opdateret 20. september 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 13. april 2005:


 

 

Referat af bestyrelsesmøde DRS

13. april 2005,

Hørsholm

 

 1. Valg af referent

  Michel

 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 13. januar.

  Der har været et pænt overskud på novembermødet.

  I DRG/SKS-arbejdsgruppen er man enig om at satserne for radiologiske ydelser er alt for lave. Man planlægger at få udført yderligere ABC-analyser på udvalgte hospitaler med henblik på at få tal på, men mangler afdelinger på universitetshospitalerne (med det tungere patientklientel), som vil deltage. På sigt arbejdes på at oprette et kursus for administrerende overlæger om afregningssystemerne.

  Systemet fungerer nu med udsending af elektroniske nyhedsbreve, men der er medlemmer, som fortsat ikke modtager brevene. Birthe kontakter DADL mhp. løsning af problemet.

 3. Generalforsamlingen 14. april. Gennemgang af dagsordenspunkterne.

  Formandens mundtlige beretning gennemgået.

  Vedr. vedtægtsændringer er der et problem m. pkt. 6.2; Det endelige program annonceres på selskabets hjemmeside og evt. medlemsblad.

  Bestyrelsen vil lægge op til en meningstilkendegivelse fra generalforsamlingen angående fortsættelse af det kollektive abonnement på Acta Radiologica.

  Der er ikke indkommet forslag fra selskabets medlemmer.

   

 4. Kommende møder.
   1. Forårsmøde:

    Randers 2. og 3. juni 2005 om Stroke og Moderne skulderdiagnostik. Flot program foreligger.

    Prisen er kr. 500,- for kursus og middag.

     

   2. E kursus muskuloskeletal radiologi:

    Der foreligger flot program, pris vil fremgå af næste medlemsblad.

   3. Årsmødet januar 2006:

  E-kursusudvalget har fordelt opgaverne og er gået i gang med at indhente tilkendegivelser fra interesseforeningerne om varetagelse af foredragsmoduler. Der arbejdes på de mere sociale elementer. Der ligger en vigtig opgave i at lave PR for mødet. Bestyrelsen vil være primus motor i fundraising-aktiviteterne.

 5. Abonnement Acta Radiologica.

  Bestyrelsen har indhentet oplysninger vedr. priser på Acta Radiologica og muligheden for elektronisk abonnement i stedet for papirudgaven, med det formål at afsøge mulighederne for at spare på en, for foreningen, stor udgiftspost. Et elektronisk abonnement vil ikke medføre større besparelser bla. på grund af udgiften til moms.

  På generalforsamlingen vil problemstillingen blive diskuteret.

 6. Speciallægeuddannelsen, teoretiske kurser.

  Henvendelse fra Dansk Forening for Onkoradiologi vedr. nedlæggelse af onkoradiologisk delkursus i speciallægeuddannelsen, beslutningsprocessen i forbindelse hermed og kompetencefordelingen i uddannelsesspørgsmål.

  Bestyrelsen vil forsøge at mægle og diskuterer overordnet det hensigtsmæssige i nedprioritering af onkoradiologien. Emnet vil blive berørt i formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen 14.4.5.

  Vi tilskriver desuden parterne desangående.

  Delkursuslederne modtager ikke honorar, vi skriver til DMS, at vi tilslutter os synspunktet om urimeligheden heri.

 7. Beskrivende radiografer

  Selskabet har modtaget henvendelse omkring holdningen til fænomenet "beskrivende radiografer". Det er bestyrelsens holdning at dette ikke er en farbar vej og at man hellere ser uddannelsen af radiologiske speciallæger opnormeret. Dette for fortsat at sikre det høje faglige niveau og videreføre den danske tradition for bred lægelig uddannelse mhp. bla. diagnostisk perspektivering.

 8. Nordisk forening for medicinsk radiologi.

  Birthe deltager i Nordisk forening for medicinsk radiologis kongres i Oslo ultimo maj 2005. Efter planen foregår kongressen i 2009 i Danmark.

 9. Formandens meddelelser

  Formanden har modtaget invitation til det tyske radiologiske selskabs 100 års jubilæum, bestyrelsen har ikke mulighed for at deltage.

  Von Hippel Lindau Gruppen har henvendt sig mhp. kontakt til kollega med interesse og specialviden om radiologisk/ultralydsmæssig fremstilling af pancreas adenomer. Interesserede medlemmer kan henvende sig til formanden, som kan formidle kontakt.

 10. Næstformandens meddelelser

  Vi har modtaget henvendelse om problematik vedr. sidekonfusion/markering ved digital radiologi. Indlægget vil blive bragt i næste medlemsblad.

 11. Sekretærens meddelelser

  Ingen meddelelser.

 12. Kassererens meddelelser

  Regnskabet for 2004 og budgettet for 2005 gennemgås. Der er næsten balance i 2004 når der tages højde for indtægter fra novembermødet.

  Vi har modtaget opdaterede medlemslister fra Lægeforeningen.

 13. Michels meddelelser

  Næste møde i E-kursusudvalget er d. 27. april kl. 11.00 – 14.00 i Odense, Røntgenafdelingens bibliotek.

 14. Næste møde

 15. Eventuelt

Intet.

 

Tak for et hyggeligt møde

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS