opdateret 21. april 2006

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1 april 2006

 
PDF-fil
(866 KB)

 

Indhold:

Bestyrelsen 2005-2007                                        

Meddelelser fra DRS, nye medlemmer                   

Nyt fra formanden                                              

Referat af generalforsamlingen 25. januar 2005  

Formandens skriftlige beretning                        

Beretninger fra udvalgene                               

Regnskab 2005                                                

Budget for 2006                                              

Røntgensamlingens venner                                 

Links for PDA-brugere                                      

Kursus- og kongresliste                                    

Årsmødet 2006                                                        

Generalforsamling Danske Radiologers Organisation   

Ansatte i hoveduddannelsesforløb marts 2006           

Nordisk Forening                                                    

6. Nordiske Mammografi Screeningssymposium         

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab                            

Radiologiske Aftenmøder (RAM)                                

DUDS Årsmøde i Zoo (=Schæffergårdskurset)          

Skeletklubben                                                        

Rejsebrev fra legatmodtager                                   

Bagsidequiz + løsninger                                          


 
Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse 2005-2007


Formand:

Overlæge Birthe Højlund Bech

Radiologisk afdelingen X, 3023

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Tlf: 35 45 22 99

FAX: 35 45 34 47

E-mail: formand@drs.dk

 

Næstformand:

Overlæge Trine Torfing

Røntgendiagnostisk afdeling

Odense Universitetshospital

Sønder Boulevard 29

5000 Odense C

Tlf: 65 41 21 98

FAX: 65 91 70 15

E-mail: n-formand@drs.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

(& red. af medlemsbladet)

Overlæge, Ph.D. dr.med.

Michael Bachmann Nielsen

Radiologisk klinik, ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 35 45 34 19

FAX: 35 45 20 58

E-mail: best@drs.dk

 

Kasserer:

Overlæge Anna Rosted

Røntgenafdelingen

H:S Amager Hospital

Italiensvej 1

2300 København S

Tlf: 32 34 32 34

E-mail: kasserer@drs.dk

 

Sekretær:

1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl

Billeddiagnostisk afdeling

Skejby Sygehus

Brendstrupgårdsvej 100

8200 Århus N

E-mail: sekr@drs.dk 

Hjemmeside www.drs.dk

Webmaster Finn Mathiesen: webmaster@drs.dk

Medlemsbladet, MBN: medlemsblad@drs.dk


Medlemsblade i 2006

Nr. 2: september 2006, deadline 15. aug.

Nr. 3: december 2006, deadline forventes ca. 10. november

 Meddelelser fra DRS:

  

Indlæg til bladet

Modtages med glæde.

E-mails kan sendes hele døgnet til sekr@drs.dk


Næste Årsmøde i DRS

24. - 26. januar 2007, SAS Radisson København


Nye medlemmer i DRS

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer:

Majken Kristensen

Jan Erik Nielsen

Jakob Lauritsen

Baun Christensen

Ilija Djordjevic

Mette Lund

Følgende har søgt optagelse som ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer

Anders Hofmann Kyed, Philips Medico A/S Røntgenfysiker Esben Svitzer Yates Madsen


Vejledning på nettet

Så kom den langt om længe - Sundhedsstyrelsens vejledning om ansvarsforholdene ved lægers brug af telemedicin. Jeg har lagt den på DRS hjemmeside i hhv. html og pdf format.

http://www.drs.dk/lovgivning/telemedicin.htm

med venlig hilsen, Finn Mathiesen 

 

DDA Sundhed - fra DRS opslagstavle

DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver. Her kan du arkivere forskningsdata fra interviewundersøgelser og få datamaterialer i udlån. Helt gratis. DDA Sundhed viderefører det arbejde, der begyndte i 1996 med projektet Enheden for Registrering af Sundhedsvidenskabelige data (ERAS). Du kan læse mere om, hvordan du arkiverer datamaterialer i DDA Sundhed på www.sundhed.dda.dk. Her kan du også bestille datamaterialer, som er arkiveret af andre.

 

Næste medlemsblad udkommer i starten af september - deadline 15. august 2006.

Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til medlemsblad@drs.dkNyt fra formanden

Birthe Højlund Bech

Dansk Radiologisk Selskabs første årsmøde i 25.-27. januar blev en stor succes med over 140 deltagere. Faktisk var tilslutningen så stor at vi måtte lukke for tilmeldinger, både for deltagere og udstillere. Kursusevalueringerne var meget positive og bestyrelsen er allerede nu i gang med planlægningen af de næste årsmøder. Vi må konstatere at Hotel Scandic i Odense allerede nu er for lille til at kunne rumme arrangement.

Den store opbakning omkring årsmødet både fra deltagere/medlemmer og sponsorer gør, at vi derfor nu tør tage springet til lidt større forhold. Vi har derfor efter forhandling med flere hotelkæder besluttet at indgå en 3 årig aftale med SAS - Scandinavia, som har meget velegnede faciliteter i såvel København, Odense, Århus som Aalborg, således at man vil kunne skifte mellem landsdelene. Denne hotelkæde har stor erfaring i denne type af arrangementer, idet mange videnskabelige selskaber allerede nu anvender kæden til deres årsmøder. Der er gode faciliteter for såvel deltagere som udstillere.

Årsmødet 2007 vil blive afholdt på Radisson SAS Scandinavia hotel i København 24.-26. januar 2007 med generalforsamling den 24. januar.

Årsmødet 2008 vil blive afholdt på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel i Odense 23.-25. januar 2008.

I 2009 skal vi være værter for Nordisk Kongres og vi har valgt at afholde årsmødet i forbindelse hermed (selvom det så undtagelsesvis bliver i juni). Kongressen/årsmødet vil blive afholdt på Radisson SAS Scandinavia hotel i København 10.-13. juni 2009.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen 24.-26. januar 2007 til DRŚs 2. Årsmøde.

 


 

Dansk Radiologisk Selskab - Referat af Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 25.januar 2006 kl.17.45 Hotel Scandic, Odense

1.   Valg af dirigent: Vibeke Andrée Larsen er foreslået og valgt. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt

2.   Formandens mundtlige beretning: Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling er beskrevet udførligt i den skriftlige beretning som blev fremsendt med dagsordenen. Da vi valgte at udsende dagsordenen som almindeligt brev er den skriftlige beretning ganske frisk og der er derfor ikke meget at supplere med. Jeg vil som sædvanlig ikke gentage den skriftlige beretning men blot supplere med enkelte ting.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Helle Vibeke Berg født 29.05.1957

Medicinsk embedseksamen fra Københavns universitet vinteren 1986. Efter ansættelser ved medicinske, kirurgiske og radiologiske afdelinger her og i Sverige introduktionsstilling i 1996 i Holbæk. I 1998 påbegyndte hun speciallægeuddannnelse i diagnostisk radiologi på Rigshospitalet og var ved sin død ansat på Amtssygehuset i Gentofte.

Helle Vibeke Berg døde 04.04.2005

Erik Rostgaard Christensen født 21.09.1928

Medicinsk embedseksamen vinteren 1955, speciallæge i diagnostisk og terapeutisk radiologi 1966. Dr. Med. i 1964 med afhandlingen: "Urinvejsinfektioner hos børn, specielt med henblik på den sene prognose. Et klinisk radiologisk studie".

Den radiologiske uddannelse på Københavnske hospitaler, Rigshospitalet, Radiumstationen, Kommunehospitalet og Glostrup amtssygehus. Overlæge på ortopædisk hospital radiologisk afdeling siden 1970 og fra 1980 til sin pensionering overlæge radiologisk afdeling X Rigshospitalet. Specielle interesseområde var børneortopædisk radiologi.

Erik Rostgaard Christensen døde 09.08.2005

Dennis Bo Jensen født 29.05.1953

Medicinsk embedseksamen sommeren1981. Den radiologiske speciallægeuddannelse blev afviklet i København på Bisbebjerg og Hvidovre hospital. Efter speciallægeanerkendelsen i 1995 havde Dennis ansættelser som 1.reservelæge og afdelingslæge på Bisbebjerg hospital og Gentofte amtssygehus. I år 2000 blev han ansat som vagtbærende overlæge ved Hillerød sygehus og fra 2002 til sin død var Dennis Bo Jensen overlæge på ultralydafsnittet Glostrup amtssygehus. Specielle fagområde var således ultralyddiagnostikken, specielt med bevægeapparatet som interesse.

Dennis Bo Jensen døde 01.10.2005

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af selskabet.

Dansk Lægemiddelinformation: Der er etableret et aktieselskab med deltagelse af bl.a. lægemiddelkataloget, lægeforeningen, sundhedsstyrelsen apotekerforeningen mhp at udgive lægemiddelinformation (den store og den lille grønne). Der skal udpeges referenter fra de videnskabelige selskaber til validering af indholdet. DRS modtog i slutningen af året et kontraktudkast hvor DRS formelt skulle forpligtige sig til denne funktion. Vi har meldt tilbage til Dansk Medicinsk selskab og Infomatum at vi ikke vil indgå en sådan kontrakt men at de må indgå kontrakterne med de enkelte referenter. DMS har nu erklæret sig enig i dette synspunkt. DRS vil dog gerne påtage sig at foreslå kandidater til referenter.

Årsmødet: Bestyrelsen glæder sig over den store opbakning der har været til etablering af dette første årsmøde i Dansk Radiologisk Selskab. Vi glæder os samtidig over at flytningen af generalforsamlingen har givet anledning til at flere medlemmer har mulighed for at deltage. Det er vigtigt at skabe en faglig dialog mellem medlemmerne også så bestyrelsen kan få det feedback som er nødvendigt for at varetage specialets og medlemmernes interesser.

Vi forventer at 2006 bliver et vigtigt år for specialeselskaberne idet det er nu at grundstenen for strukturreformen skal lægges. En af de tunge opgaver bliver at rådgive omkring den fremtidige specialeplanlægning og planlægningen af fremtidens sundhedssystem.

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af selskabet: Wael Mati, Khaled Abu Arif, Daria Abu Arif, Camilla Klausen, Mette Olesen, Hanne Heebøl Kabel, Mikael Boesen, Peter Sommer Ulriksen, Ralph Otto, Klaus Kamphausen, Bodil Damgaard, Afsoun Malakoti-Fard, Stanislaw Wasilewski, Ole Graumann, Catharina Bylov, Annette Bøjer Jensen, Yasser Khalil Alsumaidai, Rógvi Winthereig Rasmussen, Iryna Baravitskaya, Bettina Bak

Hvis der ikke er nogle der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af selskabet og dermed stemmeberettiget under generalforsamlingen.

Jeg vil slutte formandsberetningen med at takke bestyrelseskollegerne, medlemmer af selskabets medlemmer og industrien for et positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. En speciel tak til alle dem, der yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved eksempelvis at indgå i udvalgs- og arbejdsgrupper, fungerer som inspektorer og kursusledere. Alle er med til at sikre en udvikling i faget.

Jeg vil hermed indbyde til debat om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

      25.01.2006 Birthe Højlund Bech

3.   Den fremtidige specialeplanlægning: Sundhedsstyrelsen kan fremover egenrådigt bestemme hvor lands/landsdels-funktioner skal placeres (af f.eks. COILing, RF-ablation af tumorer etc.). Der skal på landsplan nedsættes et rådgivende udvalg bestående af en formand (medicinaldirektøren), én repræsentant for hver af regionerne, én repræsentant for det sygeplejefaglige selskab, og endelig 3 repræsentanter fra Dansk Medicinsk Selskab. De 3 sidstnævnte skal omfatte én som repræsenterer de medicinske specialer, én som repræsenterer de kirurgiske specialer, og endelig én som repræsenterer de tværfaglige specialer (herunder bl.a. radiologien). I beslutningsprocessen skal involverede radiologer rundt om i landet ́fordré vores repræsentant i det rådgivende råd under SST med relevante oplysninger om det pågældende emne. Vi har fået en henvendelse fra DMS om at stille forslag til en relevant person som tværfaglig repræsentant. Det bliver et spændende men også omfattende og tidskrævende arbejde, og vedkommende skal helst være administrerende overlæge som er vant til det politiske arbejde. Hvis der er interesserede og egnede kandidater blandt DRŚs medlemmer, skal de hurtigst muligt henvende sig til Birthe Højlund, da kandidatforslag skal være inde inden 3 februar 2006!

4.   Beretninger fra udvalgene: Der henvises til de skriftlige beretninger på hjemmesiden www.drs.dk under opslagstavlen hvor der ligger skriftlige beretninger fra nedenstående udvalg, foreninger og råd.

         Web-master ved DRŚs hjemmeside

         Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

         European Association of Radiology

         European Association of Radiology, Education Commitee

         International Society of Radiology

         Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS)

         Tilforordnede i Sundhedsstyrelsens specialistudvalg

         Specialistuddannelsesudvalget

         Vurderingsudvalget

         Overlægevurderingsudvalget

         Acta Radiologica

         Efteruddannelsesudvalget

         Beretning fra DCCB

         European Association of Radiology, Junior Assembly: Der er generalforsamling i Wien, marts 2006, i forbindelse. med ECR. Thomas Axelsen ikke har mulighed for at deltage, men forsøger at finde suppleant.

5.   Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2005. Vi har underskud på 44.852 kr. Det skyldes hovedsagligt at der er nedgang i antallet af medlemmer (og at ACTA er en dyr post, som vi ønsker at beholde). Desuden er kontingentet til ISR steget. Regnskabet godkendes.

6.   Redegørelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår medlemskontingentet øges med 70 kr., til 720 kr. pr medlem pr år. Så vil vi ikke tære mere på vores formue, hvilket vi har gjort de sidst par år. Vores egenkapital var slutningen af 2005 505.701 kr., hvilket kun er lidt mere end udgifterne i 2005 (447.125 kr.). En økonomisk ansvarlig forening bør have en egenkapital svarende til den årlige omsætning, for til enhver tid at kunne betale enhver sit. Det er vi nu, og formuen må ikke blive reduceret yderligere. Kontingentstigningen sættes til afstemning, og godkendes enstemmigt. Endvidere vedtages det enstemmigt, at de 16 korresponderende medlemmer i DRS (mest firmafolk) som pt. ikke betaler kontingent, men får medlemsbladet, nu skal betale 150 kr. årligt for denne ydelse

7.   Vedtægtsændring: §12 specialistnævnets tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ændres til: Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål (ændringen vedtages enstemmigt).

8.   Rettidigt indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

9.   Optagelse af lægelige medlemmer, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. De lægelige medlemmer optages alle da der ikke er kommet indsigelser. Alle øvrige optages.

10. Eventuelt: Intet til eventuelt.

Dirigenten takker for god ro og orden

referent Lisbeth Røhl


Formandens skriftlige beretning og beretningerne fra udvalgene blev udsendt til medlemmerne i brevform sammen med beretningerne fra udvalgene i januar 2006. Bringes nu også i medlemsbladet, sammen med regnskab og budget.

Formandens skriftlige beretning

Beretningen omhandler perioden fra den sidste generalforsamling 14.4.2005 til primo januar 2006.

Selskabet har i dag 707 medlemmer, heraf 612 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 9 æresmedlemmer, 23 ordinære ikke lægelige medlemmer og 48 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 15 korresponderende og passive udenlandske medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Helle Vibeke Berg, født 29.05.1957, død 04.04.2005 

Erik Rostgaard Christensen, født 21.09.1928, død 09.08. 2005

Dennis Bo Jensen, født 29.05.1953, død 01.10.2005

Efteruddannelse, møder og kurser

I forbindelse med generalforsamlingen 14.04.05 blev der afholdt temadag i teleradiologi. Den teleradiologiske arbejdsgruppe havde ansvaret for det faglige program. Mødet var velbesøgt og emnet bragte os vidt omkring i teleradiologiske problemstillinger hvoraf i flæng kan nævnes: Tekniske krav til hjemmearbejdsplads, ansvarsforhold, overenskomstmæssige forhold og en orientering om status for teleradiologi i Norge. Den teleradiologiske gruppe fremlagde sin betænkning som nu kan læses på DRS hjemmeside. Dagen efter skulle der have været et endagskursus om cancer i nyrer og urinveje arrangeret af Dansk Forening for Onkoradiologi, men endnu en gang måtte vi desværre konstatere for få tilmeldinger til at kunne gennemføre kurset.

Billeddiagnostisk afdeling i Randers med Niels Biskjær i spidsen havde i 2005 påtaget sig at afholde selskabets forårsmøde i starten af juni på Værket i Randers. Det blev 2 fine dage med et solidt fagligt program og en stor udstilling. Emnerne var stroke, moderne skulderdiagnostik og sidst men ikke mindst en session om opgaveglidning i radiologien, hvilket gav anledning til livlig diskussion. Mødet var kombineret med et vel tilrettelagt socialt program med en guided omvisning i Randers Regnskov og festmiddag på hotel Randers med god musik leveret af ortopædkirurgiske kolleger fra Aalborg. Heldigvis havde da også mange (over 80) af vores kolleger fundet vejen til Randers.

Novembermødet blev i år holdt i Aarhus. Da vi som bekendt har besluttet os for at koncentrere kræfterne om årsmødet, reduceredes novemberkurset til et endagskursus som denne gang blev arrangeret af Dansk Forening for Muskuloskeletal radiologi. Også til dette møde var der god opbakning med cirka 50 deltagere.

Emnerne koncentrerede sig om diagnostik og behandling af knæledslidelser og tumorer i bløddele og knogler med indlæg fra både radiologer og klinikere.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder i 2005, heraf 3 siden sidste generalforsamling i april. Bestyrelsesreferaterne ligger i lighed med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside.

DRS har siden sidste generalforsamling været repræsenteret ved styrelsesmøde i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (Birthe Højlund Bech). Mødet blev afholdt i forbindelse med den 56 th Nordiske radiolog kongres i Oslo ultimo maj. Næste nordiske kongres vil blive i 2007 i Malmø og derefter i 2009 i København.

Herudover var DRS repræsenterede ved FAS efterårskonference som havde en temadag om den fremtidige specialeplanlægning.

Medlemsblad/hjemmeside

I 2005 har der været udgivet 4 numre. Som alle formentlig har bemærket er layoutet ændret og det er bestyrelsens indtryk at det nye blad er blevet vel modtaget hos medlemmerne.

Udgivelsestidspunktet af bladene må nødvendigvis ændres nu efter at generalforsamlingen er flyttet fra april til januar. I 2006 satser vi på at bladet udgives i april, september og november/december. Det har vist sig at være vanskeligt at få trykt og udsendt bladet med den endelige generalforsamlingsindkaldelse til medlemmerne rettidigt i forhold til de deadlines som er defineret i vores vedtægter. Derfor har vi i år har valgt at sende indkaldelsen separat som almindeligt brev.

Et tiltagende antal medlemmer er nu tilmeldt den elektroniske nyhedsmail. Vi vil fortsat opfordre de af vores medlemmer som ikke anvender deres dadlnet-adresse at tilmelde den alternative mailadresse. Tilmeldingen kan udføres via DRS hjemmeside eller til mail@drs.dk.

Finn Mathiesen varetager fortsat det store arbejde som web-master og sikrer at vi har en velfungerende hjemmeside med løbende opdatering af medlemsblad, kurser, referater, relevante links mm.

Ugeskrift for Læger

Et tilbagevende temanummer i Ugeskriftet har overskriften "Highlights fra de videnskabelige selskaber" . Nummeret indeholder artikler fra de videnskabelige selskaber. Også i 2005 havde Dansk Radiologisk Selskab et bidrag med titlen "Ultralydsscanning af leveren med anvendelse af ultralydskontraststoffer".

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har den 09.11.05 udgivet "Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin". Desuden er der kommet en revideret "Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlæge stillinger" den 25.07.05. Begge kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Speciallægeuddannelsen

Undertegnede var i november inviteret til møde i Sundhedsstyrelsen hvor man demonstrerede Lægens uddannelsesbog i elektronisk udgave (dog endnu ikke i PDA form). Den elektroniske bog vil blive indført gradvist, således at man undervejs kan indhente erfaringer. Man har valgt at starte med 4 specialers introduktionsforløb, her i blandt diagnostisk radiologi og det blev oplyst at man sigter mod start 1. januar 2006.

Inspektorordningen

Der har desværre ikke meldt sig flere under fanerne siden sidste generalforsamling, så vi mangler fortsat 2 inspektorer i region nord. Jeg vil hermed endnu engang opfordre kolleger at overveje at påtage sig dette vigtige arbejde.

Fagområder

Der foreligger beskrivelser for følgende radiologiske fagområder: mammaradiologi, muskuloskeletal radiologi, onkoradiologi, pædiatrisk radiologi, thoraxradiologi, uroradiologi, interventionsradiologi og neuroradiologi. I forhold til de fagområder DRS tidligere har foreslået mangler nu kun beskrivelse af abdominal radiologi, MR scanning og UL scanning. Beskrivelserne er offentliggjort på DMS hjemmeside www.dms.dk og naturligvis også på vores egen hjemmeside www.drs.dk under uddannelse.

Dansk medicinsk selskab. Specialebog

Dansk medicinsk selskab har nu offentliggjort "Håndbog i specialevalg". En præsentation af de lægevidenskabelige specialer. Bogens målgruppe er de nyudklækkede læger. Bogen kan downloades fra DMS hjemmeside www.dms.dk

Strukturreformen

Sundhedsstyrelsen har fået en styrket position i den nye sundhedslov med hensyn til specialeplanlægningen, herunder placeringen af lands- landsdelsfunktioner. Et rådgivende udvalg vil blive nedsat og de videnskabelige selskaber får i alt 3 repræsentanter i udvalget og de vil blive udpeget af Dansk Medicinsk Selskab. De videnskabelige selskaber må forudse et større arbejde med at fremlægge evidensbaserede anbefalinger. Emnet er optaget som separat punkt på dagsordenen.

Høringer, referenceprogrammer

Der er i det forløbne år nedsat talrige arbejdsgrupper til udarbejdelse af referenceprogrammer hvor DRS er blevet anmodet om at udpege medlemmer til arbejdsgrupperne. Vi har i videst muligt omfang inddraget interesseforeningerne og subspecialeselskaberne i udvælgelsen for således bedst muligt at kunne udpege radiologer med ekspertise indenfor de efterspurgte fagområder. Det er hensigten at en oversigt over diverse arbejdsgrupper vil blive lagt ind på hjemmesiden.

DRS har modtaget følgende rapporter til høring i 2005:

     Fra Sundhedsstyrelsen: Varetagelse af coil-behandling af intrakranielle aneurismer.

     Fra DSAM: Klinisk vejledning om diagnostik og behandling af lændesmerter i almen praksis.

     Fra Statens Seruminstitut: Informationsmateriale om infektionshygiejne ved brug af dræn. Rapporten blev efterfølgende videresendt til DUDS til kommentar.

     Fra Kirurgisk Forum: Initial behandling og udredning af svært tilskadekomne.

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer og andre medlemmer for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Specielt vil jeg takke de mange kursusarrangører som har arrangeret kurser gennem året. Det er dejligt at der er mange gode kolleger som engagerer sig i udviklingen af vores speciale. Endelig en stor tak til industrien for et frugtbart samarbejde i det forløbne år.

6. januar 2006 Birthe Højlund BechBeretning fra udvalgene:

 

Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør

Selskabets hjemmeside har udviklet sig efter vi for 9 år siden, som det første specialebærende selskab i Danmark, fik egen hjemmeside på internettet. Det elektroniske medie er nu så veletableret, at det kan overvejes helt at afskaffe medlemsbladet som tryksag og lade hjemmesiden blive Selskabets eneste publikation. Medlemsbladet er siden Juninummeret 2004 udkommet både som hjemmeside og som en PDF-fil, man selv kan hente og udprinte.

Trafikken på hjemmesiden stiger stadig, der hentes hver måned ca. 100.000 sider fra vores server. Fordelt på 17.000 opkald hentes der over 2,5 GB data om måneden. Den samlede database er nu på over 2000 filer med 110 MB information, bla. findes alle medlemsblade og bestyrelsesreferater tilbage til 1996. Topscorerne er guidelines, kursuslisten, medlemsbladet og uddannelsessiden.

Udover selskabets egen hjemmeside på www.drs.dk er vi også vært for:

  Dansk Neuroradiologisk Selskab: www.drs.dk/Neuroradiologi/ (egen webmaster)

  Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans: www.drs.dk/dsmmr/

  Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik: www.drs.dk/dfrm/

  Dansk Forening for Onkoradiologi: www.drs.dk/onkoradiologi/

  Foreningen Røntgensamlingens Venner: www.drs.dk/vennerne/

  Danske Radiologers Organisation: www.drs.dk/dro/

  Nordic Society of Neuroradiology: www.drs.dk/nsnr/

  European Guidelines on CT Quality Control: www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.htm

  Scandinavian Japaneese Radiological Society: www.drs.dk/sjrs/

Foreningen af Yngre Radiologer har efter en længere pause ønsket at genoplive deres hjemmeside hos os, det ser vi frem til. Vi har i 2005 med glæde kunnet føje Dansk Forening for Onkoradiologi til listen, og hvis andre interesseforeninger med tilknytning til dansk radiologi er interesseret, vil vi gerne hjælpe med at lave og drifte en hjemmeside.

Selskabet har adgang til at sende gruppe e-mail med nyhedsbreve via DADLs medlemsarkiv. Hvis man ikke anvender en DADLNET e-mail adresse, kan man tilmelde sig på vores hjemmeside under "Opslagstavlen".

I forbindelse med en projektopgave fra Teknisk Gymnasium i Vejle, har vi fået analyseret vores hjemmesides målgruppe og fået forslag til forbedring af layout. Af interessante oplysninger kan nævnes, at 43% af brugerne er kvinder, 96% er radiologer, kun 8% er venstrehåndede, 58% sidder på et universitetssygehus og deres middelalder er 51 år. Det er altså en målgruppe af højtuddannede, midaldrende, faktasøgende brugere med en ligelig kønsfordeling.

Efter at have grundlagt hjemmesiden i 1996, blev jeg officielt valgt som Webmaster i 1999. Min nuværende valgperiode går til GF 2007 – hvor jeg så har passet hvervet i 11 år. Jeg søger ikke genvalg, men der er heldigvis allerede flere ildsjæle, som har vist interesse for at overtage opgaven.

Vejle d. 9. december 2005 - Finn Mathiesen


Beretning for Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Nordisk forening for medicinsk radiologi afholder som bekendt nordisk kongres hvor værtsskabet går på skift mellem de nordiske medlemslande. Senest var kongressen placeret i Oslo i maj 2005. I forlængelse af kongressen afholdt neuroradiologerne i lighed med tidligere deres årsmøde. Man forventer at regnskabet for Oslokongressen balancerer. Næste kongres bliver i 2007 i Malmø og vil ligesom i Oslo blive arrangeret sammen med radiograferne og i 2009 skal København så være vært for den 58. nordiske kongres. Ved mødet blev en ny styrelse valgt for de næste 2 år og de danske repræsentanter blev som generalsekretær Michael Bachmann Nielsen og styrelsemedlemmer Trine Torfing og Birthe Højlund Bech. Som præsident og ansvarlig for den næste kongres i Malmø blev Olle Ekberg valgt. Der er oprettet en hjemmeside for foreningen: www.nordicradiology.org

18. januar 2006 Birthe Højlund Bech

 

European Association of Radiology (EAR)

EAR (European Association of Radiology) og ECR (European Congress of Radiology) skal fusionere, idet man vil etablere en ny fælles europæisk radiologisk organisation: "European Society of Radiology" ESR. Der er fastsat en tidsplan for processen de næste 2 år, førende til en sammenslutning senest i marts 2008.

EAR har fra januar 2005 overtaget rettighederne til EURORAD (European radiological database) og har nu det fulde ansvar. EURORAD er målrettet mod "elektronisk publikation af kliniske cases med specifik klinisk værdi". Cases bliver modtaget, peer-reviewed og publiceret udelukkende på internettet. Såvel nye "section editors" som reviewers er blevet tilknyttet databasen. Der er installeret et nyt mere velfungerende software program. Siden 15. marts 2005 har eurorad modtaget cirka 40 cases pr måned.

Dags dato ligger der 1873 cases på databasen svarende til 14.928 billeder. Adressen er www.eurorad.org

EAR medlemskontingent for 2006 stiger i øvrigt fra 6 til 7 €.

Yderligere informationer om EAR kan findes på hjemmesiden www.ear-online.org

17. januar 2006 - Birthe Højlund Bech

 

Beretning fra European Association of Radiology, Education Committee

Der er afholdt møde i Education Committee 4. marts 2005, Wien. Siden sidste møde 5. marts 2004 er der gennemført en spørgeskemaanalyse omfattende 28 europæiske lande vedr. uddannelsen og inkluderende:

1: Krav og kvalifikationer for at påbegynde uddannelse i radiologi

2: Uddannelsesprogrammernes opbygning

3: Uddannelsesevaluering inklusiv evt. eksamen

4: Godkendte subspecialer

5: Antal radiologer.

Der var indkommet svar fra 24 lande inkl. Danmark. Svarene, der var meget varierende, blev diskuteret. Det positive var at 20 (inkl. Danmark) ud af de 24 responderende lande havde implementeret den tidligere anbefalede 5-årige uddannelse og de fleste lande havde obligatorisk evaluering. De fleste havde et nationalt curriculum, men det "negative" var at der var betydelige forskelle mellem landene vedr. dette og desuden vedr. form og indhold af evaluering samt eksamen. Desuden betydelige forskelle vedr. mulighed for at påbegynde subspecialisering under speciallægeuddannelsen. Antallet af anerkendte subspecialer varierende meget - Danmark har ingen.

Kun 13 lande havde et uddannelsescurriculum som anbefalet af EAR. Danmark har ikke. Trods flere ihærdige forsøg på at løfte vores uddannelse, så den lever op til anbefalingerne, har Sundhedsstyrelsen stået klippefast på at vi kun må have 210 timers teoretisk undervisning under hoveduddannelsen, mod de anbefalede 315 timer (www.earonline.org/index.php?pid=19).

På baggrund af denne analyse skulle Education Committee arbejde videre med en detaljeret beskrivelse af de radiologiske færdigheder relateret til anbefalingerne fra UEMS. Beskrivelsen vedr. de første 3 års var færdige til mødet og beskrivelsen vedr. år 4. og 5. blev lovet færdig inden årets udgang og gjort tilgængelig på hjemmesiden sammen med alle andre curriculi, hvilket er effektueret (http://www.earonline.org/index.php?pid=13&SID=a0821aabf67db297551cf700d441daf0). Ifølge de nu færdige og tilgængelige anbefalinger mangler vores målbeskrivelse krav om antal udførte procedurer, hvilket vi må tage hensyn til ved en kommende revision.

Arbejdet vedr. curriculum vil forhåbentlig befordre en bedre harmonisering af uddannelse i Europa og kan forhåbentlig også anvendes til forbedring nationalt selvom tidligere forsøg med henvisning til EAR anbefalinger har været forgæves.

Det bør bemærkes at der er store krav til den prægraduate uddannelse, som det fremgår af hjemmesiden, hvilket vil kunne afhjælpe tidsnøden postgraduat. Der arbejdes også videre med tanken om et Europæisk Diplom muligheder.

23. december 2005 - Anne Grethe Jurik. DRS’s repræsentant i Education Committee

 

Beretning fra International Society of Radiology - ISR 2005

Som repræsentant for ISR er der ingen direkte kontakt fra det internationale selskab til mig, så alle oplysninger stammer fra ISR’s hjemmeside. Der foreligger to nyhedsbreve fra 2005 med følgende informationer:

Der er udformet en ny rapport om strålehygiejne/beskyttelse fra ISR. Rapporten kan hentes fra hjemmesiden.

Der har været et møde mellem ISR og de mellemamerikanske radiologiske selskaber mhp at starte et uddannelsesprogram for radiologer i Mellemamerika. Dette møde er det første i en række regionale møder i et forsøg på at hjælpe geografiske områder til et bedre lokalt samarbejde.

Næste kongres i ISR regi bliver i Cape Town, Sydafrika, september 2006. Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside. Der er link til ISR fra vores DRS hjemmeside.

Virum, 27.december 2005 - Vibeke Andrée Larsen

 

Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society

SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil kun været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden 2001.

SJRS afholdt sit femte symposium i Yamagata i september 2004 (Tidl. Symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998 og Oslo 2001).

Det 6. symposium arrangeres af Professor Peter Aspelin fra Stockholm, og vil blive afholdt i Stockholm d. 7.-9. september 2006 sammen med det 9. Nordic Japan PACS symposium. 2-3 år efter bliver mødet i Japan og om 5-8 år har Vejle lagt billet ind på at holde mødet.

Vejle 9. december 2005 - Finn Mathiesen

 

Beretning fra de tilforordnede i Sundhedsstyrelsens specialist-udvalg:

De tilforordnede (Anne Grethe Jurik og Ilse Vejborg) har siden sidste beretning i april 2004 behandlet en enkelt sag for Sundhedsstyrelsen omhandlende meritoverførsel fra polsk til dansk autorisation.

December 2005 - Anne Grethe Jurik og Ilse Vejborg

 

Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget

Der er i 2005 arbejdet videre med reduktion af timerne til teoretisk undervisning fra 230 til 210. Udvalget blev enige om at foretage en general 10%’s "grønthøstning" af timer, dog med efterfølgende fordeling af 2 overskydende timer til hhv. pædiatrisk-onkologiske aspekter og interventionsradiologi. Desuden blev en time vedr. ultralydsskanning af cerebrum flyttet fra Neuroradiologi kurset til det pædiatriske kursus. Den endelige timefordeling fra 2006 og fremefter er som følger:

  Fysik og radiobiologi 19 timer (3 dage)

  Teknik og strålehygiejne 27 timer (5 dage)

  Neuroradiologi inkl. hoved/hals og tandradiologi 25 timer (4 dage)

  Muskuloskeletal radiologi 27 timer (4 dage)

  Thorax- og onkologisk radiologi 22 timer + 5 timer (4 dage)

  Abdominal radiologi 24 timer (4 dage)

  Urogenital radiologi 22 timer (3½ dag)

  Mamma og kar-/interventions-radiologi 12 timer + 6 timer (3 dage)

  Pædiatrisk radiologi 21 timer (3 dage)

Heraf afholdes de første 6 kurser i 2006, medens kurserne i hhv. urogenital radiologi, mamma og kar-/interventionsradiologi samt pædiatrisk radiologi afholdes foråret 2007.

Specialespecifikke teoretiske kurser 2006:

  Neuroradiologi inkl. Hoved-hals og tandradiologi 24.-27. januar 2006, Århus

  Muskuloskeletal radiologi 13.-16. marts 2006, Århus

  Thorax- og onkologisk radiologi 11.-14. sept. 2006, Århus

  Fysik og radiobiologi 2.- 4. oktober 2006, Herlev

  Abdominal radiologi 13.-16. november 2006, Århus

  Teknik og strålehygiejne kursus 20.-24. nov. 2006, SIS

Kurserne i fysik og radiobiologi, teknik og strålehygiejne afholdes for 1 kursushold sv.t. ca. 20 deltagere, medens de øvrige kurser afholdes for 1½ hold sv.t. ca. 30 deltagere.

Der er fortsat en skævridning hvad angår regionsfordelingen af de teoretiske kurser med overvægt af kurser udgående fra Region Nord. Der bør fortsat arbejdes på en ændret regional fordeling. Overlæge Sven Dorph har afholdt sit sidste kursus i urogenital radiologi og takkes for gennem mange år at have afholdt meget velestimerede kurser.

Sundhedsstyrelsen afholder ikke tværfagligt kurser mere. Disse er decentraliseret til de regionale videreuddannelsesråd.

23. december 2005 - Anne Grethe Jurik. Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget

 

Beretning fra Vurderingsudvalget

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 2 møder i vurderingsudvalget, og det er glædeligt at se, at der er et let stigende antal ansøgere til kursusblokkene. Således blev alle blokke på nær en enkelt (i region øst ) besat i andet halvår 2005. Det er desuden glædeligt, at der blandt ansøgerne denne gang var flere særdeles velkvalificerede. Vedrørende ansættelserne til 1. halvdel af 2006, så er det endnu ikke afgjort, idet kontrakter/afslag først sendes ud til ansøgerne i uge 3 og 4, men umiddelbart ser det ud som om de fleste stillinger vil kunne blive besat.

Eva Narvestad, Formand

 

Beretning fra Overlægevurderingsudvalget

Der har ikke været nogen henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. Overlægevurderingsudvalget.

Charlotte Strandberg

 

Rapport fra Acta Radiologica

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Oslo den 25. maj 2005. Derudover per capsulam-beslutninger.

Årgang 2004, volumen 45 udkom i 8 hæfter. Desuden er udgivet 2 supplementer, heraf en doktorafhandling.

Samarbejdet med det nye forlag Taylor & Francis, som efter kontrakten begyndte i 2004, dog med start på det praktiske samarbejde i efteråret 2003, har fungeret tilfredsstillende. Manuskriptbehandlingen foregår nu digitalt med Manuscript Central (MC), hvilket har reduceret bedømmelsestiden for et manuskript fra 90 dage til 37 dage, d.v.s. en reduktion på 98%. Totalt er indkommet 303 manuskripter i 2004, mod 310 i året 2003. Der er dog allerede i første kvartal 2005 indkommet 145 manuskripter, således at hvis denne tendens fortsætter kan totalantallet for 2005 blive ca. 540.

Xenia Forsselliana Pris på kr. 20.000 for året 2004 blev uddelt på Nordisk Radiolog Kongres 2005 i Oslo til Jenny Vikgren, Göteborg.

Det blev på styrelsesmødet besluttet at fra og med år 2006 at øge antallet af hæfter til 10 pr år. Det blev samtidig besluttet, at fastholde den nuværende medlemspris på NOK 475.

ISI impact factor for Acta Radiologica er nu 1,096. Til sammenligning ligger British Journal og Radiology på 1,089 og European Journal of Radiology på 1,060. Radiology 4,815 og American Journal of Neuroradiology på 2,629.

19.12.05 Aase Wagner

 

Årsberetning fra Efteruddannelsesudvalget

Udvalget har i det forløbne år arbejdet med tilrettelæggelse af Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde i januar 2006. Dette er foregået ved flere møder i løbet af året og i samarbejde med de forskellige foreninger og delselskaber indenfor DRS. Der er sammensat et alsidigt program, som både yngre samt mere erfarne radiologer kunne finde interessant. Efteruddannelsesudvalget håber at rigtig mange vil deltage.

Lise Gammelgaard

 

Beretning fra DCCG

Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) jf. KOF rapporten. Det nye DCCG er således ikke længere et stående udvalg under DKS, men en multidisciplinær cancergruppe med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi.

Eva Fallentin(Glostrup) og Søren Rafaelsen(Vejle) er udpegede medlemmer fra DRS. Eva Fallentin er medlem af DCCǴs videnskabeligeudvalg. Søren Rafaelsen sidder i forretningsudvalget og DCCǴs database udvalg.

Uddrag fra referat ved DCCǴs bestyrelsesmøde i december:

1) Nationalt Kontakt Forum (NKF): Som det fremgår af statutterne for DCCG etableres der et nationalt kontaktforum (NKF), hvortil der udpeges en repræsentant på hver af de kirurgiske, onkologiske, radiologiske og patoanatomiske afdelinger, som varetager udredning eller behandling af kolorektal cancer.

2) Strålebehandling af c. recti – ad hoc gruppe: Med baggrund i den aktuelle mangel på national konsensus om indikationer og dosering af præoperativ strålebehandling af c. recti fandt man behov for en hurtigarbejdende gruppe til afklaring af hvorledes DCCGs fremtidige anbefalinger skal være. En arbejdsgruppe bestående af 6 onkologer fra strålecentrene, 2 strålefysikere, 2 kirurger (Søren Laurberg og Steffen Bülow) samt 2 radiologer (Søren Rafaelsen og Eva Fallentin) udgør gruppen. Man kan ad hoc inddrage yderligere relevante deltagere.

3) KRC databasen: Databasen har eksisteret siden 1.5 2001 og omfatter nu godt 14.000 patienter. Databasen er prototypen på en klinisk database, der siden 1.1.2005 har været webbaseret.

4) DMCG og KOF: KOF rapporten (Klinisk kræftforskning i Danmark) blev udgivet i februar 2005 og anbefaler en markant styrkelse af rammebetingelserne for den kliniske kræftforskning. Forslagene er indarbejdet i Kræftplan II (juni 2005), som omfatter oplæg til etablering af sygdomsspecifikke kræftgrupper – Danske Multidiciplinære Cancergrupper (DMCG). KOF rapporten anbefaler endvidere etablering af en Regional Infrastruktur for Klinisk Kræftforskning (RIKK). Den foreløbige nationale struktur med opbygning af DMCG blev refereret, og de forventede midler til den kliniske forskning blev omtalt. Der henvises i øvrigt til www.dmcg.dk for yderligere oplysninger.

5) Efteruddannelse af multidisciplinære teams: Søren Laurberg orienterede om engelske erfaringer med en efteruddannelse både lokalt og regionalt. Der var ansøgt 12 mio fra ARF, men aktuelt næppe mulighed for at få mere end par mio til et pilotprojekt. Forslag til mulig efteruddannelse af centre blev berørt, begrænsningen var dog pekuniær.

6) Colorectal Day 2006: Det kommende multidisplinære kolorektalemøde er i Skejby d. 9.2.06. Mødet kan varmt anbefales.

Søren Rafaelsen


 

DRS - Regnskab 2005

 

   

København, den 24. januar 2006

Anna Rosted, kasserer

Erik Lundorf, revisor
DRS - Budget for 2006

 

Beløb i kr. med kontingentforhøjelse på 70 kr til 720 kr


Indtægter

Medlemskontingenter                                      403.200

Tilskud - målbeskrivelse                                            -

Annonce indtægt                                                18.000

Kursusaktivitet aktivitet                                            -

Indtægter i alt                                              421.200

                                                                                  

Udgifter

ACTA Radiologica                                            255.000

Kontingenter EAR                                             27.000

Kontingenter ISR+Nordisk forening                       5.000

Medlemsblad, trykning                                       40.000

Medlemsblad, porto                                           30.000

Nyhedsbrev nr. 1/DADL elektroniskpost                 7.000

Kontorartikler & IT                                              3.000

Bestyrelsesmøder & rejser                                  25.000

Arbejdsgruppemøder & rejser                             10.000

DRS Årsmøde                                                           -

ECR support                                                            -

Generalforsamling/Teleradiologica                             -

Gebyrer                                                             2.000

Sponsorat                                                               -

UEMS møde                                                            -

Hædersgaver                                                       2.000

Sekretær assistance                                             5.000

Bogholderiassistance                                         10.000

Udgifter i alt                                                421.000

                                                                                  

Resultat før afskrivninger                                   200

Afskrivninger                                                      8.633

                                                                                  

Resultat før renter                                          -8.433

Renteindtægter                                                    9.000

                                                                                  

Årets Resultat                                                     567

 Røntgensamlingens venner og Medicinsk Museion

Fra www.drs.dk/vennerne og www.museion.ku.dk

Ved DRS Årsmøde i januar havde forenigen Røntgensamlingens venner en lille udstilling som det ses nedenfor. Derfor denne korte introduktion til foreningen her i bladet.

Medicinsk Museion (Medicinsk Historisk Museum) har en af verdens mest komplette samlinger af røntgenudstyr. Medlemmer af foreningen får mulighed for at deltage i særarrangementer og mulighed for specialundervisning i de spændende samlinger, der rummer alt fra røntgenrør til scannere.

Foreningen blev stiftet i marts 1962 med formålet: - at fremme interessen for museets røntgensamling - at yde støtte til samlingens drift, vedligeholdelse og videreførelse

Som medlem optages både enkeltpersoner, institutioner og virksomheder. Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningens formand, overlæge dr.med. Elisabeth Buus Lund

Kontingentet er 75 kr. for enkeltmedlem og 500 kr. for institutioner og virksomheder.

 


 

 Links for PDA-brugere 

Er du også hoppet på vognen med en PDA med WiFi? Vi starter i dette nummer med en række internetsider, der egner sig for PDA’ens lille skærm, evt også for mobiltelefonen.

Generel information:

www.google.dk/pda (Googles velkendte søgemaskine)

http://www.dr.dk/cgi-bin/fttx1.exe/ (Tekst-TV fra DR)

http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?TemplateID=2377 (Nyheder fra Politiken)

http://mobil.tv2.dk/mobil/xhtml/ (TV2)

www.dmi.dk/dmi/mobil (Vejret fra DMI)

www.jp.dk/pda (Nyheder fra Jyllandsposten)

http://pda.krak.dk (Find vej med Krak)

http://www.laederhalsene.dk/pdatv/ (TV-oversigt 29 kanaler)

http://pdavenlig.frac.dk/bioindex.php (Biograf index hele landet)

http://www.fdmbenzinpriser.dk/wap/ (Benzinpriser i hele landet)

 


 
Årsmødet 2006

Se billederne i pdf-versionen af bladet 

Torsdag morgen gennemførtes Dansk Radiologisk Selskabs 1. motionsløb, i det sneklædte landskab langs åen i Odense. Temmelig glat, men flot. Hvor mange deltog mon? Se svaret på bagsiden.


 

Der afholdes generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

Torsdag den 4. maj 2006 kl 16.15 til 16.45 i Røntgenafdelingen Frederiksberg Hospital 1.sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Rettidige indkomne forslag.

4. Det reviderede regnskab.

5. Budget.

6. Kontigent

7. Evt.

Emner til pkt. 3 bedes meddelt formanden senest 27. april 2006.

Jens Boesen

Formand for DRO

Røntgenafdelingen, Frederiksberg Hospital, 2000F

  Per 1. marts 2006 er følgende startet i hoveduddannelsesforløb i diagnostisk radiologi:

 

Hayder Obaid

Dorte Levin Pedersen

Junia Cardosa Costa

Mohamad Al-Jailawi

Peter Sommer Ulriksen

Trine Stavnsgaard

Layla Henry Abdulahad

Marie Josée Lausten-Thomsen

Hajrija Civiko

Else Merete Ebbensgaard

Patricia Ferreira Jørgensen

Viktor Sergejuk

 


Meddelelse fra Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Kjære sekretærer i resp. nordiske lands foreninger,

Jeg vil med dette minne om at Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi i år uten Nordisk kongress utlyser et stipend fra "Umeåfonden" til et samnordisk forsknings- eller utdanningsprosjekt. Prosjektet må omfatte minst to nordiske land. Jeg ber dere utlyse stipendet for deres nasjonale medlemmer så snart som mulig. Søknad med kort beskrivelse av prosjektet kan sendes generalsekretæren i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi, Overlæge dr.med. Michael Bachmann Nielsen, Radiologisk klinik, Ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø, Danmark, innen 1. oktober 2006.


Med vennlig hilsen,

Hans-Jørgen Smith

kasserer (skattmästare)

 

Hvad er Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi er en sammenslutning af de radiologiske selskaber (foreninger for medicinsk radiologi) i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Foreningens formål er at virka for den medicinska radiologis udvikling. Foreningen arrangerer den nordisk kongres hvert andet år på skift mellem medlemslandene. I maj 2005 var kongressen i Oslo. I 2007 holdes kongressen 9.-12. maj i Malmø og i juni 2009 bliver det Københavns tur.

Forningen har en (lidt kedelig) hjemmeside, med faktuelle oplysninger og referater: www.nordicradiology.org


 

Nordic Mammography Symposium IV

Afholdes i Arkitektskolen på Holmen 18.-20. maj 2006. Mere end 400 havde tilmeldt sig i februar, der forventes 5-600 deltagere. Det endelige program kan ses på www.mammografi-symposium.dk hvor man også kan tilmelde sig.Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab 

Kommende kurser: (flere detaljer kan ses på hjemmesiden www.duds.dk eller i DUDŚs seneste medlemsblad, som også kan downloades fra hjemmesiden)

26. april 2006. Sammenslutningen af danske sonografer. Rigshospitalet

Afholdes kl 12-17. Gratis adgang. Program på hjemmesiden.

27. - 28. april 2006. Årsmøde og generalforsamling, Zoo København

15. Efteruddannelseskursus i Almen Ultralyddiagnostik - "Schæffergårdskurset" holdes 2006 i Zoo i København og bliver til DUDS årsmøde. Årets udenlandske foredragsholdere: Rose de Bruyn (UK), Christoph Dietrich (Tyskland), Anders Nilsson (Sverige). I kurset er inkluderet et særarrangement i zoo efter lukketid. E-mail til tilmelding og forespørgsler: kursus@duds.dk I forlængelse af årsmødet afholdes ordinær generalforsamling.

8. - 10. Maj 2006. 38. Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev.

EFSUMB's level 1. DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Efterspørgslen på kurset er større end nogensinde, i 2005 var 150 på kurset. Den engelsksproget lærebog “Basics of Clinical Ultrasound”, forfattet af flere af underviserne på kurset, forventes udleveret til kursisterne ved kurserne i 2006. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge i starten af en radiologisk undervisningsstilling. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Kurset holdes også til august. Kursuspris 2.900 kr. E-mail til tilmelding og forespørgsler: basiskursus@duds.dk Se billeder fra basiskurset november 2005 på www.duds.dk (18 CME point)

12.-14. juni 2006. 9th Interventional Congress in Interventional Ultrasound. Amtssygehuset i Herlev

“Punktur”-kongressen er tilbage med masser af internationale foredragsholdere. Mulighed for at tilmelde frie foredrag. Stor udstilling. Rådhus-reception og kongresmiddag på Langelinie Pavillonen. www.interventional-ultrasound.org

28. - 30. august 2006. 39. Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev.

EFSUMB's level 1. E-mail til tilmelding og forespørgsler: basiskursus@duds.dk (18 CME point) Bemærk, årets 2. basiskursus.

11. - 13. oktober 2006. DUDS kursus i muskuloskeletal ultralyd. København.

Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich. (18 CME point) muskel@duds.dk

14. - 15. oktober 2006. 10th Anniversary Symposium for the Musculoskeletal Ultrasound Course of the DSDU. Hip and groin: trauma and overuse/Peripheral nerves: upper and lesser limbs

Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich. muskel@duds.dk

27. oktober 2006.

DUDS efterårsmøde afholdes igen i Århus. Der vil være danske og udenlandske foredragsholdere. Kursusledelse: Lars Bolvig m.fl. E-mail til tilmelding og forespørgsler: e2006@duds.dk

DUDS's 2. Færdighedskursus i skanning af galdeveje

Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. Forventes afholdt efteråret 2006, endelig dato ikke fastlagt. Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. E-mail til tilmelding og forespørgsler: kursus@duds.dk

Foråret 2007. Kursus i Doppler-ultralyd og kontraststoffer.

Seneste kursus afholdt 31.10-1.11.05. Kursusledelse: Torben Lorentzen og Christian Nolsøe. (18 CME point). E-mail til tilmelding og forespørgsler: doppler@duds.dk

DUDS er i starten af 2006 nået op på 780 medlemmer. Dette synes at gøre DUDS til et af de 10 største selskaber under Dansk Medicinsk Selskab (DMS), og det største ikke-specialebærende selskab, når man ser bort fra DMS, Det Medicinske Selskab i København og Jysk Medicinsk Selskab.

DUDS er et af 28 medlemslande af det europæiske selskab EFSUMB. DUDS er her det 7. største selskab.

På EFSUMBs hjemmeside www.efsumb.org kan fra forsiden downloades “Guidelines On Minimum Training requirements for the practice of medical ultrasound in Europe”. Det kan være nyttigt at kende lidt til dette dokument, når man diskuterer uddannelse i ultralyd med andre kolleger.


Skejby R.A.M. Skejby

4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. Forår 2006

Tema 2006: Klinisk Radiologi 4

Billeddiagnostik: Femininum - Masculinum

 

30/3         Det Kvindelige Bækken

Torsdag     Gynækologisk MR: MR teknik, Uterusmalformationer, Endometriose, Tumordiagnostik

Aud. B.      Overlæge Erik Lundorf, Billeddiagnostisk Afd., Skejby Sygehus. Ledende overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Gynækologisk Obstetrisk Afd. Y, Skejby Sygehus

6/4 Mamma

Torsdag     Screening, billeddiagnostik og klinisk

Aud. A.      Overlæge Stig Møller Nielsen, Radiologisk Afd., Esbjerg,Sygehus. Overlæge, dr.med. Jens Peter Grane, Kirurgisk Afd. P, Århus Sygehus THG. Overlæge Jørn Andersen, Onkologisk Afd. D, Århus Sygehus NBG

20/4         Prostata

Torsdag     Billeddiagnostisk udredning og kliniske aspekter ved prostatacancer

Aud. B       Overlæge Arne Hørlyck, Billeddiagnostisk Afd., Skejby Sygehus. Ledende overlæge Knud V. Pedersen, Urinvejskirurgisk Afd. K, Skejby Sygehus

4/5 Testes

Torsdag     Billeddiagnostik og kliniske aspekter ved testikelcancer

Aud. A       Overlæge Jan Solvig, Billeddiagnostisk Afd., Skejby Sygehus. Professor, ovl., dr.med. Hans von der Maase, Onkologisk Afd. D, Århus Sygehus NBG

Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 13/3 2006 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 40432552 Bjarne.

Sted: Skejby Sygehus auditorium A, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Klokken 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points.

Arrangører: Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus Sygehus, Neuroradiologisk afd. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, Astra Tech A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår 2006. Der udsendes girokort, deltagerliste og program.

 

Navn:____________________________________________Tlf:________________________

Adresse:_______________________________Postn+by______________________________

Stilling:_______________________________ Arbejdssted:____________________________ 

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs Årsmøde i Zoo København 27.-28. april 2006

Torsdag den 27. april

09.00 - 09.30   Registrering og kaffe 

09.30 - 09.35   Velkomst og orientering - Kursusledelsen 

Hals

09.35 - 10.15   Processer i thyreoidea - Ulla Feldt-Rasmussen 

10.15 - 11.00   UL af thyreoidea - Torben Lorentzen

11.10 - 11.30   Cytologi eller histologi ved thyreoideabiopsier - Katelin Kis

11.30 - 12.00   UL af lymfeknuder, halscyster, spytkirtler - Michel Court-Payen

12.00 - 13.15   Frokost

Kontraststoffer og nye teknikker

13.15 - 13.55   Klinisk anvendelse af kontraststoffer og 3D - Bjørn Skjoldbye 

14.00 - 14.35   Nye Doppler teknikker - Jesper Udesen 

14.40 - 15.30   US contrast agent in the liver - Christoph Dietrich

15.30 - 15.50   Kaffe

15.50 - 16.30   Elastography - Christoph Dietrich

16.30 - 16.50   UL af kæmpeskildpadder i felten - Beth Fledelius

17.00 -            Zoo efter lukketid

Vi starter med fodring af sultne løver, herefter rundvisning i grupper. Der vil være “nødrationer” til at oprette rimeligt blodsukkerniveau for alle. Nærmere besked om mødested for ledsagere og børn følger ved tilmeldning til kurset

20.00              Middag i zoós restaurant 

Fredag den 28. April

Abdominal smerter/akut abdomen

08.00 - 08.40   Akut abdomen - Pablo Vinicoff

08.40 - 09.15   Traume ultralyd - Anders Nilsson

09.25 - 10.10   US of the painful abdomen in children - Rose de Bruyn

10.10 - 10.30   US of abdominal pain in animals - Fintan McEvoy

10.30 - 10.40   Live demo hos dyr - Fintan McEvoy

10.40 - 11.15   Gruppefoto og kaffe

Pleura, lunger og mediastinum

11.15 - 12.00   US of the pediatric chest and neck - Rose de Bruyn

12.00 - 12.30   Lunger og pleura hos voksne - Birthe M. Henriksen

12.30 - 13.30   Frokost

13.30 - 14.00   Live volume ultrasound: Exciting radiology advances - Radjen Ganpat

14.00 - 14.30   Hvad enhver ultralyddiagnostiker bør vide om UL og arthrit diagnostik hos voksne og børn - Charlotte Strandberg

14.30 - 14.55   Skanning af led hos heste - Simone Nanni

Frie foredrag

15.00 - 15.30   Første erfaringer med "live" billedfusion mellem CT eller MR og real-time ultralydsskanning - Caroline Ewertsen, HS Grossjohann, LB Svendsen, MB Nielsen

Påvisning af sentinel node med ultralydkontraststoffer - Kristina Rue Nielsen, HS Grossjohann, C Palnæs, MB Nielsen

The Centripetal Blood Flow of the Malignant Tumor Visualized by Contrast Enhanced Ultrasonography and Dynamic MRI - Mette Marklund, JM Møller, S Sletting, N Bentzon, C Nolsøe

15.30              Afslutning - Kursusledelsen

1600 - 1700     DUDS generalforsamling

Praktiske oplysninger om DUDS årsmøde:

Kursusledelse: Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen

Kursusgebyr: 2.800 for begge dage. Prisen inkluderer fortæring (herunder middagen torsdag aften), kaffe/te/vand, rundvisning torsdag aften. Det er muligt at medbringe ledsager til det sociale arrangement og efterfølgende middag i zoo’s restaurant torsdag eftermiddag og aften. Prisen for dette er kun 300 kr per voksen person. Desuden kan der medbringes 1-2 mindre børn uden beregning.

Det skal fremgå af tilmeldingen hvor mange børn/voksne der tilmeldes til det sociale arrangement.

Tilmelding snarest muligt på kursus@duds.dk Begrænsede pladser. Da kursusarrangørerne overfor zoos restaurant har en deadline i første halvdel af april, tilrådes hurtigt tilmelding.

Ønskes overnatning bedes kursisterne selv arrangere det. Forslag til nærliggende hoteller:

     Hotel Josty, Pile Allé 14a, 2000 Frederiksberg, Tlf 38869090 www.josty.dk

     Hotel Frydenlund, Gl. Kongevej 176, 1850 Frederiksberg C, Tlf 33318384                                                                    

     Ibis Crown Hotel, Vesterbrogade 41, 1620 København V. Tlf 33212166

     Hotel Sct. Thomas, Frederiksberg Allé 7 / 1621 København V, Tlf 3321 6464 www.hotelsctthomas.dk


“Skeletklubben” - Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi - holder generalforsamling torsdag den 20. april 2006, kl 16, i Biblioteket på røntgendiagnostisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Rettidige indkomne forslag, bl.a. ”knoglebog”, hjemmeside, årsmødet 2007

4. Evt.

Links

Nordic Forum: Trauma & Emergency Radiology, www.nordictraumarad.com

The British Society of Skeletal Radiologists www.bssr.org.uk


 

Rejsebrev fra legatmodtager

I år 2002 modtog jeg Astra Techs legat på Dansk Radiologisk Selskabs novembermøde. Jeg har anvendt legatet på et Erasmus kursus "Magnetic Resonance Imaging Central Nervous System Module II". Kurset var i Maastricht i Holland fra d.7-13 oktober 2005. Selve kurset var meget veltilrettelagt og blev afholdt af Professor J Wilmink fra neuroradiologisk afdeling Universitets Hospitalet i Maastricht. Kursusfakultet var meget blandet og blev ledet af den altid meget entusiastiske professor D. Balériaux fra Bruxelles.

De første kursusdage var tilegnet CNS malformationer. Udviklingen af CNS blev gennemgået og sammenholdt med billeddiagnostik af medfødte CNS malformationer. CNS sygdomme som neurofibromatose, Von Hippel-Lindau sygdom, tuberøs sklerose og Sturge Webber blev også gennemgået på fremragende vis. Der var en god gennemgang af hypoxi og iskæmi skader cerebralt hos børn samt CNS infektioner hos børn.

Herefter havde de tre næste 3 kursusdage hovedvægten på "spine" og den sidste dag gennemgang af fossa posterior sygdomme og så var der eksamen!

Der var mange rigtig gode forelæsninger. Personligt syntes jeg, at et af højdepunkterne var undervisningen i spinale vaskulære malformationer af A. Throns , se hans artikel "T Krings et al. Spinal vascular malformations. European Radiology (2005) 15: 267-278".

Af andre højdepunkter kan Professor D. Balériauxs (Bruxelles) undervisning i intramedullære tumorer fremhæves som en rigtig god og systematisk undervisning.

På disse Erasmus kurser er det altid en fornøjelse at opleve den uformelle omgang mellem kursister og fakultet. Kurset kan varmt anbefales, da det er en god lejlighed til at udveksle erfaringer med radiologer fra hele Europa endog hele verden. Kurset er anbefalelsesværdigt idet der ud over forelæsninger også er workshops om eftermiddagen, hvor man sidder i små grupper og gennemgår cases med en fra fakultet.

Engangmentet er stort fra undervisernes side og fra starten blev der annonceret en eksamen i slutningen af kurset. Kurset afsluttes med en meget formel skriftlig eksamen og de tager altså det med eksamen alvorligt i Holland. Eksamen bestod af 20 multiplechoice opgaver. Herefter var der uddeling af diplom til dem der bestod - det gjorde vist alle.

Programmet for Erasmus kurserne 2005-2008 er blevet offentliggjort. Efter at have deltaget på 3 Erasmus kurser kan jeg varmt anbefale disse kurser på grund af deres faglige niveau samt muligheden for workshops i små grupper med en fra fakultet.

Endnu engang tak for tildelingen af legatet.

Oktober 2005 - Afdelingslæge Phd Anette Savnik, Radiologisk afdeling, Herlev Sygehus 


Bagside quiz

 

Se billederne i pdf-versionen af bladet
Løsningerne kommer i næste medlemsblad, kan du ikke vente må du på internettet:

Den første er fra www.learningradiology.com Case of the Week 5

Nr. 2 er fra www.radiology.co.uk/srs-x/tutors/cttrauma/tutor.htm

Nr. 3 er fra www.ctisus.org teaching files om neuro, modul 1

 

Løsninger fra bagsiden af medlemsblad 4-2005: fra: www.learningradiology.com Case of the Week nr 165, 167 og 44


Svar på spørgsmål om motionsløbet: 2

Tak Sven. Mvh Michael


Og næste år har der bare at møde flere op, torsdag morgen den 25. januar 2007 afholdes DRŚs 2. motionsløb.

 


Finn Mathiesen, Webmaster DRS