opdateret 14. maj 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 April 1998:


 

  Medlemsblad nr. 1 Februar 1998  
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 

FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til skrivende stund primo marts 1998.

Selskabet har i dag 668 medlemmer, heraf 544 ordinære lægelige medlemmer, 13 æresmedlemmer, 10 passive udenlandske medlemmer, 13 ordinære ikke lægelige medlemmer og 88 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Flemming Nørgaard født 18.08.07 - død 15.07.97

Arne Nielsen født 08.03.30 - død 08.01.98

Mogens Honoré født 04.02.39 - død 16.01.98

Finn Rasmussen ,ikke læge (Birk og Kroghboe): --- - død 09.10.97

Niels Bentzen født 03.01.20 - død 27.06.97

Per Damgaard-Mørch, født 16.09.24 - død 16.02.98

Møder og kurser

Siden sidste generalforsamling er der afholdt følgende møder:

Forårsmøde 8.-9. maj 1998 i Hirtshals. Det var et velplanlagt og udbytterigt møde. Emnet den 9. maj, billedtransmission/kommunikation, resulterede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalinger vedr. dette (trykt i medlemsblad nr. 5, 1997)

Århusmøde 6-7. november 1997 med emnet "Aktuelle neuroradiologiske problemer med almen radiologisk relevans" den 6/11 og radiografuddannelsen den 7/11 med stor deltagelse af radiografer. Dette møde var også velplanlagt og udbytterigt. Debatten vedr. radiografuddannelsen resulterede i at der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal komme med konstruktive forslag, som kan imødekomme de kritikpunkter, der har været ifølge "Evalueringsrapporten vedr. radiograuddannelsen i Danmark, 1996" udarbejdet i regi af Evalueringscentret, tilknyttet Undervisningsministeriet. Jens Blicher deltager i denne gruppe som bestyrelsens repræsentant.

Der har været afholdt følgende efteruddannelseskurser:

E-kursus i "Akut traumatologi inkluderende den multitraumatiserede patient, Århus, 5. november 1997.

Januarmøde i Odense, 22.-23. januar 1998 med forskellige, meget interessante emner.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, to øst og to vest for storebælt. Referat af de 3 sidste møder er blevet trykt i medlemsbladet mhp. orientering og mulighed for kommentering/tilkendegivelse af ændringsforslag - sidstnævnte modtages gerne for at styrke en demokratisk ånd i Selskabet.

Bestyrelsen har det forløbne år ikke været repræsenteret ved møder i skandinavisk eller internationalt regi, idet der ikke har været afholdt sådanne.

Der vil blive afholdt 53. Nordisk Kongres for Medicinsk Radiologi 2-5. juni 1998 i København med hovedvægten lagt på uddannelse, således at kongressen forhåbentlig bliver interessant for såvel yngre som ældre radiologer (se venligt home page www.drs.dk/kursus/ssr98.htm). Der har i denne forbindelse været en del internordisk kontakt. For ikke at skabe for megen mødekonkurrence vil der pga. den nordiske kongres ikke blive afholdt forårsmøde i Selskabets regi i 1998.

Medlemsbladet

Har uændret lay-out bortset fra farven. Det har stadig et betydeligt omfang, idet bestyrelsen har skønnet, at det er vigtigt med et højt informationsniveau kanaliseret af denne vej, hvilket imidlertid er relativt kostbart. Da selskabets home page besøges flittigt, og de fleste formentlig bliver opkoblet til internet via DADL-net, bør det overvejes om en del informationer udelukkende kunne kanaliseres ad denne vej.

Der vil fortsat blive bragt faglige artikler i medlemsbladet. Den næste vil blive udarbejdet af overlæge Erik Lundorf, MR-centret Skejby Sygehus.

Efteruddannelse

Der er påbegyndt evaluering af den radiologiske efteruddannelse, økonomisk støttet af FAS og Amtsrådsforeningen, og der er mange gode initiativer på vej (se venligst beretning fra Efteruddannelsesudvalget).

Selskabets E-kurser giver generelt underskud, der bl.a. dækkes via annonceindtægter. Bestyrelsen har skønnet, at dette er fuldt acceptabelt, idet det er vigtigt, at der i Selskabets regi tilbydes økonomisk overkommelige E-kurser. Lægeforeningen giver tilskud til et årligt E-kursus hvilket hjælper lidt, men forudsætter at underviserne samt kursuslederen honoreres i overensstemmelse med deres takster. For ikke at have økonomisk forskelligartede kurser vil der fremover være økonomisk honorering ved alle E-kurser. Der vil blive afholdt mindst to E-kursusdage i Selskabets regi årligt.

Et tiltagende antal danske radiologer vælger efteruddannelse i internationalt regi, hvorfor efteruddannelsesudvalget vil udarbejde oversigt over muligheder indenfor de forskellige organ- og modalitetsrelaterede ekspertfunktioner. Det er imidlertid bekosteligt at deltage udenlands, hvorfor I bør være opmærksom på, at der i Danmark udenfor Selskabets regi afholdes en lang række glimrende kurser feks. i MR-, CT- og ultralydskanning, foruden at FYR tilbyder en række undervisningsmøder. Alt i alt gøres der et stort arbejde for den radiologiske uddannelse, og jeg vil gerne takke alle bidragsydende for deres indsats.

Speciallægeuddannelsen

Der er primo 1998 på anmodning fra Sundhedstyrelsen (5. kontor for uddannelser) lavet mindre ændringer vedr. den i 1997 indsendte målbeskrivelse for den radiologiske speciallægeuddannelse bla. inkludrende en vejledende checkliste. Målbeskrivelse vil snart fremkomme i trykt form. Det er desværre stadig sådan, at vi i Danmark ikke lever op til UEMS’ rekommendationer for radiologisk speciallægeuddannelse i Europa. Det er derfor foreslået, at uddannelsesn udvides med ½ år (se iøvrigt venligst beretning fra hhv. de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn og Uddannelsesudvalget).

Nedlæggelsen af det tidligere Uddannelsesudvalg til fordel for det nye Vurderingsudvalg betyder, at der kommer til at mangle et udvalg til koordinering af speciallægeuddannelsen. Bestyrelsen foreslår derfor, at der oprettes et Specialistuddannelsesudvalg mhp. dette, bestående af hovedkursuslederen, alle delkursusledere samt de to tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn, jævnfør forslag til vedtægtsændringer.

Inspektorordningen

Er trådt i kraft med det formål at inspicere og formidle vejledning vedr. den uddannelse, der foregår på de radiologiske afdelinger. Der er aktuelt 4 inspektorer, Hans Pedersen, Inge Møller, Margit Mantoni og Agnethe Hedemann. De har allerede foretaget de første besøg og synes ikke afskrækket over funktionen. Bestyrelsen vil gerne takke dem for deres indsats. Det er fra Sundhedsstyrelsen vurderet at en sufficient inspektion af videreuddannelsen i radiologi kræver minimum 6 inspektorer, hvorfor bestyrelsen håber, at yderligere 2 vil bidrage til denne funktion.

Sundhedsstyrelsen

Har foretaget er stor omstrukturering, der har afledt talrige møder og opgaver til Selskabet. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Dansk Medicinsk Selskab udarbejdet et fagligt dokumenteret grundlag til brug for syghusplanlægningen i Danmark, specielt for at sikre den faglige kvalitet og uddannelsen, via etablering af funktionsbærende enheder. Alle videnskabelige selskaber har lavet bidrag til dette dokument (se venligt vores bidrag i medlemsblad nr. 4 og 5, 1997).

Klassifikation af radiologiske procedurer. Der er udarbejdet udkast til kommende klassifikation vedr. radiologiske proceduerer i regi af Sundhedsstyrelsens 6. kontor (Kontoret for Medicinsk Informatik). Dette er for øjeblikket til høring på alle radiologiske afdelinger (se venligst beretning fra Røntgenregistreringsudvalget). Der er efterfølgende medsat en arbejdsgruppe i regi af 4. kontor (Kontoret for Medicinsk Statistik), der skal udarbejde retningslinier vedr. fællesindholdet (hvad der skal indrapporteres til Sundhedsstyrelsen) og tage stilling til, om der skal bevares et pointsystem. Selskabet har to medlemmer i denne arbejdsgruppe, afdelingslæge Henrik Nørgaard og Anne Grethe Jurik. Der har været afholdt 2 møder, men der er endnu ikke udarbejdet konkret forslag, hvorfor der vil blive afholdt yderligere møde.

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. akut medicin/enstrenget model, der bla. skal belyse fordele og ulemper ved etablering af et speciale i akut medicin. Jens Blicher repræsenterer selskabet i denne arbejdsgruppe, der endnu ikke har udfærdiget rapport.

Der er kommet nyt stråledirektiv - råddirektiv 97/43/EURATOM af 30. juni 1997. Dette kan ses via Selskabets home page (www.drs.dk) via "links" til "Folketing". Direktivet vil blive gennemgået af Ole Hjardemaal fra Statens Institut for Strålehygiejne ved det 142. Videnskabelige møde 17. april 1998. Som led i effektueringen af dette direktiv, der ophæves til lov 13. maj 2000, skal der bl.a. udarbejdes referenceprogrammer samt rekommendationer for kvalitetssikring indenfor radiologien. Arbejdet med dette er påbegyndt.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

Har oprustet aktiviteterne gevaldigt det sidste par år. DMS betragter sig som et overordnet selskab for alle videnskabelige selskaber og arbejder støt på at få en central plads i forhold til alle videnskabelige selskaber, således at der er fare for, at disse vil glide i baggrunden. Dette har bla. vist sig i forbindelse med vedtagelsen af de nye procedurer vedr. besættelse af undervisningsstillinger, udarbejdelsen af grundlaget for funktionsbærende enheder mm. DRS er berettiget til 1 repræsentant i DMS pr. påbegyndt 100 lægelige medlemmer, men har for øjeblikket kun tre valgte repræsentanter (Carsten Sloth, Margit Mantoni og Henrik Nørgaard samt suppleant Eva Brems-Dalgaard). Da bestyrelsen skønnede, at der kunne være fare for udviskning af vores speciale under DMS-paraplyen, har vi konstitueret 3 yderligere repræsentanter: Finn Mathiesen, Vibeke André Larsen og Anne Grethe Jurik indtil generalforsamlingen, hvor de vil være på valg.

Vi er af DMS blevet bedt om at bidrage til en håndbog vedr. specialevalg. Vibeke André Larsen tager sig af denne opgave.

FAS

FAS har haft afholdt møde med de videnskabelige selskaber juni 1997 for at redegøre for anvendelsen af de 3.5 mill kr., FAS har forhandlet hjem til lederuddannelsesprogrammer (OLAU) og kvalitetssikring af overlægers faglige efteruddannelse. Anne Grethe Jurik deltog fra DRS. Ca. halvdelen af beløbet skal anvendes til evaluering af efteruddannelsen for speciallæger med det mål, at de videnskabelige selskaber sammen med FAS på længere sigt finder ud af, hvad der er relevant som efteruddannelse indenfor de forskellige specialer. DRS har efter ansøgning været heldig at få tildelt midler fra denne pulje.

Som sædvanlig inviteres en repræsentant fra DRS-bestyrelsen til FAS’ efterårskonference, Finn Mathiesen deltog i 1997.

Jeg vil slutte denne min første formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. Det har været et spændende år med mange udfordringer og masser af arbejde, hvilket ikke synes at aftage i det kommende år.

Århus 6. marts 1998

Anne Grethe Jurik

 

Beretning fra udvalgene

 

Rapport fra Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi.

Der har siden sidste generalforsamling ikke været afholdt bestyrelsesmøde i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi, men på grund af afholdelsen af 53. Nordiske Kongres i København 2.-6. juni 1998 er der afholdt møde med henblik på dette. Det blev vedtaget at ændre kongressens form, således at vægten bliver lagt på undervisning. Hvert nordisk land skal planlægge undervisningen for en formiddag og har økonomiske midler på 25.000,- til invitation af evt. udenlandsk foredragsholder. Herudover blev det planlagt, at der afholdtes parallel session vedrørende hhv. avanceret ultralyd og pædiatrisk radiologi. Det er med beklagelse, at det kun er ultralydsektionen, der bliver gennemført. Den pædiatriske session bliver delvis inkorporeret i Danmarks muskuloskeletale session.

Der vil i forbindelse med den nordiske kongres bliver afholdt bestyrelsesmøde i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi 2. juni 1998.

Med venlig hilsen

Anne Grethe Jurik

 

Rapport om aktiviteter i Junior Radiologists Forum 1997.

Desværre var der ingen officielle repræsentanter fra Danmark til JRF`s møde i forbindelse med ECR i Wien marts 1997. Eneste kontakt fra JRF er udsendelse af Newsletter som jeg modtog 1. februar 1998. (Bladet dateret 1.12.1997.) Frister, nævnt i bladet, er derfor overskredet. For at råde bod på dette vil JRF oprette en hjemmeside på internettet, men den er endnu ikke færdig, så jeg har ingen adresse på den.

I øvrigt henvises til den her i bladet trykte udgave af Junior Radiologists Forum Newsletter, læg specielt mærke til rapporterne fra Exchange programmet. Endnu har ingen danske yngre radiologer haft mod på dette, men det virker mere organiseret nu - så måske var det noget for dig?

I såfald henvend dig til mig.

Venlig hilsen

Elisabeth Albrecht-Beste

Røntgenafdeling X 2023

Rigshospitalet

Tlf. 35 45 22 99

eab@dadlnet.dk

 

Rapport fra ISR, (International Society of Radiology).

Siden Dansk Radiologisk Selskabs sidste generalforsamling april 1997 har der ikke været afholdt ISR møder med de nationale delegater.

20th ICR kongres afholdes i New Delhi 19-23. september 1998.

ICR kongressen i september 2002 vil blive afholdt i Cape Town.

Af ISR's newsletter fra januar 1998 fremgår det, at der med virkning fra 1999 kommer en kontingentforhøjelse fra de nuværende $ 0.50 pr aktivt medlem til $ 0.75. Kontingentet har været stationært i 20 år.

Fra foråret 1998 udvider ISR deres World Wide Web til også at indeholde mødekalender, undervisningsmateriale, referencer mm fra de nationale selskaber. Det betyder at vi skulle være i stand til at få oplysninger om røntgenmøder verden over. Det medfører også at man kan foretage "cross link" og fx via nettet få oplysninger om ICRUM (International Commission on Radiation Units and Measurements) og formentlig mange andre nyttige faglige oplysninger blot ved at sidde ved computeren.

Margit Mantoni

 

BERETNING FRA EFTERUDDANNELSESUDVALGET 1997/1998

Efteruddannelsesudvalget har i denne periode primært bestået af bestyrelsens repræsentant Charlotte Strandberg (Hvidovre), Jens Karstoft (Odense), Niels Skovgaard (Glostrup), Hans Petersen (Roskilde), Steen Lindeqvist (Esbjerg) samt undertegnede. Inden udvalgsarbejdet for alvor kom i gang trådte Sten Lindequist ud af udvalget, betinget af tiltrædelse i en stilling som overlæge i Oslo.

Udvalget har på tidspunktet for generalforsamlingen haft 4 møder. Arbejdet har været koncentreret om krisen omkring opbakningen vedr. diverse efteruddannelsesinitativer, den fremtidige plan for efteruddannelsen, honoreringsproblematikken, kvaliteten i efteruddannelsen samt kravet om CME-Continuing Medical Education.

1. Krisen i efteruddannelsessammenhæng.

Vi har noteret os, at der har været et lavt deltagerantal til flere af efteruddannelsesaktiviteterne, og i foråret 1997 blev et kursus helt aflyst pga. kun 8 tilmeldinger. Udvalgets holdning og forklaring på dette fænomen har været, at der generelt er mange tilbud såvel nationalt som internationalt, og samtidig er de enkelte afdelinger tydeligvis presset på produktionen. Der stilles i tiltagende grad krav om kvalitet når man bruger tid på efteruddannelse og udjævningen af priserne på transport national/internationalt er alt sammen faktorer, som bevirker, at det for danske efteruddannelsesinitiativer er vanskeligt at hamle op med store internationale koncepter. På trods af at det er hårde odds at kæmpe imod, er vi enige om, at der skal være et dansk efteruddannelsestilbud. Ikke mindst fordi der fra Sundhedsstyrelsen , Amtsrådsforeningen, FAS og fra EU stilles tiltagende krav til kvalitetssikring af efteruddannelsen.

2. Plan for fremtiden.

Der er foreløbig kun planlagt 2 uddannelsesinitiativer, det ene er et informationsteknologisk kursus i Århus efteråret 98 samt et 2-dages onkologisk kursus i foråret 99. I forlængelse af arbejdet vedr. CME, vil der blive udformet en mere vidtrækkende plan for uddannelsen. Som led i CME-arbejdet og til fordel for alle vil vi styrke samarbejdet, de enkelte radiologiske subspecialer imellem.

3. Honorering.

Der har generelt været meget snak i krogene betinget af den tidligere anvendte model, hvor man anvendte forskellig honorering til kursusledere/foredragsholdere, året igennem. Resultatet heraf er blevet, at der nu anvendes en ensartet honorering, som baseres på tilskud fra DADL/DRS eller fra DRS. Det er i øvrigt afklaret, at der ikke er noget honoreringsteknisk problem i afholdelse af kurser i fællesskab med andre selskaber, og det er også tilladt at invitere andre grupper så som radiografer.

4. CME/kvalitet i efteruddannelsen.

Fra FAS er der stillet krav til samtlige specialer om oprettelse af kvalitetssikringsprogrammer for efteruddannelsen, og efteruddannelsesudvalget har herfor med Niels Skovgaard i spidsen besluttet følgende handlingsplan.

· nedsættelse af en CME-arbejdsgruppe.

· ansøgning om økonomisk støtte til arbejdet via FAS.

· 1-2 indledende møder.

· internat i marts til færdiggørelse af endeligt oplæg

· godkendelse af oplægget på generalforsamlingen foråret 98.

· Handlingsplanen er lykkedes, idet CME-gruppen er etableret, og består af Peter Andersen (MR-selskabet), Flemming Jensen (UL-Selskabet), Anne Marie Nehn (Neuroradiologisk Selskab), Karin Kastberg Petersen (Pædiatrisk radiologi), Marianne Egeblad (Interventionel radiologi), Niels Skovgaard (Efteruddannelsesudvalget DRF) samt en repræsentant fra vores organisation - Niels Boesen eller Jonna Friis. Udgangspunktet for gruppens arbejde er et oplæg fra onkologerne, hvor et analogt materiale allerede foreligger. Materialet baseres på et pointsystem, og det er efter henstilling fra FAS, at dette pointsystem nu er under udarbejdelse.

Med håb om, at et skriftligt materiale er klar ved deadline for apriludgaven af vores blad og ønske om en god generalforsamling overlader jeg det nærmere referat fra CME-arbejdsgruppen til Niels Skovgaard.

Inger Fog

Efteruddannelsesudvalget

PS: Jeg kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen den 17. april 1998, idet denne dato er min 40 års fødselsdag.

 

Dansk Radiologisk Selskabs registreringsudvalg, beretning april 1998

Udvalget har med Sundhedsstyrelsens 6.Kontor efterhånden fået udarbejdet et forslag til et nyt katalog til registrering af billeddiagnostiske procedurer, til afløsning af klassifikation af radiologiske procedurer fra 1994.

Udkastet er af Sundhedsstyrelsen den 5. februar udsendt til landets billeddiagnostiske afdelinger til høring og anmodning om eventuelle ændringsforslag og kommentarer inden den 1. april i ar.

Kataloget er udarbejdet efter principperne for hele sundhedsvæsnets klassifikationssystem, SKS, præget af nødvendigheden af edb-baseret kommunikation og registrering (HIS, RIS, elektronisk journal m.v.).

Der er endnu ikke bestemt regler for indberetning af ydelser til Sundhedsstyrelsen.

Til dette er oprettet et udvalg med Sundhedsstyrelsens 4. Kontor. Fra Selskabet deltager i dette udvalg Anne Grethe Jurik og Henrik Nørgaard.

Hvornår det nye katalog til registrering kan afløse det gamle vides endnu ikke. Når det nye katalog er godkendt, og regler for indberetning er fastlagt, skal et edb-firma have ca 6 måneder til at færdiggøre systemet.

Den 4. marts 1998, Poul Stage

 

Orientering fra repræsentationen i Dansk Medicinsk Selskab (DMS).

DMS har i årets løb deltaget i udvalgsarbejde om følgende emner:

Interkollegial lægefaglig rådgivning (audit).

Det er tanken at udvikle et redskab til højnelse af den lægefaglige kvalitet på afdelingerne, ikke at skabe en kontrolinstans. Audit team'et består af kolleger fra samme speciale, som afdelingen, der skal rådgives. Ordningen skal i starten afprøves i enkelte specialer. Foreløbig bearbejdes ideen om audit i en arbejdsgruppe sammensat af DADL og DMS.

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe ved. lægefaglig basis for sundhedsvæsenets struktur.

Der er tale om en arbejdsgruppe med rådgivende funktion over for sundhedsstyrelsen. Tre koordinationsgrupper indsamler data fra specialerne. DRS rapporterer til den tværfaglige gruppe, som har Steen Levin Nielsen som koordinator.

Referenceprogrammer

Der foregår drøftelser mellem Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering og DMS om oprettelse af et sekretariat til produktion og vedligeholdelse af referenceprogrammer (Clinical practice guidelines).

Vurderingsudvalg

De nye retningslinier for besættelse af undervisningsstillinger er forhandlet på plads mellem Amtsrådsforeningen, Sundhedsstyrelsen, DADL, DMS, Dansk Selskab for Intern Medicin og Dansk Kirurgisk Selskab. Oplægget fra Amtsrådsforeningen gav næsten ingen indflydelse til de videnskabelige selskaber vedrørende stillingsbesættelserne.

Specialepræsentationshåndbog

Håndbogen skal uddeles til alle nye kandidater og vil give en bred beskrivelse af specialernes arbejdsområde, uddannelses og ansættelsesmuligheder. DRS er bedt om et oplæg.

Støtte til foredragsholdere

Det er en af DMS særlige opgaver at yde økonomisk støtte til udenlandske foredragsholdere. Der ydes kr. 3000 til foredragsholdere i skandinavien, kr. 5000 til foredragsholdere i Europa og kr. 8000 til foredragsholdere i resten af verden. Betingelserne for at modtage tilskuddene er:

at ansøgningen om støtte fremkommer til DMS inden mødets afholdelse

at mødet er tilgængeligt for alle medlemmer af DMS, dvs. at mødet skal annonceres i Ugeskrift for Læger og med anførelse af at "DMS har ydet økonomisk støtte og alle medlemmer af selskabet er velkomne til mødet", samt

at hvert specialselskab almindeligvis kun kan få tilskud én gang årligt

Tilskuddene udbetales, når fotokopi af annonceringen i Ugeskriftet efter mødet fremsendes til DMS´ sekretariat.

Dansk Forening for Neuroradiologi er optaget som medlem i DMS

Henrik Nørgaard

 

Beretning om Selskabets virke i Sundhedsstyrelsen vedrørende §-14 sager

Sundhedsstyrelsen udsendte i august 1997 den længe ventede nye vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 107 af 4. juli 1997 med virkning fra 1. august 1997 afløser således den tidligere vejledning nr. 143 af 26. juli 1990. Vejledningen er udsendt til samtlige sygehusforvaltninger. I vejledningens bilag 3 foreligger de sammenfattende retningslinier for kvalifikationskrav til overlægestillinger.

For god ordens skyld bringes de her:

· §-14 godkendelse forudsætter mindst 48 måneders 1. reservelæge-/afdelingslægeansættelse efter undervisningsstilling. Højst 12 måneder kan være i vagtfri stilling.

· Ansættelse skal finde sted på mindst 2 forskellige afdelinger, hver af mindst ét års varighed.

· Ansættelser af mindre end 6 måneders varighed medregnes normalt ikke.

· Ansættelse som vikar for overlæge, konstitueret/fungerende overlæge kan højst tælle 6 måneder af de i alt 48 måneder.

· Mindst 12 måneder af de 48 måneder skal normalt være tilbragt i en stilling på et sygehus af samme specialiseringsgrad og samme opgaveniveau, som på det sygehus, hvor stillingen søges.

· Vurderingen af ansøgerens kvalifikationer bedømmes indtil tidspunktet for ansøgningsfristens udløb.

· Ansøgere, der har fået dispensation for undervisningsstilling i forbindelse med overgangsordnin-gen i 1990, kan medregne 1. reservelægetid efter 1. 5. 1990.

Supplerende kan oplyses:

· Det forudsættes, at ansøgeren har dansk anerkendelse som speciallæge i diagnostisk radiologi.

· Det påhviler ansøgeren at fremskaffe den fornødne dokumentation vedrørende eventuelle uden-landske ansættelsers indhold.

· Videnskabelig uddannelse kan ikke erstatte klinisk uddannelse.

Det faglige bedømmelsesudvalg bør ikke foretage en prioritering af ansøgerne.

· Det faglige bedømmelsesudvalgs gennemgang af den enkelte ansøger afsluttes med "kvalificeret" eller "ikke-kvalificeret" til stillingen.

· Med den samlede vurdering skal følge en kort præcisering af de principper hvorefter ansøgeren er bedømt i forhold til den aktuelle stilling.

Det vil være af stor værdi, hvis de faglige bedømmelsesudvalg kender Sundhedsstyrelsens vejledningnr.107 og i deres vurderinger holder sig til vejledningen. Sundhedsstyrelsen følger i sin bedømmelse af ansøgere nøje den nye vejledning. Styrelsen har ikke siden 1. august 1997 fraveget retningslinierne.

Siden Selskabets sidste generalforsamling i april 1997 og til skrivende stund har Selskabetskontaktpersoner behandlet 27 sager mod 16 sager det foregående år.

I 7 af 27 sager har kontaktpersonerne givet afslag. Sundhedsstyrelsen har givet yderligere 2 afslag.

Langt de fleste afslag gives fortsat på grund af manglende 1. reservelæge/afdelingslægetid.

Det større antal afslag i forhold til tidligere baserer sig på

· at de faglige besømmelsesudvalg ikke følger retningslinierne

· at Sundhedsstyrelsen er meget nøjeregnende med retningslinierne for faglig bedømmelse af ansøgere

· at sygehusejerne ikke følger vejledningen om faglig bedømmelse og agter at ansætte ikke-kvalificerede ansøgere til stillingerne.

Selskabets kontaktpersoner har ikke kendskab til hvilke ikke-kvalificerede ansøgere arbejdsgiverne ansætter.

Sundhedsstyrelsens retningslinier er blot vejledende.

Antallet af ansøgere til en stilling varierer fra seks til én.

2. marts 1998

Inge Møller

Anna Marie Nehen

 

Referat fra Selskabets kontaktperson i Lægemiddelstyrelsens (tidl. Sundhedsstyrelsens) kontaktgruppe vedr. radioaktive lægemidler.

Ligesom der d. 1. januar 1997 skete den administrative ændring at Sundhedsstyrelsens Lægemiddelafdeling blev omdannet til en ny selvstændig styrelse under Sundhedsministeriet kaldet Lægemiddelstyrelsen, er der nu pr. 1. januar 1998 oprettet et "nyt" isotopapotek". Dette har et selvstændigt funktionsområde i Lægemiddelstyrelsen. Apoteket har alene til opgave at varetage køb og salg af radioaktive lægemidler. Den del af det tidligere isotopapotek, der foretog fremstilling af ikke markedsførte radioaktive lægemidler, er nu beliggende i Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion. Det er tanken, at det nye isotopapotek skal være udgiftsneutralt, dvs. at der kommer nye og højere gebyrer på visse leverancer. Herudover skal der foretages en høring om Lægemiddelstyrelsens rolle som fremstiller af ikke markedsførte radioaktive lægemidler engang i 1998.

For tiden kan der købes (leveres) 86 forskellige radioaktive lægemidler, heraf er 22 alene til terapi, og de fleste af dem indeholder jod 131.

I årets løb er der i oktober i Odense afholdt ét møde i kontaktgruppen, hvori blev behandlet bl.a. den nuklearmedicinske ydelsesstatistik for 1996, en ny vejledning om placering af technetium 99m på danske sygehuse og som det også fremgår af min lidt mere fyldige rapport fra sidste år ved samme tid, var der ret beset ikke noget af egentlig radiologisk interesse. Fordi der i radiologisk regi i Danmark hverken anvendes radioaktive diagnostica eller terapeutica. Hvad der har at gøre med strålehygiejne i forbindelse med radiologisk virksomhed udmøntet på radiologiske patienter og radiologiske afdelingers personale, behandles ikke i dette forum, hvor hovedinteressen naturligt nok centrerer sig om leveringsmuligheder og pris for de stoffer, der anvendes i den nuklearmedicinske diagnostik og terapi.

Jeg foreslår derfor generalforsamlingen og bestyrelsen at vort selskab fremover undlader at lade sig repræsentere i kontaktgruppen.

Flemming Jensen

 

Angående referat fra DBCG

Carsten Conrad har meddelt, at der i det forgangne år ikke har været møder i udvalget angående DBCG.

 

Angående refrat fra EAR, Education Commision

Henrik Thomsen meddeler, at han ikke har modtaget materiale siden sidste generalforsamling,

og har derfor intet at berette.

 

Professional Organisation Committee

Jens Boesen har intet at berette.

 

Der indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling i Foreningen Røntgensamlingens Venner

Fredag d. 17. april 1998 kl.18.45, Rigshospitalet, auditorie 2

 

Dagsgsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger regnskabet

4. Fastsættelse af kontigent

5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt

ad.punkt 5 Genvalg af den siddende bestyrelse er mulig.

Bestyrelsen

 

ORIENTERING OM RØNTGENSAMLINGEN OG DENS STØTTEFORENING

NR.3, APRIL 1998

Ny status for Medicinsk-historisk Museum

Med Nytåret 1998 ændrede Medicinsk-historisk Museum status. Hidtil havde Museet været et selvstændigt institut under Det sundhedsvidenskabelige fakultet. Ved fakultetsbeslutning og efter høring af de berørte parter blev Medicinsk-historisk Museum da inkorporeret i Instituttet for Folkesundheds-videnskab. Det ledige professorat i medicinens historie blev ikke som forventet besat sidste år, men har atter været slået op. Når denne stilling er besat, vil Museet udgøre en nyoprettet Afdeling for medicinens historie. Indtil dette sker hører Museet under Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning med lektor, cand.mag., dr.med. Signild Vallgårda som leder.

Nyordningen giver løfte om tæt kontakt med moderne medicinsk-historisk forskning.

Spørgsmålet er blot, om Røntgensamling vil være i stand til at tiltrække unge medicinsk-

historiske forskere fra Instituttet. Det er derfor løfterigt, at en ph d studerende læge fra

Instituttet netop har valgt studiet af den tidlige anvendelse af radium i kræftbehandlingen

herhjemme som sit emne.

Der er ikke tvivl om, at Røntgensamlingen rummer materiale til ph d studier for både

billeddiagnostikere og for forskere fra såvel tekniske fag som humanistisk sundhedsforskning.

Med Instituttet i ryggen skulle det videnskabelige bagland være stærkt.

Hvorledes støtter Venneforeningen

Røntgensamlingens arbejde ?

I Foreningens love § 1 hedder det:

Foreningens formål er at fremme Københavns universitets medicinsk-historiske museums

røntgensamling, samt at yde støtte til samlingens drift, vedligeholdelse og videreførelse...

Vi tilstræber bl.a. at fremme Røntgensamlingens sag gennem det oplysningsarbejde, som ydes gennem disse tilbagevendende sider.

Et andet initiativ går ud på "med passende intervaller" at yde økonomisk støtte til afholdelse af ordinære radiologiske selskabsmøder (i DRS og FYR) i Museets auditorium kombineret med rundvisning i Røntgensamlingen. Bestyrelsen har besluttet efter ansøgning at refundere op til halvdelen af foreningernes udgifter til at få Museet åbnet ved disse lejligheder.

Lovens § 1 om støtte (fortsat)

Under "støtte til samlingens drift, vedligeholdelse, og videreførelse" er der denne vinter ydet1. Betaling af hjemtransport til Røntgensamlingen af to donationer omfattende "tungt udstyr", nemlig et multiformat-kamera fra RASK, Køge sygehus og Gösta Davidsens efterladte arkivskab med en righoldig samling af apparaturbrochurer fra RH 1965-70.

2. Endvidere er der bevilliget midler til aflønning af fysisk arbejdskraft til en planlagt

omorganisering af opstillingen af tungt apparatur på Røntgensamlingens fjernlager på Skt.

Josephs Hospital i København. Herved vil "vedligeholdelse og videreførelse" af denne samling lettes. Indsatsen er tidsfæstet til efteråret 1998.

Sidst men ikke mindst ønsker Venneforeningen at minde alle radiologer om vores

aktuelle

INDSAMLING AF GAMLE FOTOGRAFIER FRA VORE RØNTGENAFDELINGER.

Der er indkommet vægtigt materiale, men der må være meget mere gemt. Der er

RØDVIN at vinde. Fotografierne sendes til

 

Foreningen Røntgensamlingens Venner

Medicinsk-historisk Museum

Bredgade 62, 1260 København K Johannes Præstholm

 

 

Danske Radiologers Organisation

Der afholdes generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

Fredag den 17.04.1998 kl.19.00

Rigshospitalet- Auditorie 2

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Beretning fra nedsatte udvalg

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Evt.

Emner, der ønskes optaget til drøftelse under punkt 4, bedes meddelt formanden senest den 8/4-1998.

Jens Boesen

Formand DRO, Røntgenafdelingen, Frederiksberg Hospital.

 

Skriftlig formandsberetning

 

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en speciallægeorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge, der er medlem af DADL, og som har opnået ret til at betegne sig som speciallæge i diagnostisk radiologi. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i organisationen.

Øvrige interesserede optages ved henvendelse til DRO’s bestyrelse eller FAS’s sekretariat.

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske samt kollegiale interesser.

DRO har 219 medlemmer.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand Jens Boesen, Frederiskberg

Næstformand Jonna Friis, Næstved

Sekretær Elisabeth Buus Lund, Viborg

Kasserer Inge Witt, Ringsted

Praktiserende radiologer Jørn Palbøl, København

Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.

Næstformanden repræsenterer organisationen i internationale relationer (UEMS og Nordiske Radiologers Organisation).

Desuden i udvalg under DRS Professional Organisation Committee (POC).

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Følgende emner har været behandlet siden sidste generalforsamling.

I 97 har der i Ugeskrift for Læger været opslået 34 overlægestillinger.

En telefon enqueteundersøgelse foretaget af Uffe Dyreborg, Odense i september 97 viste 21 ubesatte overlægestillinger.

Der er tiltagende behov for radiologer, selvom uddannelsesantallet er udvidet, er det ikke nok til at dække behovet til de stigende arbejdsmængder samt de forventede afgangsprognoser.

I 1997 har der igen været en stor aktivitet vedrørende radiografuddannelsen, og fra organisationens side er det kraftigt poienteret, at uddannelsen skal foregå i en tæt kontakt med radiologerne, og at uddannelsen skal forlænges med mindst ½ år.

Nyheder og forslag til den længe ventede modernisering af røntgenoverenskomsten for praktiserende speciallæger, hvor hovedemnerne er en justering af overenskomsten, sikkerhed for en flerårig aftale, en mulighed for CT- og MR-scanninger samt et økonomisk grundlag for kvalitetssikring og efteruddannelse.

Sygesikringen er interesseret i centralisering og færre klinikker, og da rekrutteringen til praksissektoren er dårlig, synes det attraktivt med større samlede enheder både kollegialt og økonomisk. Forhandlingerne foregår fortsat.

I 97 fremkom Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende mammografiudstyr baseret på en gennemgang foretaget i 94, og hvor hver afdeling samt privat røntgenklinik i september 95 havde fået tilsendt Sundhedsstyrelsens konklusion vedrørende deres udstyr. Der var en utvetydig kritik af mammografikvaliteten på visse sygehuse samt på privatklinikkerne. En sondering på flere afdelinger og klinikker viste, at Sundhedsstyrelsens rapport var blevet taget alvorlig, og at de kritisable forhold var blevet bragt i orden, enten ved udskiftning af udstyret eller ved rettelse af de fejl der var påpeget Der var en del presseomtale, og i forløbet blev der diskuteret nogle kollegiale aspekter, som blev klaret i al mindelighed.

Vi har deltaget i arbejdet vedrørende aktiviteter for den fremtidige struktur af funktionsbærende enheder inden for sundhedsvæsenet, hvor koordinator for den tværfaglige gruppe er overlæge Steen Levin Nielsen, klinisk fysiologisk afdeling i Herlev.

Der har ikke været afholdt møder i Nordiske Radiologers Organisation, og vi har ligeledes ikke deltaget i internationale møder under UEMS, hvor det af referaterne fremgår, at hovedopgaverne fortsat er harmonisering af radiologuddannelsen samt efteruddannelsen.

 

Jens Boesen

 

DANSK RADIOLOGISK SELSKABs EFTERUDDANNELSSESUDVALGs CME RAPPORT

Udkast til rapport om evaluering af efteruddannelsen, marts 1998

CME = Continuing Medical Education = kontinuerlig lægelig efteruddannelse

INDLEDNING

Efteruddannelse har altid været naturlig for radiologer, men vilkårene har ikke altid været optimale. Interessen for efteruddannelse er øget i de senere år. Dette skyldes 3 forhold: dels udviklingen indenfor forebyggelse, diagnostik og behandling, dels interessen for kvalitetssikring af ydelserne, og endelig fordi der på internationalt plan er eller bliver etableret formaliserede CME-programmer.

DADL’s repræsentantskab vedtog en resolution i 1994 der fastslår:

at det er den enkelte læges ansvar at sikre sin efteruddannelse,

at det er standens ansvar at sikre at muligheden er til stede, herunder finansieringen,

at det er nødvendigt at kunne dokumentere efteruddannelsen som led i kvalitetssikringen af lægelige ydelser.

DADL og DMS ( Dansk Medicinsk Selskab)har siden 1992 arbejdet med generelle betragtninger over kontinuerlig lægelig efteruddannelse. Flere udvalg har set på delspørgsmål, og der er udgivet rapporter og debatoplæg (ref. 1,2).

UEMS ( Union Europeene des Medicins Specialistes ) og EAR ( European Association of Radiology) nedsatte på europæisk plan en arbejdsgruppe, der i 1996 og med seneste revision januar 1998 udgav en rapport med "CME-guidelines for at støtte introduktionen af CME for radiologer i lande, der er repræsenteret i UEMS og EAR".(ref. 3).

FAS har på baggrund af ovenstående opfordret Dansk Radiologisk Selskab til at foretage en evaluering af efteruddannelsen i det radiologiske speciale. Der er givet anbefalinger og stillet forventninger til denne indsats, men der er ikke fastlagt præcise retningslinjer for alle detaljer. Den praktiske udformning er i høj grad delegeret ud til de enkelte videnskabelige selskaber. Dette arbejde er lagt i hænderne på Efteruddannelses-udvalget, der har nedsat en CME- arbejdsgruppe.

DEFINITION af CME:

- al formaliseret uddannelse efter kandidat-eksamen som ikke er obligatorisk videreuddannelse.

MÅL:

Målet er at skabe et fleksibelt CME-program, der sikrer alle radiologer et kvantitativt minimum af efteruddannelse. Kvaliteten af denne skal kunne måle sig med det bedste.

Formålet er at sikre stadig opretholdelse og udvikling af viden, færdigheder og holdninger indenfor det radiologiske speciale og tilgrænsende fagområder.

Den enkelte læge vælger frit hvilke aktiviteter vedkommende ønsker at deltage i, ud fra egne behov, ønsker og mål.

METODE:

Systemet bygger på selvrapportering.

På et skema registrerer lægen alle sine efteruddannelsesaktiviteter. Der udfyldes for et kalenderår ad gangen. En kopi af skemaet indsendes inden 31/1 efterfølgende år. CME-udvalget gennemgår skemaet og sender det videre til FAS’ CME-sekretariat. Evt. korrektioner vil altid blive meldt tilbage. Efter 5 år foretages en samlet opgørelse for den enkelte læge. (se nedenfor). For specialet udarbejdes en rapport, der publiceres i Ugeskrift for Læger. Hvis et medlem ikke har haft mulighed for at gennemføre programmet, har selskabet forpligtelse til at henvende sig for at hjælpe.

Evalueringen baseres på et pointsystem der er analogt til andre allerede etablerede nationale systemer (ref. 3).

POINTSYSTEMET:

Grundlaget for evaluering af efteruddannelsen er et pointsystem der som grundprincip giver 1 point for hver times uddannelsesaktivitet. Der er 3 kategorier af relevante aktiviteter. Der skal opnås 250 point i løbet af en fem-årsperiode. Herefter nulstilles saldo og der påbegyndes en ny 5 års periode.

Kategori 0 omfatter selvindlæring i form af litteraturstudier, PC-baseret indlæring etc. Der optjenes 10 point pr. år.

Kategori 1 omfatter nationale og internationale kurser, kongresser, symposier samt videnskabelige møder. Aktiviteterne tæller generelt 6 point pr. hel dags aktivitet. Hvis aktiviteten på forhånd er krediteret til færre eller flere point af arrangerende/superviserende instans er det dette pointtal der tæller. Der skal optjenes minimum 100 point/ 5 år; men alle point kan optjenes i denne kategori.

Kategori 2 omfatter deltagelse i lokal undervisning, studieophold, arrangering af kategori 1 aktiviteter eller afholdelse af undervisning. Tillige videnskabelige aktiviteter såsom ph.d.- eller disputats-vejledning og -bedømmelse, aktiv referee-virksomhed, forfatterskab til bøger, bogkapitler, publicerede artikler, foredrag og posters. Endvidere visse organisatoriske aktiviteter: inspektorvirksomhed , kursus- og delkursus-ledelse ved A-kurser samt deltagelse i administrations- og ledelses-kurser. Der kan kun optjenes point i aktiviteter der er arrangeret eller medarrangeret af læger. Målgruppen må dog gerne være tværfaglig.Point kan ikke optjenes for udvalgsposter og deltagelse i arbejdsgrupper, hverken lokalt, nationalt eller internationalt.

KATEGORI 2 specifikationer:

Deltagelse i lokal undervisning 1 point pr. time

Studieophold 6 point pr. dag

20 point pr. uge

50 point pr. måned (max. 100 point)

Arrangering af kategori 1 aktiviteter 4 point pr. planlagt dag (max 10 point)

Afholdelse af lokal undervisning 2 point pr. time

Ph.d. vejledning 20 point pr. år pr. projekt

Referee-virksomhed 1 point pr. artikel

Forfatterskab 10 point pr. ISBN bogkapitel (max. 100 point pr. bog)

100 point for doktordisputats

7 point til 1.forfatter og 3 point til medforfattere af artikler publiceret i et peer-reviewed tidsskrift

Foredrag: 3 point til 1.forfatter og 1 point til medforfattere

Posters: 2 point til 1.forfatter og 1 point til medforfattere

Inspektor 4 point pr. besøg

Hovedkursusleder(A-kursus) 5 point pr. år

Delkursusleder(A-kursus) 2 point pr. dag

 

AFSLUTNING: Vi forventer at CME-programmet kan påbegyndes 1. Januar 1999.

På basis af indhøstede erfaringer og forslag vil der blive foretaget løbende justeringer og udsendes information herom. Som led i dette vil der årligt blive udgivet en opdateret kursusoversigt. Efter den første femårsperiode vil der i samarbejde med FAS være behov for en evaluering af programmets fordele og ulemper.

HERMED SLUTTER UDKASTET

BEMÆRKNING: Pga tidsnød før bladets aktuelle dead-line 15/3 (rapporten udarbejdet 10-12 marts) og vores ønske om at udkastet skal være tilgængeligt for diskussion og forslag på generalforsamlingen er der her kun medtaget "teksten" ovenfor. Rapporten vil yderligere komme til at indeholde selvrapporteringsskemaet samt en kursusoversigt, hvilket vil blive præsenteret på generalforsamlingen 17/4-98.

Udarbejdet af CME-arbejdsgruppen nedsat af Efteruddannelsesudvalget:

Deltagere: Niels Skovgaard (formand) DRS/E-udv., Flemming Jensen DUDS, Anne-Marie Nehen DSNR, Karin Kastberg Pedersen DFPR, Marianne Egeblad DFIR, Peter Andersen DSMMR, Jens Boesen DRO.

Ovenstående vil blive gennemgået under beretning fra efteruddannelsesudvalget.

 

Meddelelser fra medlemmerne

"Månedens billede"

Ugeskrift for Læger har efter international inspiration indført et Månedens billede, hvor et relevant billeddiagnostisk problem præsenteres ledsaget af en kort sygehistorie på maks 100 ord.

Selskabets medlemmer opfordres hermed til at sende forslag til Månedens billede indenfor røntgen, ultralyd og MR til Ugeskrift for Læger, Trondhjemsgade 9, 2100 Ø.

Offentliggørelse af Månedens billede kan bruges på dit CV.

Margit Mantoni

 

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Sorina Stanescu Mortensen, Struensegade 20, st tv, DK-2200 Kbh N.

Læge Lars Lundager Rasmussen, Skovbovænget 12 E,6, DK-5230 Odense M.


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS