opdateret 27. november 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 12. september 2005:


Bestyrelsesmøde DRS 12.9.05 på Røntgenafd., Amager Hospital

 1. Valg af referent
 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde maj 2005
 3. EPJ forkortelser
 4. Virusforlængelse
 5. Speciallægeuddannelsen – Forskningstræning
 6. Kommission for teleradiologigruppen
 7. Generalforsamling 2006-deadlines
 8. Årsmødet 2006
 9. Legater
 10. Formandens meddelelser
 11. Næstformandens meddelelser
 12. Sekretærens meddelelser
 13. Kassererens meddelelser
 14. Næste bestyrelsesmøde – 21. november i København
 15. Evt.

Tilstede: Anna Rosted, Lisbeth Røhl, Birthe Højlund Bech, Trine Torfing, Michael Bachmann Nielsen.

 1. Lisbeth Røhl er valgt som referent
 2. Referat fra DRS bestyrelsesmøde d. 10 maj er godkendt.
 3. EPJ forkortelser:
  1. Sundhedsfagligt råd under HS har kontaktet os idet de gerne vil have DRS til at lave en arbejdsgruppe som skal lave en liste over lovlige EPJ forkortelser. Da DRS er et landsdækkende selskab beder vi HS om at henvende sig til de radiologiske afdelinger som ligger i deres område for at finde folk til arbejdsgruppen.
  2. Begrebssekretariatet under Sundhedsstyrelsen har også henvendt sig til os for at få folk til en arbejdsgruppe til at definere begreber til EPJ. Siden har Overlæge Flemming Jensen, RH indvilget i at gå ind i dette arbejde.
 4. Vi betaler pt. 3700 kr. for SPAM filter fra VIRUS 112 for DRSs bestyrelsesmedlemmer og står nu overfor forlængelse af kontrakten. Vi prøver uden en måned om bestyrelsesmedlemmernes egen PC SPAM filtre virker. Hvis ikke bliver vi nødt til at forlænge kontrakten.
 5. Forskningstræning af de kommende speciallæger omfatter 3 dages obligatorisk forsknings-grundtræning og 5 dages specialespecifik træning (på skolebænken i lighed med A-kurser). Tilbage er 12 dage (2 uger) på de respektive afdelinger til at udføre et afgrænset projekt med en vejleder fra den radiologiske afdeling kursuslægen skal gennemføre projektet på. En mulighed kunne være at fremlægge projektet på DRS årsmødet. DRS anbefaler, at de kommende radiologers 20 dages forskningstræning skal ind under de videnskabelige selskaber i modsætning til regionerne. Vi indstiller, at bemyndigelsen ang. forskningstræning tilfalder hovedkursuslederen (pt. overlæge, dr.med. Anne Grethe Jurik, Århus Sygehus) og at kurserne ligestilles med A-kurser.
 6. Teleradiologigruppens opgaver er at rådgive DRS bestyrelsen i teleradiologiske spørgsmål. Har medlemmerne spørgsmål skal de først rettes til bestyrelsen. Gruppen skal overvåge udviklingen i regionerne mht. teleradiologi og komme med at årligt indlæg til DRS årsmødet. Kommissionen kan til enhver tid ændres af bestyrelsen ved tvingende behov. Gruppen omfatter 5-7 medlemmer, hvoraf en er repræsentant for organisationen DRO. Pt. omfatter gruppen Finn Mathiesen, Michel Nemery, Elisabeth Buus Lund (organisationens repræsentant), Carsten Thomsen, Annette Savnik og Henrik Gregersen.
 7. Næste generalforsamling bliver d.25.01.2006. Udvalgenes beretninger vil næste år blive udleveret til generalforsamlingen samt blive lagt ud på DRS’s hjemmeside.
 8. Årsmødet 25-27.januar 2006 er næsten planlagt færdigt.
 9. Mosekildes og Bent Madsens legat vil ikke blive uddelt i år, men vil blive slået sammen.
 10. Formandens meddelelser: :
  1. DRS skal afholde Nordisk kongres "Nordisk forening for medicinsk radiologi" i 2009.
  2. FAS-speciallægekonference d.4.11.2005. Birthe Bech og Trine Torfing deltager fra DRS.
  3. Danish Colorektal Cancer Group: Eva Fallentin udpeges af bestyrelsen til at repræsentere radiologien.
 11. Ingen meddelelser fra næstformanden
 12. Ingen meddelelser fra sekretæren
 13. Kasserens meddelelser: Kontingentstigning i EAR (European Association of Radiology) fra 6 Euro til 7 Euro pr medlem i DRS.
 14. Næste bestyrelsesmøde bliver d. 22 nov. 2005 i København.
 15. Ingen punkter under eventuelt

Med venlig hilsen Lisbeth Røhl

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS