opdateret 22. august 1998

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 Juli 1998:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998  
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN

Siden sidst har der været afholdt generalforsamling med ca. 60 deltagere. Der blev etableret et "specialistuddannelsesudvalg" , som skal tage sig af det faglige indhold og koordinering af speciallægeuddannelsen. Der blev foretaget enkelte vedtægtsændringer. Der blev orienteret om at Dansk Medicinsk Selskab vil udgive en specialehåndbog til nyuddannede læger. Dansk Radiologisk Selskab er nu færdig med deres bidrag. Dansk Radiologisk Selskab er også kommet godt i gang med arbejdet omkring CME-klassifikationen.

Der var i år ikke noget forårsmøde på grund af afholdelse af Nordisk Kongres i København i juni. Vi glæder os til 1999.

Kongressen var meget velbesøgt og såvel det faglige som det sociale program var meget vellykket. Tak til arrangørerne.Næste Nordiske kongres bliver år 2000 i Finland.

Under kongressen blev Nordisk Radiologpris uddelt til overlæge Karl Erik Jensen, røntgenafdelingen Hvidovre. Bestyrelsen ønsker TILLYKKE.

Efterårsmødet i år bliver atter i Århus, da det arrangeres af Dansk Forening for Interventionsradiologi. Det er ikke nogen fast tradition, vi vil bestræbe os på at næste efterårsmøde bliver i København. Der vil traditionen tro være festmiddag om aftenen med uddeling af legater. Vi håber at se mange af Selskabets medlemmer.

Der vil atter være frie foredrag til efterårsmødet. Vi håber mange har noget at sige.

Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer.

Charlotte Strandberg.

 

Der indkaldes til frie foredrag til efterårsmødet i Århus.

Abstract indsendes til sekretæren senest den 15/9-1998.

Abstractformular kan fås ved henvendelse til sekretæren.

Abstract skal indleveres som tryk og på diskette.

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I DANSK RADIOLOGISK SELSKAB FREDAG DEN 17. APRIL 1998

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag: Ingen

7. Etablering af et "specialistuddannelsesudvalg"

8. Forslag til vedtægtsændringer

9. Valg til udvalg og repræsentationer

10. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer

11. Evt.

Anne Grethe Jurik bød medlemmerne velkommen til Generalforsamlingen.

Ad punkt 1: Bestyrelsen havde peget på Margit Mantoni som dirigent, men hun var desværre nødt til at melde afbud pga sygdom, hvorfor bestyrelsen pegede på Jens

Blicher, idet han som medlem af bestyrelsen uden varsel ville kunne overtage dirigentposten. AGJ overlod til forsamlingen, om der var et andet forslag til dirigentposten, hvilket ikke var tilfældet og Jens Blicher blev derfor valgt til dirigent.

JB konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til Selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad punkt 2: Formanden indledte sin mundtlige beretning med at omtale de medlemmer, der i det forløbende år var afgået ved døden. Siden den skriftlige beretning er endnu et medlem afgået ved døden. Den mundtlige formandsberetning kan læses senere i dette medlemsblad.

Der var enkelte kommentarer til den mundtlige formandsberetning. Inge Møller fortalte, at hun som inspektor havde været ude på to besøg, et i Sønderborg og et i Århus Amt. Begge besøg var en meget positiv oplevelse. Under besøget blev der snakket med afdelingsledelsen, cheflæge, den uddannelsesansvarlige læge og repræsentant for yngre læger og efter besøget blev der udarbejdet en rapport. Rapporten sendes derefter tilbage til afdelingen, som så kan komme med evt. kommentarer, og efter disse i samråd er korrigeret, sendes rapporten til Sundhedsstyrelsen. Inspektorerne kommer tilbage efter et halvt år og ser efter om nogle af punkterne er fulgt op. IM opfordrer alle til at melde sig som inspektorer, idet det er en meget positiv og udbytterig oplevelse. Helle Lindevall billigede Inge Møller ’s forslag om, at melde sig til inspektorordningen. HL fortæller, at hun er administrerende overlæge på en af de afdelinger, hvor en af de øvrige inspektorer er ansat. HL fortæller, at det også er en meget positiv oplevelse for resten af afdelingen, idet hele afdelingen får en masse nye impulser udefra. Dette kan i høj grad kompensere fra den arbejdskraft, afdelingen må mangle, når én af afdelingens overlæger er ude som inspektor. HL angiver dog, at det vil være for meget, hvis der er mere end én overlæge pr. afdeling, som er inspektor samtidig.

Derefter var der ikke yderligere kommentarer og dirigenten konstaterede, at formandens mundtlige beretning var godkendt.

Ad punkt 3: Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi. Margit Mantoni var ikke tilstede, og der var ingen kommentarer til denne skriftlige beretning.

EAR: AGJ fortalte, at der ingen møder havde været siden sidste generalforsamling og at der snarlig vil være et efteruddannelsesmøde, hvor Niels Skovgaard vil deltage

EAR, junior Assembly: Ingen kommentarer til den skriftlige beretning. Elisabeth Albrecht-Beste var ikke tilstede.

EAR, Education Commission: Henrik Thomsen havde meddelt skriftligt, at der ikke var noget at berette, der er ingen yderligere kommentater siden dette.

Professional Organisation Committee: Jens Boesen havde skriftlig angivet, at der intet var at berette, og der var ingen yderligere kommentarer.

ISR: Der var ingen kommentarer til den skriftlige beretning, og Margit Mantoni var ikke tilstede.

Dansk Medicinsk Selskab: Henrik Nørgaard redegjorde kort for den skriftlige beretning. HN angav, at han siden sidste generalforsamling ikke havde deltaget i møderne i DMS, men at den skriftlige beretning var udfærdiget efter referater fra Dansk Medicinsk Selskab. HN bifaldt, at der skal være flere medlemmer i DMS. De enkelte medlemmer modtager sjældent direkte information, alt det vigtige går videre til Dansk Radiologisk Selskab og Selskabets arbejdsgrupper. HN refererede de opgaver Dansk Medicinsk Selskab har været involveret i, inspektor-ordningen, det nye stråledirektiv samt den lægefaglige basis for Sundhedvæsenets struktur. HN nævnte den nye specialehåndbog, som er et initiativ fra Dansk Medicinsk Selskab og hvor Vibeke Andrée Larsen er valgt som kontaktperson.

Som kommentar til dette fortalte AGJ at baggrunden for at få flere repræsentanter i DMS er, at DMS har oprustet gevaldigt indenfor det sidste år og håndhævet deres magt som paraplyorganisation. Det er derfor vigtigt at vi gør vores indflydelse i DMS gældende. Vi har ret til at få én repræsentant pr. 100 påbegyndt lægelig medlem, og dette vil for DRS vedkommende sige 6 repræsentanter i DMS.

AGJ kommenterede også, at den lægefaglige basis for Sundhedsvæsenets struktur er det som er endt ud som den funktionsbærende enhed, og dette har været trykt i et tidligere medlemsblad.

Vibeke Andrée Larsen orienterede om specialehåndbogen. Det er en bog ,som skal gives til helt nye læger. De enkelte specialer giver hver deres indlæg, og DMS står for den videre koordination af dette. Poul Stage angav at det er vigtigt at FAS og DMS ikke modarbejder hinanden. Det er vigtigt at de arbejder sammen. Begge foreninger har en meget stærk formand. Dette så vi tidligere i forbindelse med fordeling af midler til CME-arbejde. Det blev derfor endnu engang pointeret hvor vigtigt det er, at vi er stærkt repræsenteret i Dansk Medicinsk Selskab. Angående vurderingsudvalget kommenterede Poul Stage, at Selskabets medlemmer er uenige om den nye vurdering mhp ansættelse i undervisningsstillinger, idet man efter reglerne ikke længere ser så meget på videnskab. Det er Sundhedsstyrelsen og DMS, der i samarbejde med amtsrådsforeningen har lavet reglerne.

Efteruddannelsesudvalget: Som anført i den skriftlige beretning var Inger Fog ikke tilstede. Niels Skovgaard spurgte om der var nogen kommentarer til den skriftlige beretning, hvilket der ikke var, og NS gjorde derfor rede for CME-klassifikation. NS gjorde opmærksom på det skriftlige indlæg om CME-klassifikation i medlemsbladet og han gennemgik grundigt arbejdsgruppens oplæg og baggrunden for dette. NS pointerede stærkt at CME fortsat er i dens vorden. NS fortalte om baggrunden for CME-klassifikationen. Allerede i september 92 gjorde lægeforeningen opmærksom på behovet for lægelig efteruddannelse. 1994 satte DADL og DMS sig sammen og dannede en CME-arbejdsgruppe. I 1995 kom rapport fra Sundhedsstyrelsen om den fremtidige lægelige efteruddannelse. 1997 var der et møde mellem FAS og de videnskabelige selskaber mhp at evaluere og effektuere den lægevidenskabelige efteruddannelse. Efteruddannelsesudvalget har nedsat en arbejdsgruppe til at varetage dette arbejde og man ansøgte FAS om penge, hvilket blev bevilget, og som gjorde det muligt at lave et internatmøde i marts måned mhp udarbejdelse af en CME-rapport for specialet radiologi. Det er den, der er trykt i medlemsbladet. NS fortalte også, at der i næste uge vil være et møde i Wien mhp den europæiske efteruddannelse, og NS deltager i dette møde. Der er givet økonomisk mulighed for dette gennem FAS-puljen. NS angav også at CME er kommet for at blive. Grunden til dette er, at det faglige niveau er udvidet, specialerne er blevet større og større. Der er også kommet krav om kvalitetssikring. Alle ønsker kvalificeret personale. Som det står i øjeblikket har læger ikke noget formaliseret papir på uddannelse siden specialistanerkendelse. Mhp hvor langt vi er kommet kan man stille spørgsmålet, har vi i dag CME ?. Svaret vil være nej. Det vi skal i gang med nu, er at evaluere den efteruddannelse vi allerede har. Det blev igen pointeret, at det fortsat er meget præmaturt mhp CME. Vi snakker fortsat kun rammer, og ikke indhold. FAS angiver, at kvaliteten skal stå mål med det bedste. Det ved E-kursusudvalget godt, og man har derfor diskuteret om vi er "store" nok på nationalt plan til at lave et fornuftigt E-kursus tilbud. NS har derfor haft kontakt med den svenske repræsentant, om man muligvis på nordisk plan kunne lave et fælles efteruddannelsesprogram. NS angav igen, at vi skal ikke opfatte det med formaliseret efteruddannelse og indberetningspligt som et angreb mod os men nærmere som et positivt tilbud. FAS bør være vores garant. Registreringen skal være et enkelt og fleksibelt redskab. Man skal selv vælge sin efteruddannelse efter det, man ønsker at arbejde med. Vi opstiller selv mål og midler. Dokumentation kan ikke tilvejebringes uden registrering og derfor er en eller anden form for registrering nødvendig. Vi skal lave et CME-program, der kan stå mål med det bedste. Værktøjet er et pointsystem. NS gennemgik de forskellige kategorier, og til dette var der enkelte kommentarer. Peter Gideon pointerede, at det er urimeligt at man får det samme pointtal for at være referée som en times intern undervisning giver. NS svarede at de enkelte kategorier, herunder også hjemmelæsning og intern undervisning, er lagt ind for at tage hensyn til de europæiske guidelines, samtidig med at det skal være muligt for alle, at leve op til kravene. Også de læger, der er ansat på de små sygehuse. NS fortalte, at når rapporten sendes ud vil europæiske guidelines blive sendt med. NS fortalte også, at der er internationalt koncensus på de 250 points på fem år. NS præsenterede et eksempel på afkrydsningsskema. Til sidst viste NS kursusoversigten mhp nationale og internationale kurser. Birthe Højlund kommenterede hvordan man dog forestiller sig at få et fornuftigt respons på tilbagemeldingen mhp evalueringen af efteruddannelsen, og NS svarede, at man godt er opmærksom på, at det vil volde et stort problem. Han pointerede dog også, at det er et spørgsmål om at få indarbejdet det, således at det på længere sigt vil være en naturlig ting i vores dagligdag.

Vurderingsudvalg: Poul Erik Andersen fortalte at det ville være hensigtsmæssigt at sekretærfunktionen var i formandsregi og at dette ikke var tilfældet. Sekretærfunktionen ligger i videreuddannelsesudvalget. Dette har givet en hel del problemer.De nye opslag mhp undervisningsstillinger var endnu ikke kommet i Ugeskrift for Læger. PEA har fået at vide, at han ikke skulle blande sig i det og har fået oplyst, at de næste stillingsopslag skulle være i Ugeskriftet den 27.4. med ansøgningsfrist primo maj. Mødeaktiviteten skulle så foregå i sommertiden, hvilket er helt uacceptabelt. Der var ikke yderligere kommentarer til dette.

Acta Radiologica: Der forelå ikke nogen skriftlig beretning, og Niels Egund var ikke tilstede, men AGJ havde modtaget materialet om Acta fra Niels Egund. Omkring manus til Acta, oplystes det, at der i det sidste år er blevet afvist flere artikler end tidligere pga, at der er blevet tilsendt langt flere artikler til Acta. Man har været bagud med at trykke artiklerne, således at der i 1997 blev trykt 133 artikler fra 1996 og kun 21 fra 1997. Det er nu vedtaget at publikationstiden fra endelig accept til publikation er reduceret til 5 måneder. Angående den økonomiske side blev der redegjort for, at der til delvis dækning af underskuddet i 96 var udskrevet en kontingentforhøjelse på 50 kr til 300 kr pr. år samt en ekstra ordinær forhøjelse på 50 kr pr. medlem. Danmark accepterede ikke både og, hvorfor vi fik returneret de 48.000 kr. Acta har et overskud på ca. 1. mill. kr, hvorfor det næppe bør være rimeligt med yderligere kontingentforhøjelse.

Tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn: Hans Pedersen var ikke tilstede og der var ingen yderligere kommentarer til den skriftlige beretning.

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende § 14: Inge Møller oplyste at der efter den skriftlige beretning var behandlet yderligere fem sager.

Sundhedsstyrelsens kontaktgruppe vedrørende radioaktive lægemidler: Flemming Jensen var ikke tilstede. Finn Mathiesen anførte, at vi tidligere havde diskuteret, at melde os ud at dette udvalg ved ophør af næste valgperiode, idet der ikke mere er radiologer, som arbejder med radioaktive lægemidler. Elisabeth Buus Lund fra Viborg kommenterede, at dette ikke var helt korrekt, idet man på Viborg Sygehus havde en billeddiagnostisk afdeling med fælles afdelingsledelse for både klin.fysiologisk afdeling og røntgenafdelingen. Indtil for kort tid siden, hvor der var blevet ansat en klinisk fysiolog, var det røntgenlægerne, der havde arbejdet med radioaktive lægemidler. Den samme afdelingsstruktur er tilfældet på Hillerød Sygehus, men her er det ikke radiologer, som direkte arbejder med radioaktive lægemidler. Der blev som tidligere ingen egentlig enighed mhp om vi skulle melde os ud at dette udvalg eller ej. Flemming Jensen er fortsat vores kontaktperson.

Røntgenregistreringsudvalget: Poul Stage fortalte, at der var lavet en ny procedurebeskrivelse. Der har været fem med fra Selskabet, og PS angav, at Henrik Nørgaard har lavet et meget stort arbejde i forbindelse med den nye SKS-klassifikation som har været udsendt til høring på alle landets røntgenafdelinger og røntgenklinikker. Der er modtaget kommentarer fra i alt 12 afdelinger. Der er ingen tvivl om at det skal inkorporeres i SKS-systemet. Tidligere havde vi vores eget system. Der er fortsat diskussioner om hvorvidt, vi skal have et pointsystem, men røntgenregistreringsudvalget synes ikke, dette er en god idé, da det nemt kan misbruges. De ønsker i stedet at man skal opgive antallet af undersøgelser. PS oplyste at AGJ havde mange kommentarer, hvoraf mange af dem var gode og udvalget vil se meget positivt på dem. PS sagde, at systemet skal være simpelt, idet det skal bruges til at bestille undersøgelser og lave en brugeropgørelse. Nogle af de folk, der skal bestille undersøgelserne har ikke meget indsigt i røntgenundersøgelser, og det nytter derfor ikke, hvis systemet er for kompliceret. PS takkede for de mange forslag og sagde at udvalget vil tage dem til evaluering. Vi ved forsat ikke hvem der skal bestemme i den sidste instans. Helle Lindevall sagde, at der er mange gode ting i den nye klassifikation, men vi har stadigvæk ikke fået løst problemet +/- kontrast ved CT-skanning. PS spurgte efter bestyrelsens holdning til hvem, der er kompetent til at sige om det endelig resultat er godt nok. AGJ angav, at det må vi spørge Sundhedsstyrelsen om. PS spurgte om AGJ ikke vil være med som rådgiver og hun oplyste, at det ville hun gerne.

Ad punkt 4 og 5: Finn Mathiesen oplyste, at det trykte regnskab i medlemsbladet ikke var blevet godkendt af revisoren på enkelte punkter, hvorfor der under generalforsamlingen blev uddelt et nyt regnskab. Det reviderede regnskab blev derefter gennemgået og godkendt. Finn Mathiesen redegjorde for pengene omkring Acta, hvor vi først havde indbetalt pengene og dernæst fik dem refunderet. Dette samt at medlemsbladet er blevet væsentlig billigere i porto gør, at Selskabet det sidste år har haft et pænt overskud.

Fastsættelse af kontingent: Kassereren foreslog kontingentet uændret 550 kr, hvilket accepteres.

Ad punkt 6: Ingen indkomne forslag

Ad punkt 7: AGJ gjorde rede for baggrunden for etablering af et "specialistuddannelsesudvalg". Efter de nye regler for besættelse af undervisningsstillinger, er der nu nedsat et vurderingsudvalg centralt fra, som kun tager sig af besættelse af stillingerne. Dette betyder, at der kommer til at mangle et udvalg til koordinering af speciallægeuddannelsen. Bestyrelsen har derfor foreslået, at der oprettes et specialistuddannelsesudvalg mhp dette. Det foreslås at bestå af hovedkursuslederen, delkursuslederen samt de to tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn. Dette synes specielt vigtigt nu, hvor det viser sig, at der sidder tre fra amtet i vurderingsudvalget. Der var ikke indvendinger mod dette.

Ad punkt 8: Vibeke Andrée Larsen gjorde rede for vedtægtsændringerne.

Først vedr. § 3 punkt 3.2: Den af bestyrelsen foreslåede ændring blev forkastet af forsamlingen, og paragraffen kommer som tidligere til at hedde: Som ordinært lægelig medlem kan optages enhver læge, der ved sin uddannelse, sin forskningsarbejde eller på anden måde har vist interesse for den radiologiske videnskab.

§ 4 punkt 4.3.: Den af bestyrelsen forslåede ændring blev accepteret, og hedder således: Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 7 punkt 7.3.: Den af bestyrelsen foreslåede ændring blev vedtaget og hedder således: Både den Storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt selskabets overenskomstansatte yngre læger, som ikke i slutstilling.

§ 8, punkt 8.4.: Bestyrelsens forslag blev accepteret og teksten lyder således: Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen benytte sig af et anerkendt revisionsfirma.

§ 9 Bestyrelsens forslag blev vedtaget og punkt 9.1. lyder således: Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling. Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser.

Punkt 9.2.: Vurderingsudvalget består af 8 personer:

1 repræsentant er udpeget af selskabet.

Universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord

1 repræsentant for region syd

1 repræsentant for region øst

Ikke-kursusafdelinger: 1 repræsentant for region nord

1 repræsentant for region syd

1 repræsentant for region øst

1 repræsentant udpeget af yngre læger i selskabet efter indstilling af FYR

Selve ansættelsesprocuduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

Specialistuddannelsesudvalget består af:

Formand: Hovedkursusleder

Alle delkursusledere

De tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn

Punkt 9.3. Repræsentanten udpeges af selskabet, formanden og den yngre læge vælges for tre år. I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling. Genvalg kan kun ske én gang.

§ 11, punkt 11.1: Bestyrelsens forslag blev accepteret og hedder således: Dansk Medicinsk Selskab (DMS) 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lægelige medlemmer, 1 suppleant.

§ 13. punkt 13.1: Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Kontaktpersoner udpeges for 4 år ad gangen af Sundhedsstyrelsen (overlægevurderingsudvalget) efter indstilling fra selskabet.

Punkt 13.2.: Bestyrelsens forslag blev accepteret. Kun ordinære lægelige medlemmer af selskabet, der er speciallæger i radiologi og er ansat som overlæger kan indstilles som kontaktpersoner til overlægevurderingsudvalget. Kontaktpersoner til øvrige udvalg i Sundhedsstyrelsen skal være speciallæger i diagnostisk radiologi.

Punkt 13.3.: Bestyrelsens forslag blev vedtaget: Der vælges to kontaktpersoner og en suppleant til overlægevurderingsudvalget for 4 år på ordinær generalforsamling. Genvalg kan ske én gang. Kontaktpersoner til de øvrige udvalg i Sundhedsstyrelsen vælges ligeledes for 4 år på ordinær generalforsamling, genvalg kan ske én gang. Valgperioden skal tilpasses Sundhedsstyrelsens valgperiode.

Ad punkt 9: Valg til vurderingsudvalget, valgperioden 1998 til 2001,

repræsentant udpeget af DRS, Poul Erik Andersen blev genvalgt. Repræsentanter fra region øst: Agnethe Karle og Niels Juul blev genvalgt. Repræsentanter fra region syd: Peter Andersen og Henrik Videbæk blev genvalgt. Repræsentanter fra region nord: Agnethe Hedemann og Ole Schifter Rasmussen blev genvalgt. Repræsentant for yngre læger: Peter Gideon blev genvalgt.

Ad punkt 10: Følgende blev optaget som ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer:

Direktør Leif Schirmer, TIBOR INTERNATIONAL,

Produktspecialist Jette Dyrholm, Schering A/S,

Produktspecialist Poul Erik Holm, Nycomed Danmark A/S,

Direktør Ian Lauritzen, Philips Medico A/S,

Allan de Neergaard, Åge Christensen A/S, Ingeniør og Handelsfirma,

Hans Jürgen Nissen, Mediwest Aps,

Carsten Trant, Mogens Balslev, Rådgivende Ingeniørfirma,

Produktspecialist Peter Flensborg, Schering A/S.

De nye medlemmer bliver budt velkommen i selskabet.

Ad punkt 14: Der blev forevist en transparent angående ansøgninger til civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus Fond til fremme af radiologien i Danmark. Ansøgningsfristen til dette fond er 15. maj 1998.

Poul Stage takkede bestyrelsen for det store engagement og arbejde. Derudover var der ikke mere under evt.

Anne Grethe Jurik takkede dirigenten Jens Blicher for veludført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 21.45.

Charlotte Strandberg, Jens Blicher og Anne Grethe Jurik.

 

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling april 1997 er beskrevet i formandens mundtlige beretning, der er trykt i medlemsbladet, april 1998, side 11-14. Jeg vil ikke gentage dette, men blot belyse enkelte punkter og redegøre for, hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige beretning 6. marts.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Niels Bentzen:

Født 3. januar 1920 i Slagelse. Uddannet som speciallæge i radiologi 1957 på røntgenafdelingerne ved Kolding og Randers Sygehus, KAS Gentofte og Sundby Hospital samt Rigshospitalet og Finsensinstitutet. Var i en periode overlæge på Finsensinstitutet og blev dr. med. i 1960. Fra 1963 til sin pensionering i 1990 praktiserende speciallæge. Niels Bentzen døde 27. juni 1997.

Flemming Nørgaard:

Født 18. august 1907 i Fredericia. Blev speciallæge i radiologi i 1941 og dr. med. i 1943 samt dr. odont. i 1947. I årene 1948-70 overlæge ved Røntgenafdelingen Københavns Kommmunehospital og lektor, siden professor ved Røntgenklinikken, Københavns Tandlægehøjskole. Flemming Nørgaard blev pensioneret i 1970 og levede en del år i Spanien og Frankrig. Flemming Nørgaard døde 15. juli 1997

Finn Rasmussen:

Var ikke lægeligt medlem af selskabet. Uddannet ingeniør og ansat ved Birk og Kroghboe hvorigennem bla. fynske radiologer lærte ham at kende, idet han i mange sager var såvel teknisk som økonomisk konsulent for Fyns Amt vedr. radiologiske aspekter. Finn Rasmussen døde 9. oktober 1997.

Arne Nielsen:

Født 8. marts 1930 i Tåstrup. Uddannet i Sverige som speciallæge i radiologi, bla. ved Universitetsklinikken i Lund, efterfulgt af 4 års ansættelse som overlæge i Angelholm. Kom i 1973 tilbage til Danmark som overlæge ved Radiologisk afdeling Vejle Sygehus. Arbejde her til sin død 8. januar 1998, men var de sidste år plaget af sygdom.

Mogens Honoré:

Født 4. februar 1939. Blev uddannet som speciallæge i radiologi 1975 på røntgenafdelingerne ved Svendborg og Borås Sygehus samt Århus og Odense Universitetshospital. Fra 1976 ansat som overlæge på Røntgenafdelingen, Fåborg Sygehus. Mogens Honoré døde 16. januar 1998.

Per Damgaard-Mørch:

Født 16. september 1924. Uddannet som speciallæge i radiologi på Rigshospitalets og Finsensinstituttets radiologiske afdelinger. Fik i 1962 specialistanerkendelse og samme år ansat som overlæge ved Røntgendiagnostisk afdeling, Odense Sygehus, hvor han arbejde indtil han i 1990, 66 år gammel blev pensioneret. Per Damgaard-Mørch døde 16. februar 1998.

Hans Juel Jensen:

Født 8. marts 1950 i Vejle. Uddannet speciallæge i radiologi på røntgenafdelingerne ved Ålborg og Hjørring Sygehus. Efterfølgende ansat som afdelingslæge ved Neuroradiologisk afdeling P, Århus Kommunehospital, hvor han fungerede indtil han sidst i 1996 blev ramt af sygdom. Hans Juel Jensen døde 4. marts 1998.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

Vedr. efteruddannelse

Selskabets E-kurser giver generelt underskud, der bla. dækkes via annonceindtægter. Bestyrelsen har skønnet, at dette er fuldt acceptabelt, idet det er vigtigt, at der i Selskabets regi tilbydes økonomisk overkommelige E-kurser. Lægeforeningen giver tilskud til et årligt E-kursus hvilket hjælper lidt, men forudsætter at underviserne samt kursuslederen honoreres i overensstemmelse med Lægeforeningens takster. For ikke at have økonomisk forskelligartede kurser vil der fremover være økonomisk honorering ved alle E-kurser. Der vil blive afholdt mindst to E-kursusdage i Selskabets regi årligt. Vi håber dette kan accepteres.

Vedr. inspektorordningen

Denne er trådt i kraft, og de første besøg er så vidt vides forløbet positivt. Vi har imidlertid et problem med rekruttering af inspektorer. Siden den skriftlige beretning har Margit Mantoni desværre meldt fra som inspektor, således at vi i dag kun har 3 inspektorer, Hans Pedersen, Inge Møller og Agnethe Hedemann. Det er fra Sundhedsstyrelsen vurderet at en sufficient inspektion af videreuddannelsen i radiologi kræver minimum 6 inspektorer, hvorfor bestyrelsen håber, at yderligere 3 vil bidrage til denne funktion.

Vedr. Sundhedsstyrelsen

Som nævnt i den skriftlige beretning er der kommet et nyt stråledirektiv - råddirektiv 97/43/EURATOM af 30. juni 1997. Med det formål at implementere dette direktiv i Danmark har Statens Institut for Strålehygiejne udarbejdet "Udkast til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter", der for øjeblikket er til høring ved en række selskaber inklusive vores, Amtsrådsforeningen med flere. Direktivet og bekendtgørelsen blev gennemgået af Ole Hjardemaal ved det Videnskabelige møde i eftermiddags.

Som led i effektueringen af direktivet/bekendtgørelsen skal der bla. udarbejdes referenceprogrammer samt rekommandationer for kvalitetssikring indenfor radiologien. Arbejdet med dette er så småt påbegyndt. Det var bestyrelsens plan, at referenceprogrammerne skulle udarbejdes af delkursuslederne samt en repræsentant fra hhv. Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) og Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR). Delkursuslederne har generelt været positive overfor at indgå i dette sikkert ikke uproblematiske arbejde. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra DUDS og DSMMR. Efterfølgende vil der blive taget hul på udarbejdelsen af overordnede kvalitetsmålsætninger, der ligesom afdelingsspecifikke kvalitetskontrolprocedurer skal være færdige inden direktivet ophæves til lov 13. maj 2000.

Sundhedsstyrelsen har efter udgivelsen af "Statusrapport fra Sundhedsstyrelsens Følgegruppe vedr. brystkræft", hvori der anbefales organiseret mammografiscreening som tilbud til alle 50-69 årige kvinder, forespurgt Selskabet vedr. rekruttering af radiologer til denne opgave. Det er ud fra funktionen i HS og Fyns Amt estimeret, at indførelse af landsdækkende mammografiscreening kræver yderligere ca. 20 radiologer til denne funktion. Det blev skønnet urealistisk, at der på nuværende tidspunkt kan rekrutteres så mange radiologiske speciallæger, hvorfor det vil være nødvendigt med en rekruttering fra gruppen af yngre læger. Uddannelse af yngre læger til overlægekompetente speciallæger mhp. mammografiscreening vil tage 3-7 år og rekruttering til dette formål vil uundgåeligt betyde, at der bliver mangel på speciallæger indenfor andre områder af radiologien.

Bestyrelsen har i forbindelse med MTV rapporten "Ondt i ryggen" lavet officiel henvendelse til Sundhedsstyrelsen og påpeget manglen på radiolog i den bagvedliggende arbejdsgruppe. Dette, og formentlig også Jens Blichers indlæg i Ugeskrift for læger 9. marts 1998 vedr. samme rapport, har åbenbart båret frugt, idet der for kort tid siden er kommet henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om radiologrepræsentant i to nylig etablerede arbejdsgrupper vedr. hhv. tarm- og lungekræft.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

DMS har oprustet aktiviteterne gevaldigt det sidste par år, og vi har af frygt for at vores speciale bliver udvisket under DMS paraplyen konstitueret yderligere 3 repræsentanter i DMS: Finn Mathiesen, Vibeke André Larsen og Anne Grethe Jurik. Som det fremgår af dagsorden får i senere mulighed for at tilkendegive om I synes dette er OK.

Dansk Forening for Interventionel Radiologi (DFIR)

Siden den skriftlige beretning er en ny forening under Dansk Radiologisk Selskab, DFIR, blevet dannet på en stiftende generalforsamling den 6. marts 1998 med overlæge Dennis Tønder Nielsen som Formand og overlæge Marianne Egeblad som sekretær. Vi håber det bliver en velfungerende forening, idet det med vores meget omfattende speciale er nødvendigt, at der på udvalgte områder etablere ekspertfunktioner med tilhørende foreninger samtidig med at specialet bevares som en helhed. Interventionel radiologi kræver særlig ekspertise, og det er vigtigt, at der såvel indenfor som udenfor Danmarks grænser udveksles erfaringer.

Nye ordinære lægelige medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af Selskabet:

Reservelæge Lone Østergård, Middelfart

Reservelæge Khalad Arif, Ålborg

Reservelæge Jon Asmussen, Viborg

Overlæge Jørgen Vallø, Sønderborg Sygehus

Reservelæge Sorina Stanescu Mortensen, København

Reservelæge Lars Lundager Rasmussen, Odense

Hvis der ikke er nogle, der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af Selskabet og dermed stemmeberettiget under Generalforsamlingen.

Jeg vil slutte denne min første formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til alle dem, der på positiv vis yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved at indgå i arbejdsgrupper, fungere som inspektorer mm. Det er ofte ganske tunge job med stor arbejdsmængde, der bliver udført og sædvanligvis ulønnet.

Jeg vil hermed indbyde til debat om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

 

VII. Kursus i Doppler-ultralyd

Målgruppe: læger, radiografer, sygeplejersker, og andre interesserede.

Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

Tid: torsdag den 22. oktober og fredag den 23. oktober 1998, begge dage inkl.*

Sted: KAS Herlev, Store Auditorium, Herlev Ringvej, 2730 Herlev.

Formål: indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser.

Form: Eksternat. Foredrag og videodemonstrationer. Endvidere begrænset mulighed for praktiske øvelser på forskellige Doppler-ultralydapparater.

Indhold: Doppler-fysik, apparatur, Doppler-signal, Doppler-vinklen, kontinuert og pulserende Doppler-teknik, spektralanalyse og indexmåling, farve-Doppler, power-Doppler, bioeffekt, samt i år speciel fokus på ultralyd kontraststoffer ved Doppler-undersøgelser.

Kliniske applikationer herunder carotis, perifere arterier og vener, gastroenterologi, urologi, gynækologi/obstetrik.

Program indeholdende tidsplan, emner og undervisere, kan rekvireres ved henvendelse til kursussekretæren.

Arrangør: Ultralydafdelingen 118, Herlev Hospital, 2730 Herlev.

Kursusledere: 1. reservelæge Torben Lorentzen, Røntgenafdelingen KAS Herlev og

1. reservelæge Christian Nolsøe, Radiologisk afd. X, Rigshospitalet.

Undervisere: danske forelæsere og instruktører.

Kursussekretær: Dina M. Belling, Ultralydafdelingen 118, KAS Herlev, 2730 Herlev,

Telefon 44 88 32 40, Fax 44 94 80 09.

Kursusafgift: 1.900 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.*

Tilmelding: skriftlig tilmelding til kursussekretæren senest 1. oktober 1998.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.

* Lørdag den 24. oktober vil der være mulighed for at deltage i et intensivt hel dags hands on kursus på små hold med 4-5 kursister per ultralydapparat, under instruktion af erfaren ultralydlæge. Begrænset antal pladser. Merpris 1000 kr. inkl. forplejning.

 

Dansk Karkirurgisk Selskabs Årsmøde

Fredag 30. og Lørdag 31 Oktober 1998, Rigshospitalet.

Fredag 30. Oktober 1998:

10:00 – 17:00 Diagnostiske metoder i karkirurgi

Symposium i samarbejde med radiologiske selskab

Arrangører

Karkirurgisk afd, Rigshospitalet 3111

Jørgen E Lorentzen Blegdamsvej 9, DK 2100 København Ø

Torben V Schroeder Tel (45) 3545 2302 - Fax (45) 3545 2303

John Grønvall Rasmussen E-MAIL Torben.S@RH.DK

10:00 - 11:30. SESSION 1 - Karkirurgens krav og ønsker til diagnostiske metoderMødeleder: Lisbeth G Jørgensen

10:00 – 10:10 Torben V Schroeder Carotis kirurgi
10:15 – 10:25 Jørgen E Lorentzen Overekstremitets iskæmi, thoracic outlet og subclavia læsioner
10:30 – 10:40 Nils Rohr Aortaaneurismer
10:45 – 10:55 Jørgen Sloth Nielsen Underekstremitets iskæmi
11:00 – 11:10 William Paaske Visceral iskæmi
11:15 – 11:25 Henrik Sillesen Venesygdomme

11.30 – 12:00. Kaffepause

12:00 - 13:30 Session 2 Hvad kan de diagnostiske metoder tilbyde – og hvor slår de ikke til.

Mødeleder: Ulf Helgstrand

12:00 – 12:10 John Grønvall Rasmussen Arteriografi
12:15 – 12:25 Erik Lundorf MR-scanning/arteriografi
12:30 – 12:40 Henrik Nørgaard CT-scanning/arteriografi
12:45 – 12:55 Christian Nolsøe UL-scanning
13:00 – 13:10 Birger Hesse PET
13:15 – 13:25 Trond Darvann 3-d rekonstruktion

13:30 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:30 Session 3 Cases

Mødeleder: Nils Rohr og Per Justesen

Aortaaneurismer, over- og undereksteremitetsiskæmi

15:30 – 16:00 Kaffepause

16:00 – 17:00 Session 4 ¼ Cases II

Mødeleder: Jørgen E Lorentzen og John Grønvall Rasmussen

Carotis, viscerale kar og infektioner

19:30 Festmiddag Domus Medica

Lørdag 31. Oktober 1998:

10:00 – 12:30 Frie karkirurgiske foredrag

12:30 – 13:15 Lunch

13:30 – 15:00 Dansk karkirurgisk selskabs generalforsamling

 

PROGRAM FOR RØNTGENMEDARBEJDERNES EFTERUDDANNELSE

EMNE: ETIK

DEN 15. SEPTEMBER l998 ÅRHUS: SKEJBY SYGEHUS

DEN 17. SEPTEMBER l998 KØBENHAVN: ASTRA DANMARK A/S

ROSKILDEVEJ 22

2620 ALBERTSLUND

Tid 08.30 -

09.00 - 09.15

Tema

Ankomst/registrering kaffe/te

Introduktion

 
9.15 - 10.00 Strålehygiejne HW
10.00 - 10.30 Etik er det du gør, samt - det du undlader at gøre AEO
10.30 - 11.00 Kaffe  
11.00 - 12.00 Etik er det du bør gøre, samt - det du bør undlade at gøre PR/PR
12-00 -13.00 Frokost  
13.00 - 13.45 Respekt for patienten som person PR/PR
13.45 - 14.15 Kaffe  
14.15 -15.00 Sygehuset set fra sengehøjde TK
15.00 - 15.45

15.45 - 16.00

Patienten som forsøgsperson

Diskussion og afslutning

PR/PR
Moderator:

SygeplejerlærerAnneElsebet Overgaard

  Sygepleje og Radiografskolen
Undervisere:    
Lektor mag.art. Peter Rossel Medicinsk Filosofi- og Videnskabsteori Panuminstituttet
Overlæge professor dr.med., Poul Riis Nerievej 7, 2900 Hellerup
Sygehuspræst, Tom Kjær Amtssygehuset i Herlev
Ingeniør Henning Westergaard Røntgentilsyn Statens Institut for Strålehygiejne

 

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Bjørn Skjoldbye, Traps Allé 11, 2500 Valby.

Læge Kerstin Krüger, Blokvej 16, lejl. 15, 9800 Hjørring.

Læge Henrik Kledal, Kongevej 9A st, 6400 Sønderborg.

Læge Morten Kindt, Rughaven 33 st tv, 9000 Ålborg C

Læge Ukpaka Chukwudi Prince, Barthsgade 5, 3 tv, 8200 Århus N.

Afdelingslæge Michel Court-Payen, Frederiksberg Allé 26, 4 th, 1820 Frederiksberg C.

Læge Hanne Sandstrøm, Hjortespringvej 61, 2730 Herlev.

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Tandlæge Steen J Skov, Afdeling for Radiologi, Tandlægeskolen, Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke-lægeligt medlem:

Lars Møller Sørensen, Medicoteknisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Århus N.

Lars Chr. Jensen, Medicoteknisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Århus N.

Frank Neidhardt,Medicoteknisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Århus N.

Peter Vestergaard-Poulsen,Medicoteknisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Århus N.

Medicoingeniør, Jørgen Erik Assentoft, Carl Bro A/S Informatik.

Salgschef Susanne M. Andersen, MEDA A/S, Gladsaxevej 342, 2860 Søborg.

Christina Juhl, TORSANA A/S, Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg.

Applikationsspecialist Lisbeth Gorr, B& K Medical, Sandtoften 9, 2820 Gentofte.

 


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS