opdateret 16. april 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Danish Society of Radiology - Founded 1921


Dansk Radiologisk Selskab

Regnskab 1999

  1999 1999  
  Indtægt Udgift 1998
Kontingent 304.700,00   299.200,00
Acta Radiologica   184.925,00 -169.430,00
Udenlandske kontingenter     19.402,20 -19.293,60
Tilskud KIRUMED  40.000,00     10.000,00
Annoncer medlemsblad  58.500,00     52.500,00
Trykning medlemsblad   45.972,50 -64.427,50
Porto medlemsblad   14.470,09   -7.951,05
Bestyrelsesmøder/rejser   31.866,88 -11.525,02
Arbejdsgruppemøder/rejser     6.850,82   -2.851,67
Generalforsamlingsudgifter     2.550,00   -1.975,00
Sekretærhjælp     3.200,00   -4.150,00
Kontorartikler     4.707,97   -2.692,27
Trykning af guidelines     5.865,00           0,00
Legat   10.000,00           0,00
Internet Homepage     6.871,25   -3.243,75
Porto        523,95   -1.411,00
Gebyrer bank og giro     1.384,00      -829,00
Salg af adresselister    1.000,00       3.000,00
Nov.møde Århus 1997           0,00     10.275,61
Okt.møde Århus 1998      7.526,35   13.932,70
E-kursus Århus 1998    7.279,50   -19.056,35
Forårsmøde Slagelse 1999  11.075,00             0,00
E-kursus Vejle 1999      9.060,31           0,00
Nov.møde Gentofte 1999    20.793,02           0,00
Renter bank og giro 10.387,55      6.031,98
  ------------ ------------  
  432.942,05 375.969,34  
RESULTAT   56.972,71   86.104,08

 

AKTIVER:

 

Indestående højrentekonto 550.385,35
Indestående giro   12.542,48
AKTIVER I ALT 562.927,83

PASSIVER:

 

Formue pr. 1. januar 1999 505.955,12
Årets overskud   56.972,71
Formue pr. 31. december 1999 562.927,83
PASSIVER I ALT 562.927,83

 

Birkerød, den 12. februar 2000

Elizabeth Rasmussen, Kasserer DRS

 

Foranstående regnskab for Dansk Radiologisk Selskab har jeg revideret. Efter min opfattelse er regnskabet opgjort i overensstemmelse med foreningens vedtægter og giver udtryk for årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 1999. Bilag for perioden 1/1-99 til 12/5-99, hvor undertegnede var kasserer, er tillige revideret af foreningens revisorsuppleant Eva Brems-Dalgaard.

Vejle, den 6. marts 2000

Finn Mathiesen, Intern revisor DRS

Regnskab 1998

Regnskab 1997


  Finn Mathiesen,  Webmaster DRS