opdateret 13. november 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 28. september 1998:


REFERAT AF ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

I DANSK RADIOLOGISK SELSKAB

den 28. september 1998 kl. 17.00 i Svendborg

Tilstede: Anne Grethe Jurik, Jens Blicher, Finn Mathiesen, Charlotte Strandberg, Vibeke Andrée Larsen

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Opfølgning af referat af mødet 3.6.98

3. Efterårsmødet d. 22. - 23. oktober

4. Legatuddeling

5. Fremtidige møder

6. E-kurser

7. Vedtægter

8. Sammensætning af bestyrelsen fra april 1999

9. Formandens meddelelser

10. Næstformandens meddelelser

11. Sekretærens meddeleser

12. Kassererens meddelelser

13. Eventuelt

14. Dato for næste bestyrelsesmøde

 

1. VAL valgt

2. Ang. databaser: Der er igangværende aktiviteter, men endnu ingen færdige. Bl.a. står Marianne Egeblad for en kar-database og Erik Lundorf for database om MR-knæ og MR-col.cerv.

3. Foreløbig er der kun 10 tilmeldte, men fristen er endnu ikke udløbet og erfaringsmæssigt kommer der mange i sidste øjeblik. Mødedatoen er imidlertid uheldig, da der er flere andre aktiviteter de samme datoer bl.a. Doppler-kursus, RAM-møde og A-kursus. Dette vil vi sørge for ikke gentager sig igen.

4. VAL har kontaktet firmaerne og kun tre firmaer ønsker i år at sponsorere et legat. Mulige kandidater til dette års legater blev drøftet og det blev besluttet at legaterne skulle uddeles således:

Astra´s legat på 6000 kr.: Overlæge Margit Mantoni, Gentofte Amtssygehus

7. Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen gennemgås. De vil blive sat i medlemsbladet og på internettet.

8. FM afgår ved næste generalforsamling, men vil gerne forblive som Web-master for selskabet. Bestyrelsen vil indstille FM som kommende revisor. FYR kommer snarligt med et forslag til en kandidat.

9. Formandens meddelelser

Brancheforeningen Kirum PF-medical´s legat på 6000 kr: Afdelingslæge Henrik Nørgaard, Hvidovre Hospital.

Nycomed´s legat på 6000 kr.: Overlæge Uffe Dyreborg, Odense Universitets Hospital.

Mosekilde´s legat på10000 kr.: Overlæge Michael Bachmann, Rigshospitalet.

Bent Madsen´s legat på 7000 kr: Afdelingslæge Torben Lorenzen, Rigshospitalet.

5. Fremtidige mødedatoer for 1999:

Januarmødet 21.- 22. januar. Programmet offentliggøres i medlemsbladet.

Generalforsamling 23. april. Der skal afholdes et videnskabeligt møde i forbindelse hermed, men ikke E-kursus. Følgende emner blev diskuteret. Kvalitetskontrol, subspecialisering og referenceprogrammer.

Forårsmøde: Kristi Himmelfart 13. - 14. maj. Slagelse har tidligere været positive overfor dette. FM kontakter.

Efterårsmøde: 4. - 5. november 1999 i København.

6. Der skal afholdes et fælles CME-klassifikationsmøde mellem de nordiske lande. Både i Norge og Sverige er der en betydelig bedre økonomi til efteruddannelse end i Danmark.

Efteruddannelsesudvalget forsøger at starte CME-klassifikationen op på frivillig basis fra d. 1.januar 1999, således at alle speciallæger skal registrere deres deltagelse i efteruddannelse.

Ang. honorering af undervisning på E-kurser skal det endnu engang pointeres, at alle honoreringer sker i overensstemmelse med lægeforeningens gældende takster. Her gælder i øjeblikket at én kursusleder kan honoreres, derudover er det timebetaling.Transport honoreres ligeledes. Der er ingen honorering af forberedelse og diæter.

ed har tilbudt at donere 80.000 kr. årligt som skal fordeles til diverse formål. Dette betyder så til gengæld at de ikke længere vil have ansøgninger til forskellige arrangementer i løbet af året. Kirumed vil komme med et udkast til, hvordan de har tænkt sig strukturen skal være.

Der har været møde i specialistuddannelsesudvalget 25.8.98. Her blev bl.a. diskuteret referenceprogrammer og man enedes om, at hver delkursusleder kommer med forslag til referenceprogrammer indenfor eget emneområde efter en skabelon der tidligere er udarbejdet af Thorkild Mygind og Stig Pors Nielsen. Thorkild Mygind er kontaktet for evt. at være koordinator for dette projekt.

Formanden har haft en diskussion med Sundhedsstyrelsen, Michael von Magnus omkring en klagesag på en overset fraktur, hvor der var anvendt digital radiologi. Det vil blive nødvendigt indenfor kortere tid at diskutere kvalitetskontrol af digital radiologi på et af selskabets møder.

FAS holder efterårskonference 13. november 1998. JB vil deltage.

Jens Karstoft er indgået i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe omkring lungekræft.

Vi har fra Lægeforeningen fået henvendelse om "Befolkningens eksponering for elektromagnetisk Stråling". Vi har ikke kendskab til sådanne problemer og har ikke meldt tilbage.

Jens Boesen eller substitut vil deltage i møde i UEMS.

10. Næstformandens meddelelser

Ingen meddelelser.

11. Sekretærens meddeleser

Der vil være uændrede annoncepriser i medlemsbladet i 1999.

Henveldelse fra overlæge Knud Erik Fredfelt ang. vagtsammenlægning indenfor et amt. Henvises til DRO, da det er et fagforeningsspørgsmål.

Foreløbig kun 2 frie foredrag til Efterårsmødet, men fristen er ikke udløbet.

Nyt takstregulativ fra lægeforeningen bl.a. om at taksten for kliniske demonstrationer udgår. Vi har svaret tilbage, at det er vi kede af, da vi bruger denne form meget i en del af vores undervisning og hvis det fremover skal være til undervisningstakst vil det fordyre kurserne. Det er fortsat mindre arbejdskrævende at lave en klinisk demonstration end en undervisningstime. Samtidig har vi pointeret, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der både gives forberedelses- og tilstedeværelseshonorar for kursuslederen, men kun ét honorar.

Henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om at vi i det daglige arbejde skal være opmærksomme på, om der indenfor et område er begrundet mistanke om et sundhedsfagligt problem af betydning. Skal så indberettes til Sundhedsstyrelsen.

Der er desuden kommet rekomendationer omkring udredning af lunge- og coloncancer. Sundhedsstyrelsen henviser bl.a. til at der ikke længere er indikation for colonrøntgen i udredningen af cancer. Coloncancer skal primært udredes med sigmoideo-/colo-skopi.

Henvendelse fra Irak´s radiologiske selskab, om at de gerne vil have indbydelser til vores møder og at de gerne vil modtage undervisning og have fremsendt materiale. Hvis der er nogen der er interesseret i denne kontakt med Irak, kan de henvende sig til Charlotte Strandberg.

Vi har modtaget en strategiplan for 1998-2000 fra Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering. Denne sendes i circulation.

12. Kassererens meddelelser

Vedrørende budgettet, så har foreningen i øjeblikket en positiv saldo på 541.000 kr.

Giro´s højrentekonto har ikke været åben for indbetalinger det sidste stykke tid. Foreningens formue flyttes derfor til Lægernes Pensionsbank, hvor vi kan få en højrentekonto, hvor der frit kan indsættes, men til gengæld kun hæves mod et mindre gebyr.

Henvendelse fra Christian Smith vedrørende en registrering af radiologisk produktion og apparatur i Danmark. AGJ har svaret, at Sundhedsstyrelsen har disse data, men det har været problemet at få disse oversigter, men bestyrelsen ser positivt på, at der kan oprettes en arbejdsgruppe mhp denne registrering.

13. Eventuelt

Intet under dette punkt.

14. Dato for næste bestyrelsesmøde

15. december 1998 i Vejle. Sted og tidspunkt vil blive meddelt senere.

Vibeke Andrée Larsen

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS