opdateret 23. marts 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1 Februar 1999:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998  
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN

Håber alle er kommet godt ind i det nye år, vi glæder os til et år med mange nye udfordringer. Vi skal jo alle til at vænne os til tanken om CME. Alle speciallæger har fået orientering om dette sendt fra Niels Skovgaard. Ekstra eksemplarer og registreringsskemaer kan rekvireres hos Niels Skovgaard, røntgenafdelingen KAS Glostrup.

Vi håber mange deltager i årets forårsmøde.

HUSK FRIE FOREDRAG

 

144. ordinære videnskabelige møde

Fredag den 23. april 1999 , kl. 16.00 - 17.30

Rigshospitalet, Auditorium 2

Emne: Referenceprogrammer.

Endeligt program i næste medlemsblad.

Som tidligere år vil der blive arrangeret fællesspisning på Doctor’s pub mellem mødet og generalforsamling.

Menu, pris og tilmelding i næste medlemsblad.

 

DANSK RADIOLOGISK SELSKAB afholder

Ordinær generalforsamling

fredag den 23. april 1999 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorie 2.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Orientering omkring oprettelse af et onkoradiologisk Selskab

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag:

8. Oprettelse af CME-udvalg

9. DRS’s repræsentation i SJRS

10. Webmaster for DRS

11. Nedlæggelse af udvalg.

12. Valg til bestyrelse

13. Valg til udvalg og repræsentationer

14. Valg af revisor og suppleant

15. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§12)

16. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen §13)

17. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

18. Eventuelt

ad punkt 4 Orientering omkring oprettelse af et Onkoradiologisk Selskab:

En gruppe af Selskabets medlemmer har ønsket at oprette et onkoradiologisk Selskab og har udført et stort forarbejde i forbindelse med dette.Skriftlig orientering i næste medlemsblad. Eventuelle kommentarer til det skriftlige referat vil kort blive gennemgået.

Ad punkt 8: Oprettelse af CME-udvalg

Med hensyn til den fremtidige indføring af CME og registrering af disse vil der fortsat være brug for et udvalg til at varetage disse arbejdsopgaver.

 

Ad punkt 9: Bestyrelsens repræsentation i SJRS

Bestyrelsen foreslår at Selskabet officielt bliver repræsenteret i Scandinavian Japaneese Radiology Society, (SJRS), som et udvalg under DRS.

Ad punkt 10: Webmaster for DRS

DRS’s hjemmeside har nu eksisteret et stykke tid med succes. Bestyrelsen foreslår at Webmasterposten bliver officiel.

Ad punkt 11: Nedlæggelse af udvalg

Da arbejdsopgaverne er næsten færdige foreslår bestyrelsen røntgenregistreringsudvalget og DBCG-udvalget nedlægges. Samtidig er tiden kommet, hvor det er rimeligt at DRS træder ud af Sundhedsstyrelsens kontaktgruppe vedr. Radioaktive lægemidler.

 

Ad punkt 12 Valg til bestyrelsen Valgperiode: 1999-2001

Genopstiller: Anne Grethe Jurik

Genopstiller: Jens Blicher

Genopstiller: Charlotte Strandberg

Genopstiller: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Finn Mathiesen - Foreslår: Elisabeth Rasmussen

 

ad punkt 13: Valg til udvalg og repræsentationer

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi: Ikke på valg, er valgt på Nordisk forenings møde, i henhold til vedtægter.

Anne Grethe Jurik

Charlotte Strandberg

 

European Association of Radiology: Valgperiode: 1999- 2003

Fratræder: Margit Mantoni - Foreslår: Charlotte Strandberg

Fratræder: Anne Grethe Jurik - Foreslår: Jens Blicher

Fratræder: Finn Mathiesen - Foreslår: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Inge Møller (S) - Foreslår: Finn Mathiesen.

 

European Association of Radiology, Junior Assembly Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Elisabeth Albrecht-Beste - Foreslår: Mona Rosenkilde

Fratræder: Mette Nørlem (S) Foreslår: Elisabeth Rasmussen

 

European Association of Radiology, Education Commission Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Henrik Thomsen - Foreslår: Anne Grethe Jurik

Fratræder: Anne Grethe Jurik (S) - Foreslår: Niels Egund

 

Professional Organisation Committee Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Jens Boesen - Foreslår: Jonna Fries

Suppleant: Foreslår: Elisabeth Buus Lund.

 

International Society of Radiology Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Margit Mantoni - Foreslår: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Anne Grethe Jurik - Foreslår: Jens Blicher

Genopstiller: Finn Mathiesen

Fratræder: Nina Thrane Nielsen (S) - Foreslår: Charlotte Strandberg

Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 1999-2003

Genopstiller: Anne Grethe Jurik

Genopstiller: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Carsten Sloth - Foreslår: Eva Brems-Dalgaard

Fratræder: Margit Mantoni - Foreslår: Charlotte Strandberg

Fratræder: Henrik Nørgaard - Foreslår: Eva Narvestad

Fratræder: Finn Mathiesen - Foreslår: Jens Blicher

Fratræder: Eva Brems-Dalgaard (S) - Foreslår: Niels Skovgaard

 

Efteruddannelsesudvalget Valgperiode: 1999-2001

Genopstiller: Niels Skovgaard

Genopstiller: Jens Karstoft

Fratræder: Inger Fog - Foreslår: Henrik Teisen

Fratræder: Hans Petersen - Foreslår: Henrik Gregersen

Foreslår: Karen Lisbeth Dirksen

Charlotte Strandberg, Bestyrelsens repræsentant vælges efter generalforsamling

 

Vurderingsudvalget: Ikke på valg, Valgperiode: 1998-2001

Poul Erik Andersen; formand

Agnete Karle

Niels Juul

Peter Andersen

Henrik Videbæk

Agnethe Hedemann

Ole Schifter Rasmussen

Peter Gideon

 

Acta Radiologica: Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Niels Egund - Foreslår: Aase Wagner,

Fratræder: Aase Wagner (S) - Foreslår: Anne Grethe Jurik

 

Sundhedsstyrelsens kontaktgruppe vedr. radioaktive lægemidler: Nedlægges ?

Flemming Jensen

 

Røntgenregistreringsudvalget: Nedlægges ?

Poul Stage

Margrethe Herning

Flemming Jensen

Stig Møller Nielsen

Henrik Nørgaard

 

Udvalg vedr. Danish Breast Cancer Cooperation (DBCG) Nedlægges ?

Carsten Conrad

Uffe Dyreborg

Flemming Nissen

Knud P. Olesen

 

Udvalg vedrørende Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS)

Foreslår: Finn Mathiesen

Foreslår: Finn Lindhardt (S)

Webmaster DRS’ hjemmeside:

Foreslår: Finn Mathiesen

 

CME UDVALG:

Foreslår: Niels Skovgård

Foreslår: Marianne Egeblad

Foreslår: Peter Andersen

 

Ad punkt 14: Valg af revisor og suppleant

Fratræder: Eva Brems-Dalgaard - Foreslår Finn Mathiesen

Fratræder: Winnie Sommer (S) - Foreslår: Eva Brems-Dalgaard

 

ad punkt 15: Indstilling af tilforordnede til

Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§12) Valgperiode 1999-2003

Fratræder: Sven Dorph - Foreslår: Karen Damgaard

Fratræder: Kirsten Lauersen (S) - Foreslår: Flemming Jensen

Genopstiller:Hans Petersen

Fratræder: Finn Lindhardt (S) - Foreslår: Elisabeth Buus Lund

 

ad punkt 16: Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen (§14)

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen

vedr. Overlægevurderingsudvalget Valgperiode 1999-2003

Fratræder: Inge Møller - Foreslår: Lars Nielsen

Fratræder: Anna-Marie Nehen - Foreslår: Finn Mathiesen

Fratræder: Margit Mantoni (S) - Foreslår: Karen Lisbeth Dirksen

 


Rejserapport fra Chicago 23.11.98-06.12.98

Da Dansk Radiologisk Selskab i november 1997 tildelte mig Nycomed's legat på 12.000 kr rykkede en drøm om, at deltage i RSNA nærmere, og i november 1998 blev det virkelighed.

Turen til Chicago blev udvidet med 4 dages work-shop i MR ortopædi ved Stephen Pomeranz forud for kongressen. Det faglige udbytte af turen har været over al forventning.

Work-shoppen var intensiv katedral forelæsning for 32 deltagere fra hele verden i MR af de store led i 5 timer daglig. I pauserne var der lejlighed til selvstudie af MR billeder indenfor dagens emne med mulighed for at stille diagnoser. Om eftermiddagen kunne man i 2 timer ved videomaskiner nyde godt af de talrige undervisningsvideoer indenfor MR ortopædi, som Stephen Pomeranz har udgivet. De bogværker han har udgivet var til rådighed dagen lang og man var kun to om at dele et eksemplar. Der blev gjort meget ud af anatomien og planlægningen af de enkelte undersøgelser. Der blev vist et utal af dias med gennemgang af normalanatomien og patologiske fund, og den kliniske relevans af de foretagne undersøgelser blev gennemgået under hvert delemne. Kurset bar præg af, at være gennemarbejdet, og virkede tidvist for poleret. Der var ingen tvivl om at økonomien spillede en stor rolle.

De fleste deltagere i work-shoppen blev til RSNA, og det lykkedes trods de mange kongresdeltagere, at møde flere af dem i udstillingshaller eller til foredrag under kongressen.

Knæleddet:

Anbefalede MR sekvenser: Menisci: proton, T1, STIR og GRE

Ligamenter, sener og bløddele: T2 og FSE T2

Brusk og ledmus: Gre, DESS og proton fat-sat

Som standardundersøgelse anvendte Pomeranz: axial FFE, sagittal T1, sagittal STIR samt coroneal T1 eller proton fat-sat.

Skulderleddet:

Anbefalede MR sekvenser: Der anvendes på Pomeranz klinik kun sjældent MR-arthrografi, da der ved læsion af leddet ofte i forvejen er ansamling ("guds egen væske").

Anvender rutinemæssigt axial T1, sagittal T2 med fat-sat parallelt med cavitas glenoidale, coroneal T1 og coroneal T2 med fat-sat vinklet efter scapulas akse samt evt. sagittal STIR og axial GRE (giver gode fremstilling af labrum, men mangelfuld af selve rotatorcuffen). FOV anbefales 16-20 cm. 4-6 tommer coil henover toppen af skulderen. Fremstillingen bedst hvis coilen ikke ligger ind i axillen, da det medfører en let abduktion af armen.

Albueleddet:

Patienten lejres med armen ned langs siden, extenderet med tommelfingeren udad drejet eller pegende lige opad. Saddel coil eller rund coil direkte på albueleddet. FOV 13 cm, 2 exitationer. Sagittal STIR, sagittal T1, axial T1 og T2 evt. GRE uden og med fat-sat, coroneal T1 evt. STIR.

Håndleddet:

Armen lejres langs siden med håndfladen opad. Circulær coil omkring håndleddet, der samtidig helst skal fixere dette. Der anvendes primært coroneal STIR og T1, suppleret med axial og sagittal sekvens. Ved mistanke om læsion af fibrocartilago triangulare komplekset anbefales coroneal fast inversion recovery og T2 samt proton fat-sat.

Hofteleddet:

Bilateral coroneal T1 og STIR samt axial T1 og T2 og evt. GRE. Sagittal T2. Ved unilateral undersøgelse anvendes FOV 16. Patienten er lejret på ryggen i body-coil.

Fodled og fod:

Head coil er ofte brugbar til dette formål og foden lejres med 90 grader flexion i fodleddet. Hvis man primært ønsker en vurdering af tibialis posterius senen skal man hellere plantarflektere foden og scanne 90 grader transverselt på senen.

Anbefaler T1, T2 og STIR sagittalt og vinkelret på patologien. Achillessenen ses bedst på en sagittal STIR sekvens.

Helt generelt skal man ved vurdering af ligamentlæsioner hus gode oplysninger i den akutte fase (hyperintenst signal), men ved den kroniske læsion blot viser det hypointense arvæv der ligner ligamentstruktur til forveksling. Derfor er den mest brugbare sekvens ved kroniske læsioner T1.

 

I år var der 57.000 deltagere til RSNA, heraf 27.000 læger. Programmet var velforberedt og blev afviklet uden problemer. Det lykkedes også dagligt, at transportere alle disse mennesker fra down-town til kongrescenter, McCormick Place, og tilbage uden særlig ventetid.

Der var mulighed for, at overvære katedrale forelæsninger med fremtidsvisioner:

Teleradiologi, PACS og netværk: Radiologen må være aktiv, villig til umiddelbar beskrivelse, hvis klinikeren via netværk får billedet med det samme, ellers er radiologen overflødig. Husk at DICOM ikke kun skal klare hente og bringe funktionen, men også billedoverførsel, printning og kunne tale flere sprog. Ved digitalisering spares film og kemi, men den økonomiske gevinst kan let sættes over styr ved høje priser på servicekontrakter. I løbet af en 2 års periode falder prisen på hard- og soft-ware til det halve samtidig med at størrelsen af chips og apparatur halveres. Man må forudse en stadig opdatering af apparaturet og hurtigt turn-over. Internettet er pga sikkerhedsproblemer endnu ikke brugbart til medicinsk dataoverførsel, men ville være meget billigere end PACS systemerne.

Billeddannelse af hjertet: Fremtiden bliver MR. Der blev vist eksempler på dynamisk vurdering af hjertets kontraktur på muskelfiberniveau. Coronararterier vurderes i adskellige planer med MRA, og der er udviklet en endoluminal coil så plaques og stenoser kan visualiseres og ballondilationen følges imens den foretages. Spiral CT-scanning med lavdosis med ½ til 1mm snittykkelse og sekundær 2- og 3-D rekonstruktion kan anvendes til diagnostik af calcificationer i coronararterier før der er opstået occlusion.

Radiology "When minutes counts": Gennemgang af radiologens rolle i det akutte behandlingsteam. Ved akut kranietraume skal man være opmærksom på at et hæmatom med meget broget densitetsmønster tyder på akut voldsom blødning. Det er kun det delvist koagulerede blod, der er hyperdenst. Ved vurdering af thorax og abdomen ved CT traumescanning skal man anvende kontraststofinjektion til vurdering af læsion af karrene og organerne. Hos gravide kvinder prioriteres moderens liv højest, tilkald gynækolog umiddelbart ved mistanke om graviditet. Lejring i venstre sideleje giver mindst tryk på de centrale kar og dermed bedst gennemblødning også til fosteret. Skudlæsioner med gennemgang af de forskellige typer skydevåben og kugler er nok mindre relevant i Danmark.

 

Man var i forvejen tilmeldt refresher courses og jeg havde selvfølgelig som alle andre valgt efter interesseområde, i mit tilfælde ortopædradiologien. Disse 3 timers seancer med nogle af verdens mest fremtrædende specialister indenfor området var udbytterige.

Interventionel muskuloskeletal radiologi: I Virginia er 3 skeletradiologer hver dag fuldtidsbeskæftigede med interventionel radiologi. Der foretages blokader af led i alle størrelser, langs seneskeder og intramuskulært. Der foretages biopsier og lumbale discografier. Fraråder i allerhøjeste grad cervicale og thoracale discografier. I disse områder anbefales i stedet facetledsarthrografi. Der blev vist flotte dias og udleveret et godt abstact.

Imaging of soft tissue tumors: Ultralydundersøgelse som primærvurdering blev gennemgået. Enkelte processer er helt karakteristiske som fx hæmangiomer (brogede overvejende ekkorige), lipomer (ekkorige) og cyster (ekkofattige). Definerer processens lejring i forhold til muskler, kar og nerver og giver mulighed for biopsitagning.

MR vil oftest blive foretaget forud for operation:

Karakteristisk mønster: Lipomer høj T1 og høj T2

Hæmangiomer høj T1, broget og høj T2, broget

Maligne tumorer lav T1 og høj T2

Fibrøst væv lav T1 og lav T2

Ved mistanke om recidiv: Arvæv lav T1 og T2

Arvæv og strålesequelae diffust høj T2, let fliget

Recidiv høj T2 med masseeffekt, og der suppleres med T1 og efter gadolineum T1 og T1 fat-sat.

Shoulder MR imaging: repetition af Stephen Pomeranz forelæsning. Der var ingen diskrepans. Anbefalede T2 FSE transverselt, T1 og T2 coronealt lagt i plan med supraspinatussenen samt sagittal T2 evt. fat-sat. Ved labrumlæsioner supplerende transversel T1 og T2 fat-sat.

Knee MRI:

Anbefalede som knæprotokol: T1 og T2 sagittalt samt evt. STIR (menisci og korsbånd)

T2 coronealt - evt. fat-sat (kollaterale ligamenter og meniscofemorale ligament)

T2 axialt (patellarbrusk og plicae)

Ved vurdering af brusk bruges 3D-vol Grass, FSE T2 fat-sat og STIR.

Segondfrakturen er en avulsion fra mediale tibiakondyl, der oftest er kombineret med anterior korsbåndslæsion.

Glenohumeral instability: Overlæge Resnick anvender i vid udstrækning MR arthrografi. Injicerer 0,15 ml gadolineum i 2 ml NaCl ved punktur fortil i ledspalten. Øger muligheden for sikker vurdering af labrum læsioner. Instabilitet med betydende og behandlelig labrumlæsion ses hos ptt. under 40 år, overvejende sportsudøvende mænd.

Upper extremity trauma:

Skulder:

Anbefaler direkte AP optagelse med externe rotation, 45 grader skrå AP med intern rotation med friprojektion af ledspalten. Desuden Y-view med patienten stående 45 grader skrå mod billedpladen og strålegang dorsalt fra.

Anterior skulderluxation er langt hyppigst.

Luxation i acromioclaviculærleddet vurderes ved at undersøge om underkanten af clavicula er i pæn alignment med acromion. Ledspalten skal være mellem 11 og 13 mm. Ved tvivl altid belastningsoptagelser.

Albue:

AP og lige lateral (bageste corticalis af humerus skal ligge lige over hinanden). Displacering af capittulum humeri vurderes ved, at en lige linie langs anteriore corticalis skal afskære 1/3 af capittulum i lateral projektionen. Hos børn kan mediale humerus-epikondyl disloceres ind i leddet. Den kan ligne ossifikationskernen fra trochlea, men hvis trocleakernen kan ses skal mediale humerusepikondyl også være ossificeret. Hvis der er kerne på trochleas plads og tomt ved mediale humerusepikondyl er der altså tale om en dislokation. Pas på caput radii luxationen ved monteggiafrakturen. Caput radii skal i begge planer pege mod capittulum humeri.

Bruger ikke MR i den akutte udredning af skulder eller albue, men først ved manglende heling og fortsatte problemer.

Håndled og hånd:

Beskriv omhyggeligt Colles, Smith eller Barton skade på håndleddet. Kig efter scaphoideum fat pad sign. CT er den bedste modalitet til vurdering af depression af ledfladen ved distal radius fraktur og til vurdering af håndrodens frakturer. Vær opmærksom på perilunær luxation og instabilitet.

Lower extremity trauma:

Til vurdering af frakturer i pelvis, hofte, knæled og fodrod er CT scanning meget gavnlig. Tibiakondylfrakturer kan vurderes både ved CT og tomografi.

Der blev gennemgået Gardens inddeling af medial collum femoris fraktur og Lauge Hansens klassifikation af ankelfrakturer.

Pediatric skeletal trauma:

Columna cervicalis:

Selv om der hos børn hyppigt er pseudoluxation af C2 på C3 skal den posteriore cervicale linie flugte. Hangman fraktur er hyppigere hos børn end man tror. Der er kun yderst sjældent kongenit defekt af arcus af C2. En vertikal linie gennem arcus på lateral- optagelsen er stærkt suspekt for fraktur. C1 har derimod hyppigt kongenitte posteriore defekter. Der er ofte kongenit kileform af C3 og C4, og det er ikke tegn på fraktur, hvis de cervicale linier flugter. Ved hypoplasi af dens axis eller os odontoideum er der risiko for udtalt instabilitet. Undersøgelsen suppleres med funktionsoptagelser. Ofte et tilfældigt fund i forbindelse med et faldtraume, men en kongenit malformation, der kræver operativ stabilisering. Dens axis tilter relativt hyppigt en smule bagud, men yderst sjældent anteriort.

Extremiteter:

Occulte frakturer fx Toddler blev gennemgået. Ved vurdering af skulderled og claviculae vil en skulderågsoptagelse være at foretrække. Ved avulsion af processus styloideus ulnae skal man lede efter radiusfrakturen evt. højere oppe på antabrachium.

 

Der var indimellem lejlighed til selvstudier i et enormt posterområde, samt en velbesøgt og flot teknisk stand med mulighed for at bese og have hænder på det nyeste radiologiske udstyr. Man blev mødt med stor åbenhed af udstillerne og fik efter aftale en god gennemgang af de enkelte apparaturer.

Herudover var der sessioner med frie foredrag af meget vekslende kvalitet. Mange var lidt skuffende, men de blev afviklet flot af diverse chairmens. Værd at huske var sessionen Child abuse on trial: Metafysære hjørnefrakturer er stærkt suspekte, mens humerustværfrakturer kan opstå ved traume. Frakturer af vekslende alder posteriort i ribben tyder på shaken baby. En enkelt kraniefraktur kan opstå ved et

uheld, mens flere er stærkt suspekte. Akutte sudurale hæmatomer med samtidig udtalt ødem peger også mod børnemishandling.

Kursusugen alene i Chicago bød på rig lejlighed til bogstudier også om aftenen og på Thanks-giving, der er en af amerikanernes store højtider. Der blev spist kalkuner i mængder og om aftenen var der stort set ingen på gaden. Næste dag kunne man derimod dårlig komme frem pga det store juleudsalg. TV viste familier, der måtte gå fra hus og hjem pga overtræk på plastikkortet, og mænd, der måtte til psykolog fordi de ikke kunne klare årets bytur med fruen.

Kongresugen bød på godt kammeratskab. Byen blev hyggeligere og mindre, når man var omgivet af gode kollegaer og selv om byen er stor satte kongresdeltagerne bestemt deres tydelige præg på down-town. Indkøbsturene og turistrundturen blev heller ikke forsømt. En behagelig overraskelse ventede alle i "The Windy City", nemlig Indian summer med solskin, blå himmel og temperaturer fra 14-20 grader, helt usædvanligt for årstiden og ude af takt med den megen julepynt og det medbragte vintertøj.

15. januar 1999 med stor tak for en faglig og festlig tur fra Karen-Lisbeth Dirksen, overlæge, røntgenafsnittet, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Sygehus.


Fra RSNA 1998.  af Michael Trier Aagaard.

Fra d. 29.11 - 4.12.98 afholdtes 84. videnskabelige samling og årlige møde i RSNA (Radiological Society of North America) på McCormick ("Det var han der opfandt selvbinder - høstmaskinen") Place i Chicago, USA.

Hvad er RSNA?

Radiological Society of North America blev stiftet i 1915 af Amerikanske og Canadiske radiologer, der jo havde det engelske sprog og det Nordamerikanske kontinent til fælles. Det officielle sprog er fortsat engelsk, og det er fortsat fremragende Amerikanske -og Canadiske radiologer, der leverer en betydelig del af de foredrag der bl.a. holdes under de meget givtige ajourføringskurserne (refresher courses).

De årlige RSNA møder har gennem årene udviklet sig til verdens største radiologkongres, der samtidigt også er verdens største lægekongres. Med et brutto antal på ca. 60.000 mennesker involveret i mødet.
 

Hvad skete der på RSNA 98?
 

Forskning: ca. 2oo videnskabelige foredrag og mere end 1000 posters (videnskabelige undersøgelser udstillet i planceform). Der er gengivet i mødets program en "moppedreng" på 872 sider, der er et særnummer af RSNA´s tidsskrift Radiology, der er verdens mest anerkendte videnskabelige radiologiske tidsskrift.
 

Undervisning: ca. 275 ajourføringskurserne (refresher courses). Ca.50 "Hands-on workshops ". En del af disse ligge i en hurtigt voksende afdeling: InfoRad, omhandlende Informationsradiologi. I år var hele RSNA mødes motto: "Science to practice" (forskning omsat til praksis, og uddannelse skulle der fokuseres på). På en sjov anakronistisk måde var hele InfoRad afdelingen placeret i en vild-vest-by.

De amerikanske radiologer skal, for at opretholde deres speciallægeannerkendelse, hvert år dokumenterer, at de følger med i deres fag. Lige som en pilot, der skal dokumenterer at have haft et vist antal flyvetimer i årets løb. Læs CME Continous Medical Education (Løbende medicinsk efteruddannelse). Via et stregkodesystem bliver den enkelte undervisningsdeltager registreret, og først når man har udfyldt evalueringeskemaet får man sine CME - points.

Jeg har siden 1990, hvor jeg første gang deltog i RSNA, det er 4 gang jeg deltager, fået disse points. Nu 9 år efter kommer et lignende system herhjemme i første omgang på frivillig basis. (Hjertesuk- i Danmark har man indtil de seneste år skullet kæmpe for at få efteruddannelse; men nu ser man heldigvis positivt på dette). Den Amerikanske kultur tro kalder vi det sjovt nok også CME i Danmark.
 

Teknisk udstilling mv.:

Mødet omfattede en medicinsk teknisk udstilling (verdens største) af apparatur, utensiler, kontraststoffer, litteratur og undervisningsmaterialer, dækkende alle sider specialet diagnostisk og terapeutisk radiologi.

Under åbningssessionen holdt præsidenten for RSNA 98, hjerte-radiologen, David B. Fraser, præsident for RSNA, "Science to practice of Radiology". et interessant foredrag, hvor han sagde at sagde at hjerte-medicinerne havde overtaget radiologernes arbejde, når det gjaldt arteriografi; men radiologerne kunne vinde området tilbage, da man nu har lavet de første MR-vejledte coronarkar fremstillinger, ved MR-vejledt at indføre en antenne i disse, og ikke nok med det, man havde nu også lavet ballonudvidelse af koronarkarrene under denne MR vejledning. Han viste lysbilleder af det. Jeg tænkte. Det er utroligt! Men ved eftertanke. Det var jo også på RSNA CT-scanneren blev præsenteret for første gang. Jo det er der det sner!

Apropos!

Hvordan var vejret på RSNA?

Normalt er der kulde, blæst og sne i Chicago på denne årstid. Jo; men i år var det helt anderledes, der blev sat varmerekort i år. Der var en dag med max. 21,6 grader C, helt utroligt. Alle havde for meget tøj på.

   Hvad jeg lavede på RSNA?

Her er hovedparten af mit program:
 

Foredrag: 
Åbning af kongressen ved David B. Fraser, præsident for RSNA, Science to practice of Radiology. 

Praktiske øvelser: 
11/29/1998 1:30pm - 3:00pm 
 HOW TO USE A WORKSTATION IN A PACS 
 (HANDS-ON WORKSHOP) 

12/02/1998 11:00am - 12:00pm 
 HANDS ON TRAINING DIN-PACS 
 (IBM POWER PACS) 
(PS: her vandt jeg et porcelæns salt -og peber sæt). 

 HANDS ON TRAINING DIN-PACS 
12/02/1998 1:00pm - 1:45pm 

Vedrørende Informationsradiologi. 
GUIDED TOUR: 
INFORAD 075: INFORAD GUIDED TOUR 

Ajourføringskurserne (refresher courses). 
11/30/1998 8:30am - 10:00am 
 PRACTICAL TIPS IN US: BREAST 

11/30/1998 4:00pm - 5:30pm 
 PRACTICAL TIPS IN US: OBSTETRICS 
 
 
 

Ajourføringskurserne (refresher courses) fortsat: 

12/01/1998 8:30am - 10:00am 
 PRACTICAL TIPS IN US: DOPPLER 

12/02/1998 8:30am - 10:00am 
 US ARTIFACTS 

12/03/1998 8:30am - 10:00am 
 A TRIO OF SMALL-BOWEL DISEASES: 
 ISCHEMIA, MALABSORPTION, AND OBSTRUCTION 

12/04/1998 8:30am - 10:00am 
 PRACTICAL TIPS IN US: GYNECOLOGY 

Teknisk udstilling: 
Aftalte rundvisninger: 
Besøg på Kodaks stand. 
Besøg på GE's stand. 
Besøg på Siemens standen 
Møde med DuMed på Sterling standen 
SANTAX på Pickerstanden 
AGFA standen 
Philips standen 

Samt talrige stande, hvor jeg blot kom uanmeldt. 
 
 

 
 
Hvad kan bruges til det jeg har lært? På Tarm Sygehus? I Ringkøbing amt? I Danmark?
 

Jeg er nu lidt opdateret i, hvad der rør sig i radiologien på verdensplan.

Et stort antal firmaer såvel traditionelle røntgenmaskine -som filmfirmaer har nu gode PACS-systemer. PACS betyder Picture Arciving and Communications Systems).
 

En del firmaer har også den nye direkte radiologi-maskiner at sælge.

Internettet stormer frem, som kommende basis for en del radiologisk kommunikation på sygehusene, mellem sygehusene og til f.eks. almen praksis (rekvirenterne)
 

Jeg har fået opdateret min viden på nogle områder inden for ultralydscanning, som jeg dagligt kan bruge på Tarm Sygehus´s røntgenafd. I mit arbejde der. Jeg har set på apparatur vi står overfor at købe i Tarm, transportable røntgenapparater, og digitalt røntgenudstyr, der inden for ca. 5 år sikkert kommer i Tarm, hvad enten det bliver digitalebilledpladesystemer, direkte radiografisystemer samt et PACS-system. Vi har jo nu RIS-system på alle røntgenafdelingerne i Ringkøbing amt

På Herning Centralsygehus, røntgenafdelingen, har man allerede lejet et PACS -system, og når den nye røntgenafdeling der er færdig, skal den være fuldt digitaliseret. Jeg arbejder ordentligvis på røntgenafdelingen i Herning én måned om året. Så jeg kan få lidt glæde af min viden der.

Jeg sender også denne rapport til Dansk Radiologisk Selskab, der måske trykker den i medlemsbladet, så den kan ses af radiologer i Danmark samt Grønland og Færøerne.
 

Vi var fire deltagere fra Ringkøbing amt, oversygeplejersken fra røntgeafd. i Herning, de to adm. overlæger fra rtg.afd. på centralsygehusene, og jeg som repræsentant for de mindre syghuse i amtet. Vi havde i øvrigt et hyggeligt socialt samvær flere aftener. Der var ca. 200 danske deltagere, heraf en del firma-folk, indkøbere, ingeniører, enkelte forvaltningsfolk, nogle få radiografer og sygeplejersker, nogle jeg har glemt, samt i øvrigt trods alt radiologer.
 

Der var deltagere fra ca. 200 lande. Dejligt at møde kolleger fra hele verden. Det er noget der fremmer den internationale forståelse.
 

Hvordan kommer man i kontakt med RSNA?

Man kan kontakte RSNA´s hjemmeside på internettet, der har adressen: www.rsna.org, der er også link til den via Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside, der har adressen: www.drs.dk her kan man læse mere om mødet. Man kan søge om medlemskab af RSNA.  
 
Som medlem, det koster 300$ om året, så får man 12 nummerer af Radiology og RadioGraphics, samt man kommer gratis ind til det årlige møde.

F.eks. en sygehusrøntgenafdeling, der kun abonnerer på Radiology tidsskriftet, betaler mere for det årligt, end det koster, hvis en af radiologerne er medlem af RSNA, og så man endda RadioGraphics og mødet oven i købet.
 

RSNA-møderne i fremtiden.

Efter megen diskussion af beslutningen om, at RSNA mødet flytter til Orlando i Florida efter en rotationsplan mellem Chicago og Orlando, på først to år, og efter en periode, så et år, blev flytningen til Orlando udskudt med et par år så vidt jeg kunne forstå. Man ville gerne have flere og billigere hotelværelser i Chicago, og det skulle konkurrencen mellem de to byer skaffe. Både borgmesteren i Chicago og guvernøren i Illinois ville arbejde på dette. De sendte i øvrigt de bedste hilsener til RSNA. Man ville også gerne have et bedre klima end det i Chicago. Det fik man dog helt uventet i år. Det var jo en streg i regningen for Orlandos fine klima. Men det var der ingen der kunne vide.

Det næste fire møder bliver fortsat i Chicago i bl.a. den ny kæmpe store Sydbygning i McCormick Place i Chicago, der med en gennemgående bygningsforbindelse, på fantastisk vis, forbinder Østbygningen (nu kaldet Lakeside Center) sammen med Nordbygningen, der nu er sammenbygget med Sydbygningen. Det er virkeligt genialt, hvordan man har fået det hele til at hænge sammen.

Der er nu også S-togsstation under McCormick Place med gratis forbindelse ind til byen under kongressen. Der kører i øvrigt også gratis busser i pendulfart.Som de øvrige 3 gange jeg har deltaget i RSNA, var det en dejlig oplevelse endnu engang at modtage brådsøer af ny vide.

Med venlig hilsen.  Michael Trier Aagaard Overlæge Røntgenafdelingen Tarm Sygehus 6880 Tarm 
Privat: Jupitervej 16 8370 Hadsten  E-mail: miaa@post2.tele.dk Homepage:home2.inet.tele.dk/miaa


Billeddiagnostik af degenerative og neoplastiske ryglidelser.

Formål. At gennemgå degenerative og neoplastiske ryglidelsers diagnostik og behandlingsmuligheder.

Tid. Fredag den 19. marts 1999.

Sted. ASTRA, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

Se program og tilmelding i novembernummeret.

NB! NB! Giro- nummeret skal ændres til: 1-994204.

 


International Symposium on Controversies in Vascular Surgery IV

Vascular and Endovascular treatment of lower limb ischaemia

Friday April 23rd , 1998

Auditorium A, Teilum building,

Rigshospitalet, Copenhagen

 

Organizers

Torben V. Schroeder Vascular Surgery RK, Rigshospitalet 3111

Jørgen E. Lorentzen Blegdamsvej 9, DK 2100 Copenhagen Ø

John Grønvall Rasmussen Tel (45) 3545 2302 - Fax (45) 3545 2303

E-mail: Torben.S@RH.DK

Speakers

Peter RF Bell, Leicester, UK Michael Horrocks, Bath, UK

Wilhelm Sandmann, Düsseldorf, Germany John Wolfe, London, UK

Jean Pierre Becquemin, Paris, France Hans Olav Myhre, Trondheim, Norway

Mauri Lepäntalo, Helsinki, Finland Ulf Nyman, Göteborg, Sweden

Bengt Lindblad, Malmö, Sweden Ulf Hedin, Stockholm, Sweden

Tina G Nielsen, Copenhagen, Denmark John Grønvall, Copenhagen, Denmark

 

Sponsor

WL Gore & Associates Scandinavia AB

 

 

Registration to:

Torben V Schroeder,

Vascular Surgery RK, Rigshospitalet 3111,

Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen Ø,

Denmark,

tel +45 3545 2302,

fax +45 3545 2303,

e-mail: torben.s@rh.dk

and before 1 April 1999.

The registration fee, DKK 500,- for participants and includes lunch and dinner

and DKK 200,- for accompanying persons, is paid in cash at the registration counter during registration.

Programme

9:00 – 9:30 Registration
9:30 – 11:00 Session 1
 

Hans Olav Myhre

Under which circumstances should claudicators with infrainguinal occlusive disease be considered for revascularisation? Are the circumstances equal for vascular and for endovascular treatment
 

Mauri Lepäntalo

Infrapopliteal revascularisation: vascular or endovascular treatment
 

Wilhelm Sandmann

How I avoid wound problems following distal bypass surgery - and how I treat the colleagues cases of groin and distal wound infections
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Session 2
 

Tina Nielsen

Surveillance of infrainguinal revascularisation - what is the evidence?
 

John Wolfe

Management of graft-related stenoses: wait and see, PTA, stent or surgery?
 

Michael Horrocks

Strategy in early thrombosis of infrainguinal grafts.
13:00 – 13:45 Lunch break
13:45 – 15:15 Session 3
 

Ulf Hedin

Intimal hyperplasia. What is it and can it be prevented?
 

John Grønvall

Femoro-popliteal occlusive disease treated with PTA +/- stent. Technical considerations and how do results compare with surgical results?
 

Peter RF Bell

Can ultrasonography replace arteriography in the management of lower limb ischaemia.
15:15 – 15:30 Coffee break
15:30 – 17:00 Session 4
 

Ulf Nyman

Cost benefit considerations of stents used in the iliac or femoral artery
  Jean P Becquemin

Adjuvant antithrombotic treatment during and after infrainguinal revascularisation procedures.

 

Bengt Lindblad

Role of stent grafts in patients with occlusive diease of the iliac and femoral artery
19:30

Buffet dinner

Restaurant Sans Souci,

Madvigsallé 15, 2000 Frederiksberg. Tel: 31 21 74 63

 


DANSK ULTRALYDDIAGNOSTISK SELSKABS

3. KURSUS I

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 1999

KØBENHAVNS AMTSSYGEHUSET i HERLEV

HVIDOVRE HOSPITAL

Mandag den 17.05.99 - Onsdag den 19.05.99

Sted - Form: Store auditorium, KAS Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, video-demonstrationer, praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer indenfor Ortopædkirurgi, Reumatologi og Idrætsmedicin herunder: traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, skulder (rotator cuff, instabilitet), hofte (ansamling, børnehofte), knæ (menisker, ligamenter, Baker cyste), ankel og håndled (sene, ligamenter), Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, blokader).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Program kan rekvireres hos kursussekretæren.

Akkreditering: Kurset søges anbefalet af Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ortopædkirurgisk

Selskab, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Ultralydafdelingen, KAS Herlev.

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Afdelingslæge, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Sygehus.

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Ultralyd, Ortopædkirurgi, Reumatologi og/eller Idrætsmedicin.

Gæsteforelæsere: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 2.800 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 2.600 kr.

Tilmelding: Senest den 1. April 1999. Skriftligt til kursussekretær Heidi Ulm

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé, 2650 Hvidovre.

Tlf: 36 32 23 78 - FAX: 36 32 37 81

 


DRS - forårsmøde i Slagelse

13. - 14. maj 1999

Hotel Frederik II

Idagaardsvej 3

4200 Slagelse

Tlf. 58 53 03 22 - Fax 58 53 46 22

Foreløbigt program:

Hovedemne: Digital Radiologi

Torsdag 13. maj:

09.00 -10.00 Registrering

10.00 -12.00 Orienterende foredrag om digital radiologi, - erfaringer - oplevelser

12.00 -13.30 Frokost

13.30 -16.30 Fremvisning af Røntgenafdelingen på Centralsygehuset i Slagelse

med demonstration.

Aften: Stor festmiddag med dans til levende musik.

Fredag 14. maj:

09.00 - 12.00 Foredrag

12.00 - 13.30 Frokost

Endeligt program bliver bragt i aprilnummeret. Herudover vil programmet blive sendt

direkte til røntgenafdelingerne samt firmaerne. Der er reserveret værelser til mødedeltagerne.

Vi glæder os til at se jer i Slagelse! På gensyn!


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Chris Vagn-Hansen, Stampesvej 39, DK-7100 Vejle.

Læge Kuno F. Kristensen, Rydevej 18, DK-7830 Vinderup.

Læge Mariana Obreja Hansen,Stengade 10,5, Lejl.33, DK-9000 Ålborg.

Læge Jens Bonde-Petersen, Skovbrynet 8, DK-8670 Låsby.

 


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS