opdateret 16. april 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 4. november 1999:


Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

onsdag d. 4. november 1999 15.00 - 18.30 i Gentofte.

1. Valg af referent Jens Blicher (JB)

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 25.08.1999.

Anne Grethe Jurik (AGJ) vil tage sig af henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedrørende belysning af mangel på diagnostisk kapacitet med særlig henblik på kræftpatienter. AGJ vil gøre opmærksom på, at en anden del af Sundhedsstyrelsen udfører et MTV-arbejde på diagnostisk apparatur generelt.

ad 3. "Efter forventelig afklaring ved møde mellem mammograffinteresserede vil der blive søgt støtte i Dansk Medicinsk Selskab (DMS) til I foredragsholder." Ikke imødekommet, da onkoradiologikurset allerede har modtaget støtte.

ad 7. "Til rubrikken "Test din Viden" er fristen for indlevering sat til slutningen af året. Elisabeth Rasmussen (ER) kontakter mulige skribenter." Intet resultat endnu. Atter et forsøg på at finde en frivillig forfatter gøres.

3. Vejledninger vedr. radiologiske procedurer.

1) Referenceforslag sendes til høring i de kliniske videnskabelige selskaber, som radiologien har en faglig snitflade til. Høringsfrist 3 uger.

2) AGJ vil kontakte medicinaldirektøren Ejner Kragh med henblik på finansiering af forarbejdet, trykning, udsendelse mv. Det er ikke umiddelbart rimeligt, at et kontingentbaseret videnskabeligt selskab alene skal afholde udgifter til et så væsentligt arbejde, som det har været med referenceprogrammerne.

4. Speciallægekommisionens arbejde.

Som helhed ønsker Speciaflægekomniisionen, at grenspecialer nedlægges. Der skal være grundspecialer og definerede fagområder. Det ser ud til, at radiologi samtidigt får defineret fagområder. Man profilere sig indenfor et fagområde efter at have opnået specialistanerkendelse indenfor grundspecialet. Strukturen er fortsat til heftig diskussion.

5. Økonomiske aspekter. (medlemsbetaling ved møder, transportudgifter, E-kurser,reklamer,medlemsfil m.m.)

Debatmøde om referenceprogrammer; finansieringen diskuteret. Der har ikke været sponsordækning på grund af emnet. Finansieringen fra deltagerne dækker formentlig ikke udgifterne.

Bestyrelsen vil ved senere lignende debatmøde tage spørgsmålet om betaling op til overvejelse.

Når selskabet betaler transport anvendes laveste statssats, der pt er 1,39 kr/km for kørsel i egen bil. Kan tog anvendes med rimelighed er det billigste togbillets pris, der refunderes.

Reklamer på hjemmesiden (dvs. links til annoncører) undersøges nærmere. Fremstilling af labels er ganske arbejdskrævende, og Ønsker om dette vil ikke imødekommes fremover. Derimod vil fil til EDB udleveres uden beregning.

6. Efteruddannelse.

E-udvalget har Ønsket nedenstående emner drøftet i bestyrelsen:

Ved E-kurser er man gået fra "flaske-rødvin-niveau" til niveau for lægeforeningens

DRS december 1999 side 5

takster for honorering af undervisere. E-udvalget foreslår : Deltagerbetaling op til 450 kr. pr dag.

Kursushyppighed : almindeligvis ét 1 dages kursus forår og efterår. Hvis der holdes ét 2-dages kursus, så kun ét kursus om året.

Bestyrelsen enig.

Vil det være DRS' interesse at undersøge, hvordan røntgenafdelingerne i Danmark administrerer kursusdeltagelse, afledt arbejdstilrettelæggelse mv. ?

spørgsmålene hører hjemme i Danske Radiologers Organisation (DRO) og forelægges der.

Hvor afholdes novembermødet i DRS i 2000 ? Har betydning for planlægningen af E-kursus i vaskulær radiologi.

I Århus 9.-10.111. 2000.

Udvalget Ønsker selv at udforme sin forretningsorden (Henrik Gregersen vil komme med oplæg). I den forbindelse Ønskes tidsfrist for kommunikation mellem E-udvalg og DRS bestyrelse. Specielt stillingtagen til kursusbudgetter.

Tilbagemelding fra bestyrelsen: 1 måned.

Målsætning for E-udvalget. Forslås at den står i DRS vedtægter, - måske ved en uddybning af § I 0.

Bestyrelsen enig. Forslag til vedtægtsændring vil blive udformet.

Hvad stiller vi op med evt. overskud fra E-kurser ??

Da bestyrelsen stiller op med underskudsdækning er det rimeligt, at overskud også administreres af bestyrelsen.

7. Demensudredning og kvalitetsindikatorer.

JB tager sig af aktuelle sager vedrørende dette.

8. ansøgning fra radiografstuderende.

Til hjælp ydes 5.000 kr., dette er mindre end det ansøgte.

9. Deltagelse i næste møde i International Society of Radiology (ISR):

 JB eller Finn Mathiesen.

10. Deltagelse i Nordisk Radiologikongres: AGJ.

11. Formandens meddelelser.

Retningslinier for brug af kontrast: Finn Rasmussen og Henrik Thomsen vil blive bedt om at fremkomme med forslag.

Fra Hjardemaal, Sundhedsstyrelsen: Vejledning om røntgenundersøgelse af kvinder i den fertile alder kommer om et års tid.

Et medicinalfirma har rettet henvendelse om at bruge selskabets papir i forbindelse med videnskabeligt arbejde. Ikke imødekommet. Firmaet kan anføre: "Forventes præsenteret ved videnskabeligt møde i Dansk Radiologisk selskab'.

Overlæge Niels Egund vil komme med bidrag til temanummer i Ugeskrift for Læger.

12. Næstformandens meddelelser.

Lands- og landsdelsfunktioner skal revideres. Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af. Charlotte Strandberg, Helle Lindevall, Jørgen Nepper-Rasmussen, Christian Smidt-Sivertsen, Henrik Gregersen og Birthe Højlund Pedersen.

13. Sekretærens meddelelser. Post gennemgået; intet at referere.

14. Kasserens meddelelser. Ingen bemærkninger.

15. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

16. Næste møde. Torsdag d. 4. januar 2000 i Århus.

Jens Blicher

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS