opdateret 30. september 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 3. september 2003:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Onsdag d. 3. september 2003 kl. 14.00 – 17.30

Odense

 1. Valg af referent

  Michel Nemery

   

 2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde d. 13.05.03

  .Referatet gennemgået – de punkter de skal følges op er anført som separate punkter på dagsordenen.

   

 3. Novembermødet 2003

  Til novembermødet den 6.-7. november afholdes E-kursus i pædiatrisk radiologi.

  Prisen bliver kr. 650,- pr dag og kr. 250,- for festmiddagen torsdag. Kurset gennemføres ved min. 25 deltagere, dette skulle ikke være noget problem med det flotte program. DRS stiller underskudsgaranti og bidrager til middagsudgifter udover de 250 kr.

  Frie foredrag torsdag bla. ved årets legatmodtagere med ph.d., tilmeldingsfrist for foredrag i øvrigt er 20. oktober, meldes til kursusledelsen.

   

 4. Legater 2003

  Birthe har kontaktet de tidligere års legatgivere og årets kandidater er fundet.

   

 5. Forårsmøde 2004

  Forårsmøde planlagt i Randers endelige dato er ikke fastsat. Intet nyt.

  Bestyrelsen foreslår 14. og 15. maj 2004

  Generalforsamling afholdes den 15. april. Emnet for mødet i forbindelse med generalforsamlingen endnu ikke fastlagt, se pkt 6.

   

 6. Status E-kurser

  Der var oprindelig planlagt efteruddannelseskursus i kardiagnostik i forbindelse med generalforsamlingen, dette kan ikke gennemføres i stedet overvejer efteruddannelsesudvalget alternativer. E-kursusudvalget holder møde d.d. hvor emnet behandles.

   

 7. Teleradiologi

  Arbejdsgruppen er nu samlet idet alle deltagere har meldt positivt tilbage. Gruppen består således af Erik Lundorf, Finn Mathiesen, Carsten Thomsen, Henrik Gregersen og Michel Nemery som bestyrelsens repræsentant. Erik vil indkalde til første møde, resultatet ventes fremlagt på forårsmødet 2004.

   

 8. Kvalitetsindikatorer

  Vi kontakter DMS mhp. status for kvalitetsindikatorprojektet og evt. behov for at DRS optræder som interessent under de enkelte forløbsbeskrivelser.

   

 9. Dansk Medicinsk Selskab - vedtægtsændringer

Forslagene omfatter en præcisering af forholdet mellem medlemsselskaberne og DMS, sidestilling af alle selskaber ved bestyrelsesvalg, udvidelse af bestyrelsen med henblik på varetagelse af stadig flere opgaver og formalisering af bestyrelsens regelmæssige kontakt til de specialebærende selskaber i Specialeforum.

Bestyrelsen tilslutter sig forslagene uden kommentarer.

10. Fagområder

Pædiatrisk radiologi er af DMS udvalgt som spydspids med henblik på formulering/afgrænsning af de nye fagområder. Man arbejder i Foreningen for Pædiatrisk Radiologi på projektet (Karin Kastberg Petersen og Karen Lisbeth Dirksen), fristen for udkast er udsat.

 1. Formandens meddelelser

Foreningen har endelig modtaget opkrævning af EAR-kontingent for 2002 og 2003.

Inspektorrapporter for besøg på Glostrup og Odense modtaget.

ECR forespørger vedr. talerliste/potentielle chairmen, en liste er fremsendt indenfor det seneste år, vil blive genfremsendt.

ECR opfordrer til atter at støtte deltagelse af østeuropæiske kolleger på kongressen, ønsket imødekommes.

Acta Radiologica skifter forlag og starter på en frisk med ny chefredaktør og sigter nu mod 8 numre årligt mod tidligere 6, hvorfor prisen stiger med kr. 70,- til kr. 425,- pr. år.

Inkorrekte undersøgelseskoder i Vejledning vedr. Radiologiske Procedurer vil blive slettet på DRS’ hjemmeside.

Foreningen har modtaget information fra Sundhedsstyrelsen om nedlæggelsen af de tværfaglige A-kurser bortset fra SOSA-kurset som får nyt navn i forbindelse med den nye speciallægeuddannelse.

Jvf. vejledningen om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger har Birthe tilskrevet afdelingsledelserne i hele landet mhp. etablering af kandidatliste med overlæger der vil påtage sig de faglige bedømmelser (§14), flere har meldt positivt tilbage, Ultimo september vil en endelig liste blive udarbejdet og sendt til Sundhedsstyrelsen Selskabet har fra DSAM modtaget forespørgsel vedr. en vejledning i billeddiagnostik relateret til behandling af ryglidelser i almen praksis. Vi henviser til Vejledning vedr. Radiologiske Procedurer på selskabets hjemmeside.

FAS’ møde for de videnskabelige selskabers formænd falder desværre endnu engang sammen med DRS novembermøde og E-kursus d. 7. november .

Ifølge Videreuddannelsesrådet H:S/Videreuddannelsesudvalget Region Øst vil den nye speciallægeuddannelse tidligst kunne træde i kraft ultimo 2004.

 1. Næstformandens meddelelser

  Forespørgsel vedr. muligheden for konto i DRS’ regi ved kursus 22.-23. maj i Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik. Anna vil svare at DRS ikke kan påtage sig kasserervirksomhed for delforeningerne.

  Der foreligger nu regnskab for E-kurset i Uroradiologi, som gav et lille overskud. Man kunne ikke opnå tilskud fra DMS til udenlandske foredragsholdere, da annonceringen i Ugeskrift for Læger ikke oplyste om at mødet er åbent for medlemmer af DMS. Tilskuddet på kr. 10.000,- kan derfor søges af kursusledelsen for kurset i pædiatrisk radiologi, som må rette henvendelse til DMS vedr. de eksakte regler for tildelingen.

   

 2. Sekretærens meddelelser

  Lise har indkøbt en velfungerende bærbar PC til sekretærarbejdet.

   

 3. Kassererens meddelelser

  Anna har modtaget brev vedr. manglende modtagelse af Acta Radiologica efter flytning. Adresseændring skal meddeles sekretæren.

  Der er nu dankortadgang til foreningens mest likvide midler og man diskuterer muligheden for at samle alle midler på samme (højt forrentede) konto. Anna vil indhente konkret tilbud.

   

 4. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 26. november 2003 kl. 14.00 på Rigshospitalet ("hyttefadet").

16. Eventuelt

Intet.

 

Tak for et hyggeligt møde,

Michel Nemery


 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS