opdateret 18. september 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 1999:


Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

mandag d. 14. juni 1999 17.30 - 21.00 i København.

1. Valg af referent : JB

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra møderne 23.4. og 14.5.1999.

23.4. Århus KH har indsendt MTV-projekt vedrørende rygdiagnostik.

14.5. Jens Karstoft og Finn Rasmussen tilskrevet vedrørende behov for CT og MR i Danmark foranlediget af Kræftens Bekæmpelse.

Anders Lernevall indgår som DRS repræsentant i arbejde vedrørende mammografi i regi af Sygehusenes Evalueringscenter

3. Novembermøde.

Oplæg :1. dag: Referenceprogrammer 2. Dag Mammografi mv. Mammografi-radiologer kontaktet mhp program; men endnu ikke svar. JB rykker. Financiering : DMS søges. Vi forsøger at finde en ordning, så man kan deltage 1 dag ad gangen. Sted: Satser på KAS Gentofte. Middagsarrangement drøftes. Prisniveau som sidste år i Århus. AGJ står for program 1. dag; JB for program 2. dag.

4. Forårsmøde i Vejle 4.-5. Maj 2000

5. Meddelelser fra E-kursusudvalget.

Næste møde indkaldes i efteråret. Ansøgning om støtte fra KIRUMED-midlerne ikke imøde-kommet, da evt underskud dækkes af DRS.

6. Formandens meddelelser.

Speciallægekommisionen. De Europæiske Guidelines for uddannelse til radiolog er længere-varende end ønsket af speciallægekommisionen. De vil blive ophævet til lov. Der er berammet flere møder.

Poul Erik Andersen, Odense foreslår navneændring af Specialistuddannelsesudvalg til Vi-dereuddannelsesudvalg, som andre specialeselskaber bruger. Evt navneændring skal ske ved vedtægtsændring.

ECR: Credit for undervisning : 1 point pr. time.

Medicus tilbyder internetside; ingen interesse.

MR-mammografikursus i Jena - se opslag.

Etablering af muskoloskeletal interesseforening under DRS ved Niels Egund.

Professor Steen Walter har anmodet om repræsentation i 2 grupper :

Gruppe vedrørende cancer renis : Svend Dorph udpeget

Gruppe vedrørende transrektal ultralyd : Søren Torp Pedersen forespurgt.

7. Næstformandens meddelelser.

Til rubrikken "Test din viden" i kommende numre af U.f.L. skal der laves nogle små MC-opgaver. ER vil forespørge fagets professorer.

Patientklagenævnet. Der er ingen fastansatte i radiologi. Derimod slås 3 3-årige ad hoc stillinger op. Aflønning pr. time. DRS skal være med i bedømmelsesudvalget. Alle 3 skal dække hele billeddiagnostikken. Udkast til stillingsopslag kommer i august, og opslagene kommer bl.a. på nettet. 250 annonymiserede klagesager offentliggøres bl.a. på internettet

8. Sekretærens meddelelser.

Ingen.

9. Kasserens meddelelser.

Ingen.

10. Eventuelt.

Legater. Negativ udvikling. JB forsøger at kontakte industrien.

Struktur for DRS i relation til ekspertområder drøftet.

11. Næste møde:25.8.1999.

Jens Blicher

 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS