opdateret 16. august 1997

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 Juni 1997:


 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN

Siden sidst har der været afholdt generalforsamling med ca. 50 deltagere. Der var valg til bestyrelsen, hvor Anne Grethe Jurik blev valgt til formand i stedet for Margit Mantoni. Jens Blicher er vores nye næstformand. Resten af bestyrelsen fortsætter uændret i de næste 2 år. Bestyrelsen vil gerne takke Margit Mantoni for det meget store arbejde de sidste 4 år. Vi vil bestræbe os på, at de næste år bliver ligeså indholdsrige både fagligt og socialt. Desværre måtte vi aflyse E-kurset i Kar- og interventionsradiologi på grund af for få tilmeldinger. Vi ser frem til at der så vil komme ekstra mange til E-kurset i november i Akut traumatologi.Det nye E-kursus-udvalg vil arbejde videre med fremtidige E-kurser.

Som noget nyt bliver novembermødet i år afholdt i Århus. Vi glæder os til at se rigtig mange. Der vil som sædvanlig være legatuddeling under middagen.

Forårsmødet blev i år afholdt i Hirtshals, og trods den lange afstand for mange var mødet velbesøgt. Mødet var vel tilrettelagt og meget vellykket. Tak til arrangørerne.

Som tidligere meddelt har Siemens og Philips hver givet et legat på 10-12.000 kr. Legaterne bliver uddelt efter ansøgning til bestyrelsen. De kan søges af yngre radiologer før specialistanerkendelse. Desværre har der indtil nu kun været en enkelt ansøger. Bestyrelsen opfordrer derfor yngre radiologer til at sende en motiveret ansøgning samt budget til formanden for Selskabet. Vi ser gerne at ansøgeren er aktiv deltager i kongres eller lignenede, eller det kan dokumenteres at det pågældende møde, kongres eller studieophold har speciel relevans for ansøgerens videnskabelige arbejde eller engagement på afdelingen.

Det er meget længe siden, vi har haft frie foredrag, hvorfor der forhåbentlig er mange, der har noget at sige, ved novembermødet.

Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer.

Charlotte Strandberg

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I DANSK RADIOLOGISK SELSKAB FREDAG DEN 18. APRIL 1997.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Forslag til vedtægtsændring: Afskaffelse af den statsautoriserede revisor (Bestyrelsens forslag)

7. Rettidigt indkomne forslag: ingen

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg til udvalg og repræsentationer

10. Valg af revisor og suppleant

11. Orientering vedr. paragraf 14. bedømmelse ved Finn Mathiesen.

12. Orientering om evaluering af radiografuddannelsen ved Anna Marie Nehen og Lise Ingemann Jensen.

13. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

14. Eventuelt

 

Margit Mantoni bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen.

 

Ad punkt 1: Inge Møller, Bispebjerg Hospital blev foreslået og valgt som dirigent. Inge Møller konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til Selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

 

Ad punkt 2: Formanden indledte sin mundtlige beretning med at omtale de medlemmer, der i det forløbne år var afgået ved døden. Margit Mantoni sagde, at der i den skriftlige beretning var skrevet forkert dato for afholdelse af Nordisk Kongres i 1998. Den rette dato er 2-5. juni.

MM redegjorde for at E-kurset i Kar- og Interventionsradiologi desværre var blevet aflyst pga for få tilmeldinger. Den mundtlige formandsberetning kan læses i dette medlemsblad.

Der var et enkelt spørgsmål til den mundtlige formandsberetning: Hvorfor skal vort uddannelsesudvalg være hjemmehørende i Odense ?. Det skyldes, at den nuværende formand sidder i Odense.

 

Ad punkt 3:

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi. Margit Mantoni og Vibeke Andrée Larsen havde ingen kommentarer til den skriftlige beretning, og der var ingen kommentarer fra salen.

EAR: Charlotte Strandberg, redegjorde for indholdet af generalforsamlingen, som nyligt var afholdt i forbindelse med ECR i Wien i marts. Fra Danmark deltog Margit Mantoni , Finn Mathiesen og Charlotte Strandberg. Den mundtlige beretning er trykt i dette medlemsblad efter formandens mundtlige beretning.

EAR, junior Assembly: Ingen kommentarer til den skriftlige beretning. Mette Nørlem og Elisabeth Albrecht-Beste var ikke til stede.

EAR, Education Commission:Henrik Thomsen havde en enkelt kommentar; at subspecialerne ikke var gået ind for den den neuroradiologiske 5-årige subspecialisering. Henrik Thomsen var enig med Charlotte Strandberg i ,at alt i EAR var bestemt på forhånd.

Professional Organisation Committee: Ingen skriftlig beretning og Jens Boesen var ikke tilstede.

ISR: Anne Grethe Jurik angav, at den skriftlige beretning var trykt i medlemsbladet i februarnummeret og der var ingen yderligere kommentarer. ICR 1998 vil blive afholdt 19.-23. september i New Delhi, Indien.

Dansk Medicinsk Selskab: Henrik Nørgård havde ingen yderligere tilføjelser. Birthe Højlund Pedersen kommenterede, at DMS er ved at få en mere central plads end tidligere.Hun var bange for at de Videnskabelige Selskaber ville glide mere i baggrunden. Tendensen ses i forbindelse med de nye regler for besættelse af kursusstillinger.

A-kursus-udvalget: Poul Erik Andersen henviste til sin skriftlige beretning, men havde enkelte kommentarer. Der havde været nogle tilfælde med, personer som havde fået tildelt en undervisningsblok, der inkluderede kirurgi, og som havde frasagt sig denne kirurgi-tid. PEA mente at dette var uacceptabelt, da det sætter de kirurgiske afdelinger i en svær situation. Fremover vil man betragte det som et kontraktbrud, og hele undervisningsstillingen kunne opsiges og dermed frigives. Angående HS problematikken blev det nævnt, at der nu var kommet en løsning, nemlig at alle kursister i HS kommer et år på RH, og et år på enten Hvidovre eller Bispebjerg. Der er desværre nogle af de tidligere kursister, som ikke har fået et optimal undervisningstilbud. Der er ingen konkrete oplysninger om hvor mange, det drejer sig om.

Angående den nye procedure ved besættelse af kursusstillinger fortalte PEA, at dette var vedtaget og træder i kraft pr. 1. august 1997. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som nedsættes for tre år og består af 8 medlemmer. Dette udvalg skal sørge for en ensartet objektiv bedømmelse af alle kursister , uanset speciale.Der vælges også et ansættelsesudvalg som varetager den egentlige ansættelsesprocedure. Dette vælges også for tre år.

Helle Lindevald spurgte om der var aktuelle planer om at oprette undervisningsstillinger på de store centralsygehuse, og om man var begyndt, at arbejde med det i Selskab’s regí. HL foreslog, at man kunne nedsætte et udvalg til det formål. Anne Grethe Jurik svarede, at der er blevet godkendt to stillinger, hvor noget af kursustiden foregår på et Centralsygehus. Det væsentlige er, at uddannelsesforløbet har det rigtige indhold. Man skal kontakte sit videreuddannelsesudvalg, som vil videregive sit ønske til Sundhedsstyrelsen. Peter Fleckenstein spurgte om man har planer om, at udvide antallet af undervisningsstillinger. Der foreligger ikke noget konkret om dette i øjeblikket.

Eva Brems mente, at det var meget rigoristisk at betragte et frafald for kirurgi som et kontraktbrud, og Peter Gideon kommenterede, at man måtte regne med, at folk begyndte at søge væk fra R1-tiden efter 18 måneder, selv om man var ansat i 2 år. Poul Stage støttede dette.

Birthe Højlund mente ,at man skulle overveje at ophæve undervisningsblokkene og gå tilbage til den "gamle" ordning, hvor folk selv sammensatte uddannelsen.

Acta Radiologica: Niels Egund refererede, at årsrapporten fra Acta først forelå 16/3-97. Angående økonomien og ekstraregningen fra Acta, redegjorde NE for, at der havde været flere artikler i 1996 end i 1995. Kvaliteten havde været så god, at man havde ønsket at publicere dem. De fleste artikler kom fortsat fra Sverige og Japan var nr. 2. Antallet fra Danmark var dog pænt stigende. Oplaget var steget fra 3400 til 3600. Der var udkommet 8 afhandlinger, som alle havde givet ACTA et underskud. Det samlede underskud havde været 491.000 d. Kr.. En del af underskuddet bliver dækket af en momsfritagelse. Stigningen vil for Danmarks vedkommende være 48.000 d. Kr.. Der er givet tilbud om , at der kan betales over tre år, hvilket vil give en kontingentstigning på 25 kr pr. år. DRS vil nok vælge at betale beløbet nu af formuen, og senere indhente beløbet ved en kontingentstigning, da dette vil være det mest praktiske.

Tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn: Hans Pedersen oplyste, at der var behandlet 22 sager; 5 vurderingssager, 17 henvendelser, som alle blev anbefalet, og formentlig efterkommet. En person havde søgt dispensation fra introduktionsstilling og en fra undervisningsstilling. Sidstnævnte underkendte Specialistnævnet og bad personen søge kursusstilling.

HP henviste iøvrigt til brev fra ham og Sven Dorph i novemberbladet 1996. HP anførte også, at Specialistnævnets regler er strammet gevaldigt op. Der vil muligvis senere komme en dispensationsrunde.

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende § 14: Inge Møller sagde, at der efter den skriftlige beretning var modtaget yderligere 5 vurderinger.De faglige bedømmelsesudvalg skal bestå af mindst tre medlemmer, som har en faglig evne til at vurdere ansøgningerne.

Sundhesstyrelsens kontaktgruppe vedrørende radioaktive lægemidler. Ingen kommentarer til den skriftlige beretning.

Røntgenregistreringsudvalget: Ingen kommetarer til den skriftlige beretning.

BDCG: Ingen skriftlig beretning. Hverken Flemming Nissen eller Carsten Conrad var tilstede.

E-kursusudvalget: Der var ingen skriftlig beretning og Merete Friis var ikke tilstede. Poul Erik Andersen meddelte , at E-kurserne ikke længere ville blive dubbleret.

 

Ad punkt 5: Finn Mathiesen redegjorde for regnskabet og det reviderede regnskab blev godkendt. Der har været et underskud på 8000 kr sidste år, og samtidig med efterregningen fra ACTA er det nødvendigt med en kontingentstigning. Man enedes om 50 kr til ACTA og 50 kr til foreningen. Hans Pedersen påpegede, at ACTA havde et stort problem. Man bør ikke budgettere med et underskud på 500.000 kr. Niels Egund påpegede meget stærkt, at der ikke bliver tale om nogen vedvarende stignig. Dette har Anders Hemmingsson lovet. De øgede udgifter vil fremover blive dækket af momsfritagelse. Anders Hemmingsson er klar over, at han har modtaget en underskudsforretning. Anne Grethe Jurik nævnte, at ACTA tidligere har varslet kontingentstigning. NE kunne ikke forstå, at ACTA ikke kan dække sit underskud fra formuen, men Johannes Præstholm nævnte, at for 15 år siden kunne dette heller ikke lade sig gøre, da formuen var bundet, og det samme var formentlig tilfældet nu. Der opstod en diskussion om, hvorvidt vi skal fortsætte det kollektive abonnement på ACTA. Niels Juul frarådede bestemt DRS at melde sig ud af et fællesnordisk sammenhold.Under alle omstændigheder skal en evt.udmeldelse være varslet rettidigt forud for generalforsamlingen. Forsamlingen enedes om fortsat medlemsskab af ACTA.

Fastsættelse af kontingent: 550 kr.

 

Ad punkt 6: Forsamlingen enedes om, at den statsautoriserede revisor afskaffes.

 

Ad punkt 7: Ingen indkomne forslag.

 

Ad punkt 8: Valg til bestyrelsen, 1997-1999. Anne Grethe Jurik blev valgt som formand i stedet for Margit Mantoni.

Charlotte Strandberg, Finn Mathiesen, Vibeke Andrée Larsen blev genvalgt.Jens Blicher blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil konstituere sig ved førstkomne bestyrelsesmøde.

 

Ad punkt 9: Valg til E-kursusudvalget, 1997-1999.

Jens Karstoft og Niels Skovgård blev valgt i stedet for Merete Friis og Poul Erik Andersen.

Steen Lindequist, Inger Fog, Hans Petersen blev genvalgt.Udvalget vil vælge en formand ved førstkomne møde.

 

ad punkt 10 :Valg af revisor og suppleant: Eva Brems-Dalgaard og Winnie Sommer blev genvalgt.

 

Ad punkt 11: Finn Mathiesen redegjorde for § 14 bedømmelse på baggrund af en konkret sag fra Sydregionen, hvor en § 14- vurdering er blevet underkendt af Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig om , at tiden som konstitueret overlæge ikke er accepteret som tid til "overlægemodning", og ikke har kunnet erstatte den nødvendige 1. reservelægetid.

FM henviser til vejledning til faglig bedømmelse udgivet af Sundhedsstyrelsen. Notat trykt i UFL i 1992. Der udspandt sig en diskussion om dette, og der blev nævnt at overlægevikariat ikke må overstige 6 måneder for at "tælle" som R1-tid. Den pågældende er dog ansat i stillingen.

FM oplyste at amtet er gået videre til amtsrådsforeningen, for at få § 14-vurderingen afskaffet.

Anna Marie Nehen påpegede, at det var farligt, idet Amtsrådsforeningen gerne vil have afskaffet §14-vurderingen.Sker dette har FAS ikke længere et "stempel" til at forhandle en ordentlig løn, idet man altid vil kunne diskutere de pågældendes kvalifikationer.

 

Ad punkt 12: Anna Marie Nehen henviste til pressemeddelelsen om evalueringsrapporten om radiografuddannelsen i Danmark 1996, som er trykt i DRS’s medlemsblad februar 1997.

AMN og Lise Ingemann Jensen har været medlemmer af styregruppen og de redegjorde for de problemer og overvejelser, der havde været undervejs. Det praktiske arbejde har Evalueringscentret, som er en selvstændig institution under Undervisningsministeriet, stået for. Evalueringen er gennemført i samarbejde mellem en faglig styregruppe, selv-evalueringsgrupper fra de tre skoler og Evalueringscentret. Der har også været indhentet information gennem en brugerundersøgelse og fra en skriftlig redegørelse, hvor DRS har deltaget.

Evalueringen af radiografuddannelsen var den 16. i rækken af rapporter fra Evalueringscentret.

Styregruppen bestod af ovennævnte to radiologer, chefsygeplejerske Mette Fink og 1. radiograf Ellen Nielsen, begge fra Odense. Projektleder var fuldmægtig Stina Wrang Elias.

Foreningen af Radiografer og radiografskolerne har givet udtryk for utilfredshed med styregruppens sammensætning, som Evalueringscentret har ansvaret for. Det er centrets mening, at det er brugerne, der skal evaluere uddannelsen.Styregruppen har haft et godt samarbejde og har været tilfreds med sammensætningen, men der havde været kritik af sammensætningen.

Der har været visse vanskeligheder med at sammenligne uddannelseforløbet på de tre skoler. Det største problem er, at der ikke bruges samme betegnelse for samme indhold. Derfor var den første opgave at starte med en klar definition af begreberne. Der var også problemer med, at finde radiologernes plads i dette arbejde. Radiografskolen i Ålborg giver klart udtryk for, at radiograffaget er et selvstændigt fag, som radiologer ikke skal blande sig i. Vi får fortsat lov at undervise, men timetallet er reduceret til 60.

Skolen i Ålborg har lavet sin egen studieordning, som endnu ikke er godkendt og de tre skoler har i fællesskab lavet en ny bekendtgørelse.

Lise Ingemann Jensen redegjorde for indholdet af selve rapporten. Det største problem er, at radiografuddannelsen hører under sygeplejeskolen, og de ønsker ikke indblanden fra radiologer. Dette i modsætning til jordmoderuddannelsen, som er en selvstændig uddannelse. De ønsker ikke at give afkald på en elevløn fremfor SU. Styregruppen anbefaler, at den danske radiografuddannelse fortsat indeholder så meget sygepleje, at radiograferne kan varetage de sygeplejemæssige opgaver på røntgenafdelingerne. Står det til Dansk Sygeplejeråd bliver radiografuddannelsen nedlagt. AMN og LIJ sluttede af med at anbefale os, at interessere os for radiografuddannelsen og tage del i den,for at gøre vores indflydelse gældende.

Margit Mantoni spurgte hvordan de forestillede sig, det rent praktisk skulle forløbe. LIJ svarede, at det vidste de ikke. Ålborgskolen har helt andre principper end de andre skoler. Der er endnu ikke kommet færdiguddannede radiografer derfra.

 

Ad punkt 13: Følgende blev optaget som ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer:

Lars Weber,Logic I/S, radiograf Lena Westphal Johansen, produktchef Erik Riis Andersen, Vingmed, direktør Tom Egelund, Philips, salgsdirektør Rolf Andersen, Philips, produktchef Erik Frandsen, Simonsen og Weel, salgsingeniør Merete Lænsø, Philips, Flemming Dyremose , Schering, ingeniør Per Grube Børresen, projektingeniør Bjarne Erik Nielsen, produktspecialist Peter Malthe, Schering, direktør Gunnar B. Muus, Logic I/S, produktspecialist Leif Børgesen, COOK Danmark, Applikationsspecialist Vibeke D. Jansen, B&K Medical, sekretær Anni Dahlhof, B&K Medical.

De nye medlemmer blev budt velkommen i selskabet.

Ad punkt 14: Intet.

Margit Mantoni takkede dirigenten Inge Møller for veludført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 21.55.

 

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling i april 1996 er beskrevet i formandens skriftlige beretning. Beretningen er trykt i medlemsbladet, april 1997 på side 9-11. Jeg vil blot belyse enkelte punkter samt meddele de ændringer, der er sket siden den skriftlige beretning.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Bent Ladehof: Født 3. februar 1926, kandidat 1953, speciallæge 1965 i diagnostisk og terapeutisk radiologi. Arbejdede en del år på Finseninstituttet til han i 1965 blev overlæge på Røntgenafdelingen, Nakskov Sygehus. Bent Ladehof døde 10. juli 1996.

Ingrid Dencker: Født 22. marts 1912. Ingrid Dencker tog først lærereksamen i 1935 og blev senere kandidat 1952, speciallæge i 1963. Røntgenkarrieren forgik i Jylland, henholdsvis på Århus og Aalborg Kommunehospital. Fra 1965-1979 overlæge Aalborg Sygehus Nord, blev derefter pensioneret. Ingrid Dencker døde 23. august 1996.

Børge Faber: Født 6. juni 1902. Speciallæge i 1935, dr. med. 1935 med afhandlingen "Röntgenbiologische Untersuchungen mit Gewebekulturen als Indikator". Arbejdede de første år i Århus, flyttede via Radiumstationen i København i 1972 til en overlægestilling i Næstved. Arbejdede endvidere en del år i Sverige. Børge Faber døde 28. december 1996.

Eigil Svendsen: Født 29. januar 1922. Eigil Svendsen var ingeniør fra Polyteknisk Læreranstalt, herefter først ansat i KODAK, hvor han havde ansvar for salg af røntgenfilm til hospitaler, senere hos Siemens, hvor salg af røntgenapparatur blev hans arbejdsområde. I 1969 blev han ansat ved Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniørkontor med speciale i projektering af røntgenafdelinger og indkøb af udstyr til disse. Eigil Svendsen blev pensioneret i 1989, han døde 2. januar i år.

Wladimir Andersen: Født 17. marts 1911 i Semipolantinsk Sibirien. Speciallæge i diagnostisk og terapeutisk radiologi i 1958. Arbejdede nogle år på Tuberkulosestationen i Fakse, Præstø og Holbæk samt på Lysbadeafdelingen på Odense Amts og Bys Sygehus. Blev overlæge i 1961 i Frederikshavn, hvor han var ansat til han gik på pension i 1980. Wladimir Andersen døde 7. februar i år.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

Vedrørende Selskabets efteruddannelsesaktivitet så er E-kursus i kar- og interventionsradiologi i april nævnt i formandens skriftlige beretning som værende afholdt. Desværre måtte kurset aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Acta radiologica:

Bestyrelsen har modtaget brev fra redaktør Anders Hemmingson. Acta har i 1996 haft et underskud, dels på grund af et øget sideantal, dels på grund af Acta's 75 års jubilæumsnummer. Underskuddet udgør ca. 500.000 kr., selvom det formentlig er i svenske kroner, så er det alligevel en stor sum. 1997 vil også medføre øgede udgifter i forhold til det budgetterede. Acta beder nu Danmark betale 48.000 kr. ekstra. Konsekvensen af dette vil blive diskuteret nærmere af kassereren under dagsordenens punkt 5.

Bestyrelsen har netop modtaget brev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende ansættelsesprocedure ved besættelse af undervisningsstillinger. Det er besluttet, at kursisterne nu først vurderes af et centralt vurderingsudvalg bestående af 8 personer. Vurderinsudvalgets formandskab og sekretariat skal for vores speciale fortsat være hjemmehørende i Odense. Decentrale ansættelsesudvalg i regionerne (Øst, Syd, Nord) bestående af 3 personer træffer beslutning om, hvem af de kvalificerede ansøgere, der skal ansættes i regionernes/landets undervisningsstillinger. Jeg ved ikke, hvordan kursistudvælgelsen er foregået i andre specialer, men for vores eget mener jeg, at vi med dette har fået en procedure, som er langt mere ressourcekrævende uden samtidig at opnå en bedre udvælgelse af kursisterne. Dette problem vil blive diskuteret nærmere under dagsordenens punkt 3.

I den skriftlige beretning er omtalt Sundhedsstyrelsens initiativ til et udvalgsarbejde vedrørende sygehusplanlægning og planlægning af uddannelsen indenfor alle de lægelige specialer. Ved et møde i Dansk Medicinsk Selskab den 18. februar blev selskaberne orienteret. Sundhedsstyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Hans Peder Graversen samt en endnu unavngiven person fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere tre repræsentanter fra Dansk Medicinsk Selskab: Jørgen Nerup, Steen Levin-Nielsen og Thomas Mandrup Poulsen. Der er nedsat 3 koordinationsgrupper for grundspecialerne kirurgi, medicin og de tværgående specialer.

Steen Levin-Nielsen er formand for koordinationsgruppen for de tværgående specialer, som efter sigende foruden ham selv består af formanden for de enkelte videnskabelige selskaber. Arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for Yngre Læger, speciallæger samt andre med interesse for faget skal nedsættes. Udvalgsarbejdet forventes færdigt med udgangen af 1997. Jeg skal pointere, at bestyrelsen endnu ikke har modtaget hverken nærmere oplysninger, opfordringer eller vejledning om dette udvalgsarbejde.

En ny forening under Dansk Radiologisk Selskab: Dansk Forening for Interventionel Radiologi er ved at blive dannet. Den stiftende generalforsamling søges afholdt i maj i år.

Med vores meget store speciale, er det nødvendigt, især på Universitetshospitalsafdelingerne, at opnå og bevare den største ekspertise indenfor dele af radiologien samtidig med at specialet som helhed bevares udelt. Vi glæder os til at høre nærmere om Interventionsforeningens aktiviteter.

Til sidst et par ord til den bestyrelse, som jeg nu forlader. Det har været 2 gode, arbejdsomme og hyggelige år. Tak til Vibeke Andrée for din indsats blandt andet med altid beredvilligt at holde styr på vores tanker i referaterne fra bestyrelsesmøderne. Tak til Finn Mathiesen; udover at være den eneste mand i bestyrelsen har du gjort en stor indsats ved at holde styr på Selskabets regnskaber. Det er din store fortjeneste at selskabet har fået en hjemmeside på Internettet og som WEB- master er du helt suveræn. Bestyrelsens vel nok største arbejdsindsats står Charlotte Strandberg for. Medlemsbladet vokser og vokser, både i indhold og kvalitet. Som sekretær bruger du utrolige krafter på at få os til at overholde dead-lines, indsende indlæg, ikke på madpapir men på diskette, holde styr på medlemmernes adresser, annoncørernes reklamer med mere. - Man siger ofte, at næstformanden i en bestyrelse intet laver. Det gælder ikke Anne Grethe Jurik; med din store indsigt i faget og dine administrative erfaringer har vi i bestyrelsen altid haft god hjælp i vanskelige afgørelser. Du har også altid beredvilligt aflastet formanden under forfald, og så kan I allesammen glæde jer til at få breve fra Anne Grethe, hun har verdens bedste sekretær.

Og med disse ord vil jeg slutte min sidste formandsberetning og indbyde til debat om såvel den mundtlige som skriftlige beretning.

Margit Mantoni

 

SKRIFTLIG BERETNING FRA EAR.

Generalforsamlingen blev som vanligt holdt i forbindelse med ECR -1997 i Wien. Fra Danmark deltog Margit Mantoni , Finn Mathiesen og jeg.

Kongressen var som vanligt meget vel tilrettelagt, med et stort fagligt tilbud af meget høj kvalitet. De ydre rammer fungerede som vanligt også godt. Det kan kun anbefales at deltage til fretidige ECR kongresser, som jo fra 1999 bliver hvert år. Der er også godt tilbud til yngre radiologer.

Formanden prof. Baert berettede om aktiviteterne de sidste to år. Specielt blev EAR guidelines præsenteret og rost meget. Der blev grundigt redegjort bådee for den prægraduate undervisning, generel radiologi og uddannelsen for subspecialer. Specielt blev det stærkt pointeret, hvor meget vi har brug for subspecialisering, nu hvor vores speciale konstant ekspanderer. Det er den eneste måde vi kan få ordentlig kendskab til anatomi, fysiologi og anatomi, forbedret patientpleje og bedre kontakt til de kliniske afdelinger. Det vil formentlig blive nærmere gennemgået under beretning fra EAR Education Committee.

Der blev også berettet fra de forskellige underudvalg af EAR og planer omkring fremtidige kurser og aktiviteter.

Specielt blev det fremhævet at der holdes et workshop mhp på strålebeskyttelse i sept 1997 i Wien.

Der var enkelte formelle vedtægtsændringer som alle blev vedtaget efter få sproglige kommentarer fra Norge og Spanien.

De vigtigste var :

1.at hovedbestyrelsen nu foruden at bestå af:

presidenten, vicepresidenten , den afgåede president, generalsekretæren, kassereren , ECR committee, formanden for subspecialerne;

nu også består af formanden fra Education Committee, professional organisation Committee,

chef- editor for European Radiology.

2. Efter hver generalforsamling vil generalsekretæren inden for en måned sende et refrat til de nationale foreninger med mulighed for kommentarer. Derefter vil det blive trykt i European Radiology.

Efter vanlige regler gik prof A. Baert af som president og blev erstattet af hidtidig vicepresident Hans Ringertz, som også var president for ECR. Hovedsædet for EAR er nu et nordisk land, nemlig Sverige.

Som ny president for ECR og vicepresident for EAR stod valget mellem, Prof Roberto Passariello fra Rom, som fik 20 stemmer mod prof Allison som fik 3 stemmer. Der var 23 ud af 32 lande som stemte.

Kasseren gjorde rede for budgettet for 1995 og 1996. Der var fortsat et overskud på 83000 SF på 2 år. Industrien har støttet EAR med 88000 SF på 2 år. Revisoren foreslog , at noget af overskuddet skulle gå til støtte til en ung radiolog.

Som venteligt foregik alt som det plejede.

Charlotte Strandberg

 

ÅRETS UNDERVISNINGSSTILLINGER:

Ved mødet i kursusudvalget i maj 1997 i Odense fik følge tildelt undervisningsstilling:

Region Øst:

Blok 1: Hovedstadens Sygehusfællesskab; Hvidovre og Rigshospitalet:

Magdalene Gormsen

Blok 2: Hovedstadens Sygehusfællesskab; Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet:

Anne Kiil Berthelsen

Blok 3: København Amts Sygehusvæsen; Næstved, Glostrup, Gentofte:

Per Leth-Espensen

Blok 4: Københavns Amts Sygehusvæsen; Køge, Gentofte, Glostrup, Herlev:

Eli Rappeport

Region Syd:

Blok 5: Sønderjylland, Ribe, Vejle og Fyns Amter; Middelfart,Odense , Sønderborg:

Jens Bjerre

Blok 6: Sønderjylland,Ribe, Vejle og Fyns Amter; Esbjerg og Odense.

Lene Hauge Matthiesen

Region Nord:

Blok 7: Århusregionen; Grenå, Århus Kommunehospital, Skejby, Randers:

Jens Bonde-Petersen

Blok 8: Århusregionem; Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital, Skejby:

Lise Loft Christensen

Blok 9: Århusregionen; Skejby, Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital:

Jens Erik Kristensen

Blok 10: Ålborgregionen; Ålborg og Holstebro:

Steen Pedersen

Blok 11: Ålborgregionen; Ålborg og Hjørring:

Daria Arif

Blok 12: Ålborgregionen; Ålborg:

Lena Urup

Blok 13: Ålborgregionen; Ålborg:

Anette Bergmann

 

RAPPORT FRA EN LEGATMODTAGER.

Jeg vil gerne takke for tildelingen af ASTRA TECH legatet i november 1995. Dette gjorde det muligt for mig at deltage i det Syvende Nordiske Kursus i CT og MR i Uppsala 22-24 Oktober 1996. Kurset blev afholdt på Akademiska Sjukhuset i den gamle universitetsby, og omhandlede CT og MR af hele kroppen med undtagelse af CNS. Det var et godt arrangeret kursus præget af Svensk entusiasme og grundighed og jeg fik specielt meget ud af gennemgangen indenfor de enkelte organsystemer, af spiral-CT skanningens muligheder og faldgruber. Jeg fik mindre ud af gennemgangen af MR, som jeg havde lidt kendskab til i forvejen, men jeg fik dog noget ud af abdominal MR som jeg ikke har stor erfaring med.

På det sociale program var der middag de to aftener, den første efterfulgt af levende musik ved en lokal gruppe, den anden i flotte historiske omgivelser i Rikssalen på Uppsala Slott med efterfølgende korsang. Der var også mulighed for indkøb i byen men prisniveauet var ikke indbydende.

Der var lidt tale om at dette, eller muligvis det næste kursus, ville være det sidste af slagsen, men jeg vil håbe at de fortsætter længe endnu.

Med venlig hilsen

Peter Gideon

 

BILLEDTRANSMISSION/-KOMMUNIKATION OG TELERADIOLOGI

Dette emne blev debatteret ved forårsmødet i Hirtshals, 9. maj 1997.

Der er endnu ikke kommet klare politiske udmeldinger om hvilke konsekvenser eventuelle store investeringerne i billedtransmissionsmuligheder vil få for det radiologiske speciale. Det vil næppe blive accepteret at investeringerne kun udmønter sig i bedre patientservice og et kvalitetsløft. Der vil formentlig komme krav om ledsagende rationalisering af den radiologiske funktion, som kan resultere i driftsbesparelser. Det er vigtigt, at vi som radiologer kommer til at præge eventuelle faglige og organisatoriske ændringer, så de bliver så hensigtsmæssig som muligt. Der blev derfor foreslået nedsat en arbejdsgruppe mhp. dette. Det er vigtigt, at en sådan arbejdsgruppe bliver bredt sammensat med repræsentanter både fra universitetssygehus, centralsygehuse og firdelte sygehuse.

De der har lyst til at deltage i en sådan arbejdsgruppe bedes melde tilbage på nedenstående slip til Anne Grethe Jurik, formand DRS, adm. overlæge, Radiologisk afd. R, Århus Kommunehospital, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS