opdateret 29. august 2006

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2006:


Referat af bestyrelsesmøde DRS, mandag den 19 juni kl. 1030-1600. Østerbæksvej 75, Odense.

 1. Valg af referent: Lisbeth er referent
 2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 23 marts 2006 er godkendt
 3. Det rådgivende udvalg for specialeplanlægning: 1. opgave: gennemgang af akutberedskabet i ekspertgruppe: bestyrelsen er blevet bedt om at udpege en repræsentant til ekspertgruppen omkring gennemgang af akutberedskabet på landsplan. Bestyrelsen udpeger Trine Torfing, overlæge, OUH, som til daglig varetager traumeradiologien, og hun har sagt ja til hvervet.
 4. Speciallægeuddannelsen, målbeskrivelse revision, forskningstræning:
  1. Forskningstræning: region Nord er langt fremme i opgaven med det specialespecifikke forskningstræningkursus (ligger efter 3 dages basiskursus). Bestyrelsen foreslår at forskningstræningskursus bliver fælles for alle 3 regioner i lighed med A-kurserne. Bestyrelsen er endvidere enig om at det er en god idé at opgaverne bliver præsenteret ved årsmødet ved en speciel sideløbende session, første gang i 2008.
  2. Målbeskrivelse revision: vi nedsætter en lille arbejdsgruppe - én fra hver region – til at revidere målbeskrivelsen. De uddannelsesansvarlige overlæger skal melde tilbage til bestyrelsen når de overdrager hvervet til en anden.
 5. Diverse arbejdsgruppers status samt høringer – status.
  1. Dansk Prostata Cancer udvalg i uro-onkologisk forum: DRS repræsentant Birgitte Svolgaard, OUH.
  2. Vibeke Andreé Larsen har givet tilsagn om at læse korrektur på elektronisk logbog.
  3. Høring over gebyr på røntgenområdet er videresendt til Dansk Radiologisk Organisation.
  4. Høring til udkast til mammografivejledning: Dansk Forening for radiologisk mammadiagnostik har udarbejdet høringssvar.
  5. Rapport i traumeradiologi: Retningslinier for radiologi vedr. multitraumer: Trine har kommenteret dette og sendt det til Kirurgisk Forum som har udarbejdet rapporten.
  6. MTV raport om røntgen-undersøgelse af lænderyggen af 20-49 årige har været til høring – Eva Narvestad vil udarbejde høringssvar
  7. Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende antitrombotisk behandling ved interventionelle procedurer. I denne gruppe er Neuroradiologisk Selskab er rep. af Jørgen Nepper Rasmussen. Torben Lorenzen repræsenterer DUDS/DRS, men rep. for Dansk forening for Interventionel Radiologi endnu ikke fundet.
  8. DRG/SKS-gruppen: Anna Rosted sidder i gruppen. DRS bestyrelse beder om en status hvad der foregår på dette område i december-nummeret af bladet.
 6. Legater 2006/7. Der vil i næste medlemsblad bliver annonceret at medlemmer af Dansk radiologisk selskab. kan søge James Polack´s legat, idet legatet vil blive nedlagt og restbeløbet uddelt over de næste 3 år efter aftale med legatbestyrelsen.for
 7. Generalforsamlingen 2007: Der skal indstilles flere nye medlemmer til diverse udvalg, idet mange har siddet perioden ud.
 8. Årsmødet 2007: E-kursusudvalget er begyndt at udfærdige program. Årsmødet bliver næste år 24.-26. januar i København SAS Scandinavia Hotel, i 2008 afholdes mødet d.23.-25.januar i Odense SAS HC Andersen hotel, og i 10.-13. juni 2009, hvor årsmødet slås sammen med Nordisk kongres, i København SAS Scandinavia Hotel. Derefter er det den nuværende bestyrelses holdning at årsmøderne på skift skal være i Århus, Odense og København.
 9. ECR/EAR: intet nyt.
 10. Formandens meddelelser: Dansk Neuroradiologisk Selskab har revideret afsnittet ’centralnervesystemet’ i ’Vejledning om radiologiske procedurer’. Artikelserie Ugeskrift for Læger kommer muligvis i 2007 hvor vi skal have et indlæg med.
 11. Næstformandens meddelelser: ingen
 12. Sekretærens meddelelser: der er lidt rod i medlemsdatabasen således at f.eks. nogle pensionerede medlemmer pludselig fra at stå som pensionerede står opført som aktive. Så hvis der er nogle medlemmer som uberettiget modtager opkrævning på 720 kr bedes de henvende sig til lægeforeneningen
 13. Kasserens meddelelser: kvartalsregnskabet følger budgettet.
 14. Kommende møder: Husk Årsmødet 24.-26. januar 2007
 15. Næste bestyrelsesmøde 22.8 hos Anna Rosted , Amager Hospital.
 16. Eventuelt : intet

 

Med venlig hilsen Lisbeth Røhl.

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS