opdateret 3. januar 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 10. november 2004:


Bestyrelsesmøde DRS 10. november 2004

Rigshospitalet

 

 1. Referent

Michel

2. Opfølgning af referat af 2. sept. 2004.

Ad pkt. 9: Birthe har indkaldt følgende deltagere i arbejdsgruppen vedr. revidering af DRG-/SKS-taksterne: Merete Friis, Paul Nilsson, Marianne Egeblad, Anna Rosted, Jens Karstoft og Vivian Berthelsen. Mødet bliver på Rigshospitalet d. 16. dec. 2004.

3. Teleradiologi, status.

Arbejdsgruppen fortsætter med hidtidige sammensætning suppleret med Elisabeth Buus Lund og Anette Savnik.

Der er holdt møde 26. okt. med brainstorm, input fra UEMS og SIRM (Italiensk radiologisk selskab) og klarlægning af gruppens arbejdsopgaver, som nu er fordelt.

Meldingen fra UEMS er at de nationale selskaber må udarbejde egne retningslinier vedr. teleradiologi uden at vente på EU – præcis som det er DRS’ plan.

Næste møde er 11. jan. 2005 i Vejle, hvor temadagen d. 14. april 2005 vil blive endelig planlagt.

Finn Mathiesen vil på selskabets hjemmeside skabe mulighed for debatforum om teleradiologi, så selskabets medlemmer har mulighed for at deltage aktivt i processen.

 1. EAR repræsentanter.

  Birthe kontakter Anne Grethe Jurik angående mulige kandidater.

   

 2. Status for Novembermødet 2004.

  Kurset i columnalidelser vil, - med flot program, blive afholdt i Gentofte 11. og 12. nov.. Økonomien bag mødet er på plads og årets legatmodtagere er udpeget. Det hele synes således at køre på skinner.

   

 3. Forårsmøde og generalforsamling 2005.

  Randers-gruppen har lagt sig fast på at holdet kursus 2. og 3. juni 2005 med titlen "Stroke".

  Det besluttes at DRS vil sponsorere en foredragsholder.

  Ved generalforsamlingen d. 14. april 2005 på Rigshospitalet er der valg til bestyrelsen. Hele bestyrelsen er på valg. Birthe, Trine og Anna genopstiller. Lise ønsker ikke genvalg.

  Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen have et medlem som er yngre læge men ikke ansat i slutstilling, - kandidater til denne post drøftes og efterspørges. Der bør om muligt indsuppleres med repræsentanter fra provinsen. Birthe kontakter Hovedkursusleder Anne Grethe Jurik med henblik på at finde kandidater blandt de aktuelle kursister.

  I lyset af ovenstående har Michel (efterfølgende) valgt at trække sit kandidatur, - der er således behov for to nye bestyrelsesmedlemmer.

  For fremover at mindske arbejdsbyrden for sekretærposten overvejer bestyrelsen at reducere medlemsbladet til måske blot 3 numre årligt, fx Feb./April/Sept. fra 2006.

   

 4. Opfølgning fra mødet med interesseforeningerne – Årsmøde 2006.

  Bestyrelsen, E-kursusudvalget og repræsentanter fra interesseforeningerne under DRS mødtes i Odense 29. sept. for at drøfte den fremtidige struktur og økonomi for afholdelse af selskabets faglige/videnskabelige møder. Der var enighed om en model svarende til de tidligere "Odense-møder", som skal afholdes sidst i januar, onsdag til fredag. Første møde formentlig 25.- 27. januar 2006. Bredt program inkl. generalforsamling med det formål at samle hele selskabet, - også socialt. Mødet vil således fremover blive selskabets eneste årlige møde, og det vil kræve aktiv deltagelse fra alle interesseforeninger hvis det skal blive en succes.

  Mødereferatet vil være at finde i næste medlemsblad.

  Bestyrelsen har siden modtaget henvendelse fra DUDS, som afholder kursus på Schäffergården medio januar årligt, om ikke man kunne vælge en anden måned. Vi vil svare at vi søger at undgå sammenfaldende datoer, men at januar er valgt med gode argumenter, og fastholdes.

   

 5. Vedtægtsændringer.

  Punktet vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

   

 6. Speciallægeuddannelsen.

   

  1. Birthe deltager sammen med Poul Erik Andersen i møde med Sundhedsstyrelsen og repræsentanter for Karkirurgisk Selskab, hvor karkirurgernes planer om længere fokuserede kliniske ophold på radiologiske afdelinger skal diskuteres.
  2. Vedr. udarbejdelsen af de nye "Porteføljer" vil bestyrelsen melde tilbage til DMS, at vi ikke har ressourcer til at efterkomme Sundhedsstyrelsens ønske herom, idet der ganske overvejende er tale om en sekretariats-opgave.

   

 7. Formandens meddelelser.

Selskabet har fået endnu en ny inspektor i Region Syd, - nemlig Niels Back.

Birthe har gennemgået abonnementslisterne for Acta Radiologica og har fundet 80 – 90 ikke-kontingentbetalende medlemmer. Disse vil, i lyset af diskussionen om økonomi og Acta på generalforsamlingen 2004, ikke længere modtage bladet.

FAS efterlyser repræsentant i en arbejdsgruppe vedr. elektronisk patientjournal (EPJ). Lise spørger Erik Lundorff.

Birthe har redigeret indlægget i "Specialehåndbogen".

Der foreligger nu konsensusrapport i Kirurgisk Forum vedr. traumeudredning/-behandling. Den indeholder intet input fra DRS trods selskabets fremsendelse af revideret materiale/høringssvar 13. maj 2003.

11. Næstformandens meddelelser.

Ingen meddelelser.

12. Sekretærens meddelelser.

Ingen meddelelser.

13. Kassererens meddelelser.

Regnskabet for 1.-3. kvartal gennemgået. Der er balance og vi forventer et resultat tæt på 0.

14. Mødedatoer foråret 2005.

Heldagsmøde i Odense 13. januar 2005 kl. 10.00 hos Trine.

13. april 2005 hos Michel eller Birthe.

15. Eventuelt.

Intet.

Referent: Michel


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 2. september 2004

Bestyrelsesmøde 18. maj 2004

Bestyrelsesmøde 14. april 2004

Bestyrelsesmøde 15. januar 2004

Bestyrelsesmøde 26. november 2003

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS