opdateret 5. januar 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2001:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag den 8.11. 2001

På Gentofte Amtssygehus

 

1. Valg af referent : ZR

2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde den 14.08.01

a) Vi vedtog at vi ville sætte deadline til 1. juli 2002, og at vi fremover ville revidere referenceprogrammerne ca. hvert andet år, således at det ikke bliver for dyrt at genoptrykke dem. Man kan løbende revidere dem på "Nettet" , hvis der er behov for dette.

b) Vi vil forespørge formanden for Dansk Forening for Onkoradiologi om man i fremtiden ønsker et særskilt afsnit i referenceprogrammerne om onkoradiologi, også set i lyset af at onkoradiologien skal styrkes i de nye målbeskrivelser som udarbejdes i forbindelse med indførelse af den nye speciallægekommission.

c) FAS efterårskonference afholdtes 16. november og DRS formand deltog.

d) Angående A-kursusadministration har Anne Grethe Jurik indsendt budgetter. Sundhedsstyrelsen har accepteret at de selv overtager administrationen af A-kurserne på samme måde som RH gjorde det tidligere. Sagen er således faldet til ro.

e) Det er fortsat et stort problem at selskabet mangler inspektorer og bestyrelsen vil fortsat opfordre alle speciallæger at overveje det endnu engang. Ordningen bliver obligatorisk i forbindelse med den nye speciallægekommission.

f ) Den nye kasserer har nu fået orden på alle konti. Selskabet råder over en "større" formue og kassereren vil undersøge om der er bedre investeringsmuligheder

3. April-mødet:

Johannes Præstholm deltog i bestyrelsesmødet. Mødet som holdes som et fællesmøde med Røntgensamlingens venner er næsten på plads. Det afholdes i Medicinsk Historisk Museum fredag den 19. april 2002. Om formiddagen afholdes E-kursus i mammadiagnostik med Ilse Vejborg som kursusleder. Videnskabeligt møde fra 16.00- 17.30 , med medicinsk historisk indhold. Fællesspisning i Radiologiudstillingen kl. 17.30.

Generalforsamlinger fra kl. 18.45 samme sted.

4. Planlægning af fremtidige E-kursusaktivitet:

Bestyrelsen har modtaget et brev fra E-kursusudvalget om fremtidig E-kursusaktivitet. Udvalget ønsker at konstituere sig uden formand, næstformand og sekretær, idet man ønsker at fordele opgaver ligeligt imellem sig. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med selskabets vedtægter, hvilket formanden vil meddele udvalget.

E-kursusudvalget påpeger at der vil være problemer med at overholde den 5-års plan som det tidligere E-kursusudvalg har planlagt.

Det nye udvalg foreslår at der på grund af den store nationale kursusvirksomhed kun afholdes 1-2 store møder årligt, hvor videnskabeligt møde og E-kursus kan ligge i relation til hinanden. Man kunne tænke sig at datoen lå fast f.eks. i relation til 2. weekend i november og evt. i relation til generalforsamlingen. Dette vil give afdelingerne bedre mulighed for planlægning. Emnerne og arrangørerne skulle gå på skift mellem de forskellige interesseforeninger. Dette foreligger der allerede en skriftlig aftale om.

Man holder fast ved at DRS afholder novembermøde. Datoen kan godt "fastfryses". Mødet kan evt. afkortes til 1 dag videnskabeligt møde og 1 dags E-kursus. Dette ligger dog endnu ikke helt fast. Bestyrelsen synes også det er en god idé at et evt. 2. E-kursus afholdes samme dag som generalforsamlingen, hvilket det allerede ofte gør.

5. Nationale råd for lægers videreuddannelse/ logbøger og målbeskrivelse:

CS orienterer hvad der har været diskuteret i Rådet. Den meste tid har været brugt på diskussion omkring "Common Trunk" for kirurgi, medicin og neurofagene. De øvrige specialer har ikke været diskuteret så meget. Det er vedtaget at nedlægge specialerne hepatologi og allergologi og gøre dem til fagområder.

De fleste specialer er godt i gang med arbejdet omkring Målbeskrivelser og Logbøger. Hvert speciale har fået tildelt en kontaktperson i Sundhedsstyrelsen Den foreløbige deadline er sat til 01/12-2001. Men denne dato vil formentlig blive udsat da common trunk ikke er faldet på plads.

Hver speciale har fået tildelt 50.000 kr. til arbejdet med målbeskrivelser og Logbøger og Styrelsen har udgivet faste retningslinier for udfærdigelsen. Der har været afholdt seminar omkring oplægget i august 2001, hvor Birthe Højlund deltog, og der vil være et opsamlingsseminar i januar.

For vores speciale er det Karen Damgaard og Hans Pedersen som vil udfærdige målbeskrivelserne. CS vil spørge dem, hvor langt de er kommet

6. Udvidelse af teoretiske A-kurser:

Foreningen for onkoradiologi har ønsket at inkludere et kursus i onkoradiologi inden for de teoretiske A-kurser. Hovedkursuslederen Anne Grethe Jurik har svaret at der i øjeblikket ikke er mulighed for dette, da vores kursus-timetal i forvejen ikke er ret højt og det er en kamp med Sundhedsstyrelsen bare at opretholde dette. Der er derimod planer om at omlægge den teoretiske uddannelse til flere tværfaglige kurser. Indholdet i disse kurser er fortsat uvist, men vi kunne fra DRS’ side pege på et tværfagligt kursus i onkologiske problemstillinger. Dette under forudsætning at vi overhovedet bliver spurgt.

Der er også kommet en forespørgsel fra MR-selskabet om et Selvstændigt kursus i MR for A-kusister. Eventuelt et valgfrit kursus. Vi vil give dem samme svar, da et kursus i MR vil være et godt emne for et tværfagligt kursus.

7. Fagområder :

Dansk Medicinsk Selskab har skrevet et forslag til beskrivelse af fagområder til vurdering i Det Nationale Råd for lægers videreuddannelse, hvor det skal behandles den 19/12-01. Udkastet er accepteret af alle de videnskabelige selskaber incl. DRS. Vi har også givet et forslag til hvilke fagområder DRS evt. kunne ønske sig. Når begrebet fagområde er færdigbehandlet og der kommer en endelig forespørgsel vil DRS forespørge selskabets delforeninger.

8. Digital billeddannelse.

Overlæge Christian Smith Sivertsen, Esbjerg er kommet med et ønske om diskussion om digital billeddannelse og mangler en tilkendegivelse fra DRS omkring krav til billedkvalitet ved konventionel radiologi. Bestyrelsen mener at digitale billeder er kommet for at blive, og det gælder for den enkelte afdeling om at gå ind i en argumentation med sit firma omkring at få den bedst mulige billedkvalitet. TT vil nedfælde et par ord omkring dette.

9. Høringsforslag af billeddiagnostisk oplysninger i elektronisk patientjournal:

Sundhedsstyrelsen har udsendt forslaget til høring. Rapporten sendes til cirkulation i bestyrelsen. Svar til SST senest 31/12-01.

10. Adgang til DRS’ medlemsliste :

Der er kommet en forespørgsel fra Norsk Radiologisk Forening omkring vores holdning til at gøre medlemslisten tilgængelig for f.eks. EAR. Vores medlemsliste er allerede tilgængelig på nettet og kan downloades derfra. Vi vil tage emnet op på generalforsamlingen.

11. Formandens meddelelser:

a) Den "gamle" gruppe for billeddiagnostik i Kirumed har stillet 30.000 kr. til rådighed for DRS. Bestyrelsen har valgt at bruge 10.000 kr. til novembermødet.

b) DRS har modtaget en klaringsrapport om nyrecancer, der udarbejdet i fællesskab af repræsentanter for Dansk Urologisk Selskab, Dansk Selskab for Patologi og Cytologi, Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Onkologisk Selskab. DRS skal give skriftlig accept inden 1/12-01.

c) Ugeskrift for Læger har opfordret de videnskabelige Selskaber til at skrive en artikel om "den eller de vigtigste begivenheder i det forløbne år inden for deres speciale". Artiklerne vil blive publiceret i et temanummer af UFL nr. 12 , 2002. Eva Fallentin vil skrive en artikel om MR-urografi.

d) Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe om PET skanning mhp. Vurdering af den kliniske værdi af de to typer PET skanning inkl. Afgrænsningen over for MR- og CT-skanning . DRS er repræsenteret i denne arbejdsgruppe med Erik Lundorf. 1. møde har været afholdt.

e) Lægeforening har i sommer modtaget udkast til forslag til lov om radiografer til offentlig høring. CS og Jens Boesen har læst forslaget igennem for lægeforeningen. Det gav ikke anledning til væsentlige kommentarer.

f) DRS har fået tilbud om at booke et møderum uden beregning ved ECR 2002. Bestyrelsen mener dog ikke vi har brug for dette. Har nogen af selskabets medlemmer brug for dette bedes i meddele det til formanden inden 1/1-2002.

g) Bestyrelsen repræsentant ved ECR 2002 er diskuteret.

h) Bestyrelsen har modtaget brev fra ACTA mhp. at pege på en ny Editor, da Carsten Thomsen har siddet i 5 år og i følge reglerne skal erstattes fra år 2002. De nationale Selskaber er ligeledes blevet opfordret til at bidrage med en "news letter" til ACTA indeholdende lokalstof af mere almen interesse. DRS’ bestyrelse mener ikke der er basis for dette.

 

12. Næstformands meddelelser:

Ingen.

13. Sekretærens meddelelser :

Ingen.

14. Kassererens meddelelser :

Ingen.

15. Evt.

Ingen.

16. Dato for næste møde :

Tirsdag d.15.01.02 kl.15.00 i Odense.

 

Vh

Zoreh Rasti


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS