opdateret 10. januar 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 5 November 1998:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 December 1998    
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN

Der har siden sidst været afholdt E-kursus i IT i Århus. Der var planlagt dobbeltkursus, men på grund af manglende tilmeldinger ved deadline blev der kun afholdt ét kursus, som til gengæld var vel besøgt og viste sig at blive overtegnet. Kurset forløb godt.

Af hensyn til fremtidig planlægning og for at undgå unødige aflysninger opfordres endnu engang til at overholde tidsfristerne.

Oktobermødet i Århus var også vel besøgt og såvel det faglige indhold, som festmiddagen

forløb meget vel. Ved festmiddagen blev årets legater uddelt.

Bestyrelsen havde i år tildelt følgende legater:

Bent Madsens legat: Torben Lorentzen

Mosekildes legat: Michael Bachmann Nielsen

P-f-Medical: Henrik Nørgaard

ASTRA: Margit Mantoni

Nycomed: Uffe Dyreborg

Der vil atter i 1999 blive afholdt forårsmøde, som bliver i Slagelse. Hovedemnet vil være den digitaliserede afdeling og det glæder vi os alle til.

Det vil også være næste mulighed for frie foredrag, begynd at tænke på dette allerede nu.

Det sidste år har været meget sparsomt. Der må være mange medlemmer, som brænder inde med noget.

Da dette blad er det sidste i 1998 vil bestyrelsen også takke alle medlemmerne for et godt år, og ser frem til 1999.

Charlotte Strandberg

 

ORIENTERING fra CME-gruppen

Idet der henvises til orienteringen i medlemsblad nr.2/98 samt fremlæggelsen ved generalforsamlingen 17/4-98 vedrørende Continuing Medical Education (CME) skal der hermed orienteres om, at den af selskabet udarbejdede rapport om evalueringen af CME i radiologi udsendes til alle radiologiske special-læger, ( dvs. ikke kun DRS-medlemmer ), ultimo november 1998. Der medfølger en foreløbig kursusoversigt. Derudover er vedlagt registreringsskema for 1999, idet bestyrelsen for DRS, E-udvalget og CME-arbejdsgruppen har besluttet at starte registreringen/evalueringen af efteruddannelsen fra 1/1-1999. De udsendte papirer vil være at finde på DRS’ hjemmeside i løbet af 1999. Der arbejdes med at registreringen kan blive papirløs, idet skemaet kan udfyldes over DADL-nettet, når det fungerer tilfredsstillende.

Det skal igen nævnes og understreges at CME er kommet for at blive, at ordningen er frivillig og uden sanktioner, men at den er væsentlig, dels som et redskab til at kortlægge efteruddannelsesniveauet som led i den generelle kvalitets-sikring af vores kerneydelse, dels for at dokumentere behovet for resourcer til området. Det er derfor vigtigt, at alle udfylder skemaet i årets løb, uanset ens eget aktivitetsniveau, og returnerer det i løbet af januar 2000. En samlet vurdering af responsrate og den foreløbige status kan da foreligge til generalforsamlingen i april 2000.

 

Niels Skovgaard, overlæge, røntgen-ultralyd afd., Amtssygehuset i Glostrup

Formand for CME-arbejdsgruppen under DRS’ Efteruddannelsesudvalg.

FORELØBIG PLAN FOR FREMTIDIGE E-KURSER:

1999, efterår Onkoradiologi

2000, forår Thoraxradiologi

2000, efterår Vaskulær Radiologi

2001, forår Gastroradiologi

2001, efterår Muskulo-skeletal-radiologi

2002, forår Traumatologi

2002, efterår Mammadiagnostik

2003, forår Uroradiologi

2003, efterår Pædiatrisk radiologi

2004, forår Neuroradiologi/ rygdiagnostik, 2-dags.

 

DRO. Brev og spørgeskema udsendt til den adm. overlæge på alle radiologiske afdelinger:

November 1998.

Kære radiolog - kollega !

Vedlagt fremsendes spørgeskema vedr. TELERADIOLOGI som vi me-get håber, du / I vil tage jer tid til at besvare.

Tiderne ændrer sig og med disse, de forhold hvorunder vi udfører vort arbejde som radiologer. Teleradiologi muliggør at vi kan arbejde uafhængigt af geografiske afstande, med de indlysende fordele det indebærer for vores patientbehandling. Samtidig må vi også erkende, at vores egen rolle i disse tingenes ændrede tilstand vil være ny, om end forandringerne vil indtræffe gradvist. Factum er, at ændringerne allerede er begyndt, og

for at være lidt på forkant med udviklingen, ønsker vi jeres oplysninger på spørgeskemaet. Undersøgelserne vil nu kunne udføres fysisk langt fra radiologen,- men hvilke skal det være? Beskrivefunktionen vil kunne centraliseres regionalt, - men hvorledes? Hvordan vil det være at arbejde som " digital " radiologisk skærmtrold i en ikke så fjern fremtid? Hele dagen vel at mærke! Spørgsmålene er mange og nogle få af dem har vi

forsøgt at formulere i skemaet. Nogle er omstændelige, nogle kedelige

eller lettere absurde,- og nogle er formuleret for at gøre opmærksom på forhold som evt. kan/vil opstå. Vi mener det er vigtigt med en form

for fælles holdning fra radiologernes side til disse spørgsmål,- ikke mindst m.h.p. evt. fremtidige forhandlingssituationer. Skulle pladsen på skemaet være for sparsom, modtager vi gerne supplerende kommentarer ved siden af ! Gerne efter en diskussion i jeres afdelings lægekollegium.

Resultaterne af vores rundspørge vil blive meddelt i medlemsbladet for

Dansk Radiologisk Selskab, hvor også spørgeskemaerne publiceres.Se også medlemsbladet nr.5,Decmber 1997,side 30-34.

Spørgeskemaerne bedes returneret til formanden for Danske Radiologers Organisation:

Overlæge Jens Boesen

Røntgenafdelingen,

H:S Frederiksberg Hospital,

2000 København F.

Senest d. 11 december 1998.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen , Danske Radiologers Organisation

 

DANSKE RADIOLOGERS ORGANISATION

Spørgeskema vedrørende

TELERADIOLOGI

Sygehusets navn: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

Normeret antal speciallæger: .¼¼¼¼ Antal ikke speciallæger: ¼¼¼¼.

Antal besatte stillinger: . ¼¼.¼¼ .................

Undersøgelser pr. år: ¼¼¼¼¼¼¼¼ ialt.

Antal undersøgelser pr. år fordelt på typer:

Alm.rtg. ¼¼¼.

Gnl.us ¼¼¼.

A-grafi ¼¼¼.

UL ¼¼¼.

CT ¼¼¼.

MR ¼¼¼.

Intervention, antal: ¼¼¼. Typer¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..

Har I udetjeneste på anden radiologisk afd. i amtet ? Ja ¼¼.. Nej ¼¼...

Hvis ja: Hvor mange us. pr år ? ¼¼¼¼¼¼

Er der teleradiologisk erfaring på afdelingen: Ja ¼¼.. Nej ¼¼¼

Hvis ja:

Billedtransmission fra andre afd. m.h.p.: Second opinion: ¼¼ Antal ¼¼./ år

Rådgivning: ¼¼¼... Antal ¼¼./ år

Pt. overflytning: ¼¼ Antal¼¼./ år

Udenamts kontrolus.: Antal¼. / år

Central beskrivelse fra radiologisk enhed uden læger: ¼ Antal¼¼ / år

Billedtransmission fra egen afd. til hjem: Ja ¼¼ Nej¼¼¼.

Hvis nej: Er der planer om teleradiologi på afdelingen: Ja ¼¼¼Nej¼¼¼.

Hvilke? ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

Hvornår? ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..

Har I medarbejdere med teleradiologiske erfaringer fra anden ansættelse:Ja ¼.. Nej ¼¼.

Hvilke undersøgelser er egnede til Teleradiologi:

Radiolog både centralt og decentralt placeret:

Alm.Rtg. Ja / Nej

Gnl.us. Ja / Nej

CT Ja / Nej

MR Ja / Nej

UL Ja / Nej

A-grafi Ja / Nej

Intervention Ja / Nej

Radiolog alene centralt placeret:

Alm. Rtg.Ja / Nej

Gnl.us. Ja / Nej

CT Ja / Nej

MR Ja / Nej

UL Ja / Nej

A-grafi Ja / Nej

Intervention Ja / Nej

Hvor mange undersøgelser mener I en "gennemsnits"- radiolog kan " beskrive":

Pr. time:

Alm .Rtg....Gnl.us. ....CT ........MR ......UL ......A-grafi..... ( Intervention )

¼¼¼.. .. ¼¼¼ . ¼¼¼. . ¼¼¼ ¼¼¼. ¼¼¼¼ ¼¼¼¼

Pr. arbejdsdag:

¼¼¼.. . ¼¼¼. ¼¼¼.. ¼¼¼.. ¼¼¼.. ¼¼¼¼ ¼¼¼¼.

 

Vil "skærmarbejde"en hel arbejdsdag være en attraktiv arbejdssituation: Ja ¼.. Nej .....

Hvis ja: Hvorfor? .. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.

Hvis nej: Hvorfor? ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..

.

Digital billedproduktion giver mulighed for omfattende billedbehandling i form af postproces-sing på alle niveauer.

Mener I det giver anledning til en hurtigere Ja / Nej

og / eller bedre Ja / Nej

billeddiagnostik ?

Er I en større rådgivende afdeling – hvoran vil I styre/ overkomme de udefra kommende billedmængder ? ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.¼

November 1998.

 

 

Rapport fra Nordisk Forening i Medicinsk Radiologi

Der blev holdt bestyrelsesmøde i foreningen i forbindelse med den 53. Nordiske Kongres, som blev afholdt i København fra 2.6. - 5.6.1998.

Fremmødet i København var større end ved den seneste afholdte kongres i

Uppsala. Der deltog i alt 372, heraf 231 lægelige kongresdeltagere, 108 fra Danmark, og de øvrige fra de andre nordiske lande. 69 læger var en eller to-dags deltager. Der deltog 141firmarepræsentanter, derudover 33 ledsagere. Man har tidligere snakket om at man skulle gå væk fra at holde kongressen i forsommeren, men kongressen år 2000 i Finland er dog atter fastsat til forsommeren den 28 - 31. maj 2000. Dette år skal der som noget nyt både afholdes Nordisk Kongres og Europæisk Kongres i Wien. Vi håber ikke, at det vil komme til at influere for meget på fremmødeantallet i Helsingfors.

På mødet i København var det en stor succés, at man kunne deltage enkelte dage. Der var i alt 33 udstillere. Hovedsponsorerne var Nycomed, Schering, Agfa Bracco og KiRU-med. Lokaliteterne på Panuminstituttet var gode og kongressen forløb godt. Såvel det faglige som det sociale indhold var meget udbytterigt.

Årets Forsell forelæsning blev holdt af professor Frode Lærum fra Oslo, som forelæste over emnet "common toolboxes for surgery and radiology - present and for the future". Det var en meget spændende forelæsning. Som tidligere blev sprogspørgsmålet ved Nordisk Kongres diskuteret og det blev vedtaget, at ved Helsingforsmødet skulle alle videnskabelige forelæsninger holdes på engelsk, men sproget ved åbningsmødet og afslutningsmødet samt under de sociale aktiviteter skulle være skandinavisk.

Præsidenten for kongressen i år 2000 bliver Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam.

Årets nordiske radiolog pris blev uddelt til overlæge Karl Erik Jensen, Hvidovre Hospital for hans store engagement indenfor ortopæd-/rheuma-radiologien. Hovedredaktøren for Acta Radiologica Anders Hemmingsson uddelte seniorprisen for årenes bedste artikler og for 1996 gik den til Peter Leander, Malmø og for 1997 til Beata Boné fra Huddinge i Sverige. Der blev udnævnt nye æresmedlemmer i Nordisk Forening for Radiologi. Fra Danmark blev det Bent Madsen, fra Finland Johan Edgren og Martti Kormano, fra Sverige Uno Eriksson og Hans Ringertz.

På nær Norge har alle de nordiske lande vedtaget, at man ikke vil holde forårsmøde i de år, der er Nordisk Kongres ,for på den måde at kunne stimulere til at flest mulige medlemmer deltager i Nordisk Kongres.

Nordisk Kongres år 2002 skal foregå i Reykjavik, Island.

Foreningens økonomi er god. I året 1997 hvor der ikke blev afholdt Nordisk Kongres blev der uddelt stipendium fra Umeå-fonden. Dette år blev summen delt i 2 stipendier af hver 25.000 sv.kr., og de gik til Anders Elven, Uppsala for

projektet : Undersøgelse af neuro-endokrine levermetastaser ved hjælp af ultralydkontrastmiddel og det andet gik til Anne Grethe Jurik, Århus for et nordisk samarbejdsprojekt, som omhandler pustulotisk artroosteit og kronisk recidiverende multifokal osteomyelit.

Økonomien for kongressen i København har været tilfredsstillende.

 

 

Charlotte Strandberg & Margit Mantoni

 

 

FORENINGEN RØNTGENSAMLINGENS VENNER

______________________________________________________________

ORIENTERING OM RØNTGENSAMLINGEN OG DENS STØTTEFORENING

NR.4, NOVEMBER 1998

______________________________________________________________

Fra Medicinsk-historisk Museum

Røntgenbussen

Københavns Kommune har tilbudt Røntgensamlingen en fuldt udstyret røntgenbus af den type, som blev anvendt i Tuberkulosens Bekæmpelse fra sidst i 1940'erne. Røntgenbussen planlægges placeret under tag ved opbygget platform, således at museumsgæsten herfra kan følge den undersøgtes vej gennem bussen ind foran skærmbilledapparatet. Her vil han møde et "Træk vejret dybt ind og hold det" og lidt senere "Tak, træk vejret igen".

Udstillingen vil være en flot konkretisering af en af de største folkesundhedsmæssige fremstød i landet. Det vil være nødvendigt at rejse fondsmidler til planens realisering.

Kulturnatten 1998

En fredag først i oktober afholdes der hvert år Kulturnat i København. Museer og institutioner holder da åbent mellem kl.18 og 24. På Medicinsk-historisk Museum kom der i år ca. 2.400 gæster den aften.

Konsulenterne var på plads i Radiologiudstillingen, hvor vi fortalte om de mange udstillede apparater og tableauer. Prøv selv et kulturnatbesøg i Røntgensamlingen næste år og fornem den store interesse, der er for vort fags historie og status!

 

Det Tyske Røntgen-Museum i Remscheid-Lennep

UD OG SE MED FRV

Bestyrelsen planlægger en busrejse for foreningens medlemmer og andre interesserede til Det Tyske Røntgenmuseum i W.C.Røntgens fødeby i nærheden af Düsseldorf. Vi sigter efter at skabe en både lærerig og hyggelig studie/selskabsrejse strækkende sig over 3 dage i foråret 1999.

Det endelige tilbud vil blive fremsendt til foreningens medlemmer først i det nye år.

Aksial tomografi 25 år før CT

Under denne titel præsenterede Røntgensamlingen ved Medicinsk-historisk Museum et af sine historiske røntgenapparater i udstillingsområdet ved den 53. Nordiske Radiologkongres på Panum Instituttet i København i juni 1998.

Det drejer sig om en Transversal Planigraph til fremstilling af tynde tværsnit af hoved og krop på almindelig fotografisk film. Apparatet var i 1953 af overlæge Torben Francis (1908-1983) anskaffet til Røntgenafdelingen på Øresundshospitalet, som var Københavns Kommunes tuberkulosehospital.

Rekonstruktion af apparatet før udstilling

Apparatet blev nogle måneder før kongresudstillingen taget hjem til Museet fra Røntgensamlingens fjernlager på Sct. Josephs Hospital og herefter samlet og gjort mekanisk fungerende.

Efter kongressens få udstillingsdage er Transversal Planigraph nu opstillet i Røntgensamlingens permanente udstilling. Her kan den besøgende selv studere tomografens mekaniske funktion. Dette er ret populært, især ved besøg af børn og unge under Museets skoletjeneste. For den dybere interesserede er opfindelse, funktion og undersøgelsesresultater anskueliggjort på posters.

Røntgensamlingens konsulenter vil gerne demonstrere Transversal Planigraph i Museets Radiologiudstilling efter aftale. Vi tilbyder også at fremsende et eksemplar af Museets årsskrift "SET & SKET i Medicinsk-historisk Museum 1998". Her er apparat, metode og danske udbredning 1953 til 1969 beskrevet.

Metoden blev overflødiggjort ved CT-scannerens fremkomst i 1972. Computerteknikken viste sig nemlig langt bedre end den fotografiske film til at skelne mellem de ofte kun ganske små forskelle i bløddelenes røntgentæthed.

Litteratur

Præstholm,J.& Munck,O. Aksial-transversal tomografi 25 år før CT. SET & SKET i Medicinsk-historisk Museum. 8:51-58;1998

Præstholm,J. Fremstilling af det flade røntgenbilledes tredie dimension. Analog Tomografi - Computer Tomografi. Dansk Medicinhistorisk Årbog 23:122-142;1995.

GAMLE FOTOGRAFIER

Indsamlingen fortsætter ! ! !

Som tidligere meddelt er der til Medicinsk Historisk Museum indkommet vægtigt fotografisk materiale, som dokumenterer livet på danske røntgenafdelinger gennem adskillige årtier. Det er vi meget glade for ! - og siger en stor tak til indsenderne.

Imidlertid er vi også vidende om, at adskillige (mange ?) har yderligere materiale liggende ! Derfor venter vi med længsel på, måske også at modtage noget af dette, - og minder hermed om, at endnu en vinters hyggelige, lange aftener ligger forude, - med endnu en chance for, - i skarp konkurrence med de hidtidige indsendere, - at modtage vores

Rødvinspræmie

for de gamle fotos, som måske også ligger i Dine skuffer og skabe og venter på, at blive sorteret og gransket.

Har du derfor tid og lyst, - så send venligst dine fotos eller gode kopier af disse til:

Foreningen Røntgensamlingens Venner

v. Johannes Præstholm,

Medicinsk Historisk Museum,

Bredgade 62,

DK - 1260 København K.

Elisabeth Buus Lund, Oktober 1998.

 

Abstract fra efterårsmødet i skejby

Epiphyseal separation of the coracoid process without acromioclavicular dislocation.

(Epifysiolyse af processus coracoideus uden acromioclavikulær luksation)

Anette Koch Holst og Jørgen Vallø Christiansen

Introduktion

Epifysiolyse af processus coracoideus scapulae er en sjælden læsion. Alle tidligere beskrevne tilfælde har været associeret med luksation af acromioclavikulærleddet grad II eller III bortset fra én case, som var associeret med en distorsion af acromioclavikulærleddet grad I.

Case

Vi beskriver en epifysiolyse af processus coracoideus med en grad I distorsion af acromioclavikulærledet opstået efter et fald direkte på højre skulder hos en 13 årig dreng. Epifysiolysen kunne ikke diagnosticeres med konventionelle røntgenbilleder. På grund af vedvarende stærke smerter blev der foretaget en CT-skanning af skulderbæltet, som viste en breddeøgning af epifyselinien svarende til basis af processus coracoideus. Læsionen blev behandlet med mitella i to uger. Syv uger efter traumet var patienten asymptomatisk og havde en normal bevægelighed i skulderen.

Konklusion

Konventionelle røntgenoptagelser kan ikke altid påvise en fraktur i processus coracoideus på grund af coracoideus' anatomiske orientering, hvor den først peger opad og medialt, og derpå fremad og lateralt. Man bør derfor overveje CT-skanning ved stærke eller persisterende smerter hos patienter med normale røntgenbilleder efter et skuldertraume for at afklare, om symptomerne skyldes en epifysiolyse i processus coracoideus.

 

Ændringen i mønsteret af cerebrale CT-scanninger på Bispebjerg Hospital efter etableringen af neuroaksen i H:S.

af Camilla Gøbel Larsen og Pablo Gustavo Vinicoff, Røntgenafdelingen, H:S Bispebjerg Hospital

Formål: At vise ændringen i mønsteret af udførte cerebrale CT-scanninger på

Bispebjerg Hospital efter etablering af neuroaksen i H:S, herunder et nyt apoplexi-

afsnit samt et interventionsafsnit for akut apoplexi opstået inden for 6 timer.

Opgørelsen kan være til gavn for andre radiologiske afdelinger, som står over for

lignende strukturændringer.

Design, materiale, regi: Retrospektiv opgørelse af udførte cerebrale CT-scanninger

fra februar til juli 1997/1998 på H:S Bispebjerg Hospital.

Resultater: Fra februar til juli 1997 udførtes ialt 720 cerebrale CT-scanninger, fordelt

på 203 akutte og 517 planlagte undersøgelser. I samme periode i 1998 udførtes 1214

cerebrale CT- scanninger, fordelt på 600 akutte og 614 planlagte undersøgelser, svarende

til en stigning på hhv. 196% og 19%. For interventionsscanningernes vedkommende ud-

gjorde antallet af undersøgelser 239, aldersgruppen var fra 19 til 92 år med en median på

75 år, og kønsfordelingen var 116 mænd og 123 kvinder. 53% af interventionsscan-

ningerne blev udført i dagtiden og 47 % i vagten. Der blev påvist 17,9% cerebrale

hæmorragier.

Konklusion: Over en 6 måneders periode fra februar til juli 1998 er antallet af akutte

cerebrale CT-scanninger på BBH næsten tredoblet sammenlignet med 1997, svarende til

2,2 scanninger pr. dag. 60% af stigningen skyldes etableringen af interventionsafsnittet.

Antallet af planlagte cerebrale CT-scanninger er steget med næsten 20%.

 

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs

9. Efteruddannelseskursus i Almen Ultralyddiagnostik

Schæffergården, 25.-26. Marts 1999

Torsdag d. 25. marts 1999

09.00-09.30 REGISTRERING OG KAFFE

09.30 Velkomst og orientering Margit Mantoni

09.30-11.15 Hæmaturi, billeddiagnostik og intervention:

09.30-09.45 Urologens ønsker Hans Colstrup

09.45-10.15 Urografi og ultralydskanning Margit Mantoni

10.15-10.45 CT og MR Karen Damgård

10.45-11.15 Paneldiskussion HC, KD, MM

11.15-11.45 Scrotum Michael Bachmann

12.00-13.15 FROKOST

13.15-15.00 Kirurgisk ikterus, billeddiagnostik og intervention:

13.15-13.30 Kirurgens ønsker Lars Bo Svendsen

13.30-14.00 Levertumorer og metastaser Søren Rafaelsen

14.00-14.30 Pancreas, galdeblære, galdeblæredrænage Lars Nielsen

14.30-15.00 Paneldiskussion LBS, SR, LN

15.00-15.30 KAFFE

15.30-16.00 Milt Lars Nielsen

16.00-16.30 Ultralydvejledt vævsdestruktion, status Christian Nolsøe

16.30-17.45 Poster- og apparaturudstilling

18.00-19.30 MIDDAG

19.30-20.30 Artefakter, sort/hvid og farve Flemming Jensen

20.30-22.00 Film reading panel FJ, MBN, JFP, SR, CS

22.00-? SLUT PÅ DAGEN

Fredag d. 26. Marts 1999

07.30-08.00 MORGENMAD

08.00-11.15 Kontraststoffer

08.00-09.00 Echo-enhancing agents, background and theory David Cosgrove

09.00-09.30 Danske erfaringer Søren Rafaelsen

09.30-10.15 GRUPPEFOTO OG KAFFE

10.15-11.15 Echo-enhancing agents, applications and future David Cosgrove

11.15-12.00 Børnenyrer Charlotte Strandberg

12.00-13.15 FROKOST

13.15-14.15 Artifacts David Cosgrove

14.15-14.45 KAFFE

14.45-15.30 Ultralyd i mammografirummet Ilse Vejborg

15.30-15.45 Selvevaluering, kursusevaluering

15.45-16.00 Afslutning og præmier

 

Tilmeldingsblanket

Bindende tilmelding inden d. 1. Februar 1999 til kursussekretæren Ina Manø, Ultralydlaboratoriet, Amtssygehuset i Glostrup. Optagelse på kurset vil finde sted i den rækkefølge tilmeldingerne indgår (max. 60 deltagere).

Undertegnede tilmelder sig Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 9. Efteruddannelseskursus i Almen Ultralyddiagnostik på Schæffergården, Gentofte 25.-26. Marts 1999.

Navn ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..

Stilling ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

Ansættelsessted ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.

Postadresse ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.

¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.

Indkvartering ønskes ¼¼. Indkvartering ønskes ikke ¼¼

(kursusafgift kr 2.400) (kursusafgift kr. 1.800)

 

Dato ¼¼.. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼

Underskrift

 

 

DANSK NEURORADIOLOGISK SELSKAB

E-KURSUS FREDAG DEN 19. MARTS 1999.

ASTRA, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

BILLEDDIAGNOSTIK AF DEGENERATIVE OG NEOPLASTISKE RYGLIDELSER.

Kursusledere: Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus

Aase Wagner, Rigshospitalet.

09.00 - 09.30 Registrering og kaffe.

09.30 - 09.35 Velkomst v/Aase Wagner.

09.35 - 10,05 Kliniske undersøgelser.

Hvilke patienter skal til billeddiagnostik?

Prof., overlæge, dr.med. Claus Manniche.

10.10 - 10.40 Billeddiagnostik, degenerative lidelser

columna cervicalis.

Overlæge Aase Wagner.

10.45 - 11.15 Billeddiagnostik, degenerative lidelser

columna lumbalis.

Overlæge Hans Pedersen.

11.20 - 11.50 Kaffe

11.50 - 12.20 Columna cervicalis og lumbalis. Hvilke

patienter skal opereres og hvordan?

Overlæge Carsten Juul Nielsen,KAS, Glostrup.

12.25 - 12.55 PLENUM: 10 min. indlæg fra Claus Manniche, Carsten Juul Nielsen og Carsten Gyldensted om nomenklatur og diagnostiske strategier.

12.55 - 13.15 PLENUM: diskussion af nomenklatur og diagnostiske strategier.

13.15 - 14.30 Frokost.

14.30 - 14.50 Billeddiagnostik, degenerative lidelser columna thoracalis.

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver,KAS,Gl.

14.55 - 15,15 Billeddiagnostik, postoperativ undersøgelse. columna cervicalis og lumbalis.

Overlæge Anna Marie Nehen, Århus.

15.20 - 15.50 Billeddiagnostik, spinale tumorer.

Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet.

15.55 - 16.00 Afslutning v/Hans Pedersen.

 

Billeddiagnostik af degenerative og neoplastiske ryglidelser.

 

Formål. At gennemgå degenerative og neoplastiske ryglidelsers diagnostik og behandlingsmuligheder.

Målgruppe. Kurset henvender sig primært til radiologer, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder. Overlæge Aase Wagner.

Undervisere. Prof.,overlæge dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital. Prof.,overlæge dr.med. Claus Manniche, Ringe Sygehus. Overlæge Anna Marie Nehen, Århus Kommunehospital. Overlæge Carsten Juul Nielsen, KAS, Glostrup. Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus. Overlæge dr.med. Elisabeth Skriver, KAS, Glostrup. Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet.

Tid. Fredag den 19. marts 1999.

Sted. ASTRA, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

Tilmelding. Ved indbetaling af kursusafgift kr. 350.- på girokonto 1-994204 (NB - nyt kontonummer),Dansk Forening for Neuroradiologi v/Aase Wagner, Jagtporten 20, 2730 Herlev, senest den 26. februar 1999.

Med venlig hilsen

Aase Wagner.

21.10.98

 

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Zohreh Rasti, Røntgenafdelingen KAS Glostrup. DK-2600 Glostrup.

Reservelæge Eva Wiinstedt Clausen, Hospitalsvej 5, 2. th. DK-2000 F.

Afdelingslæge Sven Schlander, Arnkilgade 23, DK-6400 Sønderborg.

Læge Niels Kolthoff, Enebærhaven 4, DK-3450 Allerød.

Læge Tatjana A.-Arab, Æblegrenen 65 A, DK-2820 Gentofte.

Læge Ole Holm, Ved bommen 15, DK-2820 Gentofte.

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke-lægeligt medlem:

Produktchef Annette Hovgaard, LOGIC aps, DK-3520 Lynge

Direktør Ilan Fingeret, AGFA GEVAERT, DK-2600 Glostrup

Produktspecialist Michael Palne, COOK Danmark, DK-2690 Karlslunde.


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS