reklamere i bladet.

- Genbesøg af inspektorer er foretaget. Vi har stadig for få inspektorer !

- Implementering af den nye bekendtgørelse, er hvad angår kvalitetskontroldelen ikke et selskabsanliggende, men derimod et driftsanliggende (amter og HS)

10. Næstformandens meddelelser.

Ingen meddelelser.

11. Sekretærens meddelelser.

Post gennemgået; intet at referere.

12. Kasserens meddelelser.

Ingen bemærkninger.

13. Eventuelt.

Vibeke Andreé Larsen deltager som bestyrelsens repræsentant i ECR i Wien 2000.

.14. Næste møde.

Torsdag d. 4. november kl 1630 Hotel Gentofte

 

Jens Blicher

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS