opdateret 7. januar 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 5. november 1997:


REFERAT AF ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

den 5. november 1997 kl. 19.00 i Århus

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Finn Mathiesen, Charlotte Strandberg, Vibeke Andrée Larsen

Dagsorden:

l . Valg af referent

2 . Godkendelse af referat

3 . Revision af vedtægterne

4 . Referat fra E-kursusudvalget

5 . Koordinering af den radiologiske uddannelse

6 . lnspektorordningen

7 . Referenceprogrammer

8 . Formandens meddelelser

9 . Næstformandens meddelelser

10. Sekretærens meddelelser

11. Kassererens meddelelser

12. Eventuelt

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

1 . Valg af referent

VAL valgt

2 . Godkendelse af referat

Referatet fra 27.8.97 godkendes uden kommentarer.

3 . Revision af vedtægter

CS og VAL har udarbejdet et forslag til de punkter i vedtægterne, hvor det er nødvendigt med en revision. Vedtægtsændringerne skal op til næste generalforsamling og vil komme i bladet til februar.

4 . Referat fra E-kursusudvalget

Honoreringen var bl.a. blevet drøftet og man har igen besluttet, at alle kurser skal honoreres ens efter lægeforeningens takster. Det blev desuden besluttet, at man tilstræber at afholde mindst 2 kurser årligt - Den almindelige danske Lægeforening giver tilskud til ét kursus årligt og selskabet vil så give tilskud til det andet.

Tilmeldingsfristerne må strammes op, ellers giver det alt for meget arbejde. Der skal være ca. 20 tilmeldte til et kursus ved tilmeldingsfristens udløb, ellers må man overveje aflysning.

5 . Koordinering af den radiologiske uddannelse

AGJ er blevet kontaktet af Sundhedsstyrelsens 5. kontor - der skal foreligge en revision af målbeskrivelserne, bl.a. skal der foreligge checklister. Desuden mener de, der bør ske en reevaluering af niveauet for specialistuddannelsen, bl.a. mener Sundhedsstyrelsen ikke, vi lever op til de angivne MR-uddannelseskrav.

Efter oprettelsen af de nye vurderingsudvalg i forbindelse med besættelse af undervisningsstillinger kommer vi til at mangle et koordinerende udvalg for specialist-uddannelsen. Man kunne derfor overveje på længere sigt at samle uddannelsesspørgsmålene i et fælles vurderings/uddannelsesudvalg, som så også fremover kunne tage sig af en løbende revision af målbeskrivelserne.

6 . Inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen har henvendt sig og mener, at vi bør have ialt 6,7 inspektorer til vores fag. Vi har i øjeblikket kun 3. AGJ vil skrive rundt til en række overlæger og forespørge, om de vil være inspektorer.

7 . Referenceprogrammer

Det haster med at komme videre med udarbejdelse af referenceprogrammer. AGJ vil forhøre sig hos Delkursuslederne, om de vil udarbejde guidelines for deres område. Derudover har enkelte andre meldt sig som interesserede og AGJ vil også forhøre sig, om der er nogen der skulle være interesserede i at arbejde med modalitetsorienterede referenceprogrammer.

8 . Formandens meddelelser

Vedr. Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper om lægefaglig basis for sundhedsvæsenets struktur: Arbejdsgruppen har sendt et forslag til Steen Levin Nielsen, som er formand for vores tværgående specialer. Dette bliver trykt i medlemsbladet. Arbejdsgruppen vedrørende billedtransmission har holdt møde og der er et oplæg undervejs. Der mangler dog fortsat nogle tilbagemeldinger.

Fra Sundhedsstyrelsens 5. kontor ønsker man, at der bliver oprettet en ny arbejdsgruppe mhp. revision af fællesindholdet for registrering af billeddiagnostiske procedurer samt stillingtagen til om der bør indarbejde point i den kommende klassifikation. Gruppen har to DRS repræsentanter, afdelingslæge H. Nørgaard og AGJ.

Der er nu kommet nøjagtige retningslinjer fra sundhedsstyrelsen om honorering af kursus- og delkursusledere. Retningslinjerne er blevet tilsendt hovedkursuslederen.

JB bliver bestyrelsens repræsentant i debatten om radiografuddannelsen.

Der er kommet en rapport fra Sundhedsstyrelsen om mammografiapparaturets kvalitet. Vil blive sat i cirkulation.

Kommunikation med Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppen vedrørende "Ondt i ryggen" har ingen repræsentant fra radiologeme. AGJ har bedt Sundhedsstyrelsen om, at vi bliver repræsenteret i kommende arbejsgrupper.

Dansk Medicinsk Selskab holder repræsentantskabsmøde 20.11.97. Fra bestyrelsen deltager AGJ og VAL.

Fra Acta: Der har nu været to afstemning om vedtægtændringer, således at de nu er definitive. Eneste ændring er, at Acta nu har status af medlemsblad, hvilket gør det momsfrit.

9. Næstformandens meddelelser

JB har skrevet et brev til offentliggørelse i Ugeskriftet og anmodet om, at specialerne tager hinanden med på råd, specielt ved udarbejdelsen afklaringsrapporter; radiologer har indtil nu ikke været repræsenteret.

10. Sekretærens meddelelser

Det blev diskuteret, hvordan vi skal forholde os til de efterhånden mange udenlandske læger, der henvender sig over internettet og ønsker oplysning om selskabet. Det blev besluttet, at de primært får en standard skrivelse over internettet, og at FM sætter oplysninger om pris osv. på vores hjemmeside.

11. Kassererens meddelelser

Budgettet viser i Øjeblikket en positiv saldo på 362.000 .

12. Eventuelt

Intet under dette punkt.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

14. januar 1998 kl. 18.00. i København.

Ref: Vibeke Andrée Larsen

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS