opdateret 16.maj 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 14. januar 1998:


REFERAT AF ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

den 14. januar 1998 kl 18.00 i København

Til stede : Anne Grthe Jurik, Jens Blicher, Finn Mathiesen, Charlotte Strandberg, Vibeke Andrée Larsen

Dagsorden:

Valg af referent

Opfølgning af referat af møde 5.11.97

Videnskabeligt møde og generalforsamling 15.4.98

Røntgenklassifikation

Uddannelsesudvalg/vurderingsudvalg

Inspektorer

Formandens meddelelser

Næstformandens meddelelser

Sekretærens meddelelser

Kasserens meddelelser

Evt.

Dato for næste bestyrelsesmøde

 

Valg af referent

JB og VAL valgt

 

2. Opfølgning af referat af møde 5.11.97

ad pkt 5. Afventer forslag til ny målbeskrivelse fra Svend Dorph og Hans Pedersen.

ad pkt 6. I alt 4 har meldt sig (Inge Møller, Margit Mantoni, Hans Pedersen, Agnete Hedemann) Vi skal have 3 hold á 2 læger, hvorfor der annonceres i medlemsbladet efter yderligere 2 radiologer.

ad pkt 7. Alle delkursusledere tilskrevet om målbeskrivelser. MR selskab og Ultrallyd selskab kontaktes.

ad pkt 8 ad "Ondt i ryggen" Den nedsatte arbejdsgruppe vil fremover kun beskæftige sig med behandling, hvorfor DRS ikke vil blive inddraget fremover.

 

3. Videnskabeligt møde og generalforsamling 17.4.1998

Emne: Strålehygiejne; gennemgang af Direktiv 97/43 Euratom ved ing. Hjardemaal, evt. AGJ. Evt incl. status over undersøgelse af strålebelastning af den danske befolkning. I øvrigt forberedtes generalforsamlingen.

 

4. Røntgenklassifikation.

Udvalget anmodes om redegørelse til generalforsamlingen.

 

5. Uddannelsesudvalg/vurderingsudvalg

Vurderingsudvalget overtager ikke alle opgaver fra uddannelsesudvalget. Udvalg med delkursusledere og tilforordnede m.m. kunne etableres i forbindelse med vedtægtsændringer. Bliver et punkt på generalforsamlingen. Oplæg ved AGJ.

 

6. Formandens meddelelser:

Timefordelingen til de nye A kurser er nu blevet godkendt i Sundhedsstyrelsen, i alt 224 timers kurser. Fordelingen vil blive trykt i det nye medlemsblad.

Ang. kursus i basal ultralyddiagnostik. Der foreligger nu 2 kursustilbud; det ene i DUDS regi, det andet ligger på ultralydafdelingen KAS Herlev. Kursisterne er allerede i oktober blevet tilmeldt Herlevkurset, som i øvrigt er på 30 timer, som det skal være i følge Sundhedsstyrelsen. Det andet kursus var ikke færdigplanlagt på det tidspunkt, da kursisterne skulle tilmeldes, og vi mener ikke at det er rimeligt at flytte de allerede tilmeldte nu.I øvrigt er det i udkastet kun på 20 timer. Men for fremtiden skal de kurser, der tilbydes kursisterne ligge i selskabernes regi.

Der vil være stiftende generalforsamling i Foreningen for Interventionsradiologi i marts måned.

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik har anbefalet, at der i afdelinger med avanceret radiologi skal være en fysiker ansat.

 

8. Næstformandens meddelelser:

Ingen meddeleleser.

 

9. Sekretærens meddeleleser:

Der er kommet henvendelse om, at kongreslisterne i medlemsbladet skal ajourføres bedre. Sekretæren opfordrer til, at man sender relevant materiale til hende. CS vil ikke selv foretage opsøgende arbejde.

Steen Lindequist var medlem af E-kursusudvalget. Han er imidlertid rejst til Norge, men man enes om, at der ikke skal indkaldes suppleant nu, men afvente nyvalg i 1999.

Næste E-kursus bliver et IT-kursus til september. Kursusleder Jens Dørup.

Derefter vil der blive arrangeret et 2 dages onkologikursus, formentlig i forbindelse med generalforsamlingen 1999.

Der vil blive søgt tilskud fra lægeforeningen snarest.

Generalforsamlingen i 1999 vil blive d. 23. april.

Vedr. CME-klassifikationen: E-kursus-udvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der vil blive afholdt et internatkursus til foråret. CME-gruppen vil afholde møde i Wien i marts 1999. Niels Skovgaard vil gerne deltage, men Selskabet kan ikke, jfr. tidligere beslutning, påtage sig at betale.

 

10 Kasserens meddelelser:

Forårsmødet gav 6.000 kr i overskud. Der er endnu ikke kommet regnskab fra novembermødet.

Margit Mantoni repræsenterer Selskabet til ISR i New Delhi i september 1998.

Røntgensamlingens Venner har bedt om at få gamle arkivalier til Medicinsk Historisk Museum. FM vil skrive til gamle bestyrelsesmedlemmer og bede om, at de afleverer evt. notater til J. Præstholm.

Alle bestyrelsesmedlemmer har fået oprettet E-mail adresser; foreløbigt er kun formand, sekretær og kasserer i anvnedelse.

 

11 Evt.

Intet.

 

12 Dato for næste bestyrelsesmøde

Den 17.4.1998 klokken 13.00

 

Jens Blicher og Vibeke Andrée Larsen

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 27. august 1997

Bestyrelsesmøde 5. november 1998


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS