opdateret 20. marts 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Regnskab 2004


Resultatopgørelse 1. Januar 2004 - 31. december 2004

Beløb i kr.

Regnskab 2003

Regnskab 2002

Regnskab 1 - 4 Q 2004

Budget 2004

Indtægter

Medlemskontingenter

288.450

286.750

375.975

290.000

Tilskud - målbeskrivelse

25.000

25.000

-

-

Annonce indtægt

75.000

-

45.000

75.000

Kursusaktivitet, overskud

39.650

152.113

14.736

-

November møde

110.500

-

5.900

-

Indtægter I alt

538.600

463.863

441.611

365.000

Udgifter:

ACTA Radiologica

228.391

211.485

274.632

230.000

Kontingenter EAR

21.464

21.464

23.728

25.000

Kontingenter ISR+Nordisk forening

6.903

3.807

2.261

-

Medlemsblad, trykning

62.144

48.307

56.021

65.000

Medlemsblad, porto

8.386

5.208

15.318

26.000

Nyhedsbrev nr. 1/DADL elektroniskpost

-

-

13.255

-

Kontorartikler & IT

9.773

8.207

11.215

10.000

Bestyrelsesmøder & rejser

35.180

39.363

26.316

35.000

Arbejdsgruppemøder & rejser

1.500

24.504

3.447

5.000

ECR support

-

7.500

-

7.500

Generalforsamling

13.302

4.371

4.888

10.000

Kursusaktivitet

72.809

-

-

-

November møde

145.091

-

15.509

-

November møde, 2002

-

48.757

-

-

Gebyrer

804

700

1.232

1.000

Sponsorat

27.500

-

-

-

UEMS møde

10.222

-

-

-

Hædersgaver

15.923

25.000

3.000

-

Sekretær assistance

5.850

-

4.950

5.000

Bogholderiassistance

-

-

10.000

10.000

Udgifter i alt

665.242

448.673

465.772

429.500

Resultat før afskrivninger

-126.642

15.190

-24.161

-64.500

Afskrivninger

-

-

4.316

4.316

Resultat før renter

-126.642

15.190

-28.477

-68.816

Renteindtægter

13.641

13.018

10.078

13.000

Årets Resultat

-113.001

28.208

-18.399

-55.816

Balance pr. 31. december 2004

Aktiver / Passiver

31.12.03

31.12.02

31-12-2004

Anlægsaktiver

PC

17.265

-

17.265

Afskrivninger

(4.316)

Anlægsaktiver i alt

17.265

-

12.949

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende medlemskontingenter

-

-

1.950

Tilgodehavende kursusaktivitet

53.236

Likvide beholdning

551.687

735.933

777.473

Omsætningsaktiver i alt

551.687

735.933

832.659

Aktiver i alt

568.952

735.933

845.608

Egenkapital

Kapitalkonto

735.933

653.745

568.952

Udgifter vedr. året 2002

November møde 2002

-7.516

7.516

0

EAR vedrørende 2002 ( 50% af kr. 42.928)

-21.464

21.464

0

Hædersgaver ifb. med målbeskrivelse for 2002

-25.000

25.000

0

Årets resultat

-113.001

28.208

-18.399

Egenkapital i alt

568.952

735.933

550.553

Kortfristet gæld

Skyldig Mazars

10.000

Skyldig Nyedsbrev

-

-

13.255

Skyldig Acta Radiologica

-

-

271.800

Kortfristet gæld

-

-

295.055

Passiver i alt

568.952

735.933

845.608

København, den 28. marts 2005

Anna Rosted

Erik Lundorf

Kasserer

Revisor

 

Regnskab 2003

Regnskab 2002

Regnskab 2001

Regnskab 2000

Regnskab 1999

Regnskab 1998

Regnskab 1997

 


  Finn Mathiesen,  Webmaster DRS