opdateret 7. marts 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 15. december 1998:


Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Tirsdag 15. december 1998, kl 14.00 i Vejle

Dagsorden

1. Valg af referent

Jens Blicher

2. Opfølgning af referat af møde 28. september 1998

Referatet er teknisk præget af skifte fra Mac til PC. Mht. referenceprogrammer er der ikke opnået kontakt til Thorkild Mygind.

3. Forslag til ny bestyrelse

Finn Mathiesen genopstiler ikke. FYR peger på Elisabeth Rasmussen.

4. Forslag til besættelse af udvalgsposter mm drøftes.

5. Forårsmødet i Slagelse

Finn har talt med Mogens Rahbek, Slagelse. Pga lille hotelkapacitet afholdes mødet ikke sammen med andre personalekategorier. Hovedemne for mødet drøftet.

6. Emne til videnskabeligt møde 23. april 1999

Referenceprogrammer.

7. Referat fra FAS’s efterårskonference

Radiologien er dårligt repræsenteret i de diverse referenceprogrammer, senest vedrørende kolo-rektal kræft; men yderligere debatoplæg i U.f.L. opgives. Dels vil det blive gentagelse af tidligere, dels er det indtrykket, at radiologien kommer med i de større referenceprogrammer, der startes nu; måske foranlediget af den rejste debat.

8. Ansøgninger vedr. Kirumed penge

DRS administrerer KIRUMEDs tilskudsmidler efter 1.10.1998. Beløbet for rest 1998 er 20.000 kr og for 1999 80.000 kr.

Retningslinier for fordeling vil først og fremmest være støtte til fælles radiologiske arrangementer og i mindre grad enkeltstående projekter. Midlerne kan også anvendes til legatformål med videre.

9. Deltagelse i Januarmødet

Anne Grethe, Jens og Vibeke

10. Deltagelse i ECR 1999/EAR repræsentation.

Jens deltager for DRS, formentlig deltager Anne Grethe også i mødet.

11. Valg af vice-president til EAR

Bestyrelsen peger på professor Rolf Günther.

12. Formandens meddelelser

- Speciallægekommisionens arbejdsgruppe omkring den kliniske videreuddannelses praktiske gennemførelse. Poul Erik Andersen har accepteret at deltage på vegne af DRS.

- Vedrørende anvendelse af digital radiologi har Anne Grethe svaret kontorchef Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen at teknologien kan anvendes.

- Neurotraumeudvalg : Åse Wagner og Anna-Marie Nehen

- Arbejdsgruppe vedrørende demens i Sundhedsstyrelsen: Carsten Gyldensted.

- Dansk Neuroradiologisk Selskab tager sig af opgave vedrørende europærisk forsøg på at integrere billeddiagnostik i neurologi.

- Initiativ til onkoradiologisk klub/selskab. Tovholder Inger Fog.

- Patientklagenævnet har ringet vedrørende nye faglige vejledere.

- DRS (Anne Grethe) har svaret SIS vedrørende dentalrøntgenanlæg.

13. Næstformandens meddelelser

Ingen meddelelser

14. Sekretærens meddelelser

Inspektorrapport indkommet.

ISR referat: Kontingentforhøjelse varsles til 75 cent/medlem

Referat fra ISR udstillere : Der fremføres tvivl om ISRs fremtid.

Prognose for efterspørgsel; - se dokument.

Rygdækningsudvalget i DMS mødes 2/2, 6/4 og 1/6, færdig i slutningen af 1999.

Arbejdsgrupper :

1) Den kliniske videreuddannelses praktiske udførsel.

2) Kompetancemåling i speciallægeuddannelse.

3) Decentralisering af speciallægeuddannelse.

15. Kassererens meddelelser

Bilag over status gennemgået. Skift af højrentekonto fra BG-bank til Lægernes Pensionskasse Bank.

16. Evt

Ingen punkter.

17. Dato for næste bestyrelsesmøde måske 3. februar 1999 ellers 23. april 199

Jens Blicher

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS