opdateret 15. september 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 10. maj 2005:


Bestyrelsesmøde i DRS

tirsdag den 10. maj 2005

Odense

Overdragelsesmøde:

 1. Valg af referent.

  Michel

   

 2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 13/4-05.

   

  Pkt. 7: Er diskuteret i bestyrelsen og vi finder ikke på nuværende tidspunkt, at det er nødvendigt at foretage yderligere.

   

 3. Besættelse af bestyrelsesposter.

  Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

  Birthe er valgt af generalforsamlingen, som formand, Trine fortsætter som næstformand, Anna fortsætter som kasserer, Michael bliver sekretær og Lisbeth besætter posten uden portefølje (som yngre-læge repræsentant) men med ansvar for opdatering af medlemslisten.

   

 4. Valg af repræsentant til E-kursus udvalget.

  Michel afløses i E-kursusudvalget af Michael.

   

 5. E-mailadresser

  Lisbeth overtager adressen best@drs.dk og Michael overtager sekr@drs.dk .

  Birthe henvender sig til Lægeforeningen vedr. problemerne med at ikke alle medlemmer modtager nyhedsbrevene, på trods af at de har mailadresse hos dadlnet.

   

 6. Overdragelse af sekretærposten

  Listen over selskabets medlemmer på selskabets hjemmeside skal slettes, da den ikke opdateres og det i øvrigt ikke er ønskeligt at medlemslisten er tilgængelig for uvedkommende.

  På næste bestyrelsesmøde drøftes behovet for parallelle medlemslister – henholdsvis hos lægeforeningen og hos selskabets sekretær. Vi har stadig behov for liste over selskabets ikke-lægelige medlemmer.

   

 7. Overdragelse af E-kursusudvalgsposten

  Se pkt. 4 og 10.

   

  Ordinært bestyrelsesmøde:

   

 8. Opfølgning af generalforsamlingen

  Der foreligger referat ved Lise, som rundsender dette pr. mail til kommentarer.

   

 9. Forårsmøde 2005.

  Der er foreløbig over 70 tilmeldte deltagere, sponsoraterne er foreløbigt kun delvist indløbet.

   

 10. Årsmøde januar 2006

  Der foreligger referat fra sidste møde i E-kursusudvalget d. 27.4.05.

  E-kursusudvalgets kursussekretær står for registrering og betaling for kursus på en dedikeret konto.

  Bestyrelsen udsender opfordring om neddrosling af aktiviteter i dagene for årsmødet til afdelingsledelserne, samt "annoncerings-pamflet" til sponsorer. Birthe og Michael sørger for dette.

  Det foreløbige program skal være bestyrelsen i hænde ultimo juni med henblik på ansøgninger om sponsorstøtte ved formanden.

  Det aftales at der skal være differentieret pris for medlemmer/ikke-medlemmer, samt at deltagerne selv booker evt. overnatninger.

  Deltagere fra sponsorerende firmaer skal tilbydes en pakke med frokost- og festmiddags-betaling.

   

 11. Formandens meddelelser.

  Teleradiologisk arbejdsgruppe er lovet en nyt kommissorium. Bestyrelsen udarbejder et sådant ved næste møde, hvor også en eventuelt ny bestyrelsesrepræsentant skal vælges.

  Nordisk forening holder møde i Malmø om 2 år, mødet er i Danmark i 2009. Michael Bachmann vil gerne tage ansvaret for arrangementet og er indstillet til posten som generalsekretær.

   

 12. Næstformandens meddelelser.

  Selskabet er kontaktet af et hurtigt arbejdende MTV-udvalg i Århus, der skal se på rtg. af col. lumbalis. Deltagerne er hovedsagelig kiropraktorer og Mette Kølby og Claus Løvschall er hovedansvarlige. Man ønsker deltagelse af en radiolog, hvorfor der er rettet henvendelse til DRS. Bestyrelsen har videregivet det til Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi og Michel Bach Hellfritzsch fra bestyrelsen deltager i arbejdet.

  Vedr. E-kursus i Muskuloskeletal-radiologi på Skejby Sygehus d. 11. november 2005 foreligger der udkast til budget. Der vil være balance ved ca. 25 deltagere med pris på kr. 850,-. Kursus skal søges gennemført uanset deltagerantal. Kursussekretæren sørger for konto/deltagerbetaling/-registrering.

  Der skal annonceres i Ugeskrift for Læger med angivelse af at mødet er åbent for alle, med henblik på tilskud fra DMS til foredragsholder samt på DMS’s hjemmeside.

   

 13. Sekretærens meddelelser.

  Ingen meddelelser.

   

 14. Kassererens meddelelser.

  Det har voldt store problemer at returnere betalinger for det aflyste kursus 15. april 2005, da ikke alle har angivet eksakt adresse.

   

 15. Mødedatoer efteråret 2005.

  København mandag d. 12. september kl. 11.

  København mandag d. 21. november kl. 11.

  Odense formiddagen d. 25. januar 2005.

   

 16. Eventuelt.

Intet.

Tak for godt samvær/-arbejde.

Tidligere bestyrelsesmødereferater


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS