opdateret 1. december 2006

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 December 2006

 
PDF-fil
(2 MB)

 

Indhold:

Bestyrelsen 2005-2007                                        

Meddelelser fra DRS, nye medlemmer                   

Nyt fra formanden

Ordinær Generalforsamling i DRS

DRS årsmøde 2007

Foreningen Røntgensamlingens Venner

Dansk Neuroradiologisk Selskab

DUDS kurser 2007

Radiologiske Aftenmøder (RAM)

Rapport fra ISR 2006

Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik

Kursus i muskuloskeletal ultralyd

DUDS årsmøde april 2007

Rejsetilbud til ECR 2007

Kursus- og kongresliste   

 
Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse 2005-2007


Formand:

Overlæge Birthe Højlund Bech

Radiologisk afdelingen X, 3023

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Tlf: 35 45 22 99

FAX: 35 45 34 47

E-mail: formand@drs.dk

 

Næstformand:

Overlæge Trine Torfing

Røntgendiagnostisk afdeling

Odense Universitetshospital

Sønder Boulevard 29

5000 Odense C

Tlf: 65 41 21 98

FAX: 65 91 70 15

E-mail: n-formand@drs.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

(& red. af medlemsbladet)

Overlæge, Ph.D. dr.med.

Michael Bachmann Nielsen

Radiologisk klinik, ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 35 45 34 19

FAX: 35 45 20 58

E-mail: best@drs.dk

 

Kasserer:

Overlæge Anna Rosted

Røntgenafdelingen

H:S Amager Hospital

Italiensvej 1

2300 København S

Tlf: 32 34 32 34

E-mail: kasserer@drs.dk

 

Sekretær:

1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl

Radiologisk afdeling

Århus Sygehus

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

E-mail: sekr@drs.dk 

Hjemmeside www.drs.dk

Webmaster Finn Mathiesen: webmaster@drs.dk

Medlemsbladet, MBN: medlemsblad@drs.dk


Medlemsblade i 2007

Næste medlemsblad udkommer i slutningen af marts - deadline 9. marts 2007

 

 Meddelelser fra DRS:

  

Indlæg til bladet

Modtages med glæde. E-mail kan sendes hele døgnet til best@drs.dk

 

Nye medlemmer i DRS

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer:

Elna-Marie Larsson

Dina Firas Mohamad

Ming-Yuan Nielsen

Lars Friberg

Ahmed F.M. Kamaladdin

Vera Lund-Rasmussen

Ulla Germer
D
orte Rohde Stærk

Patrick Le

 

Følgende har søgt optagelse som ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer :

Radiograf Poul Erik Holm

Lars Lunau, Schering

Næste hoveduddannelsesforløb i diagnostisk radiologi med start 1. september 2007

Forventet stillingsopslag fredag den 16. februar 2007 i www.laegejob.dk 

Forventet ansøgningsfrist mandag den 12. marts 2007 kl 12

 

Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi

Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi har åbnet en ny hjemmeside. Her kan man finde information om foreningen, bestyrelsen, guidelines, relevante links, spændende artikler, cases og kurser samt kongresser med relevans for Pædiatrisk Radiologi.

Klik dig ind på www.dpr.dk

 

ACTA Radiologica

Abonnenter og adresser bliver omfattende opdateret i august/september 2006 hos ACTA Radiologica, så de stemmer overens med medlemmernes oplysninger i Lægeforeningen.

Hvis der er medlemmer af Dansk Radiologisk selskab som ved en fejl uberettiget ophører med at modtage bladet i løbet af efteråret bedes de rette henvendelse til selskabets sekretær Lisbeth Røhl. Adresseændringer skal iøvrigt ALTID meddeles DRS sekretæren, som giver ACTA besked.

 

Kommende medlemsblade

Endelig dagsorden til generalforsamling udsendes særskilt i januar 2007 sammen med beretninger fra udvalg

2007 nr 1 - deadline 9 marts 2007.

2007 nr 2 - august/september

2007 nr 3 - december

 

Næste medlemsblad udkommer i slutningen af marts - deadline 9. marts 2007.

Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til medlemsblad@drs.dkNyt fra formanden

Det er nu tid at melde sig til DRS 2. årsmøde 24.-26. januar 2007.

 

Igen i år er der sammensat et spændende varieret fagligt program med mange nationale og internationale foredragsholdere og med et socialt program med besøg på Christiania og spisning onsdag aften og stor festmiddag torsdag. Der bliver desuden en stor udstilling på mødet. Der bliver således rig lejlighed til at mødes med kollegaer fra nær og fjern. Som noget nyt, specielt for de medlemmer der alligevel skal ud på Scandinavia til generalforsamlingerne og som ikke har mulighed for at deltage i hele mødet, har vi givet dem mulighed for at tilmelde sig selektivt til det videnskabelige program onsdag eftermiddag. Derimod har vi bevist fravalgt muligheden for enkeltdagstilmeldingeri øvrigt, da vi mener det vil modarbejde den oprindelige ide - at afholde et møde med emner indenfor mange fagområder, give medlemmerne lejlighed til at orientere sig om nye trends indenfor specialet(også uden for deres eget kerneområde) og give mulighed for networking også med kolleger udenfor eget interesseområde.

Det opdaterede program inklusive online tilmeldingsformular ligger på DRS hjemmeside, idet der er et link på forsiden. Husk at hotelværelser skal bestilles direkte hos hotellet. Desværre har vi haft en del problemer med nedbrud på Viborgnet den seneste tid, men vi håber problemerne er overstået. I nødstilfælde kan tilmeldingen sendes til kursus@drs.dk .

 

DRS generalforsamling vil som tidligere annonceret blive afholdt onsdag 24.1 kl. 17.30. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen uafhængigt af årsmøde-deltagelse. I efteråret er det rådgivende udvalg for specialeplanlægningen gået i gang med arbejdet. Den første opgave var/er en gennemgang af akutberedskabet i DK og til løsning af denne opgave nedsatte det rådgivende udvalg en tværfaglig ekspertgruppe bl.a. med deltagelse af en repræsentant fra DRS (Trine Torfing, Odense). Dønningerne går jo stadig højt, der er mange interessenter, og den endelige beslutning om placering og antal af bl.a. level - 1 traumecentre er endnu ikke truffet (så vidt vi er orienteret). Punktet vil blive taget med til generalforsamlingen hvor vi vil orientere om forløbet.

Vi håber at afdelingerne prioriterer deltagelsen i årsmødet højt således at så mange som muligt af vores kolleger får mulighed for at deltage i både generalforsamling og årsmøde,

På gensyn til nogle udbytterige dage i København.

 

Birthe Højlund Bech

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

 

24. januar 2007 kl 17.30 Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

 

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Rådgivende udvalg for specialeplanlægning:

1. Gennemgang af akutberedskabet

2. Kommende køreplan for specialegennemgang

4. Beretning fra udvalg

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidige indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg til udvalg og repræsentationer

10. Etablering af koordinerende uddannelsesråd

11. Valg af revisor og -suppleant

12. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn

13. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen

14. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer

15. Eventuelt

Ad punkt 8:

 

Valg til bestyrelsen Valgperiode 2007-2009

Fratræder: Birthe Højlund Bech    Foreslår: Michael Bachmann Nielsen

Fratræder: Anna Rosted              Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen

Fratræder: Trine Torfing             Foreslår: Vibeke Berg Løgager

I stedet for: Michael Bachmann    Foreslår: ....................... (YL)

Genopstiller: Lisbeth Røhl

Ad punkt 9: 

 

Valg til udvalg og repræsentationer

 

European Society of Radiology (ESR) Valgperiode 2007-2011

Genopstiller: Trine Torfing

Genopstiller: Birthe Højlund Bech

Fratræder: Vibeke Andree Larsen    Foreslår: Michael Bachmann Nielsen

Fratræder: Erik Lundorf (s)             Foreslår: Anna Rosted (s)

European Society of Radiology (ESR) Valgperiode 2007-2011

Junior Assembly

Fratræder: Thomas Axelsen      Foreslår: Nerijus Amanavicius

Fratræder: (s)

European Society of Radiology (ESR) Valgperiode 2007-2011

Education Commission

Fratræder: Anne Grethe Jurik      Foreslår: Ilse Vejborg

Fratræder: Niels Egund (s)          Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste (s)

Professional Organisation Committee Valgperiode 2007-2011

Fratræder: Erik Lundorf               Foreslår: Birthe Højlund Bech

genopstiller: Elisabeth Buus Lund (s)

International Society of Radiology Valgperiode 2007-2011

Fratræder: Vibeke Andree Larsen       Foreslår: Michael Bachmann Nielsen

Genopstiller: Trine Torfing

Genopstiller: Birthe Højlund Bech

Fratræder: Charlotte Strandberg(s)    Foreslår: Anna Rosted (s)

Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode 2007-2011

Genopstiller: Finn Mathiesen

Genopstiller: Birthe Højlund Bech(s)

Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 2007-2011

Fratræder: Charlotte Strandberg                  Foreslår: Michael Bachmann Nielsen

Fratræder: Eva Narvestad                            Foreslår: Anna Rosted

Fratræder: Erik Lundorf                               Foreslår: Lisbeth Røhl

Genopstiller: Michel Nemery

Genopstiller: Birthe Højlund Bech

Genopstiller: Anette Savnik

Genopstiller: Lene Bak (s)

Specialistuddannelsesudvalget

Fratræder: Anne Grethe Jurik                       Foreslår: Ilse Vejborg

Fratræder: Ilse Vejborg (s)                          Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste (s)

                                                                Foreslår: herudover en suppleant fra region syd/nord

Efteruddannelsesudvalget Valgperiode 2007-2009

Fratræder: Lene Bak                                  Foreslår: Birthe Højlund Bech

Fratræder: Lone Østergård                         Foreslår: Michael Bachmann Nielsen

Fratræder: Vibeke Berg Løgager                  Foreslår: Trine Torfing

Fratræder: Ilse Vejborg -

Fratræder: Lise Gammelgaard -

Bestyrelsens repræsentant Vælges efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse

 

Acta Radiologica Valgperiode 2007-2011

Fratræder: Aase Wagner                             Foreslår: Anne Grethe Jurik

Fratræder: Anne Grethe Jurik (s)                  Foreslår: Michael Bachmann Nielsen

Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode 2007-2011

Fratræder: Finn Mathiesen

CME udvalg Valgperiode 2007-2011

Genopstiller: Niels Skovgaard

Genopstiller: Marianne Egeblad

Genopstiller: Peter Andersen

Ad punkt 10

 

Etablering af et koordinerende uddannelsesråd

 

Udkast til Kommissorium for koordinerende uddannelsesråd i diagnostisk radiologi

Mål: At varetage overordnede uddannelsesspørgsmål vedrørende speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi.

Udvalgets opgaver:

 Løbende revision af målbeskrivelser.

 Kontakt og koordinering af uddannelsen på tværs af regionerne

 Kontakt mellem de 3 regionale uddannelsesråd og specialistuddannelsesudvalget

Udvalget kan på eget initiativ påtage sig ad hoc opgaver indenfor speciallægeuddannelsen

Udvalgets sammensætning:

1 repræsentant fra hver af de regionale uddannelsesråd +

hovedkursuslederen +

1 person, som har medvirket ved beskrivelse af kompetencer i tidligere udgave af den nye målbeskrivelse.

Udvalget kan supplere sig selv i løbet af valgperioden, hvis man skønner der er behov for yderligere kræfter.

Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 4 år af gangen.

Der skal aflægges skriftlig rapport til generalforsamlingen og der forventes tæt samarbejde med DRS bestyrelse. Udvalget refererer løbende til DRS bestyrelse.

Opstiller: Anne Grethe Jurik

Opstiller: Elisabeth Albrecht-Beste

Opstiller: Vibeke Andree Larsen

Opstiller: repræsentant fra region syd

Opstiller: nyvalgte formand for speciallistuddannelsesudvalget

Ad punkt 11:

 

Valg af revisor og -suppleant Valgperiode 2007-2009

Fratræder: Erik Lundorf                           Foreslår: Anna Rosted

Fratræder: Charlotte Strandberg (s)         Foreslår: Trine Torfing (s)

Ad punkt 12:

 

Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode 2007-2011

Genopstiller: Ilse Vejborg

Fratræder: Anne Grethe Jurik                     Foreslår: Elisabeth Albrecht-Beste

Genopstiller: Erik Lundorf (s)

Fratræder: Charlotte Strandberg (s)           Foreslår: .................... (region nord eller syd)

Ad punkt 13:

 

Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Valgperiode 2007-2011

Genopstiller: Erik Lundorf

Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Karen-Lisbeth Dirksen

Genopstiller: Karen-Lisbeth Dirksen(s) Foreslår: Anna Rosted (s)

 


 

Dansk Radiologisk Selskab byder velkommen til

Årsmøde 24. - 26. januar 2007

 

Årsmødet afholdes 24.-26. januar 2007 i København på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København. Fem til ti minutters gang fra centrum, tæt på metro. Parkering mod betaling mulig ved hotellet.

Hotellet, som er Danmarks største, er særdeles velegnet til formålet. Flere af de andre store speciale selskaber afholder allerede deres årsmøder her så hotellet er vant til disse arrangementer.

 

TILMELDING TIL ÅRSMØDET SKAL SKE VIA DRS HJEMMESIDE

 

Kursussekretæren Linda Schumann fremsender herefter faktura til betaling. E-mail: aarsmoede@drs.dk 

Kursusprisen (indtil 8. januar 2007):

medlemmer af DRS 3.000 kr

ikke-medlemmer 3.500 kr

omfatter alle de videnskabelige sessioner, forplejning samt sociale arrangementer om aftenen incl. festmiddag. Det er muligt at tilkøbe billet for ledsager til festmiddagen for 800 kr.

Det er kun muligt at tilmelde sig hele årsmødet samlet. Dog vil det være muligt at købe dagskort til onsdagens videnskabelige program (inkl. kaffe) for 500 kr. Dette er af hensyn til de af selskabets medlemmer, der kommer til flere af generalforsamlingerne og som også ønsker at deltage i eftermiddagens videnskabelige program. Da vi betaler afgift per person til hotellet, må vi derfor opkræve et beløb for at dække udgiften.

Ved afmelding inden 8. januar 2007 refunderes det indbetalte beløb minus 500 kr. Efter 8. januar 2007 er det kun muligt at melde sig on-site og prisen er da 500 kr højere.

 

Overnatning:

DRS har aftalt en særtakst for deltagere i DRS Årsmøde på 1045 kr per nat i enkeltværelse, 1145 kr for dobbeltværelse inkl. international morgenbuffet.

De for-bookede værelser er reserverede indtil 22. december 2006, herefter vil man kun kunne reservere værelser, såfremt der er ledig kapacitet.

Bookning af værelse skal ske direkte til hotellet på tlf +45 3815 6500 og koden "0701RIGSHO" skal oplyses for at få den korrekte pris. Overnatningen afregnes med hotellet, ikke DRS.

 

Der vil være et stort udstillingsområde. Interesserede udstillere skal kontakte DRS formand snarest. Udstillingslokalet er stort, samtlige udstillere forventes at kunne være i samme lokale og der vil blive serveret kaffe og tilbehør her, jvf programmet.

Bemærk, DRS afholder ordinær generalforsamling den 24. januar kl 17.30. Alle medlemmer af DRS er naturligvis velkomne til selve generalforsamlingen uanset om de er tilmeldt årsmødet.

 

Subspecialeselskaber som ønsker at holde generalforsamling under DRS årsmøde bedes henvende sig til DRS formand snarest. DRS vil sørge for mødelokaler den 24. januar fra kl 9, men da der forventes at flere subspecialeselskaber vil benytte sig af muligheden anbefales at man hurtigst muligt henvender sig.

 

Foreløbigt program (per 24.11.2006)

Onsdag den 24. januar 2007

12.30 - 13.30 Registrering og kaffe

13.30 - 13.35 Velkomst ved selskabets formand Birthe Højlund Bech

13.35 - 15.05 Uddannelse

Chairman: Elisabeth Albrecht-Beste, Hvidovre

A curriculum for excellence in radiology training

Janet Grant, UK

Ensuring a good learning environment in the busy workplace

Deborah Davis, Center for Klinisk Uddannelse - CEKU

15.05 - 15.30 Kaffe i udstillingslokalet

FYRs film-reading session åbner

15.30 - 15.50 Medicinsk historie

Foreningen Røntgensamlingens venner

Den nutidige radiologiske kulturarv

Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion

15.50 - 17.00 PET/SPECT - CT

Chairman:

To RECIST or not to RECIST: Is PET-CT the answer?

Mike ÓDoherty, UK

SPECT-CT

Jann Mortensen, Rigshospitalet

PET-CT ved hjernetumorer

Ian Law, Rigshospitalet

17.00 - 17.30 Forfriskning i udstillingslokalet

17.30 - 19.00 Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

19.00 - ? Fællestransport til Fristaden Christiania med spisning på Spiseloppen

 

Torsdag den 25. januar 2007

07.00 - ? Motion - vælg mellem: DRS 2. Motionsløb (langs Volden på Christianshavn) eller Aerobic session

8.00 - 08.45 Røntgen af thorax for begyndere

Karen Damgaard, Rigshospitalet

09.00 - 10.30 Hjernetumorer: primære og sekundære

Dansk Neuroradiologisk Selskab

Chairman: Aase Wagner, Rigshospitalet

Imaging of brain tumors

Paul Parizel, Belgien

Spektroskopi ved hjernetumorer

Else Rubæk Danielsen, Rigshospitalet

Fordele og ulemper ved 3T MR

Carsten Thomsen, Rigshospitalet

10.30 - 11.00 Kaffe i udstillingslokalet

11.00 - 12.30 Behandling af maligne hjernetumorer

Dansk Forening for Onkoradiologi

Chairman: Birgitte Svolgaard, OUH

Neurokirurgi ved maligne hjernetumorer, primære og sekundære

Claus Andersen, OUH

Onkologi ved maligne hjernetumorer, primære og sekundære

Anders Krarup, Herlev sygehus

12.30 - 14.00 Frokost

14.00 - 15.30 Inflammatoriske tarmsygdomme

Chairman: Vibeke Berg Løgager, Herlev

The value of MR imaging in inflammatory bowel disease

Francesca Maccioni, Italien

The value of CT enteroclysis

Johannes Sailer, Østrig

15.30 - 16.00 Kaffe i udstillingslokalet

16.00 - 16.30 Frie foredrag

Chairman: Lisbeth Røhl, Århus sygehus

Kvantitativ analyse af venstre ventrikel funktion med 64-slice MDCT

Thomas S. Kristensen, Klaus Kofoed, Peter von der Recke, Daniel V. Møller, Mads Ersbøl, Michael Bachmann Nielsen, Henning Kelbæk. Rigshospitalet

Sentinel node diagnostik med ultralyd kontrast i en grisemodel samt de første humane forsøg

Kristina Rue Nielsen, Hanne Sønder Grossjohann, Carsten Palnæs Hansen, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet

Delayed Gadolinium enhanced MR af brusk (dGEMRIC): Forbedret fremstilling af hofteledsbrusken efter intraartikulær Gadolinium injektion

Mikael Boesen, Karl Erik Jensen, Etienne Qvistgaard, Bente Danneskiold-Samsøe, Carsten Thomasen, Mikkel Østergaard, Henning Bliddahl. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

Skleroterapi med Sotradecol af kongenitte venøse karmisdannelser. Initiale resultater fra Rigshospitalet

Susanne Frevert. Rigshospitalet

16.30 - 18.00 64-slice CT: nye perspektiver

Chairman: Peter von der Recke, Rigshospitalet

Clinical cardiovascular applications of multi-detector row CT

Lucia J.M. Kroft, Holland

MDCT of the abdomen

Patrik Rogalla, Tyskland

18.00 - 19.00 Velkomstdrink i udstillingslokalet

19.00 - ? Festmiddag med efterfølgende levende musik og dans.

 

Fredag den 26. januar 2007

08.00 - 08.45 Uddannelsessession for yngre radiologer

Hvordan ser jeg på oversigt over abdomen

Lars Bo Svendsen, Rigshospitalet

09.00 - 10.30 Ultralyd af abdomen

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Chairman: Torben Lorentzen

3D og 4D ultralydskanning i abdomen

Bjørn Skjoldbye, Herlev

Leverabscesser, diagnostik og behandling

Torben Lorentzen

Ultralydkontraststoffer ved abdominalskanning

Anders Nilsson, Sverige

10.30 - 11.00 Kaffe i udstillingslokalet

11.00 - 12.30 Interventionel radiologi

Dansk Forening for Interventionel Radiologi

Chairman: John Grønvall, Rigshospitalet

Uterus fibromembolisering

Paul Erik Andersen, OUH

Øvre gastrointestinal blødning

Dennis Tønner Nielsen, Århus Kommune hospital

Udredning og behandling af aorto-iliacale aneurismer

John Grønvall, Rigshospitalet

Traume-embolisering

Susanne Frevert, Rigshospitalet

12.30 - 13.00 Gennemgang af cases fra film-reading session

Foreningen af Yngre Radiologer

Chairman: Annika Langkilde, Rigshospitalet

13.00 Afslutning og "gå-hjem sandwich"

Postere

"One is not enough" - Monitorering af behandlingseffekt 1 måned efter intraartikulær injektion af steroid eller TNF alpha hos patienter med RA. Mikael Boesen, Lars Boesen; Karl Erik Jensen, Søren Torp-Pedersen, Lene Terslev, Merete Kønig, Bente Danneskiold-Samsøe, Henrik Røgind, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

 

CT-fistelografi: kortlæggning af entero-cutan fistler ved CT. Michael Heyman. Billeddiagnostisk afdeling, KAS Gentofte.

"Frequency Splitting" metode til farve Doppler undersøgelser. Jesper Udesen, Fredrik Gran, Michael Bachmann Nielsen, Jørgen Arendt Jensen. DTU.

 

OOA vs CT ved akut abdomen. Michael Heyman, Peter Myschetzky. Billeddiagnostisk afdeling, KAS Gentofte.

 

Effect of Patient Position on Ultrasound Doppler Findings in the Patellar Tendon. Merete J. Kønig, Søren Torp-Pedersen, Robin Christensen, Morten I. Boesen, Andreas Hartkopp, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

 

Validering af en ny ultralydmetode, Transverse Oscillation, med MRI-angiografi i et in-vivo studie. Kristoffer Lindskov Hansen, Jesper Udesen, Jørgen Arendt Jensen, Carsten Thomsen, Michael Bachmann Nielsen. Radiologisk klinik, Rigshospitalet.

 

Live fusion UL og MR - Præliminære reumatologiske erfaringer. Søren Torp-Pedersen, Mikael Boesen. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

 

Intra/interobservatør variation ved fastsættelse af "region of interest" på kontrastforstærkede ultralydundersøgelser: Et metodestudie på en dyremodel. Hanne Sønder Grossjohann, Caroline Ewertsen, Mette Marklund, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet

 

Fusion af 3-D rektal ultralyd og PET-CT. Jesper Udesen, Caroline Ewertsen, Fredrik Gran, Michael Bachmann Nielsen. Ultralydsektionen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet

 

Det sociale arrangement (inkluderet):

Onsdag aften er der fælles bustransport til restaurant Spiseloppen, Fristaden Christiania. Dem der ikke kender stedet kan godt begynde at glæde sig, det gør vi andre allerede. Vi har lejet hele restauranten og bestilt buffet og drikkevarer. Der er bustransport tilbage til hotellet formentlig kl 22.30, men dem der ønsker at hænge ud længere er velkomne til at gøre dette. Der bliver levende musik til maden.

Måske bliver der også tid (og vejr) til at se på den nærmeste del af Fristaden, en af Københavns spændende og anderledes seværdigheder.

Torsdag aften er der middag i festlige omgivelser på SAS hotellet. Under middagen er der uddeling af legater og kåring af vinderne af firmakonkurrencen og FYRs film-reading session. Efter middagen er der levende musik og dans, bandet "Still Standing" spiller.

Links til:

Restauranten www.spiseloppen.dk

Guide om Christiania www.christiania.org

Bandet www.stillstanding.dk

Motion torsdag morgen:

Igen i 2007 vil der blive arrangeret et morgen-motionsløb, denne gang langs Volden og rundt på Christianshavn. Lad os denne gang slå deltagerrekorden fra sidst (vi var 2). Tag derfor løbesko (og evt pandelampe) med, så løber vi en tur torsdag morgen.

Alternativt kan der måske fristes med morgen-aerobic i udstillingssalen. Der kommer en professionel instruktør.

 

Om de udenlandske gæsteforelæsere:

 

Janet Grant

Professor of Education in Medicine, The Institute of Educational Technology, The Open University, Milton Keynes, UK.

The Open University Centre for Education in Medicine (OUCEM) is one of the UK's largest and longest established research and consultancy centres working mainly in the field of postgraduate and continuing medical education.

 

Deborah Davis

Speciallæge i pædiatri og neonatalogi, tidligere dekan for postgraduate medicinsk uddannelse på universitetet Ottawa og uddannelsesansvarlig overlæge i pædiatri. Erfaring med akkreditering i Canada og med medicinsk uddannelse (præ- og postgraduat) i Canada og USA. Er i øjeblikket (nov. 2006) ansat i Center for Klinisk Uddannelse i H:S. Om sit foredrag fortæller hun hvorledes man kan sikre et godt uddannelsesmiljø trods en travl arbejdsplads, samt evidens til hvordan læringsmiljøet bidrager til bedre kvalitet i uddannelse og patientbehandling.

 

Mike ÓDoherty

PET Imaging Centre, King's College London. Berømt for sin forskning i PET, talrige publikationer, alene 48 i dette årtusinde ifølge PubMed.

 

Paul Parizel

Antwerpen, Belgien. Radiolog. Har publiceret over 100 artikler, hovedsagelig om neuroradiologi. Har tidligere været forelæser ved DRS møde (Gentofte 2004).

 

Francesca Maccioni

Født 1963 i Italien. Kandidat eksamen 1987, Speciallæge i diagnostisk radiologi og videnskab i 1991. Fra 2001 forsknings redaktør i "Dipardimento di Scienze Radiologiche dell Univesita` di Roma la Sapienza". Klinisk aktiv 1992 til 2001 med fokus på medicinsk kvalitet. Fra 1992 til 2000 undervisnings aktiv på Radiologisk speciallæge uddannelse. Iflg. PubMed medforfatter på 49 artikler heraf 16 som første forfatter. Har udgivet 18 monografier/kapitler i lærebøger. Har bidraget med 136 videnskabelige arbejder/kommunikationer til nationale og internationale kongresser, herunder til RSNA (2002 og 2003) og ECR (2003).

 

Johannes Sailer

Født 1975 i Wien. Kandidat eksamen 1999, Wien Universitet. Udlandsophold i 1998 på kirurgisk afdeling Chulalongkorn Universitet, Bangkok, Thailand. Skrevet afhandling om "Tendon refixation on tumor endoprotheses of the proximal femur" ved Ortopædisk Universitets klinik i Wien 1999. I 2000 Videnskabelig medarbejder ved afdelingen for "Interventionel Radiology og Angiografi" ved Radiologisk Universitetsklinik i Wien. Påbegyndt radiologisk speciallæge uddannelse 2001. Ifølge PubMed udgivet 18 artikler, heraf 6 som første forfatter.

 

Lucia J.M. Kroft

Department of Radiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands. Kroft skriver selv følgende om sit foredrag: "In the presentation various cardiovascular applications will be discussed that are used in clinical practice, with the main focus on imaging ischemic heart disease, especially coronary artery imaging, cardiac function and morphology. Other successfully applied clinical cardiovascular indications will be briefly discussed. "

 

Patrik Rogalla

Radiolog fra Charite hospitalet i Berlin. Har skrevet afhandling om CT endoskopi http://www.diss.fu-berlin.de/2006/78/ For at det ikke skal være for nemt, kommer her lidt om ham på tysk! "Seit 2002 Facharzt für diagnostische Radiologie sowie Oberarzt und Bereichsleiter Computertomographie am Institut für Radiologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte; dort seit 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter; 2006 Habilitation in Diagnostischer Radiologie; u. a. Gutachter für RöFo und European Radiology"

 

Anders Nilsson

Er efter mange år i Malmø nu igennem et par år overlæge ved røntgendiagnostisk afdeling på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Formand for det svenske ultralydselskab. Har publiceret bl.a. om Doppler og kontraststoffer. Er særdeles aktiv som underviser og kursusarrangør. Har flere gange været gæsteforelæser ved kurser i Danmark og er inviteret foredragsholder ved punkturkongressen i Herlev i juni.

 

 


 

Foreningen Røntgensamlingens Venner

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, Foredragssalen onsdag d. 24 januar 2007, kl. 17.05

 

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Formanden aflægger beretning.

Pkt. 3: Kassereren fremlægger årsregnskabet for 2006.

Pkt. 4: Fastsættelse af årskontingent.

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen. Poul Kølbye, Jørn Palbøl, Henri Nielsen og Elisabeth Buus Lund er på valg. Alle er villige til genvalg

Pkt. 6: Valg af revisor. Inge Witt er villig til genvalg.

Pkt. 7: Evt.

 

Årsberetning 2006

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det første af disse var, som tidligere omtalt, på Medicinsk Museion, hvor perspektiverne for det fremtidige samarbejde blev diskuteret. Som en konsekvens af dette, har foreningen den glæde, at professor Thomas Söderqvist med et foredrag ved DRS' årsmøde i januar 2007,vil redegøre for sine visioner vedr. "Den nutidige radiologiske kulturarv". Foreningen vil ved denne lejlighed tillige være sponsor for en mindre udstilling, - arrangeret på initiativ af Medicinsk Museion

Som en konsekvens af opfordringen til at kontakte Medicinsk Museion, hvis man på en afdeling stod for at kassere gammelt udstyr, har museet fået tilbudt en autoalternator. Da en sådan ikke findes i museets samlinger, og da autoalternatorer p.g.a. PACS og RIS er ved at forsvinde fra alle afdelinger, har museet sagt "Ja tak" til at modtage en sådan. Foreningen besluttede på sit sidste bestyrelsesmøde, at vi gerne vil påtage os at dække udgifterne til at flytte og transportere dette store og tunge apparatur til museet.

Foreningen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Medicinsk Museion, og skal også her benytte lejligheden til at gentage opfordringen til vore kolleger,om at kontakte museet, hvis gammelt apparatur, billeder, katetre eller lignende står for at skulle kasseres.

Elisabeth Buus Lund, Formand.

 


 

Dansk Neuroradiologisk Selskab

holder generalforsamling 24. januar 2007 11-13 på SAS Scandinavia.

 


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - DUDS - www.duds.dk 

 

24. - 26. januar 2007. Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik. Rigshospitalet. Arr. af Dansk Karkirurgisk Selskab og DUDS

I januar 2006 blev det første kursus i vaskulær ultralyddiagnostik afholdt på Rigshospitalet. Kurset, som også da blev arrangeret i samarbejde med Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, blev hurtigt overtegnet. Kurset blev godt modtaget af kursisterne, idet kurset som helhed scorede 4,2 på en skala fra 1-5. Således opmuntret, har vi planlagt en forbedret udgave af kurset.

 

5.- 7. februar 2007. 40. Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev.

DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Efterspørgslen på kurset er større end nogensinde så der afholdes 2 kurser i 2007, det første i februar, det andet kommer til september. Den engelsksprogede lærebog "Basics of Clinical Ultrasound", forfattet af flere af underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge i starten af en radiologisk undervisningsstilling. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Kursuspris 3.500 kr. E-mail til tilmelding og forespørgsler: basiskursus@duds.dk  Se billeder fra tidligere basiskurser på www.duds.dk (18 CME point)

 

2. marts 2007. DUDS's 2. Færdighedskursus i skanning af galdeveje

Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. E-mail til tilmelding og forespørgsler: kursus@duds.dk

 

19. - 20. april 2007. DUDS Årsmøde og generalforsamling. Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, København.

Glæd jer. Seks internationale foredragsholdere er nu på plads, se det foreløbige program på side 18 og 19.

Der bliver igen rundvisning om aftenen (ægtefælle og børn kan medbringes), så det kan blive en fest ligesom i Zoo i 2006.

15. – 22. maj 2007. Kursus i Doppler-ultralyd og kontraststoffer + Muskuloskeletal/Reumatologisk Ultralyd. Tavira, Algarvekysten, Portugal

Se detaljer nedenfor.

 

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Kursus i Doppler Ultralyd, ultralydkontraststoffer og Muskuloskeletal ultralyd

Portugal, Algarvekysten, Maj 2007 (uge20)

 Målgruppe: Læger, radiografer, sygeplejersker og andre interesserede. Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

 Tid: 4 kursusdage i perioden 15. Maj til 22. Maj 2007 (uge 20). *

 Sted: Hotel Vila Galé, Tavira, Portugal (Algarvekysten).*

 Formål: Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. Normal muskuloskeletal anatomi, samt kliniske applikationer. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser samt muskuloskeletale skanninger.*

 Form: Internat. med foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser (hands-on) under vejledning.

 Indhold: Undervisningsemnerne samt program *

 Arrangør: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab. Der tildeles i alt 24 CME points for hele kurset. Kurset er delvist sponsoreret af B-K Medical.

 Kursusledere: Overlæge Ph.d Christian Nolsøe og overlæge, Ph.d Torben Lorentzen

 Undervisere: Overlæge Søren Torp-Pedersen, Overlæge Charlotte Strandberg, Overlæge, Ph.d Michel Court-Payen, Overlæge Bjørn Skjoldbye, kursusledelsen. Undervisningen foregår på dansk.

 Kursussekretær: Rita Norström, B-K Medical AB, Drivhjulsvägen 26, 4 tr, SE-12630 Hägersten, Sverige, tel +46 87 44 02 11, fax +46 87 44 02 12, e-mail: rno@se.bkmed.com 

 Kursusafgift: 3.900 kr plus rejseomkostninger, se*

 Tilmelding: Til kursussekretæren via tilmeldingsblanket *

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.

*Yderligere information kan hentes på www.duds.dk

 


 

Rapport fra ISR 2006

 

ISR 2006 i Cape Town var besøgt af ca. 2500 deltagere, heraf kun 840 radiologer, men der var mange radiografer fra Sydafrika til mødet. Ifølge deltagerlisterne var der kun 5 danskere, 6 svenskere og 2 nordmænd på kongressen. De danske deltagere var udover undertegnede, Melsene Lehbrink, Margit Mantoni, Jan Fog Pedersen og René Duvander fra firmaet Tyco.

Til repræsentantskabsmødet i ISR (International Committee) onsdag d. 13/9 kl. 15 var der kun stemmeberettigede repræsentanter fra 19 lande inkl. mig fra Danmark.

 

ISR kører med et system, hvor den nuværende præsident rykker over som past president, og der vælges en ny president elect (vicepræsident), som automatisk bliver præsident næste gang. Stolene skiftede således at den nuværende past president George Klempner fra Australien gik helt ud af excecutive commitee. Nuværende President Francisco Arredondo fra Gautamala bliver past president, og president elect Claude Manelfe fra Frankrig rykkede op som ny present president og Hans Ringerts fra Sverige bliver president elect, han har tidligere været kasserer i selskabet i 6 år frem til dette møde. Ny kasserer blev Jan Labuscagne fra Sydafrika, mens Nicholas Gourtsoyiannis fra Grækenland blev ny general secretary. Herefter skulle der vælges 5 lande med repræsentation i Executive Committee – der var opstillet 8 (Australien, Brazilien, Kuwait, Spanien, Tyskland, England, Indien og Danmark) man skulle stemme på 5 lande. Danmark kom ikke ind, og det gjorde England og Indien heller ikke.

 

Næste møde holdes i Marrakesh i Marocco d. 5-8 juni 2008, mødet i 2010 skulle afgøres på et møde i Executive Committee fredag formiddag, men allerede torsdag eftermiddag kunne man se plakaterne fra Shanghai i Kina, så som så meget andet i dette selskab er det meste aftalt i forvejen.

Der var en gennemgang af selskabets regnskab og formue, som er på ca. 1,2 mill. US$ - det har ikke gået så godt de sidste år pga. det svage aktiemarked, og det er for dyrt at få professionel hjælp, så efter at Hans Ringertz har haft ansvaret for investeringerne alene, blev det vedtaget, at slå selskabets formue sammen med RSNA (som investerer ca. 50 mill. US$), så ISR investerer sammen med dem og ejer ca. 2% af fællesformuen.

Det er stadig et problem, at der kun er 25 lande som betaler deres kontingent, selv lande som Østrig er 8 år bagud. Frankrig betaler for 17 francofone afrikanske lande og Australien/New Zealand betaler for flere lande i Stillehavsregionen. Der blev optaget 2 nye lande i selskabet nemlig Kenya og Uganda.

Som kuriosum kan nævnes, at den afgående ISR præsident Arredondo, sandsynligvis vinder det næste præsidentvalg i Guatamala, han er nr. 2 i det regerende politiske parti i landet, og den nuværende præsident kan ikke genvælges.

Yderligere oplysninger om næste ISR møde vil kunne findes på www.icr2008.org

 

Finn Mathiesen, Ad hoc DRS repræsentant til ISR

 


 

Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

Kursus i vaskulær ultralyddiagnostik

24. - 26. januar 2007, Rigshospitalet

 

I januar 2006 blev det første kursus i vaskulær ultralyddiagnostik afholdt på Rigshospitalet. Kurset, som blev arrangeret i samarbejde med Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, blev hurtigt overtegnet. Kurset blev godt modtaget af kursisterne, idet kurset som helhed scorede 4,2 på en skala fra 1-5. Således opmuntret, har vi planlagt en forbedret udgave af kurset som afholdes i januar 2007.

 

Formål: at sætte kursisten i stand til selvstændigt at foretage udvalgte ultralyddiagnostiske undersøgelser på patienter med perifere kredsløbssygdomme.

Efter gennemført kursus og praktikophold forventes kursisten selvstændigt at kunne foretage ultralydundersøgelser af perifer bypasśs, abdominale aortaaneurismer samt for arteriesygdom i det aorto-iliacale segment. Under supervision forventes kursisten at kunne foretage ultralydundersøgelse af varicer og for DVT.

 

Forudsætninger: Ultralyderfaring er ingen forudsætning for deltagelse, men basal kendskab til anatomi vedr. de vaskulære strukturer der oftest undersøges, karvæggens opbygning og funktion samt karkirurgiske behandlingsprincipper er en forudsætning.

 

Målgruppe: Karkirurger under uddannelse, karkirurgiske speciallæger, radiologer under uddannelse, radiologiske speciallæger, karkirurgiske sygeplejersker samt andre med interesse for vaskulær ultralyd.

 

Tid og sted: Onsdag den 24. januar kl. ca. 12:00 til fredag den 26. januar kl. ca. 16:00 på Rigshospitalet, København.

 

Undervisningsform og indhold: Kurset består af 2½ dags formaliseret teoretisk undervisning og "hands on" efterfulgt af 5 dages ophold ved ultralydlaboratorium på karkirurgisk afdeling på KAS Gentofte eller H:S Rigshospitalet. Den teoretiske del omfatter praktisk teoretisk gennemgang af ultralydteori og relevant kredsløbsfysiologi samt undervisning og skanningsøvelser på patienter med relevante kredsløbssygdomme. Opholdet ved ultralydslaboratorium vil finde sted i løbet af foråret 2007. En passende lærebog udleveres.

 

Godkendelse af kursus: Kurset afsluttes med multiple choice test. For at opnå endelig godkendelse af kurset skal der inden 3 mdr efter afsluttet ophold på kredsløbslaboratorium indsendes 20 billeder til dokumentation af patologiske UL fund.

 

Undervisere: Torben Lorentzen, Niels Bækgaard, Charlotte Strandberg, Henrik Sillesen, Jonas Eiberg, Torben Schroeder, Leif Panduro Jensen m.fl.

 

Pris: 5000,- (inkl. frokost, lærebog og ophold ved UL-laboratorium, men ekskl. transport, overnatning og anden forplejning).

Sponsor: Siemens

Tilmelding og spørgsmål: jonas@eiberg.org 

Kursusledelse: Jonas P. Eiberg, Torben V. Schroeder, Henrik Sillesen, Leif Panduro Jensen.

 


10. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd.

5.-6. februar 2007.

Skejby Sygehus, Auditorium B

 

Kurset er godkendt af DUDS og giver 12 CME point.

 

Målgruppe: Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd.

 

Indhold: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler af sener. Demonstration (inkl. ''Hands on'') af undersøgelsesteknikker og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner).

 

Undervisere: Overlæge Lars Bolvig, Røntgenafdelingen, Universitetshospitalet Århus Amtssygehus, Overlæge Ulrich Fredberg, Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus. Overlæge Bent Wulff Jakobsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Sygehus, THG.

 

Kursusledelse: Overlægerne Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen.

 

Pris: Kr. 2.900,00. Prisen dækker kursusdeltagelse samt kaffe og fortæring under mødet. Deltagerne sørger selv for overnatning.

Tilmelding: Skal foregå skriftligt pr. e-mail til: heidi.bjerre@santax.net 

Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren.

Tilmeldingsfrist: 8. januar 2007. Begrænset deltagerantal.

 


Skejby R.A.M. Skejby

4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. forår 2007

Tema 2007: NYE TIDER OG MÅDER

Multislice CT- En revolution

 

Tirsdag 6/3 Multislice - CT

Strålehygiejne og dosisaspekter. Scanteknik, timing og billeddannelse

Jesper Thygesen

 

Tirsdag 27/3 Whole-body CT

Den akutte ikke traumatiserede patient. Udredning af børn.

Undervisere følger

 

Tirsdag 17/4 Thorax diagnostik

Hjerte CT. Thoraxdiagnostik, incl. kombineret CT/gennemlysningsvejledt biopsi

Undervisere følger

 

Tirsdag 8/5 Cerebral CT

Udredning- og coiling

Leif Sørensen

 

Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 25/2 2007 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 40432552

Sted: Skejby Sygehus auditorium, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Tidspunkt 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points.

Arrangører: Edith Nielsen adm. overlæge, dr.med, Neuroradiologisk afd. Århus Sygehus. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet., Kirsten Juul-Hansen, salgschef, radiograf, Initios Medical AB. Gert Fredericia, salgschef, radiograf, Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes

 

Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår 2007. Der udsendes girokort, deltagerliste og program.

 

Navn:____________________________________________Tlf:______________________

Adresse:_______________________________Postn+by___________________________

Stilling:_______________________________ Arbejdssted:____________________________

 


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab & Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

byder velkommen til

DUDS Årsmøde 19. - 20. april 2007

 

Foreløbigt program

 

Torsdag den 19. april 2007

 

09.00 - 09.30 Registrering og kaffe i udstillingsområdet

09.30 - 09.35 Velkomst og orientering - Kursusledelsen

DVT og venøs insufficiens

09.35 - 10.05 Status for ultralydsskanning af DVT og re-DVT - Charlotte Strandberg

10.10 - 10.40 Ultralydsskanningens plads ved venøs insufficiens og DVT på UE - Niels Bækgaard

10.40 - 11.00 Kort kaffepause

11.00 - 11.30 Behandling af proximal DVT - Sven Just

11.30 - 12.00 Erfaringer med 3D/4D kontrastultralyd - Steen Karstrup

12.00 - 13.15 Frokost

Nyrer og urinveje & nye teknikker

13.00 - 13.30 Status for ultralyd af prostata - Nis Nørgaard

13.40 - 14.10 Ultralydskanning ved nefrologiske sygdomme - Torben Lorentzen

14.15 - 14.45 The relevance of ultrasound in the investigation of urinary tract infection in children - David Pilling

14.45 - 15.15 Kaffe i udstillingsområdet

15.15 - 15.45 US and contrast agents in the evaluation of genito-urinary tract diseases - Francesco Drudi

15.50 - 16.20 Sono-psychology - Lucas Greiner

16.20 - 16.50 Oplæg til rundvisningen: Ultralydsskanning på et dyrehospital - Pia Christensen

17.00 - 20.00 Oplev Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole bag kulisserne. Rundvisning i grupper på steder der ikke er åbent for offentligheden: Oplev dyrehospitalerne for store og små dyr, se en hest på et løbebånd, livedemo af veterinær UL, se operationsgang/ultralydapparater/CT skanneren mv. Ledsagere og børn møder kl. 16.50 ved indgangen Bülowsvej 17. Aftenen afsluttes med middag ca kl 20

 

Fredag den 20. april 2007 Kaffe fra kl 8

 

Abdomen/gastroenterologisk ultralyd

08.00 - 08.40 Udredning af den fokale leverproces - Bjørn Skjoldbye

08.40 - 09.20 Pancreatic tumour characterisation - Christoph Dietrich

09.20 - 10.00 Recommendations for biliary sonography - Lucas Greiner

10.00 - 10.30 Gruppefoto. Kaffe i udstillingsområdet

10.30 - 11.00 Status for MR af galdeveje (og pancreas) -

11.00 - 11.20 US in abdominal pain in the gynecological or obstetrical patient - Jouko Pirhonen

11.25 - 11.55 Ultrasound in diffuse chronic liver diseases - Ioan Sporea

12.00 - 12.20 Monitoring of adipose tissue with CT and US - Fintan McEvoy

12.30 - 13.30 Frokost

Muskuloskeletal ultralyd

13.30 - 14.10 Status for ultralydsskanning af sener og led - Søren Torp-Pedersen

14.10 - 14.30 Hofte dysplasi (hos hunde) - Dorte Hald

14.30 - 14.50 Status for ultralydsskanning af hoftedysplasi (hos mennesker) - Charlotte Strandberg

                    Kort kaffepause

15.00 - 15.20 *titel foreligger endnu ikke - Rikke Buhl

15.20 - 15.50 Frie foredrag.

15.50 - 16.00 Afslutning

16.00 - 17.00 DUDS generalforsamling. Alle medlemmer af DUDS er velkomne uanset om de har deltaget i Årsmødet

 

Årsmødet

Sted: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 17. Fortsæt ind gennem porten og igennem gården.

Kursusledelse: Charlotte Strandberg, Pia Christensen og Michael Bachmann Nielsen

Kursusgebyr: forventes at være ca 2.800 for begge dage. Prisen inkluderer fortæring (herunder middagen torsdag aften), kaffe/te/vand, rundvisning torsdag aften.

Det er muligt at medbringe ledsager til særarrangementet og efterfølgende middag torsdag eftermiddag og aften. Prisen for dette er kun 300 kr per voksen person. Desuden kan der medbringes 1-2 mindre børn uden beregning.

Tilmelding til kursussekretær Linda Schumann snarest muligt på kursus@duds.dk

Begrænsede pladser.

Det skal fremgå af tilmeldingen hvor mange børn/voksne der tilmeldes til det sociale arrangement.

Det endelige program forventes lagt på www.duds.dk per 1. januar 2007.

 


 

Rejsetilbud til ECR Wien

 

8. marts- 13. marts 2007

Det glæder os igen at kunne tilbyde de sædvanlige hoteller og pensionater.

Flyrejsen er med Austrian Airlines fra København

Afrejse den 8. marts kl. 16.45, ankomst København 13. marts. kl. 15.40

Priser fra 6.075,- pr. person inkl. 5 overnatninger, morgenmad, Easy-Happy Hour, guide, bus til og fra lufthavn mv.

Program og tilmelding kan fås på www.easymed.dk

 

Ring evt. til DSB Rejsebureau for yderligere information på 24689994

 


Finn Mathiesen, Webmaster DRS