opdateret 3. oktober 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 2. september 2004:


Bestyrelsesmøde DRS 2. sept 2004

Hos Trine i Odense

 1. Referent

Michel

2. Opfølgning af referat af 18. maj 2004.

Godkendt uden yderligere kommentarer.

3. Elektroniske nyhedsbreve til medlemmerne.

Ordningen med nyhedsbreve i elektronisk form via lægeforeningens distributionsservice kører nu, så det er muligt at nå alle medlemmer med kort varsel. Webmasteren, sekretæren og formanden har adgang som administratorer til denne service.

 1. Annoncering i medlemsbladet.

  Bestyrelsen har modtaget forespørgsel vedr. mulighederne for annoncering efter medhjælp til radiologisk praksis. Det besluttes, at også private/klinikker kan annoncere i medlemsbladet til kr. 500,- for ¼-side.

   

 2. Status for Novembermødet.

  Der foreligger flot program med titlen "Columnalidelser", samt budget fra kursusledelsen under Dansk Neuroradiologisk Selskab. Det hele synes således at køre på skinner.

   

 3. Legater.

  Bestyrelsen har tilkendegivelser om to legatportioner og drøftede/fandt årets modtagerkandidater.

   

 4. Generalforsamling 2005.

  Frist for afklaring af hvilke bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, er 1. oktober.

   

 5. Forårsmøde 2005 i Randers?

  Birthe kontakter Randers-gruppen vedr. evt. afholdelse af møde om "Stroke".

   

 6. DRG- og SKS-klassifikation.

  Der er behov for oprettelse af DRS-udvalg, som kommunikerer tæt med Sundhedsstyrelsen, til revision af DRG-vægtningen/-prissætningen. Anna repræsenterer bestyrelsen og kontakter de øvrige i panelet af kandidater

   

 7. Møde med interesseforeningerne og E-kursusudvalget.

Mødet finder sted i Odense (OUH) d. 29. sept. og forudgås af møde i E-kursusudvalget. Trine mailer/udsender det endelige oplæg og de praktiske oplysninger til deltagerne. Emnet er den fremtidige struktur og økonomi vedr. afholdelse af E-kurser.

11.Vedtægtsændringer.

Det besluttes i lyset af diskussionen på generalforsamlingen, at vi i denne omgang kun udarbejder forslag til rent praktiske tilretninger såsom mulighed for elektronisk kommunikation, nævn og råd etc. Birthe kommer med oplæg til bestyrelsesmødet i november.

12.Formandens meddelelser.

De fleste fagområdebeskrivelser er modtaget og videresendt til publikation på DMS’ hjemmeside. Der mangler endnu enkelte beskrivelser.

Poul Erik Andersen, Birthe el. Trine og Sundhedsstyrelsen afholder møde med repræsentanter for Karkirurgisk Selskab vedr. sideuddannelsen i kirurgi med ophold/-læring på radiologiske afdelinger.

Indlægget i Specialebogen skal revideres. Birthe og Anna vil bede Charlotte Strandberg hjælpe sig hermed.

DMS efterlyser specialespecifikt input vedr. fastholdelse af ældre kolleger. Efterlysningen vil blive bragt i medlemsbladet.

Birgitte Svolgaard (Odense) er ny inspektor i Region Syd.

Ved næste revision af målbeskrivelserne vil bestyrelsen forespørge alle uddannelsesansvarlige overlæger vedr. ændringsforslag.

13. Næstformandens meddelelser.

ISR (International Society of Radiology) har fået ny hjemmeside: www.isradiology.org

14.Sekretærens meddelelser.

Selskabet er blevet bedt om at udpege medlem af det permanente uddannelsesråd i Region Øst samt suppleant herfor. Repræsentant for yngre læge-fraktionen? Der er uklarhed vedr. denne (nye?) institution, som skal afklares inden stillingtagen.

15. Kassererens meddelelser.

Bestyrelsen beslutter at det kun er fuldt betalende medlemmer af selskabet, som vil modtage ACTA-radiologica fra 2005, og kun ét eksemplar pr. husstand.

Regnskabet for årets to første kvartaler ser fint ud.

16. Næste møde.

11. November kl. 15.00 hos Anna i Herlev (Symfonivej 8).

17. Eventuelt.

Intet.

 


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 18. maj 2004

Bestyrelsesmøde 14. april 2004

Bestyrelsesmøde 15. januar 2004

Bestyrelsesmøde 26. november 2003

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS