opdateret 11. juni 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 juni 1999:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Så er generalforsamlingen vel overstået og en ny bestyrelse har genoptaget arbejdet. Vi har konstitueret os som det ses på den foregående side og jeg har fået glæden af at skulle være sekretær de kommende to år. Jeg ser frem til samarbejdet både omkring selskabets forskellige arrangementer og om medlemsbladet og jeg håber at kunne fortsætte den linje Charlotte Strandberg har lagt, så vi nu har fået et så flot designet medlemsblad.

Derudover er vi lige hjemvendt fra et meget flot Forårsmøde i Slagelse, som både bød på mange spændende indlæg om den digitaliserede røntgen afdeling samt et udbytterigt besøg på Slagelse Sygehus, hvor den nye røntgen afdeling blev beundret. Mange tak til Slagelse for det store arbejde, der er lagt i dette arrangement.

 

NB ! NB ! Bemærk at forårsmødet næste år er flyttet væk fra Kristi Himmelfarts dag. Dette har været nødvendigt, da det ellers ville komme til at ligge al for tæt på Nordisk Kongres.

Vibeke Andrée Larsen


Ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag d. 23. april 1999 i København

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Charlotte Strandberg, Finn Mathiesen, Vibeke Andrée Larsen.

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Opfølgning af referat af mødet 18.2.98

3. Generalforsamling

4. Forårsmøde i Slagelse

5. Novembermøde

6. Formandens meddelelser

7. Næstformandens meddelelser

8. Sekretærens meddelelser

9. Kassererens meddelelser

10. Evt.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

1. VAL valgt

2. Ad. speciallægekommissionen: Løbende arbejde men ingen konklusioner. Usikkerhed på hvor meget DMS
        via Jørn Nerup bliver hørt.

        Ad. Punkt 9: EAR-mødet i Wien forløb i en positiv stemning. Vi betaler vores 99-kontingent.

        Ad. punkt 12: AGJ har endnu ikke haft tid til at regne på tallene vedr. et optimalt antal CT- og MR-skannere i relation
        til evt. nye accelleratorer. Man kunne overveje om et evt. nydannet onkoradiologisk selskab kunne varetage en sådan
        opgave !!

3. Alt skulle være klar. Sven Collatz har indvilliget i at være dirigent.

4. Der vil blive overdragelsesbestyrelsesmøde i forbindelse med forårsmødet.

5. Mødet skal afholdes d. 4. og 5. november i København . Emnet den ene dag skal være fremlæggelse af
         referenceprogrammer, der skal være ved at være færdige på det tidspunkt. Emner for den anden dag blev diskuteret.

6. AGJ har tilmeldt sig MTV-seminar.

        Dansk Selskab for sygehusledelse holder årsmøde om funktionsbærende enheder. Tilmeldinger overvejes

        Work-shop om RIS og PACS på Fyn til september.

        Henvendelse fra Finland om næste Nordisk Kongres.

7. JB og AGJ har været til møde i MTV-instituttet og bl.a. gjort opmærksom på, at radiologiens interesser også skal
        varetages i kommende arbejder. Mødet forløb i en positiv stemning og DRS er opfordret til at komme med forslag
        til nye MTV-projekter.

        Møde om "sygehusvæsnet – status og udviklingsperspektiver", Arrangeret bl.a. af Sundhedsministeriet.

        Meddelelse fra ISR om møde år 2000.

        Der er annonceret fra MTV-instituttet om at der er midler til nye MTV-projekter.

9. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Er blevet godkendt af revisoren uden de store kommentarer.

10. Intet.

11. Næste bestyrelsesmøde d.14. maj 1999 kl. 8.00 i Slagelse..

Vibeke Andrée Larsen


Overdragelsesbestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag 14. maj 1999 i Slagelse

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Charlotte Strandberg, Finn Mathiesen, Elizabeth Rasmussen, Vibeke Andrée Larsen.
Afbud: Jens Blicher.

 

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Opfølgning fra generalforsamlingen

3. Besættelses af bestyrelsesposter

4. Valg af repræsentant til E-kursusudvalget

5. Evt.

Ad. 1: VAL valgt.

Ad. 2: Vedr. diskussion af behovet for CT/MR kapacitet i relation til antallet af acceleratorer vil AGJ kontakte mulige
           kandidater til at udføre dette arbejde.

           Selskabets forskellige faglige undergrupper/foreningers relation til selskabet vil blive diskuteret på et kommende møde.

Ad. 3: JB vil være bestyrelsens repræsentant i E-kursus udvalget.

Ad. 4: Bestyrelsen konstituerede sig således: CS næstformand, ER kasserer, JB uden portefølje og VAL sekretær.

Ad. 5: Speciallæge kommissionen er i gang med vigtige afsluttende møder. CS og AGJ deltager i dette arbejde og
          skal have koordineret oplæggene med øvrige repræsentanter fra radiologien.

           Der skal en repræsentant fra DRS i en arbejdsgruppe i Sygehusenes Evalueringscenters regi omkring mammografi.
           AGJ forhører om det er noget for Anders Lernevall.

Vibeke Andrée Larsen


SCANDINAVIAN SOCIETY OF RADIOLOGY

54rd Congress

Helsinki, May 28-31, 2000

Der afholdes Nordisk Kongres i Finland 28-31. maj 2000. Der er kommet First Announcement, som er udleveret ved Generalforsamlingen 23. april 1999. Yderligere informationer trykkes, når de bliver udsendt efteråret 1999. For interesserede henvises til kongressekretariatet, E-mail: Cteam@area.fi.

 Hilsen Anne Grethe Jurik


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I DANSK RADIOLOGISK SELSKAB FREDAG DEN 23. APRIL 1999.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Beretningen fra udvalgene

4.  Orientering omkring oprettelse af Onkoradiologisk Selskab

5.  Aflæggelse af det reviderede regnskab

6.  Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidig indkomne forslag:

Efteruddannelsesudvalget foreslår

A: kontigentforhøjelse dedikeret efteruddannelsen: 50 kr. pr. år pr medlem

B: kursusgebyr for de årlige efteruddannelsesdage øges: max. 500 kr pr. person pr. kursusdag.

8.  Oprettelse af et "CME- udvalg".

9.  DRS-repræsentation i SJRS

10. Webmaster for DRS

11. Nedlæggelse af udvalg

12. Valg til bestyrelsen

13. Valg til udvalg og repræsentat

14. Valg af revisor og suppleant.

15. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens    specialistnævn (§12)

16. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen (§13)

17. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer,
korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

18. Evt.

 

Anne Grethe Jurik bød medlemmerne velkommen til Generalforsamlingen

Ad punkt 1: Bestyrelsen havde peget på Sven Collatz Christensen, som modtog og sagde tak for valget. SCC konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til Selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad punkt 2: Formanden indledte sin mundtlige beretning med at omtale de medlemmer, der i det forløbne år var afgået ved døden. Den mundtlige formandsberetning kan læses senere i dette medlemsblad.

Der var enkelte kommentarer til formandens mundtlige beretning. Kirsten Folke gav udtryk for at hun var bekymret over oprettelse af et onkoradiologisk selskab. Det er svært at lave en skarp grænse mellem DRS og et Onkoradiologisk Selskab. 75% af alle vores patienter på almindelige radiologiske afdelinger er potentielle cancersuspicio patienter. Fra gruppen, som ønsker oprettelse af et sådant selskab blev det kommenteret, at det skulle betragtes som et underselskab, der refererer til DRS. Gruppen interesserer sig for onkoradiologiske problemstilinger, og ønsker at beskæftige sig med behandling/diagnostik af egentlige onkologiske patienter, når de har fået stillet diagnosen. Det drejer sig således ikke om udredning af den cancersuspekte patient før diagnosetidspunktet. Helle Lindevall svarede at på det stiftende møde om etablering af et onkoradiologisk selskab/forening er der fortsat ikke lavet et kommissorium for denne gruppe. Vi laver alle disse undersøgelser, men laver dem bare på forskellige måder. Vi har forskellige procedurer, og det man med dette selskab ønsker er at få en ensretning omkring de onkoradiologiske problemstillinger. Formålet er, at DRS lægger en arbejdsopgave fra sig over til det selskab, som interesserer sig for det. Selskabet/foreningen skal sidestilles med de øvrige underselskaber/foreninger i DRS, f.eks. foreningerne for pædiatrisk radiologi og interventionsforeningen, samt neuroradiologisk selskab.

AGJ endte sin mundtlige formandsberetning med at forslå at det evt nyoprettede Onkoradiologiske Selskab påtog sig en arbejdsopgave fra Kræftens Bekæmpelse, som ønsker at selskabet vil beregne kapaciteten for CT og MR-skanninger, der skal til for at forsyne landets stråleaccelleratorer.

Kirsten Folke var betænkelig ved dette forslag i henhold til hendes ovenstående kommentar.

Derefter kom der en diskussion i salen omkring, navnet på et evt. Selskab. Skulle det være en forening eller et selskab. Forskellen er, at et selskab senere vil kunne blive selvstændigt medlem af Dansk Medicinsk Selskab, og derved ikke direkte refererer til DRS. KF påpegede endnu engang, at onkologi er et kerneområde i DRS, også når det gælder arbejdsopgaver, som den fra Kræftens Bekæmpelse. Alle officielle svar omkring arbejdsopgaver skal udgå fra DRS.

AGJ svarede, at vi i Selskabet er nødt til at uddelegere opgaver. Bestyrelsen har ikke ekspertice nok indenfor alle områder til selv at løse og besvare alle arbejdsopgaver. AGJ pointerede at vi i Bestyrelsen foreløbig har trukket spørgsmålet omkring arbejdsopgaver fra Kræftens bekæmpelse tilbage.

Med hensyn til speciallægekommissionen blev det påpeget, at vi er alt for få speciallæger, og speciallægekommissionen er også udvalgt til at se på dette. Poul Erik Andersen sidder i arbejdsgruppe 3-1 under speciallægekommissionen, som varetager den kliniske videreuddannelses praktiske gennemførelse. PEA sagde, at de havde haft flere møder og de havde arbejdet med de uddannelsessøgendes arbejdstider, arbejdstilrettelæggelse, funktionsbærende enheder, timefunktioner og inspektorordningen.

PEA fortalte også, at Jørgen Nerups tanker omkring videreuddannelsen ikke bliver brugt ret meget i selve speciallægekommissionen. Man vil primært bygge videre på de eksisterende uddannelsesstrukturer. Speciallægekommissionsarbejdet skal være færdigt sidst på året.

Efter dette var der ikke flere kommentarer til formandens mundtlige beretning, som derefter blev godkendt.

Ad punkt 3: Dirigenten lagde op til de enkelte udvalg om de havde yderligere kommentarer til deres skriftlige beretning.

Niels Skovgaard redegjorde på efteruddannelsesudvalget vegne for begrundelsen for ønsket om kontigentstigning. Han sagde, at det koster noget at få folk til at arbejde med efteruddannelse. Man er nødt til at give ressourcer centralt fra, og udvalget mente ikke i øjeblikket, at der var ressourcer nok til dette, hvilket var begrundelsen for et ønske om enten øgning af prisen på E-kurserne eller dedikeret kontingentforøgelse til efteruddannelse.

Poul Erik Andersen: kommenterede fra kursusudvalget/vurderingsudvalget, at der er et alarmerende faldende antal ansøgere til kursusstillinger. Ved sidste ansøgningsrunde var der 14 ansøgere til 13 stillinger. Der er stærkt begrundet frygt for, at der snart bliver ubesatte blokstillinger. Ansøgerne bliver ældre og ældre men

"radiologisk yngre" og over halvdelen af ansøgerne er udenlandske. En af grundene er, at vores fag bliver nedprioriteret i universitetsuddannelsen. Vi har meget svært ved at rekruttere radiologer. Fra salen var der kommentarer om, at der ingen prestige var i radiologi. Vi mangler uklassificerede stillinger til at rekruttere radiologer. Vi skal prøve at finde nogle buffer-stillinger. Man er nødt til at passe og pleje folk i introduktionsstilling, ved at sørge for at de kommer på kursus og bliver inspireret i specialet. Der skal allerede i introduktionsstillingen laves en langsigtet plan for deres uddannelse. Sven Colltatz Christensen kommenterede, at det ikke kun er radiologer, der har problemer, i FAS-regi er det et stor problem, at rekruttere yngre læger i alle specialer.

Karen Damgård sagde at det ikke er tidligt nok at interessere sig for folk i introduktionsstilinger, idet det allerede er svært, at få folk til disse stilinger, da yngre læger ikke af sig selv har interesse for radiologi. Derfor skal man allerede i studenterundervisningen gøre dem interesseret i vores speciale og orientere dem om de mange muligheder. Vi skal også opfordre de studerende til at tage valgfri måned på radiologiske afdelinger og lave et godt uddannelsesprogram til dem under dette ophold.

Inge Møller (in absentio) havde en supplerende beskrivelse til overlægevurderings-

udvalget: siden den skriftlige beretning havde været fem overlægevurderinger, som alle var blevet godkendt.

Der var ikke flere kommentarer til de skriftlige beretninger fra udvalgene.

Ad punkt 4: Inger Fog redegjorde for ønsket om oprettelse af et onkoradiologisk selskab. Begrundelsen var, at vores aktuelle procedure rundt om i landet bar præg af en manglende ensretning og forskellig kvalitet. Arbejdet skulle foregå i tæt samarbejde med onkologerne. Dansk Radiologisk Selskab kan ikke samle op på alle disse opgaver. Der sker en rivende udvikling både på det diagnostiske og terapeutiske område indenfor onkoradiologien. Patienterne kræver mere information. Vi står med mange opgaver, som vi ikke kan løse centralt i selskabets regi. Helle Lindevall kommenterede, at vi allerede har fået referenceprogrammer fra Sundhedstyrelsen omkring lungecancer og colo-rektal cancer.

Anne Grethe Jurik svarede, at vi allerede har interesseområde indenfor de organrelaterede områder, som vi har ekspertfunktioner i. Man skal passe på ikke at opruste det til noget stort men kun betragte det som en interessegruppe.

Inger Fog sagde, at man mærker det specielt meget på de steder, hvor der er onkologer. Der er mange forskellige onkologiske protokoller. Uffe Dyreborg orienterede, at vi ikke kan have noget i mod, at folk laver interessegrupper. Niels Egund anførte, at sådanne opgaver skal ligge i DRS regi, idet der er intet andet område, hvor radiologer bliver så meget involveret.

Anne Grethe Jurik sluttede diskussionen med at foreslå , at man foreløbig prøver at lave en interessegruppe i et år og så ved næste generalforsamling tager stilling til om der er behov for oprettelse af en egentlig forening eller selskab. AGJ påpegede også at DRS er kommet med på banen i alle referenceprogrammer.

Ad punkt 5 + 6.: Finn Mathiesen gjorde rede for regnskabet. Selskabet har haft et overskud på 86.000 Kr. Vi stiger støt og roligt i formue. Der vil være en stigning i kontingentet til Acta på 25 kr pr. medlem og dette har selskabet råd til uden kontingent-øgning. Der kom atter en kommentar omkring spørgsmålet om at bibeholde det kollektive abonnement til Acta. Dette udfærdigede dog ikke en større diskussion, idet det tidligere har været diskuteret meget til generalforsamlingerne.

Der blev vedtaget uændret kontingent 550 kr, med forbehold for en senere vedtagelse af kontingentøgning til efteruddannelse.

Ad. punkt 7: Niels Skovgaard gjorde rede for den øgede opmærksomhed for efteruddannelse. Redegjorde for ønsket om et fast beløb fra selskabet pr. medlem eller et fast kontingent til E-kurser.

AGJ pointerede, at bestyrelsen har prioriteret E-kurser højt, og hat givet flere penge til disse end tidligere. Man har vedtaget, at honorere underviserne i henhold til Lægeforeningens takster samt transportudgifter. Det, bestyrelsen ikke har følt mandat til, er at støttte udgifter til forberedelseshonorar. Hvis man opprioriterer et udvalg og honorerer det for deres arbejdsopgaver, skal alle folk, der foretager et stykke arbejde for DRS honoreres. Det vil således være svært at få en økonomisk begrænsning. AGJ pointerede også igen, at man kan søge DMS, og der ligger faste regler for tilskud fra Lægeforeningen. Formanden skal godkende budgettet.

Der var ikke helt ensrettet opfattelse af E-kursusudvalgets ønske om øgede midler til efteruddannelsen og bestyrelsens opfattelse.

AGJ angav, at den aktuelle diskussion var udløst af budgettet ved det afholdte IT-kursus i 1998, hvor der var budgetteret med en stor udgiftpost til forberedelse og diverse.

Niels Egund sagde, at der normalt ikke er betaling til sekretærhjælp ved afholdelse af E-kurser på nær de egentlige ultralydkurser i DUDS eller Herlev-regi. IF ønskede skarpere retningslinier. Der var ønsket om et fast budget til at starte et kursus på. Man ønskede oplysninger om antallet af foredragsholdere. AGJ pointerede endnu engang, at man skulle lave et budget, som skulle godkendes af bestyrelsen. Lars Nielsen angav, at der ikke lå klare retningslinier fra bestyrelsen omkring regler for afholdelse af E-kurser. AGJ: Bestyrelsen prioriterer E-kurser højt, og det gør ikke noget at der er et underskud, heller ikke et stort underskud, hvis kurset havde et fornuftigt budget og indhold. Eva Brems påpegede at antallet af udbud er stort efterhånden. Det er meget svært at få fri til disse kurser. Hun vidste godt, at det var folks ønske at E-kursus skulle være en del af arbejdstiden, men hun mente, at selskabet dog skulle overveje atter at lave E-kurser om lørdagen.

Dengang var der stor søgning til kurserne, også blandt yngre læger. Efter al diskussionen frem og tilbage blev enden på oplægget, at E-kursusudvalgets forslag om øgning af prisen til E-kurser og en dedikeret kontingentstigning blev sat under afstemning og faldt med stor majoritet.

Ad punkt 8: Oprettelse af et CME-udvalg blev enstemnigt vedtaget.

Ad punkt 9: Oprettelse af SJRS blev enstemnigt vedtaget.

Ad punkt 10: Oprettelse af webmasterposten blev enstemnigt vedtaget.

Ad punkt 11: Bestyrelsens ønske om nedlæggelse af registreringsudvalget og DBCG-udvalget samt at DRS træder ud af Sundhedsstyrelsens kontaktgruppe vedrørende radioaktive lægemidler blev vedtaget.

Ad punkt 12:

Valg til bestyrelsen: valgperiode 1999–2001:

formand for DRS,

Anne Grethe Jurik blev genvalgt

som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Charlotte Strandberg,

Jens Blicher,

Vibeke Andrée Larsen

Elizabeth Nieves Ramussen.

 

Ad punkt 13:

Europen Association of Radiology (EAR): valgperiode 1999-2003:

Charlotte Strandberg,

Jens Blicher,

Vibeke Andrée Larsen,

Finn Mathiesen (suppleant)

EAR, Junior Assembly, valgperiode 1999 -2003:

Mona Rosenkilde,

Elizabeth Rasmussen (suppleant).

EAR, Education Commission, valgperiode 1999 -2003:

Anne Grethe Jurik,

Niels Egund (suppleant)

EAR. Officional Organization Committé, valgperiode 1999 -2003:

Jonna Friis,

Elisabeth Buus Lund (suppleant).

International Society of Radiology, ISR, valgperiode 1999- 2003:

Vibeke Andrée Larsen,

Jens Blicher,

Finn Mathiesen,

Charlotte Strandberg (suppleant).

Dansk Medicinsk Selskab, valgperiorde 1999-2003:

Anne Grehe Jurik,

Vibeke Andrée Larsen,

Eva Brems Dalgaard,

Charlotte Strandberg,

Eva Narvestad,

Jens Blicher

Niels Skovgaard (suppleant).

Efteruddannelsesudvalget, valgperiode 1999 -2001:

Niels Skovgaard,

Jens Karstoft,

Henrik Teisen,

Henrik Gregersen,

Karen-Lisbeth Dirksen.

Bestyrelsens repræsentant vælges senere.

ACTA Radiologica, valgperiode 1999 -2003:

Aase Wagner

Anne Grethe Jurik, suppleant.

Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS), valgperiode 1999 -2003:

Finn Mathiesen

Finn Lindhardt som suppleant.

Webmaster for DRS hjemmeside, valgperiode 1999 -2003:

Finn Mathiesen

 CME-udvalg, valgperiode 1999 -2003:

Niels Skovgaard,

Marianne Egeblad

Peter Andersen.

Ad punkt 14:

Revisor:

Finn Mathiesen,

Eva Brems Dalgaard, suppleant.

Ad punkt 15:

Tilforordnet til Sundhedsstyrelsens specialistnævn, valgperiode 1999 -2003:

Karen Damgaard Pedersen,

Flemming Jensen, suppleant,

Hans Petersen,

Elisabeth Buus Lund, suppleant.

Ad punkt 16:

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen/Overlægevurderingsudvalget,

valgperiode 1999 -2003:

Lars Nielsen,

Finn Mathiesen

Karen Lisbeth Dirksen, suppleant .

Ad punkt 17:

Følgende blev optaget som ekstraordinære ikke - lægelige medlemmer:

Lars Møller Sørensen, Medico-teknisk afd. Århus Amt.

Lars Christian Jensen, Medico-teknisk afd. Århus Amt

Frank Niedhardt, Medicio-teknisk afd. Århus Amt

Peter Vestergård Poulsen, Medico-teknisk afd. Århus Amt.

Medico-ingeniør Jørgen Erik Assentoft, Carl Bro, A/S Informatik

Salgschef Susanne M. Andersen, Meda A/S

Christiana Juul, Torsana A/S

Applikationsspecialist Lisbeth Goor, B&K Medical.

Røntgenkonsulent Lars W. Thomsen, Santax A/S

Salgschef Tim H. Munch, Schering A/S

Produktispecialist Annette Kertsch Sahlholdt, Schering A/S

Helle Henriksen, Nycomed A/S

Produktchef Annette Hovgaard, Logic aps

Direktør Ilan Fingeret, Agfa Gevaert,

Produktspecialist Michael Palne, Cook Danmark

Steen N. Hornslet, Siemens A/S

Ingeniør Jens Hvidberg, Fischer & Lorentz,

Produktspecialist Mona Kempel, Tamro med lab A/S

Annemette Thyssen, Boston Scientific Nordic AB

De nye medlemmer blev budt velkommen i Selskabet.

Ad punkt 18

Eva Brems Dalgaard foreslog at bestyrelsen rykker generalforsamlingen frem. Problemet er at mange har svært ved at være med til generalforsamlingens afslutning, idet mange skal nå tog og fly til Jylland. Anne Grethe Jurik kommenterede som tidligere, at problemet er, at Røntgensamlingens Venner og Organisation har generalforsamling umiddelbart forud for generalforsamlingen i DRS.

Der kom forslag om at flytte generalforsamlingen til lørdag.

Der var også forslag om at flytte generalforsamlingen til Odense.

Derudover var der ikke mere under evt.

Anne Grethe Jurik takkede dirigenten Sven Collatz-Christensen for veludført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 21.28.

 

Charlotte Strandberg, Sekretær DRS Sven Collatz-Christensen, Dirigent

Anne Grethe Jurik, Formand DRS


FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling, april 1998, er beskrevet i min skriftlige beretning, der er trykt i medlemsblad nr. 2, april 1998, side 20-25. Jeg vil ikke gentage denne, men blot belyse enkelte punkter og redegøre for, hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige beretning 11. marts 1999.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Vibe Linholter:

Født 17. januar 1955. Uddannet som speciallæge i radiologi på de radiologiske afdelinger ved Ålborg og Herning Sygehus. Hun nåede kun lige at få sin speciallæge autorisation få uger inden sin alt for tidlige død. Vibe Linholter døde 9. oktober 1998.

Johannes Thoms:

Født 25. december 1919 i København. Uddannet som speciallæge i radiologi og stråleterapi i Schweiz og på Radiumstationen samt Røntgendiagnostisk afdeling, Århus Kommunehospital. Fik specialistanerkendelse i 1953 og var efterfølgende ansat ved Århus Kommunehospitalet indtil han i 1958 blev ansat som overlæge ved Bornholm Centralsygehus. Her stod han for etableringen og udviklingen af hospitalets røntgenafdeling samt stråleterapi indtil han i 1983 blev pensioneret. Johannes Thoms havde talent for at skrive, hvilket resulterede i et stort antal bøger foruden at han i 1978 erhvervede den medicinske doktorgrad med den medicinsk historiske afhandling Adolf Hannover (1814-94). Johannes Thoms døde 24. oktober 1998.

Thorkild Anker Jørgensen:

Født 6. februar 1920 i København. Uddannet som speciallæge i radiologi og stråleterapi ved ansættelser på Odense, Esbjerg, Randers og Sønderborg Sygehus. Fik specialistanerkendelse i 1954 og var efterfølgende ansat på røntgenafdelingerne ved Odense Sygehus og Århus Kommunehospitalet indtil han i 1960 blev ansat som overlæge ved Røntgenafdelingen, Skive Sygehus. Her forblev han resten af sine arbejdsår. Thorkild Anker Jørgensen døde 13. november 1998.

Olle Olsson:

Født 1. januar 1911 i Landskrona. Uddannet speciallæge i radiologi ved Lunds Lasarett. Var fagligt specielt interesseret i karundersøgelser samt uroradiologi og erhvervede en medicinsk doktorgrad indenfor disse områder i 1943. I årene 1943-49 ovelæge ved Lunds Lasarett. Fra 1949 indtil sin pensionering i 1977 professor i røntgendiagnostik ved Lunds Universitet samt administrerende overlæge ved Røntgenafdelingen. I årene 1956-77 desuden cheflæge ved Lunds Lasarett. Olle Olsson var pga. et meget stort og vidtfavnende fagligt engagement kendt på verdensplan og derfor erhvervede han æresmedlemsskab af Dansk Radiologisk Selskab foruden mange andre hædersbeviser. Olle Olsson døde 31. januar 1999.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

Speciallægeuddannelsen

Målbeskrivelsen for den radiologiske uddannelse er siden den skriftelige beretning blevet godkendt i Specialistnævnet, men er endnu ikke kommet i trykt form til afdelingerne. Er der nogle der mangler den, kan de kontakte mig eller Poul Erik Andersen og få en kopi.

Som nævnt i den skriftelige beretning har Sundhedsministeriet i 1998, bla. for at optimere speciallægeuddannelsen, nedsat Speciallægekommisionen. Under denne er der etableret underarbejdsgrupper, der så småt er ved at komme med rekommendationer. Overlæge Poul Erik Andersen deltager i gruppen, der skal evaluere "Den kliniske videreuddannelses praktiske gennemførelse" og vil sikkert gøre rede for, hvad gruppen har lavet. Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har fortsat sideløbende arbejdsgrupper, der via et såkaldt rygdækningsudvalg skal "klæde DMS formand på" til hans deltagelse i Speciallægekommisionen. Der er efterhånden produceret mange cm papir til denne opgave, og vi må håbe, at der kommer et godt og brugbart udfald. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der kommer revolutionerende ændringer vedr. videreuddannelsen.

Der er just nedsat nye arbejdsgrupper under speciallægekommisionen, der skal se på en evt. revision af den lægelige specialestruktur. Charlotte Strandberg, Leif Sørensen og jeg deltager i dette arbejde, der formentlig kan blive af betydning for vores speciales fremtid.

Inspektorordningen

Som nævnt i den skriftilige beretning mangler sekskabet fortsat 3 inspektorer, og bestyrelsen håber derfor, at yderligere 3 vil bidrage til denne måske ikke altid taknemlige, men ifølge inspektorerne ofte indholdsrige funktion. Resultatet af speciallægekommisionens arbejde vil formentlig medføre at inspektorfunktionen oprustes også økonomisk.

Sundhedsstyrelsen/Sundhedsministeriet

Klassifikationen af radiologiske procedurer: Der er siden den skriftelige beretning kommet nyt udkast vedr. radiologisk klassifikation og fællesindholdet for indberetning af radiologiske ydelser. Efter at der har været afholdt møde med en Teknikergruppe, er det besluttet at udskyde indførelsen af den nye klassifikation til år 2001, idet omlægning af registreringsprocedurerne er tidskrævende. Hvis afdelingernes EDB-system tillader det, anvendes individbaseret indberetning, men der vil fortsat være obligatorisk indberetning på skemaer. Udkastet inkluderer mulighed for registrering af de "initiale kliniske diagnoser = henvisningsdiagnosen", men det er ikke obligastorisk.

Som led i opfyldelsen af det nye stråledirektiv - råddirektiv 97/43/EURATOM, som har foranlediget den nye Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter, skal der inden 13. maj 2000 udarbejdes reference- programmer for radiologiske procedurer samt rekommandationer for kvalitetssikring indenfor radiologien. Arbejdet med referenceprogrammer er som redegjort for på eftemiddagens videnskabelige møde godt i gang i regi af specialistuddannelses-udvalget og forventes trykket primo år 2000. Hvad angår udarbejdelse af kvalitets-sikringsprocedurer ville et par frivillige ildsjæle være meget velkomne, idet det er et stort arbejde at udarbejde disse tværfaglige rekommandationer. Interesserede bedes henvende sig til mig.

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) har udgivet rapporten "Ondt i ryggen. Forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv", der i høj grad bærer præg af behandlernes særinteresser, og udtalelser vedr. radiologiske aspekter er i visse sammenhænge ikke sandfærdige. Efter at bestyrelsen har gjort MTV-instituttet opmærksom på dette har Jens Blicher og jeg været til et meget positivt møde med lederen af MTV institutet Finn Børlum Kristensen, og der forventes bevilliget penge til et rent radiologisk MTV projekt vedr. rygundersøgelser.

Landsdækkende mammografiscreening: Der har siden den skriftlige beretning været en del politisk debat vedr. indførelse af et landsdækkende program for mammografiscreening ved årsskiftet. Indførelse af mammografiscreening vil kræve, at der rekrutteres 25 - 30 speciallæger alene til denne opgave. Disse findes ikke i dag og må derfor ved en evt. etablering af screening tages fra opgaver, der vedrører undersøgelse og behandling af syge patienter, inkluderende patienter med brystkræft. Dette er betænkeligt, idet der allerede på nuværende tidspunkt mange steder er problemer med at varetage de helt nødvendige opgaver, hvilket bla. viser sig ved uacceptable ventetider for mange nødvendige radiologiske undersøgelser for såvel indlagte som ambulante patienter. Dette skyldes bl.a. vejledningen fra Sundhedsstyrelsen i 1998 vedr. en opprioritering af undersøgelse og behandling af patienter med lunge- og coloncancere (svarende til retningslinierne for brystkræft), der har belastet mange radiologiske afdelinger så meget, at patienter med ikke livstruende sygdomme nødvendigvis har måtte nedprioriteres. En opdateret lægeprognose udarbejdet af Foreningen af Speciallæger (FAS) (Ugeskrift for Læger 22. marts 1999) viser, at der ikke er tegn på bedring foreløbig, men tværtimod. Antallet af radiologiske speciallæger vil falde med 12 fra 1999 til 2000 (fra 361 til 349) og yderligere med 11 i årene 2000 - 2005. Først i 2010 - 2015 vil vi komme op på et antal speciallæger, der svarer til dagens niveau, som ikke er tilstrækkeligt til at udføre de nuværende aktiviteter. Hertil kommer at der i de fleste amter er planer om udvidelse eller etablering af CT- og MR-skannere, der skal bemandes med radiologer, og der indføres mange steder patientvenlige billedvejledte behandlinger udført af radiologer til erstatning af kirurgiske indgreb.

Der har på nuværende tidspunkt mig bekendt ikke været initiativer tydende på, at Sundhedsstyrelsen overvejer at udvide uddannelseskapaciteten for radiologiske speciallæger, selv om Bestyrelsen allerede i september 1997 har gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på radiologmanglen. På basis af dette har jeg frarådet, at der indføres landsdækkende mammografiscreening ved årsskiftet. En indførelse af screening kræver en langsigtet overordnet planlægning inkluderende tilførsel af økonomiske ressourcer til amterne og velplanlagt uddannelse, ikke blot af radiologer, men også af radiografer, der skal udføre undersøgelserne, og fysikere, som skal varetage kvalitetskontrollen. Disse to faggrupper er heller ikke i stand til uden meget betydelige omkostninger for de syge patienters vedkommende at bidrage til en landsdækkende mammografiscreening med start ved årsskiftet.

FAS/DRO

DRO har som nævnt i den skriftelige beretning lavet landsdækkende spørgeskemaanalyse vedr. anvendelse af teleradiologi i Danmark. Resultaterne vil blive forelagt ved forårsmødet i Slagelse af overlæge Jens Boesen og dette møde vil også indehold et indlæg vedr. patientklager ved overlæge Andreas Johannsen.

Andet

Der er kommet henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse, der ønsker at selskabet udarbejder en rapport vedr. det optimale antal CT-/MR-skannere i Danmark i stil med Dansk Onkologisk Selskab’s rapport vedr. behov. for acceleratorer. Jeg har erhvervet en oversigt over de aktuelle skannere i Danmark og det ville jo være en oplagt opgave for et evt. nyetableret onkoradiologisk selskab at påtage sig denne opgave.

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til alle dem, der på positiv vis yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved at indgå i arbejdsgrupper, fungere som inspektorer mm. Det er ofte ganske tunge job med stor arbejdsmængde, der bliver udført og sædvanligvis ulønnet.

Jeg vil hermed indbyde til debat om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

Anne Grethe Jurik


Onkoradiologi

23-24 september 1999

Vejle Sygehus ; Auditoriet Bygning S

DRS Efteruddannelseskursus

Kurset vil have en praktisk vinkel, med indlæg fra såvel radiologer, onkologer og andre klinikere

Målgruppe: Alle radiologer samt andre som arbejder med onkologiske patienter og billeddiagnostik.

Medlemmer af DMS og DSO er velkomne.

Formål: Fremme kendskabet til onkoradiologiske metoder og diagnostik.

CME kredit: 12 point ; 12 timers undervisning over 2 dage.

Kursusledere/ Overlæge dr.med. Jens Karstoft ; Sekretær Helle Yde

Kursussekretær/ Tlf.: 6541-2170 / 6541-1866 ; Fax: 6590-7244 ; OUH

Information: Overlæge Inger Fog Vejle Sygehus ; Tlf.: 7572-7244 * 3595

Parkeringsforhold: informationer kan rekvireres.

Banegård: 3 min. fra Torvehallerne / 10-15 min. fra sygehuset.

 

Torsdag

Emne

Foredragsholdere

08.30-09.00

Kaffe og registrering

09.00-10.00

Cancer imaging - Meeting the Challenge Professor Janet Husband Acad.Dept.of Diag.Radiol.

The Royal Marsden NHS Trust ; Sutton ;

10.00-10.30

Tumour versus Fibrosis

United Kingdom

10.30-11.45

Dynamisk kontrastundersøgelse

Hvorfor, hvornår og hvordan MR

Overlæge Carsten Conrad Rtg. Hjørring Centralsgh.

UL

Overlæge Søren Raphaelsen Rtg. Vejle Sygehus

CT

Adm. Overlæge Thomas Christiansen Rtg. Aarhus AS

Flerfaset CT kontrastundersøgelse

Adm. Overlæge Thomas Christiansen Rtg. Aarhus AS

11.45-12.00

Immunterapi og iv. kontraststoffer

Overlæge dr med Finn Rasmussen Rtg. Aarhus KH

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.45

Ukendt primær tumor

Overlæge dr med Jens Karstoft Rtg. Odense UH

Lymfeknude diagnostik

Overlæge dr med Jens Karstoft Rtg. Odense UH

13.45-14.15

Lymfom diagnostik Adm. Overlæge Thomas Christiansen Rtg. Aarhus AS
Overlæge dr med Francesco D’Amore Med.-hæm. AAS

14.15-14.45

Biopsitagning

Afd.læge Karen Ege Olsen Patologisk Inst. Odense US

14.45-15.15

Kaffe

15.15-17.15

Lungecancer modul

15.15-15.30

Behandling, nu og i fremtiden

Overlæge dr med Torben Palshof Onko. Afd. Aarhus KH

15.30-15.50

Reference programmet og hverdagen

Adm. Overlæge Helle Lindewald Rtg. Roskilde Amtssgh.

15.50-16.45

Imaging in Lung Cancer Professor W. Richard Webb UCSF ; San Francisco USA

16.45-17.05

Et udredningsprogram

Adm. Overlæge Thomas Skjødt Rtg. Vejle Sygehus

17.05-17.15

Spørgsmål

17.15-19.00

Pause

19.00

Middag Torvehallerne ; Vejle

 

Fredag

Emne

Foredragsholdere

09.00-09.45

Onkologisk tumor kontrol

progression-regression- spekulation

Adm. Overlæge dr med Karen Damgaard Rtg. Rigshospital

09.45-10.05

Kaffe

10.05-10.25

Onkolgi og Ultralyd Overlæge Søren Torp-Pedersen UL-afd. KAS Gentofte

10.25-10.50

Onkologi og Scintigrafi / PET Overlæge dr med Liselotte Højgaard Cyklotron og PET Rigshosp.

10.50-11.00

Spørgsmål

11.00-11.30

Gynækologisk staging Overlæge Erik Lundorf MR-Centret Skejby Sygehus
Ideelt og i praksis EVT med deltagelse af Kliniker

11.30-12.00

Terapiskanning Overlæge dr med Finn Rasmussen Afd. R Aarhus KH
Afd.læge ph.D Morten Højer Onkologisk Afd. Aarhus KH

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.30

Genetik Prof. dr med Jens Overgaard Eksperimentel Klin. Onko. Afd. AKH

13.30-15.30

Colorectalcancer modul

13.30-13.45

Behandling, nu og i fremtiden Afd.læge ph.D Per Pfeiffer Onkologisk Afd. Odense UH

13.45-14.15

Billeddiagnostik

ideelt og i praksis Scopi/Rtg.

Overlæge dr med Frans Thomas Fork Rtg/Endoskopi Malmö ; SV

14.15-14.45

CT/MR/UL Overlæge Søren Rafaelsen Rtg. Vejle Sygehus

14.45-15.05

Colorectal MTV Overlæge Søren Rafaelsen Rtg. Vejle Sygehus

15.05-15.20

Et udredningsprogram

15.20-15.30

Spørgsmål

 

 

Kursusmiddag: Torvehallerne, Kirketorvet, Vejle. Kl. 19.00 d. 23.09.99.

Overnatning: Park Hotel / tlf. 7582-2466 ; eV/EV/DV : 472 / 562 / 630 kr. Andersens Hotel / tlf. 7942-7910 ; EV/DV : 715 / 895 kr.

Begge tæt på Torvehallerne.

Ved bestilling anfør, at det er DRS, da prisen er med rabat.

Liste over andre hoteller m.m. kan rekvireres.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Kurset er flyttet til Vejle Sygehus,

da det ikke har været muligt at finde ledige egnede lokaler

på Odense Universitetshospital.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

 

-------------------------------------------------------------------

Tilmelding: Til DRS Sekretæren senest d. 1. September 1999

E-mail: sekr@drs.dk ; Fax: 4323-3946

Afdelingslæge Vibeke Andrée Larsen, Rtg. KAS Glostrup

Deltagere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.

Betaling: Til DRS kassereren på Giro: 542-0326

Navn/Afd./Tlf.: ______________________________________________

Angiv -/+ middag: ______________________________________________

Kursusafgift -: 900 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.

Kursusafgift +: 1.150 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage, samt middag d. 23/9


 

Kursus i CT-scanning.

Vejle sygehus afholder externatkursus i CT-scanning.

 

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

INDHOLD: - CT-undersøgelse af cranie,abdomen,columna,knogler og thorax.

- Anvendelse af kontrast ved CT-undersøgelser (i/v, peroralt, rectalt)

- Acut CT-undersøgelse af multitraumatiseret patient.

- Planlægning af CT-undersøgelse, post rekonstruktion og dokumentation efter undersøgelsen.

- Teknik og Kvalitetskontrol.

- CT-anatomi

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.8 / 11 -99 kl. 900

Kursus slut Fredag d.12 / 11 -99 kl. 1300

 

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2100 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen
Radiograf Jens Jørgen Grønhaug
Røntgenafdelingen
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
DK 7100 Vejle.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

 

Fornavn:__________________________________Efternavn:______________________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Borislav Lautliev, Fregatvej 4, DK- 4040 Jyllinge.

Læge Gitte Bagge Christensen, Smidstrupvang 7, DK- 2950 Vedbæk.

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinær ikke-lægeligt medlem:

Salgschef Rie Niested Velling, Schering AS, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund


Finn Mathiesen, Webmaster DRS