opdateret 21. februar 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1 Februar 1998:


Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Kontingentet og ACTA

Kontingentet til Dansk Radiologisk Selskab bliver hvert år fastsat af generalforsamlingen i april, og gældende for det indeværende år opkræves beløbet så via lægeforeningens regnskabsafdeling i maj-juni samme år. Hvis man indmelder sig efter d. 1. juli er man kontingentfri året ud dvs. første indbetaling bliver i forsommeren året efter.

Kontingentet består af (1997 takster) et kontingent til selskabet på 150 kr., samt et kollektivt abonnement på ACTA RADIOLOGICA på 400 kr., hvoraf de 100 kr. er porto til ACTA.

Æresmedlemmer, pensionister, passive udenlandske og korresponderende medlemmer er kontingentfri, men modtager så heller ikke ACTA.

Samboende medlemmer af selskabet har ret til at nøjes med EET eksemplar af ACTA, det kræver dog, at man tilmelder sig som samboende hos sekretæren - med 650 medlemmer kan vi ikke selv holde øje med samfaldende bopæle i adresselisterne !! Det IKKE ACTA modtagende medlem slipper så med at betale et halvt kontingent dvs. 275 kr. (Lægeforeningen vil kun regne i hele og halve kontingenter).

Erfaringsmæssigt opstår problemer med denne ordning, når den ACTA modtagende part går på pension og husstanden derfor ikke længere får bladet tilsendt, samt ved dødsfald og skilsmisser - vi ER velorienteret via jungletrommerne, men nogen dyneløfterordning har vi ikke. Vi må derfor opfordre de medlemmer, der gør eller vil gøre brug af tilbudet om fælles ACTA abonnement, til at skrive til sekretæren både ved sammen- og fraflytninger.

Finn Mathiesen, kasserer DRS

Flere inspektorer søges

Sundhedsstyrelsen har beregnet, at vi skal bruge 6,7 inspektorer i vores fag, vi har foreløbig fået tilsagn fra 4: Hans Pedersen, Roskilde; Inge Møller, Bispe-bjerg; Margit Mantoni, Gentofte og Agnete Hedemann, Ålborg. Vi vil gerne op på 3 hold af 2 personer, så der mangler stadig 2 interesserede til korpset. Henvendelse til formanden, Anne Grethe Jurik: tlf.: 89 49 23 92

Bestyrelsen

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Overlæge Jørgen Vallø, Blåmose 39, Høruphav, DK-6470 Sydals.

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

Produktspecialist Peter Flensborg, Schering A/S,Postbox 69, DK-2620 Albertslund.

 

Scandinavian Japanese Radiological Society

udbyder hermed sammenlagt i de nordiske lande

10 stk. rejselegater på hver 200.000 Yen til deltagelse med foredrag i

"Progress in Radiology 1998" i Kobe, Japan, 5.-7. November 1998

fællesmøde for

3rd Symposium of Scandinavian Japanese Radiological Society

6th Nordic Japan PACS Symposium

9th Symposium of Kinemato-Dynamic Digital Imaging in Medicine

Rejselegaterne kan søges af medlemmer af de nordiske radiologiske selskaber og af aktive forskere indenfor PACS og Teleradiologi.

Ansøgning med abstract på engelsk stiles til:

Scandinavian Japanese Radiological Society,Scandinavian Board 
c/o Overlæge Finn Mathiesen, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus, DK-7100 Vejle, Danmark

Ansøgningsfrist: 15. Maj 1998, legaterne fordeles ved SJRS bestyrelsesmøde i forbindelse med Nordisk Kongres i København d. 3. Juni 1998, hvorefter ansøgerne vil få direkte besked.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Finn Mathiesen tlf.: 75727244*3585

 

Dansk Radiologisk Selskabs ordinære generalforsamling

fredag den 17. april 1998 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorie 2.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7 Etablering af et "specialistuddannelsesudvalg"

8. Forslag til vedtægtsændringer

9. Valg til udvalg og repræsentationer

10. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

11. Eventuelt

 

ad punkt 7: Etablering af et "specialistuddannelsesudvalg"

Da det tidligere uddannelsesudvalg er ændret til et vurderingsudvalg med henblik på faglig bedømmelse af ansøgere til undervisningsstilling foreslår bestyrelsen, at der etableres et specialistuddannelsesudvalg, som tager sig af tilrettelæggelse af den faglige teoretiske og praktiske uddannelse. Bestyrelsen foreslår, at dette udvalg består af hovedkursuslederen, delkursuslederne og de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn.

ad punkt 8: Forslag til vedtægtsændringer

§ 3 Medlemmer

3.2 Som ordinært lægeligt medlem kan optages enhver læge, der ved sin uddannelse, sit forskningsarbejde eller på anden måde har vist interesse for den radiologiske videnskab.

Ændres til:

Som ordinært lægeligt medlem kan optages enhver læge, der ved sin uddannelse, sit forskningsarbejde eller på anden måde har vist interesse for den radiologiske videnskab i Danmark.

 

§ 4 Generalforsamlingen

4.3: forslag fra medlemmerne til den endelige dagsordens punkt 6, 10 og 11 skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen

Ændres til:

forslag fra medlemmerne til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§ 7: bestyrelsen

7.3 Både det storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt Selskabets overenskomstansatte yngre læger.

Ændres til:

Både det storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt Selskabets overenskomstansatte yngre læger, som ikke er i slutstilling.

§ 8: Kontingent og økonomi

8.4 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ændres til:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen benytte sig af et anerkendt revisionsfirma.

 

§ 9: uddannelsesudvalget udgår og

ændres til vurderingsudvalg og "specialistuddannelsesudvalg"

9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor speciallet.Vurderingsudvalgets opgave er ud fra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsen fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der er kvalificeret til ansættelse i undervisningsstilling.

Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske og praktiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for begge udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser.

9.2 Vurderingsudvalget består af 8 personer:

1 repræsentant udpeget af selskabet - Hovedkursusleder.

Universitetsafdelinger:

1 repræsentant fra region Nord

1 repræsentant fra Region Syd

1 repræsentant fra Region Øst

Ikke-kursusafdelinger:

1 repræsentant fra Region Nord

1 repræsentant fra Region Syd

1 repræsentant fra Region Øst

1 repræsentant udpeget af Yngre læger i Selskabet efter indstilling af FYR

Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

Specialistuddannelsesudvalget består af:

formand = hovedkursusleder

Alle delkursusledere

De to tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

9.3 Repræsentanten udpeget af Selskabet, formanden og den yngre læge vælges for 3 år . I tilfælde af vacance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling. Genvalg kan ske én gang

 

§ 11: Selskabets repræsentationer:

11.1 Dansk Medicinsk Selskab (DMS), 3 repræsentanter og en suppleant

. Ændres til:

Dansk Medicinsk Selskab (DMS), 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lægelige medlemmer,og en suppleant.

 

§ 13: Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen

13.1 Kontaktpersoner udpeges for fire år af gangen af Sundhedsstyrelsen ( Lov om udøvelse af lægegerning § 14) efter indstilling fra Selskabet.

Ændres til:

Kontaktpersoner udpeges for fire år af gangen af Sundhedsstyrelsen (overlægevurderings- udvalget) efter indstilling fra Selskabet.

13.2 Kun ordinære lægelige medlemmer af Selskabet, der er speciallæger i radiologi og er ansat som overlæger kan indstilles som kontaktpersoner.

Ændres til:

Kun ordinære lægelige medlemmer af Selskabet, der er speciallæger i radiologi og er ansat som overlæger kan indstilles som kontaktpersoner til overlægevurderingsudvalget. Kontaktpersoner til øvrige udvalg i Sundhedsstyrelsen skal være speciallæger i Diagnostisk Radiologi.

13.3 Der vælges to kontaktpersoner og en suppleant for fire år på ordinær generalforsamling i ulige år, genvalg kan ske én gang.

Ændres til:

Der vælges to kontaktpersoner og en suppleant til overlægevurderingsudvalget for fire år på ordinær generalforsamling, genvalg kan ske én gang.

Kontaktpersoner til øvrige udvalg i Sundhedsstyrelsen vælges ligeledes for 4 år på ordinær generalforsamling, genvalg kan ske én gang.

Valgperioden skal tilpasses Sundhedsstyrelsen valgperiode.

 

ad punkt 9: Valg til udvalg og repræsentationer

Vurderingsudvalget Valgperiode: 1998-2001

Repræsentant udpeget af DRS genopstiller: Poul Erik Andersen

Repræsentanter region Øst

genopstiller: Agnete Karle

genopstiller: Niels Juul

Repræsentanter region Syd

genopstiller: Peter Andersen

genopstiller: Henrik Videbæk

Repræsentanter region Nord:

genopstiller: Agnethe Hedemann

genopstiller: Ole Schifter Rasmussen

Repræsentant for Yngre Læger:

genopstiller: Peter Gideon

 

Yderligere valg til Dansk Medicinsk Selskab

Nuværende medlemmer: indtil 1999

Margit Mantoni

Carsten Sloth

Henrik Nørgaard

Eva Brems-Dalgaard (S)

Bestyrelsen foreslår:

Anne Grethe Jurik

Finn Mathiesen

Vibeke André Larsen

 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Dansk Forening for Interventions Radiologi:

Siden sidst: Ved mødet d. 13. December 1996 i Skejby vedtog den fremmødte gruppe af interventionsinteresserede radiologer at arbejde videre med dannelsen af en forening. Der blev nedsat en mindre gruppe som ved en række senere møder har udfærdiget forslag til vedtægter for denne forening. Det var planen at idegrundlaget for foreningen skulle diskuteres ved e-kurserne i interventionsradiologi der var planlagt til at holdes i henholdsvis Odense og Gentofte, men ingen af disse kurser blev gennemført. Der er derefter, af flere grunde, ikke sket yderlige omkring dannelsen af denne forening.

Behovet for en forening som har til formål at fremme organisation og uddannelse af interventionsradiologer er ikke blevet mindre i den forløbene periode og der har desuden været flere opfordringer til at genoptage arbejdet.

Vi forsøger derfor igen med indkaldelse af alle radiologer der lige som vi mener at organisation er vigtigt hvis man vil bevare og udvikle interventionsradiologien i Danmark.

Mødet bliver afholdt på Århus Universitetshospital, Kommunehospitalet, den 6. Marts 1998, kl. 13.00.

Stiftende generalforsamling vil blive forudgået af videnskabeligt møde med foredrag omhandlende aktuelle interventionsradiologiske procedurer som udføres i Danmark i dag, bl.a.-

embolisering af pulmonale AV-fistler.

aortastents

resultater efter trombolyse af perifere kar

ultralydkontrol af vaskulære stents

gastrointestinal blødning - diagnostik og behandling.

TIPS - transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt.

Tilmelding til sekr. Pia Kurup, Århus Universitetshospital, Kommunehospitalet, Radiologisk afd. R. Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Tlf. 89 49 23 96.

Århus d. 18. December 1997.

Overlæge Marianne Egeblad, Skejby Sygehus

Overlæge Dennis Tønner Nielsen, Århus Kommunehospital, dtn@post4.tele.dk


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS