opdateret 3. september 2006

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 September 2006

 
PDF-fil
(730 KB)

 

Indhold:

Bestyrelsen 2005-2007                                        

Meddelelser fra DRS, nye medlemmer                   

Nyt fra formanden                                              

James Polacks rejselegat

Frie foredrag til Årsmødet 2007                                         

Danske Radiologers Organisation - årsberetning

Foreningen Røntgensamlingens Venner

Rejsetilbud til RSNA 2006

Nordisk legat

DUDS kursusoversigt

DRS årsmøde 2007

Opslag - ny webmaster

DUDS efterårsmøde

ECR 2007  

Impactfactor 2005

Afholdte møder                    

Kursus- og kongresliste   

Radiologiske Aftenmøder (RAM)                                

                              
Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse 2005-2007


Formand:

Overlæge Birthe Højlund Bech

Radiologisk afdelingen X, 3023

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Tlf: 35 45 22 99

FAX: 35 45 34 47

E-mail: formand@drs.dk

 

Næstformand:

Overlæge Trine Torfing

Røntgendiagnostisk afdeling

Odense Universitetshospital

Sønder Boulevard 29

5000 Odense C

Tlf: 65 41 21 98

FAX: 65 91 70 15

E-mail: n-formand@drs.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

(& red. af medlemsbladet)

Overlæge, Ph.D. dr.med.

Michael Bachmann Nielsen

Radiologisk klinik, ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 35 45 34 19

FAX: 35 45 20 58

E-mail: best@drs.dk

 

Kasserer:

Overlæge Anna Rosted

Røntgenafdelingen

H:S Amager Hospital

Italiensvej 1

2300 København S

Tlf: 32 34 32 34

E-mail: kasserer@drs.dk

 

Sekretær:

1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl

Radiologisk afdeling

Århus Sygehus

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

E-mail: sekr@drs.dk 

Hjemmeside www.drs.dk

Webmaster Finn Mathiesen: webmaster@drs.dk

Medlemsbladet, MBN: medlemsblad@drs.dk


Medlemsblade i 2006

Nr. 3: december 2006, deadline forventes ca. 10. november

 Meddelelser fra DRS:

  

Indlæg til bladet

Modtages med glæde. E-mail kan sendes hele døgnet til best@drs.dk

 

Nye medlemmer i DRS

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer:

Patricia Ferreira Jørgensen

Christin R. Graff Isaksen

Marine Davtyan

Jens Kristian Iversen

 

Følgende har søgt optagelse som ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer :

Sygeplejeske Maj-Britt Skovsted

 

ACTA Radiologica

Abonnenter og adresser bliver omfattende opdateret i august/september 2006 hos ACTA Radiologica, så de stemmer overens med medlemmernes oplysninger i Lægeforeningen.

Hvis der er medlemmer af Dansk Radiologisk selskab som ved en fejl uberettiget ophører med at modtage bladet i løbet af efteråret bedes de rette henvendelse til selskabets sekretær Lisbeth Røhl. Adresseændringer skal iøvrigt ALTID meddeles DRS sekretæren, som giver ACTA besked.

 

Kommende medlemsblade

2006 nr. 3: december, deadline 7. november

(Endelig dagsorden til generalforsamling udsendes særskilt i januar 2007)

2007 nr. 1, forventes udsendt mart/april 2007

 

Næste medlemsblad udkommer i starten af december - deadline 7. november 2006.

Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til medlemsblad@drs.dk Nyt fra formanden

Sæt allerede nu tid af i kalenderen til at deltage i

DRS 2. årsmøde 24.-26 januar 2007 på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København.

 

I samarbejde med interesseforeningerne er der igen i år sammensat et spændende fagligt program, som i lighed med sidste årsmøde vil byde på et udvalg af internationale foredragsholdere. Ligesom i Odense januar 2006 vil der også være et socialt program som vil give gode muligheder for at få nogle gode timer sammen med radiologiske kolleger fra alle kanter af riget.

Derfor ..… tænk allerede nu på at skabe plads i de planlagte aktiviteter ude på afdelingerne til at så mange som muligt kan få mulighed for at deltage.

Det præliminære årsmødeprogram er annonceret andetsteds i bladet.

En af de væsentlige opgaver i de kommende år er den fremtidige specialeplanlægning i forbindelse med etableringen af de nye regioner. Det rådgivende udvalg for Specialeplanlægning er nu etableret, hvor desværre radiologien - til vores store fortrydelse - ikke blev repræsenteret til trods for yderst velkvalificerede kandidater. Det er tankevækkende at Dansk Medicinsk Selskab valgte en tværfaglig repræsentant fra klinisk biokemi, mens en anæstesiolog blev suppleant. Efter min opfattelse er det endnu en bekræftelse på at vores speciale savner gennemslagskraft, og vi må derfor alle være fokuserede på at markere os når muligheden byder sig.

Der er nu fastsat en køreplan for arbejdet. Man har startet med at tage fat på en gennemgang af akutberedskabet i DK, og har nedsat en tværfaglig ekspertgruppe. DRS har udpeget overlæge Trine Torfing, Odense til at indgå i ekspertgruppen og arbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet. Man forudser at der vil ske en meget væsentlig reduktion af antallet af akutmodtagelser i Danmark.

Med afsæt i denne gennemgang af akutfunktionerne vil man derefter systematisk gennemgå samtlige specialer idet der skal opstilles af krav til specialfunktioner og anbefalinger for hovedfunktioner. Gennemgangen af Diagnostisk Radiologi er planlagt i perioden marts-september 2008 som det sidste speciale, således forventes hele specialegennemgangen færdig inden udgangen af 2008. Ved gennemgangen af radiologien forestiller jeg mig at vi skal nedsætte en ekspertgruppe med vægt på at inddrage specialister fra alle vores fagområder, et arbejde hvor interesseforeningerne og subspecialeselskaberne må forudses at skulle spille en væsentlig rolle. Vi vil løbende i bladet holde medlemmerne orienterede.

 

24. August 2006 Birthe Højlund Bech


Ansøgning om James Polacks Rejselegat

 

Efter at ovennævnte legat har været hvilende i mange år har DRS fået til opgave at uddele resten af den samlede kapital over 3 år. Derfor vil 2-3 rejselegater pr. år blive uddelt til årsmødet i Dansk Radiologisk Selskab, første gang den 24-26. januar 2007.

Ansøgere skal kunne dokumentere et aktiv virke indenfor dansk radiologi, enten videnskabeligt, fagpolitisk, eller indenfor det uddannelsesmæssige område.

Af ansøgningen skal det specifikke formål (lægevidenskabelig kongres, radiologisk kursus) nævnes, og det forventes at ansøgeren efter kongressen/kurset udarbejder en rapport til medlemsbladet.

Kun medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab kan ansøge om rejselegatet.

Ansøgningsfrist den 15. november 2006.

 

Ansøgningen skal sendes til formanden for DRS formand@drs.dk

 


Frie foredrag

 

Ved DRS Årsmøde i januar 2007 vil der være mulighed for frie foredrag og posters.

Forslag indsendes til best@drs.dk og skal indeholde titel på foredrag, navne på foredragsholder og medforfattere, hospital og afdeling for foredragsholder, samt kort abstract.

Deadline for indsendelse af forslag er 15 november 2006.

 


Danske Radiologers Organisation

 

Formandens skriftlige beretning for 2005

 

Danske Radiologers Organisation afholdt generalforsamling den 4. maj 2006.

 

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialeorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge som er medlem af Den almindelige Danske Lægeforening, og som har opnået ret til at betegne sig om speciallæge i diagnostisk radiologi. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO. Øvrige interesserede optages efter at have rettet henvendelse til bestyrelsen eller FASD's sekretariat. Organisationens formål er at varetage faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser i samarbejde med FAS. DRO har 381 medlemmer. 373 med tilknytning til FAS og 8 med tilknytning til FaYL.

 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Jens Boesen, Frederiksberg

Næstformand: Jonna Fries, Næstved

Sekretær: Elisabeth Buus Lund, Ålborg

Kasserer: Inge Witt, Ringsted

Praktiserende radiolog: Hans Otto Raaschou, Hillerød

Formanden er født medlem af FAS's repræsentantskab.

 

Sekretæren repræsenterer organisationen i Internationale relationer og i samarbejde med DRS indenfor UEMS.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder. På disse møder er følgende emner blevet behandlet. Teleradiologi/telemedicin. DRS's nedsatte udvalg er med Elisabeth Buus Lund som medlem. Der har kun været få møder.

Uafhængig af udvalget har Sundhedsstyrelsen udsendt en vejledning om ansvarsforholdene med videre ved brug af telemedicin. Ved vores møder er drøftet den organisatoriske, faglige og ressourcekrævende problemstilling vedrørende teleradiologi samt den fortsatte tro hos administratorer og politikere om, at den øgede digitalisering vil forårsage en personalemæssig reduktion. Stort set samtlige hospitaler i Danmark har eller er ved at få indført RIS og PACS. Der har løbende i bestyrelsen været orientering vedrørende de nye store regioner, og et generelt træk er, at indflydelsen inden for eget speciale har været meget vekslende i de forskellige amter. I Hovedstadsregionen har der været nedsat et specialefagligt råd fra samtlige billeddiagnostiske afdelinger i den nye region, ledet af Sundhedsfaglig vicedirektør Ole Faber fra Københavns Amt. Resultatet har udmøntet sig i en rapport som har klargjort henvisningsmønstret, henvisningsantal, apparaturpark samt tendenser inden for radiologien de næste 20 år.

Desuden er forskning og undervisning blevet behandlet.

Den nye overenskomst med modernisering for de praktiserende radiologer er blevet vel modtaget på nær enkelte punkter vedrørende CT- og MR-scanningsydelser.

Der foregår stadig en dialog mellem Sygesikringen og H:S vedrørende økonomi og organisering af MR og CT i Hovedstadsområdet og H:S har besluttet at disse undersøgelser skal foretages i de billeddiagnostiske afdelinger i H:S på nær Rigshospitalet. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet nogle retningslinier for henvisning og hvilke speciallæger der kan henvise til disse undersøgelser. CT-scanningerne forventes snart at kunne påbegyndes, medio maj, primo juni 2006, og det er besluttet, p.g.a. kapaciteten på MR-området i H:S at udskyde optag af MR scanninger til ultimo 2006.

Moderniseringsforhandlingerne har pågået i over 12 år, og der blev aftalt en god moderniseringsoverenskomst. Det er derfor frustrerende og ikke acceptabelt at en aftale imellem FAPS og Sygesikringen ikke udmønter sig i at disse ydelser skal foretages af klinikkerne. Forhandlingerne har været vanskelig og lange.

De praktiserende speciallægers fremtid i den nye region er ikke totalt afklaret, men det forventes at den nuværende ordning fortsætter, og det er et håb at den udvides til hele regionen.

Generalforsamlingen 2005, holdt efter DRS's generalforsamling, var rent tilhørermæssigt en stor skuffelse, idet tilhørende svigtede totalt. Bestyrelsen vil arbejde på, at generalforsamlinger lægges i relation til januarmødet i Odense, og er dette ikke muligt, vil fremtidige generalforsamlinger i DRO forsøgt at blive afholdt i forbindelse med en temadag, således at der til generalforsamlingen vil være et fagligt input som vil være svært at sige nej til.

Der er fortsat stor mangel på speciallæger i diagnostisk radiologi, og der er et stort antal vakante overlæge- og afdelingslægestillinger ledige rundt om i landet. Der er i flere amter god erfaring med at få udenlandske speciallæger tilknyttet afdelingerne.

Til slut en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for konstruktive, hyggelige og positive møder.

 

Jens Boesen

 


 

Foreningen Røntgensamlingens Venner

 

Onsdag d. 25 januar kl. 19.15, 2006 afholdt foreningen i Odense sin årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen kunne glæde sig over, at så mange tilhørere mødte op.

1) Overlæge Kirsten Norup, Herning valgtes som dirigent.

2) Formanden Elisabeth Buus Lund aflagde beretning. Det havde været et stille år i foreningen, bl.a. p.g.a. omfattende renovationsarbejder på Medicinsk Museion. Disse er nu ved at være bragt til ende, og medio marts vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde på museet. Emnet for mødet vil bl.a. være, at FRV gerne ser en dialog om, at foreningen evt. kunne finansiere udgifter i forbindelse med studier indenfor radiologiens historie, herunder ikke mindst vores samtidshistorie (CT,MR m.m.), som Prof. Thomas Söderqvist fra Medicinsk Museion lægger stor vægt på at få udforsket og nedskrevet. Foreningen har selvsagt begrænsede midler til rådighed (godt 100.000 kr.), men mener dog at kunne være til god nytte ved mere begrænsede projecter. Der synes derfor at være belæg for optimisme vedr. FRV's fremtidige opgaver, som bestyrelsen naturligvis gerne ser en stor opbakning omkring.

3) Kassereren Henri Nielsen kunne af gode grunde ikke fremlægge et årsregnskab. P.g.a. div. misforståelser omkring bankens godkendelse af ham som foreningens nyvalgte kasserer, havde det ikke været muligt at udsende opkrævninger på medlemsgebyrer i 2005. Da der heller ikke havde været udgifter, ud over et par yderst minimale bankgebyrer, accepterede generalforsamlingen at der ikke forelå et egentligt årsregnskab. Desuden vedtog generalforsamlingen, at der af de nævnte grunde i 2006 skulle opkræves dobbelt gebyr.

4) Årskontingentet fastsattes uændret til 75 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for foreninger og firmaer.

5) Vibeke Berg Løgager genvalgtes

6) Intet under evt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Elisabeth Buus Lund, Formand

 

Sidste nyt fra Foreningen Røntgensamlingens Venner

Det under generalforsamlingen omtalte bestyrelsesmøde blev afholdt på Medicinsk Museion i marts 2006. Ved denne lejlighed overdrog foreningen museet den gamle indrammede forside af "Illustreret Familiejournal", hvor Røntgenafdelingen på Kbhvns. Kommune Hosp. ca. 1910 er afbildet. (Var udstillet ved "Odensemødet", som vist i sidste nummer af DRS' medlemsblad).

Prof. Thomas Söderqvist redegjorde for alle de nye tiltag, som nu foregår på museet og i regi af Institut for Folkesundhedsvidenskab, med bl.a. ph.d. studerende. Der er på museet nu også foretaget et meget stort oprydnings - og registreringsarbejde. FRV's tilbud om økonomisk assistance blev meget vel modtaget, og det overvejes nu, hvorledes denne støtte bedst kan etableres. Bestyrelsen gjorde ligeledes opmærksom på, at vi kan være behjælpelige med, at etablere kontakt til personer, som sidder inde med mere specifik radiologisk viden af samtidshistorisk karakter.

Fra museets side var det et stort ønske at der blev gjort opmærksom på følgende:

Hvis man rundt omkring på landets radiologiske afdelinger, står overfor at skulle kassere/udskifte apparatur og/eller div. utensilier, herunder katetre, sprøjter m.v. vil museet være meget taknemmelig for henvendelser om, at museet evt. kan overtage disse sager. Meget forsvinder simpelthen, og som følge heraf opstår der huller i visualiseringen af vort fags historiske udvikling.

Så kontakt venligst Konservator Ion Meyer, Telf.: 35 32 38 04, im@mm.ku.dk på Medicinsk Museion, hvis I er ved at kassere/udskifte "interessante sager". Han vil så være behjælpelig med stillingtagen til den "videre skæbne".

Som en konsekvens af det ovenstående, har Prof. Thomas Söderqvist givet tilsagn om at komme til DRS' januarmøde og redegøre nærmere for sine visioner indenfor medicinens og herunder også radiologiens historie.

 

Elisabeth Buus Lund, Formand

 


 
Rejsetilbud til RSNA Chicago 25. november til 1. december 2006

Det glæder os igen at kunne tilbyde centralt beliggende turisthotel. Flyrejsen er direkte med SAS fra København.

Afrejse den 25. november kl. 15.35.

Ankomst København den 1. december kl. 13.20

Priser fra 9745,-, inkl. rejseguide, lokaltransport, 6 overnatninger mv.

Program, tilmelding og link til RSNA findes på www.easymed.dk

Spørgsmål kan rettes til Easymed på tlf. 39641454 eller DSB rejsebureau på tlf. 33542431

 


 

Nordisk Legat

 

Jeg vil med dette minne om at Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi i år uten Nordisk kongress utlyser et stipend fra "Umeåfonden" til et samnordisk forsknings- eller utdanningsprosjekt. Prosjektet må omfatte minst to nordiske land. Jeg ber dere utlyse stipendet for deres nasjonale medlemmer så snart som mulig. Søknad med kort beskrivelse av prosjektet kan sendes generalsekretæren i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi, Overlæge dr.med. Michael Bachmann Nielsen, Radiologisk klinik, Ultralydsektionen X4123, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø, Danmark, innen 1. oktober 2006.

 

Med vennlig hilsen,

Hans-Jørgen Smith, kasserer

 


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - DUDS

 

Kommende kurser: (flere detaljer kan ses på hjemmesiden www.duds.dk eller i DUDS's seneste medlemsblad, som også kan downloades fra hjemmesiden)

 

11. - 13. oktober 2006. DUDS kursus i muskuloskeletal ultralyd. København.

Det årlige kursus i muskoloskeletal ultralyd. Hurtig tilmelding tilrådes. Flere oplysninger på DUDS hjemmeside under kurser. Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich. (18 CME point). Tilmelding: muskel@duds.dk

 

14. - 15. oktober 2006. 10th Anniversary Symposium for the Musculoskeletal Ultrasound Course of the DSDU. Hip and groin: trauma and overuse/Peripheral nerves of the upper limb. Rigshospitalet.

Se annonce andetsteds i bladet

 

27. oktober 2006. DUDS efterårsmøde, Århus.

Se annonce andetsteds i bladet

 

23. - 24. november 2006. 2. Kursus i Interventionel Muskuloskeletal Ultralyd (level 2 kursus). Rigshospitalet.

(12 CME point). Kursusleder: Michel Court-Payen. Tilmelding: muskel@duds.dk 

 

8. december 2006. 15. Introkursus i akut abdominal ultralydskanning. Rigshospitalet.

1-dages kursus for læger uden erfaring med ultralydsskanning, også velegnet for læger i radiologisk introstilling. Der gennemgås skanning for fri intraabdominal væske, galdesten, hydronefrose og aortaaneurisme såvel teoretisk som ved praktiske øvelser. Der er 2 timers hands-on på raske personer og 2 timers hands-on på patienter med ovenstående lidelser. Afsluttes med tentamen. (6 CME point). Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. E-mail til tilmelding og forespørgsler: kursus@duds.dk

 

5.- 7. februar 2007. 40. Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev.

DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Efterspørgslen på kurset er større end nogensinde så der afholdes 2 kurser i 2007, det første i februar, det andet kommer til september. Den engelsksproget lærebog "Basics of Clinical Ultrasound", forfattet af flere af underviserne på kurset, forventes udleveret til kursisterne ved kurserne i 2006. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge i starten af en radiologisk undervisningsstilling. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Forventet kursuspris 3.500 kr. E-mail til tilmelding og forespørgsler: basiskursus@duds.dk  Se billeder fra tidligerebasiskurset på www.duds.dk (18 CME point)

 

2. marts 2007. DUDS's 2. Færdighedskursus i skanning af galdeveje

Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. E-mail til tilmelding og forespørgsler: kursus@duds.dk 

 

19. - 20. april 2007. DUDS Årsmøde og generalforsamling. København.

De første detaljer ventes først klar i løbet af efteråret, men glæd jer. Vi har kig på et spændende sted i København hvor vi også kan have rundvisning om aftenen, så det kan blive en fest ligesom i Zoo i 2006.

Maj 2007. Kursus i Doppler-ultralyd og kontraststoffer.

Næste kursus afholdes i uge 20, et sted i Sydeuropa. Kursusledelse: Torben Lorentzen og Christian Nolsøe. (18 CME point). E-mail til tilmelding og forespørgsler: doppler@duds.dk

 

DUDS afholdt sit første egentlige årsmøde i april 2006. Alle dem, der har været på DUDS Schæffergårdskurser gennem årene ville genkende årsmødet, det var i virkeligheden Schæffergårdskurset, der var "flyttet hjemmefra" og blevet til årsmødet.

Årsmødet foregik i Zoo i København. Aftenens specialrundvisning efter lukketid i Zoo omfattede bl.a. skanning af leguan eller skildpadde og afsluttedes med spisning i Zoos restaurant. Over 150 deltog i rundvisningen.

 


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

10th ANNIVERSARY SYMPOSIUM for the Musculoskeletal Ultrasound Course

 

Radiologisk afdeling, Rigshospitalet

14. - 15. oktober 2006

 

I 1997, blev det første danske kursus omhandlende udelukkende muskuloskeletal ultralyddiagnostik afholdt på ultralydafdelingen, Herlev sygehus. Interessen har efterfølgende været stor og kurset bliver i 2006 holdt for 10. år i træk. Kursusledelsen er meget glad for at kunne fejre fødselsdagen med dette symposium, som uddyber ultralyddiagnostikken indenfor to ofte besværlige anatomiske områder: hofte-lyske-femur regionen og nerverne i overekstremiten. International højt anerkendte muskuloskeletal ultralyd eksperter er inviteret til at fremlægge deres erfaring.

Sted - Form: Auditorium 2, Opgang 44, Rigshospitalet. 2 dages symposium (kl. 8.00 - 13.00).

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Rigshospitalet, Ole Schifter Rasmussen, Randers Centralsygehus, Per Hölmich, Amager Hospital

Kursusafgift: 750 kr., som inkluderer kaffe.

Sekretariat: Hanne S Grossjohann, Læge, PhD-stud, Radiologisk afd, Ultralydsektionen, Rigshospitalet, Caroline Ewertsen, Læge, PhD-stud, Radiologisk afd, Ultralydsektionen, Rigshospitalet, Linda Schuman, Sekretær, Radiologisk afd, Rigshospitalet

Tilmelding: Senest den 1. oktober 2006 per E-mail til Linda Schumann, muskel@duds.dk

 

Program: Saturday October 14th, 2006

 

Hip, Groin and Thigh : Trauma and Overuse

08.00 - 08.30 Registration

08.30 - 08.40 Welcome

The Hip and Trochanter Region

08.40 - 08.55 Clinical Introduction. Per Hölmich

08.55 - 09.10 Normal Anatomy: Live US Demonstration. Michel Court-Payen, Michael B Nielsen

09.10 - 09.30 Pathological Findings. Philip O´Connor

09.30 - 09.40 Discussion

09.40 - 09.55 Patient-demonstration

09.55 - 10.25 Coffe Break

The Groin (Tendons, Bursa, Pubis)

10.25 - 10.40 Clinical Introduction. Per Hölmich

10.40 - 10.55 Normal Anatomy: Live US Demonstration. Michel Court-Payen, Michael B Nielsen

10.55 - 11.15 Pathological Findings in the Groin. Philip O´Connor

11.15 - 11.35 Pathological Findings the Hernia. Philippe Peetrons

11.35 - 11.45 Discussion

11.45 - 12.00 Break

Muscles of the Thigh and Gluteal Region

12.00 - 12.15 Clinical Introduction. Per Hölmich

12.15 - 12.30 Normal Anatomy: Live US Demonstration. Ole S Rasmussen, Michel CourtPayen

12.30 - 12.50 Pathological Findings. Peetrons

12.50 - 13.00 Discussion

 

Program: Sunday October 15th, 2006

 

"Nerves of the Upper Limb"

The Brachial Plexus

08.30 - 08.40 Clinical and Electrophysiological Introduction

08.40 - 08.55 Normal Anatomy: Live US Demonstration. Carlo Martinoli, Gerd Bodner

08.55 - 09.20 Pathological Findings. CM - GB

09.20 - 09.30 Discussion

The Median Nerve

09.30 - 09.40 Clinical and Electrophysiological Introduction

09.40 - 09.55 Normal Anatomy : Live US Demonstration. Carlo Martinoli, Gerd Bodner

09.55 - 10.20 Pathological Findings. CM - GB

10.20 - 10.30 Discussion

10.30 - 11.00 Coffe Break

The Ulnar Nerve

11.00 - 11.10 Clinical and Electrophysiological Introduction

11.10 - 11.25 Normal Anatomy: Live US Demonstration. Carlo Martinoli, Gerd Bodner

11.25 - 11.50 Pathological Findings. CM - GB

11.50 - 12.00 Discussion

The Radial Nerve

12.00 - 12.10 Clinical and Electrophysiological Introduction

12.10 - 12.25 Normal Anatomy: Live US Demonstration. Carlo Martinoli, Gerd Bodner

12.25 - 12.50 Pathological Findings. CM - GB

12.50 - 13.00 Discussion

 Dansk Radiologisk Selskab byder velkommen til Årsmøde 2007

Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. 24. - 26. januar 2007

 

Årsmødet i januar 2006 blev en stor succes, så stor at vi måtte sige nej til deltagere pga pladsmangel, der var heller ikke hotelværelser nok og forholdene for udstillerne var ikke optimale. Af bl.a. disse årsager har DRS bestyrelse været på udkig efter alternativer.

Årsmødet afholdes derfor i januar 2007 i København på Radisson SAS Scandinavia Hotel, som er særdeles velegnet til formålet. Flere af de andre store speciale selskaber afholder allerede deres årsmøder her så hotellet er vant til disse arrangementer.

Der er mulighed overnatning på hotellet, dette er ikke inkluderet i kursusgebyret.

I lighed med sidste år vil der være talrige internationale foredragsholdere.

Det endelige program udsendes direkte til medlemmerne og bringes tillige i næste medlemsblad.

 

Foreløbigt program:

 

Onsdag den 24. januar 2007

 

13.00 - 13.40 Registrering og kaffe

13.40 - 13.45 Velkomst ved selskabets formand: Birthe Højlund Bech

13.45 - 15.15 Tværfagligt emne: Læringsmiljø -medical education. Chairman: Elisabeth Albrecht-Beste

15.15 - 15.45 Kaffe i udstillingslokalet

15.45 - 16.00 Den nutidige radiologiske kulturarv. Thomas Söderqvist

16.00 - 17.00 PET/CT, SPECT/CT. Chairman: Liselotte Højgaard.

17.00 - 17.30 Forfriskning i udstillingslokalet

17.30 - 19.00 Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

19.30 - Fællestransport til socialt arrangement med let forplejning

 

Torsdag den 25. januar 2007

 

07.00 - ? Vælg mellem: DRS 2. officielle motionsløb eller Aerobic session

08.00 - 08.45 Uddannelsessession for yngre radiologer: Hvordan ser jeg på thorax røntgen.

09.00 - 10.30 Neuroradiologi: Hjernetumorer, primære og sekundære. Chairman: Aase Wagner

10.30 - 11.00 Kaffe i udstillingslokalet

11.00 - 12.30 Onko-radiologi. Chairman: Birgitte Svolgaard

12.30 - 14.00 Frokost

14.00 - 15.30 Inflammatoriske tarmsygdomme. Chairman: Vibeke Løgager

15.30 - 16.00 Kaffe i udstillingslokalet

16.00 - 16.30 Frie foredrag, deadline for indsendelse af forslag er 15 november

16.30 - 18.00 64-slice CT - nye perspektiver. Chairman: Peter Recke

18.30 - 19.00 Velkomstdrink i udstillingslokalet

19.00 - Festmiddag. Efterfølgende levende musik og dans.

Under festmiddagen: legatuddeling, kåring af vinder af firmakonkurrence og FYR foredragskonkurrence.

 

Fredag den 26. januar 2007

 

08.00 - 08.45 Uddannelsessession for yngre radiologer: Hvordan ser jeg på oversigt o.o. abdomen.

09.00 - 10.30 Ultralydsskanning af abdomen.

10.30 - 11.00 Kaffe i udstillingslokalet

11.00 - 12.30 Interventionel radiologi. Chairman: John Grønvall

12.30 - 13.00 Gennemgang af cases fra FYRs film-reading session

13.00 Afslutning og gå-hjem-sandwich

 

Om hotellet. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København. Fem til ti minutters gang fra centrum, tæt på metro. Parkering mod betaling mulig ved hotellet.

Der vil være et stort udstillingsområde. Eventuelle interesserede udstillere kan kontakte DRS formand. Udstillingslokalet er stort, samtlige udstillere forventes at kunne være i samme lokale og der vil blive serveret kaffe og tilbehør her, jvf programmet.

Bemærk, DRS afholder ordinær generalforsamling den 24. januar kl 17.30. Alle medlemmer af DRS er naturligvis velkomne til selve generalforsamlingen uanset om de er tilmeldt årsmødet.

 

Subspecialeselskaber som ønsker at holde generalforsamling under DRS årsmøde bedes henvende sig til DRS formand snarest. DRS vil sørge for mødelokaler den 24 januar fra kl 9, men da der forventes at flere subspecialeselskaber vil benytte sig af mulighed anbefales at man hurtigst muligt henvender sig.

 

Igen i 2007 vil der blive arrangeret et morgen-motionsløb, denne gang langs Volden og rundt på Christianshavn. Lad os denne gang slå deltagerrekorden fra sidst (vi var 2).

Tag derfor løbesko (og evt pandelampe) med, så løber vi en tur torsdag morgen inden morgenmaden.

Alternativt kan der måske fristes med morgen-aerobic i udstillingssalen. Der kommer en professionel instruktør.

 

TILMELDING TIL SELVE ÅRSMØDET SKAL SKE VIA DRS HJEMMESIDE

Kursussekretæren Linda Schumann fremsender herefter faktura til betaling.

Kursusprisen (indtil 8. januar 2007):

medlemmer af DRS 3.000 kr

ikke-medlemmer 3.500 kr

omfatter alle de videnskabelige sessioner, forplejning samt sociale arrangementer om aftenen incl. festmiddag.

Det bliver muligt at tilkøbe billet for ledsager til festmiddagen for 800 kr.

Det er kun muligt at tilmelde sig hele årsmødet samlet.

Dog vil det være muligt at købe dagskort til onsdagens videnskabelige program (incl kaffe) for 500 kr. Dette er af hensyn til de af selskabets medlemmer, der kommer til flere af generalforsamlingerne og som også ønsker at se deltage i eftermiddagens videnskabelige program. Da vi betaler afgift per person til hotellet, må vi derfor opkræve et beløb for at dække udgiften.

Ved afmelding efter 8. januar 2007 refunderes det indbetalte beløb minus 500 kr.

Efter 8. januar 2007 er det kun muligt at melde sig on-site og prisen er da 500 kr højere.

 

Overnatning. DRS har aftalt en særtakst for deltagere i DRS Årsmøde på 1045 kr per nat i enkeltværelse, 1145 kr for dobbeltværelse inkl. international morgenbuffet. De for-bookede værelser er reserverede indtil 22. december 2006, herefter vil man kun kunne reservere værelser, såfremt der er ledig kapacitet. Bookning af værelse skal ske direkte til hotellet, tlf +45 3815 6500 og koden "0701RIGSHO" skal oplyses for at få den korrekte pris. Overnatningen afregnes med hotellet, ikke DRS,

Kursusledelsen kan kontaktes på e-mail: aarsmoede@drs.dk 

 


 

Opslag: Ny webmaster søges til Dansk Radiologisk Selskab - www.drs.dk

 

Som det kunne læses i sidste medlemsblad har Finn Mathiesen efter 11 år på posten ønsket at stoppe som webmaster i 2007. Finn har været webmaster fra starten, hvor han sørgede for at DRS kom på internettet i 1996 som et af de første specialebærende lægevidenskabelige selskaber i DK.

Der skal derfor findes en ny webmaster til selskabet. Bestyrelsen skal hermed opfordre eventuelle kandidater til at henvende sig til selskabets formand inden 1 november 2006.

Vær især opmærksom på:

• Den nye webmaster skal være i stand til at oprette, re-designe og løbende vedligeholde DRS side.

• Flere subspecialeselskaber har tillige sider under DRS hjemmeside, disse er også omfattet.

• Hjemmesiden fungerer som arkiv for DRS. Der er omkring 120 MB data fordelt på 2000 filer i 110 mapper, som der fortsat skal være adgang til. Indholdet skal være indekseret og søgbart.

• Webmasteren bestyrer DRS e-mail adresser og overvåger disse for spam-mængden.

• Nyt materiale vil blive tilsendt webmasteren i word format, skal herefter tilrettes til html. Skal herefter lægges på nettet indenfor kortere tid.

• Der er løbende arbejde med at vedligeholde og udvikle siderne. Bl.a. kursuslisten og opslagstavlen kan kræve opsøgende arbejde.

• Den nuværende hjemmeside er lavet i Microsoft FrontPage, men det er op til den kommende webmaster at bestemme hvilket program, der skal anvendes. Selskabet betaler udgifter til software.

• Der er en større (ulønnet) arbejdsopgave forbundet med at være webmaster, men det er en meget spændende udfordring, som giver mulighed for at præge Dansk Radiologisk Selskabs ansigt udadtil.

Til beskrivelse af opgaven anbefales det også at læse Finns indlæg i sidste medlemsblad.

 


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs Efterårsmøde

 

Scandinavian Congress Center, Århus

Fredag 27.10.06 kl. 12.00-17.00

 

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.20 Ultralydhåndbogen. Jens Jørgen Jensen

13.20-13.50 Erfaringer med ultralydkontrast ved traumer. Camilla Klausen, Steen Karstrup

13.50-14.10 Onkologisk ultralydscanning. Henrik Torp Madsen

14.10-14.30 Ultralydmammografi og elastografi. Søren Redsted, Hanne Harders

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.20 Ultralydartefakter.

15.20-15.40 Ultralydscanning af muskler og sener. Lars Bolvig

15.40-16.00 Ultralydscanning af nerver. Michel Bach Hellfritzsch

16.00-16.20 Labrum acetabuli-læsioner vurderet med MR-artrografi og ultralyd. Anders Troelsen, Lars Bolvig

16.20-16.40 Reumatologi og ultralydscanning. Ulrich Fredberg

16.40-17.00 Diskussion og afslutning.

Mødet er gratis.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig: sek02go@as.aaa.dk eller tlf. 89492505 senest den 13.10.06.

 


 

ECR 2007

 

Deadline for abstracts 18. september 2006

Lidt detaljer fra ECRs hjemmeside: www.ecr.org

16,000 participants

92 countries

270 scientific and educational sessions

1,600 accepted proffered papers + exhibits, rejection rate: 62 %

Fully electronic scientific exhibition

Industrial Exhibition: 25,000m², more than 200 companies

 

 


 

Impact factor 2005

 

Impact factor (IF) er et mål for hvor hyppigt en artikel i et givet tidsskrift citeres i de kommende 2 år. IF kan give et billede af den gennemsnitlige indflydelse, som en artikel har haft ved at være publiceret i tidsskriftet. Oftest ønsker man at publicere sin forskning med højest mulig IF.

Sagen omkring IF er dog mere kompliceret end som så, det kan være et emne vi kan tage op i et kommende medlemsblad.

 

  2004 2005  
Acta Radiologica 1,187 1,013 Acta Radiologica er som bekendt inkluderet i DRS medlemsskab
British Journal of Radiology 1,232 1,394 Sendes til medlemmer af det engelske selskab
Ultraschall in der Medizin 1,480 1,708 Ultraschall er inkluderet i DUDS medlemsskab
European Radiology 2,364 2,437 European Radiology sendes til medlemmer af ECR
AJR 2,384 2,437 Publiceres af American Roentgen Ray Society
Radiology 5,076 5.337 Radiologic Society of North Americas blad
The Lancet 21,713 23,407 Den berømte

 


 

Siden sidste medlemsblad

 

Det 6. Nordiske mammografiscreenings symposium blev et stort tilløbsstykke. Der var over 600 deltagere i de 3 dage symposiet varede i maj 2006. Arkitektsskolen på Holmen var et spændende og charmerende sted at holde kongres.

Abstracts fra symposiet er nu lagt på hjemmesiden www.mammografi-symposium.dk  og vil være tilgængelige her ihvertfald resten af 2006.

 

Den 9. internationale kongres i interventionel ultralydsskanning, også kaldet punkturkongressen, blev afholdt i Herlev i juni 2006 med overlæge Bjørn Skjoldbye som kongrespræsident. Det var en spændende kongres over 3 dage med over 200 deltagere. Et af varemærkerne for kongressen er videotransmiterede live-demonstrationer. Ved foredragen blev mulighederne og resultaterne for enhver tænkelig nåleanvende fremlagt. "Amazing what you can do with a needle"

 

 


Skejby R.A.M. Skejby

4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. efterår 2006

Tema 2006: Nye tider og måder

Multislice - CT - En revolution

 

11/10 Multislice - CT

Onsdag Strålehygiejne og dosisaspekter. Scanteknik, timing og billeddannelse

Lille aud. Flemming Dalsgaard, afd. radiograf. Claus V. Jensen, overlæge, Radiologisk Klinik. RH

 

25/10 Whole-body CT

Onsdag Den akutte ikke traumatiserede patient. Udredning af børn.

Lille aud. Claus V. Jensen, overlæge. Karen Damgaard, overlæge Radiologisk Klinik RH

 

8/11 Thorax diagnostik

Onsdag Hjerte CT. Thoraxdiagnostik, incl. kombineret CT/gennemlysningsvejledt biopsi

Lille aud. Peter von der Recke, overlæge. Elisabeth Lassen, overlæge. Radiologisk klinik RH

 

22/11 Cerebral CT

Onsdag Udredning- og coiling

Lille aud. Marie Cortsen, overlæge. Aase Wagner, overlæge, Neurorad. afsnit, Rad. klin. RH

 

Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 19.9.06 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70, 2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim Rosted, 29687904 Kirsten Juul-Hansen.

Sted: KAS Herlev- Lille Auditorium

Klokken 17.00-20.00 ONSDAGE. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points, alle 4 aftener giver 8 points.

Arrangører: Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus Sygehus, Neuroradiologisk afd. Kirsten Juul-Hansen, salgschef, radiograf, Initios Medical AB. Gert Fredericia, salgschef, radiograf, Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding til Radiologiske AftenMøder efterår 2006. Der udsendes girokort, deltagerliste og program.

 

  

Navn:____________________________________________Tlf:________________________

Adresse:_______________________________Postn+by______________________________

Stilling:_______________________________ Arbejdssted:____________________________

 


Finn Mathiesen, Webmaster DRS