opdateret 11. april 2006

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2006:


Referat af bestyrelsesmøde DRS, torsdag den 23. marts 2006 kl. 1000-1600. Radiologisk klinik, Rigshospitalet

 

 1. Valg af referent: Lisbeth Røhl,
 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 25. januar 2006:
  • Referatet godkendt.
 3. Opfølgning fra generalforsamlingen:
  • Vi ved ikke endnu ikke hvem der bliver repræsentanter i det rådgivende udvalg for specialeplanlægning.
  • Konstituering af bestyrelsen: Den nuværende bestyrelse bliver siddende, dog med den ændring at Lisbeth Røhl bliver sekretær, da hun allerede nu tager sig af medlemsdatabasen, kontakt til ACTA og lign. Michael bliver det menige medlem i bestyrelsen og fortsætter opgaven med at stå for bladet.
 4. Årsmødet 2006 og 5.Kommende årsmøder::
  • Regnskab og slutevaluering: Mødet var en stor succes og der er et pænt overskud, hvilket er kærkomment.
  • Til de kommende årsmøder har vi indgået en 3-årig kontrakt med SAS Scandinavia Hotel kæden i København og Odense. Vi hæfter for en procentdel af lokalelejen men får til gengæld specialpris med en vis rabat. Allerede nu var det vanskeligt at finde en ledig velegnet dato for nordisk kongres i 2009, som skal være i maj-juni.
  • Årsmødet bliver næste år 24.-26. januar i København SAS Scandinavia Hotel, i 23.-25. januar 2008 i Odense SAS HC Andersen hotel, og i 10.-13. juni 2009, hvor årsmødet slås sammen med nordisk kongres, i København SAS Scandinavia Hotel,.
 5. Sagkyndige konsulenter i patientklagenævnet:
  • Der har været møde med patientklagenævnet mhp. stillingsopslag for sagkyndige konsulenter i patientklagenævnet.
 6. Referat fra specialeforum i DMS 23. februar:
  • Revision af målbeskrivelser: vi skal snart have en revision af målbeskrivelserne, vi skal formentlig inddrage de uddannelsesansvarlige overlæger. Formanden for specialistuddannelsen skal formentlig være med i det udvalg. Der er møde i maj for de specialeansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger. Måske kan man hverve interesserede der.
  • Honorering af delkursusledere. SST arbejder på at finde penge til aflønning af A-kursus-lederne, som indtil nu har udført arbejdet gratis. Formentlig allerede ordning i 2006.
  • Rådgivende udvalg for specialeplanlægning. Vi har indsendt forslag til medlemmer af udvalget. Vi kender endnu ikke sammensætningen af udvalget.
 7. Arbejdsgruppe om kræftbehandling I Danmark:
  • Henvendelse fra Hans Henrik Torp Madsen. HTM sidder i en gruppe med bl.a. Kræftens bekæmpelse som skal afdække behovet og udbuddet for onkoradiologer i de kommende år. Birthe udarbejder et udkast til svar med bestyrelsens holdning til emnet.
 8. Legater:
  • James Polacks legat. Vi troede ikke det eksisterede mere men vi har nu fået en henvendelse fra advokatfirma om uddeling af den tilbageværende formue. Vi foreslår legatet uddelt til selskabets årsmøde, som 2 legater pr. år på ca. 12.500 kr hver i 3 år.
  • Set i lyset af årsmødets overskud, foreslår vi at DRS stifter et æres-legat til kolleger som har bidraget positivt til dansk radiologi. Prisen behøver ikke at blive uddelt hvert år. Kunne blive uddelt til årsmødet.
 9. Næste medlemsblad:
  • Michael har igen lavet et flot udkast som vi ser igennem og godkender.
 10. Generalforsamling 2007:
  • Nyvalg til bestyrelse og diverse udvalg. Anna, Trine og Birthe går af til januar så derfor skal vi have nye emner til bestyrelsens arbejde. Der er flere mulige personer som kunne tænkes at indgå i arbejdet.
 11. Formandens meddelelser:
  • Vi vil gerne have en repræsentant med til mødet i december i EAR, som har været igennem et tiltrængt generationsskifte. Vi har modtaget et meget flot EU uddannelsesprogram for hvad EAR mener at en radiolog bør kunne.
 12. Næstformandens meddelelser: Ingen.
 13. Sekretærens meddelelser: Ingen
 14. Kassererens meddelelser:
  • Regnskab for årsmødet blev præsenteret først på mødet.
  • Nye retningslinier for transporttilskud til bestyrelses- og udvalgsmøder: Bestyrelsen besluttede at udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og lign. i Dansk Radiologisk selskab har ret til dækning for udgifter svarende til en togbillet på første klasse, transport (f.eks. taxa) til/fra togstationen og hjemmet/mødelokalet, samt fortæring i toget. Afregning med bilag sendes ligesom nu til DRS kasserer .
 15. Næste bestyrelsesmøde:
  • d.19.6.2006 i Odense (stedet aftales senere)

  Eventuelt: intet

  Med venlig hilsen Lisbeth Røhl

Tidligere bestyrelsesmødereferater


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS