opdateret 28. april 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 April 1999:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN

Så nærmer tiden sig for forårets generalforsamling, hvor vi håber rigtig mange af Selskabets medlemmer vil deltage. Det vil også være rart at se de yngre medlemmer. Der vil i år være valg til såvel bestyrelse som samtlige udvalg. Det er derfor mit sidste medlemsblad, da jeg ikke kan genvælges som sekretær. Det har været en spændende og lærerig tid.Jeg vil gerne sige alle bidragsydere til medlemsbladet tak for at næsten alle indlæg efterhånden bliver sendt på diskette eller elektronisk post. Dette har været medvirkende til at bladet har været nemmere at redigere og dermed mere overskueligt at læse. Det er også kun disse indlæg, som kommer med på Selskabets hjemmeside. Så fortsæt med det, til glæde for min efterfølger.

Et lille memento: Vi mangler indlæg fra legatmodtagerne.

Charlotte Strandberg


144. ordinære videnskabelige møde

fredag den 23. april 1999, kl. 15.30-17.30,

Rigshospitalet, auditorie 2

 

EMNE:Dansk onko-radiologisk benchmarkingundersøgelse 1999

CNS, lunger og colorectalt

15.30-15.35 IndledningOverlæge Inger Fog Vejle Sygehus

15.35-15.40 CNSOverlæge Hans Pedersen Amtssygehus Roskilde

15.40-15.45 LungerOverlæge Inger Fog Vejle Sygehus

15.45-15.50 ColorectaltOverlæge Merete Møller Aalborg Sygehus

Fremlægning af en landsdækkende sammenlignende spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i onko-radiologiske undersøgelsesmetoder vedrørende CNS, lunger og colorectal gebetet. Baggrunden for undersøgelsen, spørgeskemaerne og resultaterne vil blive fremlagt.

Ad. CNS: Et spørgeskema med 15 spørgsmål om billeddiagnostisk udredning af primære hjernetumorer og metastaser i hjernen og kraniet samt i columna blev udsendt til alle danske radiologiske afdelinger. Der foreligger svar fra 42 af 55 afdelinger. Spørgeskemabesvarelserne gennemgås og der skitseres udredningsstrategier på baggrund af de besvarelser, der foreligger fra afdelinger på hospitaler med neurokirurgiske og onkologisk-røntgenterapeutiske afdelinger.

Hans Pedersen, Roskilde.

 

EMNE: RADIOLOGISKE REFERENCEPROGRAMMER

 

16.00-16.10 Introduktion Overlæge Anne Grethe Jurik

Rekommendationer vedr.:

16.10-16.15 Strålehygiejne Ingeniør Ole Hjardemaal

16.15-16.20 Gastrointestinal radiologi Overlæge Aksel Kruse

16.20-16.25 Uroradiologi Overlæge Sven Dorph

16.25-16.30 Pædiatrisk radiologi Overlæge Karin Kastberg

16.30-16.35 Mammografi Overlæge Uffe Dyreborg

16.35-16.40 Karradiologi Overlæge Poul Erik Andersen

16.40-16.45 Muskuloskeletal radiologi Overlæge Anne Grethe Jurik

16.45-16.50 Thorax-radiologi Overlæge Niels Bartholdy

16.50-17.30 Diskussion


Spisning mellem videnskabeligt møde og generalforsamling

Doctors pub, Doctors Apotekerkælder

Der vil atter i år være mulighed for fællesspisning på Doctors pub, som ligger 5 minutters gang fra auditoriet.

Adresse: Blegdamsvej 32, 2200 København N

Menu: Hereford-steak med salatbar

Pris: 100 kr

Tidspunkt: 17.40

Tilmelding: Direkte til Doctors pub senest den 16.april 1999


Der afholdes generalforsamling i Danske radiologers Organisation

Fredag den 23.04.1999 kl. 19.00

Rigshospitalet, auditorium 2

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandsberetning

Beretning fra nedsatte udvalg

Rettidige indkomne forslag til sagers behandling

Aflæggelse af det reviderede regnskab

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Redegørelse for budget

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Emner, der ønskes optaget til drøftelse under punkt 4 bedes meddelt formanden senest den 12.04.1999.

Jens Boesen

 

Danske radiologers Organisation afholder generalforsamling den 23.04.99.

Danske Radiologers Organisation, DRO er en speciallægeorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge der er medlem af DADL, og som har opnået ret til at betegne sig som speciallæge i diagnostisk radiologi.

Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO.

Øvrige interesserede optages ved henvendelse til DRO’s bestyrelse eller FAS’s sekretariat.

Organisationens formål er, at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske samt kollegiale interesser.

DRO har 298 medlemmer, hvoraf 288 er tilknyttet FAS og 10 FAYL.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand, Jens Boesen, Frederiksberg

Næstformand, Jonna Friis, Næstved

Sekretær, Elisabeth Buus Lund, Viborg

Kasserer, Inge Witt, Ringsted

Praktiserende radiolog, Jørn Palbøl, København

Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.

Næstformanden repræsenterer organisationen i internationale relationer (UEMS og Nordiske Radiologers Organisation).

Næstformanden er desuden i udvalg under DRS, Professional Organisation Committeé (POC).

Bestyrelsen har bl.a. behandlet følgende emner siden sidste generalforsamling:

I Ugeskrift for Læger har der været opslået 31 overlægestillinger. Desuden er der besat et antal afdelingslægestillinger.

Der er fortsat et tiltagende behov for radiologiske speciallæger.

Der er flere vakante stillinger i landet. Desuden er der et øget behov p.gr.a. et skøn over det antal radiologer, der er nødvendig for landsdækkende mammografiscreening.

Flere afdelinger forventes totalt digitaliserede, også dette kræver flere radiologer.

Det skønnes at der i årene fremover er behov for yderligere 70 radiologer. For at opnå dette øgede antal skal der findes flere uddannelsesstillinger.

Indførelse af Teleradiologi, arbejde med digitale billeder og PAC-systemer og konsekvenserne heraf har været livligt debatteret. Der har været foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er sendt et skema ud til samtlige røntgenafdelinger. Af de 66 afdelinger har 45 besvaret spørgeskemaet. Materialet er i øjeblikket under udarbejdelse, og forventes at kunne blive fremlagt under formandens mundtlige beretning.

Arbejdet med en modernisering af overenskomsten for de praktiserende radiologer er endelig inde i en slutfase hvad angår den faglige modernisering.

Som nævnt ved sidste generalforsamling er der enighed om en centralisering af kliniksamarbejdet i København og på Frederiksberg. Vi er enige om en ajourføring af ydelserne, bl.a. ultralydundersøgelserne. Der arbejdes med et forslag til et tæt samarbejde mellem hospitalerne og speciallægepraksis og røntgenklinikkerne skal selvfølgelig arbejde under de nye strålehygiejniske regler.

Håbet om en overenskomst vedrørende CT-scanning er ikke stort, men er fortsat til stede. MR-scanningerne må nok vente nogle år endnu.

Der er fra Radiografskolernes side udarbejdet et forslag til den nye radiografuddannelse, og dette forslag er til høring. Endnu engang er det vigtigt, at gøre opmærksom på at uddannelsen bør planlægges i en tæt dialog mellem Radiografskolerne og radiologerne, og det er nødvendigt at gøre opmærksom på, at radiologerne har det faglige og juridiske ansvar for en billeddiagnostisk vurdering og diagnose.

Vi har ikke deltaget i møder i Nordiske Radiologers Organisation, vores medlemsskab af denne organisation bør tages op til revision, da der ikke har været formelt indkaldt møde siden 1996.

I europæisk sammenhæng - UEMS er hovedopgaverne stadig en harmonisering af radiologuddannelsen samt retningslinier for efteruddannelse - CME.

FAS har meddelt, at de praktiserende radiologer fra 01. Januar 2000 delvis kan få dækning til CME.

 

Jens Boesen

Formand for Danske Radiologers Organisation


DANSK RADIOLOGISK SELSKAB afholder

Ordinær generalforsamling

fredag den 23. april 1999 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorie 2.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Orientering omkring oprettelse af et onkoradiologisk Selskab

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag:

8. Oprettelse af CME-udvalg

9. DRS’s repræsentation i SJRS

10. Webmaster for DRS

11. Nedlæggelse af udvalg.

12. Valg til bestyrelse

13. Valg til udvalg og repræsentationer

14. Valg af revisor og suppleant

15. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§12)

16. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen §13)

17. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

18. Eventuelt

ad punkt 4 Orientering omkring oprettelse af et Onkoradiologisk Selskab:

En gruppe af Selskabets medlemmer har ønsket at oprette et onkoradiologisk Selskab og har udført et stort forarbejde i forbindelse med dette.Skriftlig orientering i næste medlemsblad. Eventuelle kommentarer til det skriftlige referat vil kort blive gennemgået.

Ad punkt 8: Oprettelse af CME-udvalg

Med hensyn til den fremtidige indføring af CME og registrering af disse vil der fortsat være brug for et udvalg til at varetage disse arbejdsopgaver.

 

Ad punkt 9: Bestyrelsens repræsentation i SJRS

Bestyrelsen foreslår at Selskabet officielt bliver repræsenteret i Scandinavian Japaneese Radiology Society, (SJRS), som et udvalg under DRS.

Ad punkt 10: Webmaster for DRS

DRS’s hjemmeside har nu eksisteret et stykke tid med succes. Bestyrelsen foreslår at Webmasterposten bliver officiel.

Ad punkt 11: Nedlæggelse af udvalg

Da arbejdsopgaverne er næsten færdige foreslår bestyrelsen røntgenregistreringsudvalget og DBCG-udvalget nedlægges. Samtidig er tiden kommet, hvor det er rimeligt at DRS træder ud af Sundhedsstyrelsens kontaktgruppe vedr. Radioaktive lægemidler.

 

Ad punkt 12 Valg til bestyrelsen Valgperiode: 1999-2001

Genopstiller: Anne Grethe Jurik

Genopstiller: Jens Blicher

Genopstiller: Charlotte Strandberg

Genopstiller: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Finn Mathiesen - Foreslår: Elisabeth Rasmussen

 

ad punkt 13: Valg til udvalg og repræsentationer

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi: Ikke på valg, er valgt på Nordisk forenings møde, i henhold til vedtægter.

Anne Grethe Jurik

Charlotte Strandberg

 

European Association of Radiology: Valgperiode: 1999- 2003

Fratræder: Margit Mantoni - Foreslår: Charlotte Strandberg

Fratræder: Anne Grethe Jurik - Foreslår: Jens Blicher

Fratræder: Finn Mathiesen - Foreslår: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Inge Møller (S) - Foreslår: Finn Mathiesen.

 

European Association of Radiology, Junior Assembly Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Elisabeth Albrecht-Beste - Foreslår: Mona Rosenkilde

Fratræder: Mette Nørlem (S) Foreslår: Elisabeth Rasmussen

 

European Association of Radiology, Education Commission Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Henrik Thomsen - Foreslår: Anne Grethe Jurik

Fratræder: Anne Grethe Jurik (S) - Foreslår: Niels Egund

 

Professional Organisation Committee Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Jens Boesen - Foreslår: Jonna Fries

Suppleant: Foreslår: Elisabeth Buus Lund.

 

International Society of Radiology Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Margit Mantoni - Foreslår: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Anne Grethe Jurik - Foreslår: Jens Blicher

Genopstiller: Finn Mathiesen

Fratræder: Nina Thrane Nielsen (S) - Foreslår: Charlotte Strandberg

Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 1999-2003

Genopstiller: Anne Grethe Jurik

Genopstiller: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Carsten Sloth - Foreslår: Eva Brems-Dalgaard

Fratræder: Margit Mantoni - Foreslår: Charlotte Strandberg

Fratræder: Henrik Nørgaard - Foreslår: Eva Narvestad

Fratræder: Finn Mathiesen - Foreslår: Jens Blicher

Fratræder: Eva Brems-Dalgaard (S) - Foreslår: Niels Skovgaard

 

Efteruddannelsesudvalget Valgperiode: 1999-2001

Genopstiller: Niels Skovgaard

Genopstiller: Jens Karstoft

Fratræder: Inger Fog - Foreslår: Henrik Teisen

Fratræder: Hans Petersen - Foreslår: Henrik Gregersen

Foreslår: Karen Lisbeth Dirksen

Charlotte Strandberg, Bestyrelsens repræsentant vælges efter generalforsamling

 

Vurderingsudvalget: Ikke på valg, Valgperiode: 1998-2001

Poul Erik Andersen; formand

Agnete Karle

Niels Juul

Peter Andersen

Henrik Videbæk

Agnethe Hedemann

Ole Schifter Rasmussen

Peter Gideon

 

Specialistuddannelsesudvalget:

Poul Erik Andersen ( Formand)

Sven Dorph

Uffe Dyreborg

Niels Jakob Bartholdy

Anne Grethe Jurik

Finn Laursen

O. Hjardemaal

Carsten Gyldensted

Karin Kastberg

Aksel Kruse

Jan Solvig

Hans Pedersen

 

Acta Radiologica: Valgperiode: 1999-2003

Fratræder: Niels Egund - Foreslår: Aase Wagner,

Fratræder: Aase Wagner (S) - Foreslår: Anne Grethe Jurik

 

Sundhedsstyrelsens kontaktgruppe vedr. radioaktive lægemidler: Nedlægges ?

Flemming Jensen

 

Røntgenregistreringsudvalget: Nedlægges ?

Poul Stage

Margrethe Herning

Flemming Jensen

Stig Møller Nielsen

Henrik Nørgaard

 

Udvalg vedr. Danish Breast Cancer Cooperation (DBCG) Nedlægges ?

Carsten Conrad

Uffe Dyreborg

Flemming Nissen

Knud P. Olesen

 

Udvalg vedrørende Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS)

Foreslår: Finn Mathiesen

Foreslår: Finn Lindhardt (S)

Webmaster DRS’ hjemmeside:

Foreslår: Finn Mathiesen

 

CME UDVALG:

Foreslår: Niels Skovgård

Foreslår: Marianne Egeblad

Foreslår: Peter Andersen

 

Ad punkt 14: Valg af revisor og suppleant

Fratræder: Eva Brems-Dalgaard - Foreslår Finn Mathiesen

Fratræder: Winnie Sommer (S) - Foreslår: Eva Brems-Dalgaard

 

ad punkt 15: Indstilling af tilforordnede til

Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§12) Valgperiode 1999-2003

Fratræder: Sven Dorph - Foreslår: Karen Damgaard

Fratræder: Kirsten Lauersen (S) - Foreslår: Flemming Jensen

Genopstiller:Hans Petersen

Fratræder: Finn Lindhardt (S) - Foreslår: Elisabeth Buus Lund

 

ad punkt 16: Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen (§14)

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen

vedr. Overlægevurderingsudvalget Valgperiode 1999-2003

Fratræder: Inge Møller - Foreslår: Lars Nielsen

Fratræder: Anna-Marie Nehen - Foreslår: Finn Mathiesen

Fratræder: Margit Mantoni (S) - Foreslår: Karen Lisbeth Dirksen


Beretning fra udvalgene

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi.

Se rapport i medlemsblad nr. 5 1998, november side 26.

Charlotte Strandberg

Beretning fra EAR

Generalforsamling i EAR.

Præsidenten Hans Ringerts kom ind på, at der havde været lidt forvirring op til mødet omkring strukturen i EAR og hvordan relationerne til EU og ERC var.

Det er et lovmæssigt krav ( i Østrig), at ECR skal have individuelle medlemmer.

Vedtægtsændringerne blev gennemgået, og de blev vedtaget uden indsigelser eller debat.

Hans Ringerts meddelte, at italienerne havde påpeget nogle problemområder i skrivelser til EAR inden generalforsamlingen og foreslog, at der blev nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, der til næste generalforsamling skulle udtale sig om problemstillingen.

Italienerne var tilsyneladende tilfredse med denne udvikling.

Generalforsamlingen blev afholdt i stor ro. Den norske kollega syntes ikke bestyrelsen havde gjort nok imod tobaksrygning på ECR, og det var den eneste kritik til beretningen, som oven i købet blev fremført under punktet eventuelt !

5 lande blev optaget og nu er vi 38 lande i EAR.

Med venlig hilsen

Jens Blicher

Junior Radiologist Forum aktiviteter 1998.

Som sædvanlig har foreningens bestyrelse, som jeg ikke er medlem af, holdt flere møder det sidste år. Som sædvanlig er det vesteuropæiske radiologer, der skal besøge og undervise østeuropæiske radiologer, som er foreningens hovedinteresse. Ved kongressen i Wien marts 1999 blev der valgt en ny bestyrelse for JRF. Det er i den forbindelse uheldigt, at den danske repræsentant, hvis på nyvalg, først vælges i april måned.

Der er ikke synlig interesse for JRF i Danmark, jeg har ingen henvendelser modtaget fra danske radiologer i de 4 år jeg har været dansk repræsentant. Eventuelt interesserede henvises til JRF Newsletter andet steds i bladet.

Foreningens hjemmeside fungerer ikke i øjeblikket.

Venlig hilsen Elisabeth Albrecht-Beste, eab@dadlnet.dk

 

EAR- Professional Organisation Committeé

Jens Boesen har ikke deltaget i nogen møder under POC

Rapport fra ISR (International Society of Radiology)

v/Margit Mantoni:

Generalforsamling september 1998 i forbindelse med ICR (International Congress of Radiology) i New Delhi.

Repræsentanter fra 17 nationale selskaber deltog.

Mødet indledtes med en kort omtale af ICR kongressen i Beijing, juni 1996. Kongressen var vellykket. Der var endnu ikke fremsendt afsluttende regnskab til ISR bestyrelsen, man forventede intet overskud.

Siden sidste generalforsamling havde 2 lande, Bangladesh og Mongoliet, søgt optagelse i ISR, begge lande blev accepteret og budt velkommen.

Regnskabet for ISR var ikke blevet fremsendt til de delegerede inden generalforsamlingen. Det blev heller ikke uddelt under mødet, men skulle angiveligt sendes til de respektive landes bestyrelser. Der blev varslet kontingentforhøjelse fra 0.50 USD til 0.75 USD. Kontingentet har ikke været forhøjet de sidste 30 år. De øgede indtægter skal anvendes til at holde trit med inflationen og til informations- og uddannelsesprogrammer.

Den nuværende form for ICR møderne som efteruddannelseskurser fandtes tilfredsstillende. Det medfører deltagelse af grupper, der normalt ikke har økonomisk mulighed for at møde op til de store kongresser, såsom RSNA og ECR. Fremover vil den tekniske udstilling blive mindre. Ved dette års ISR møde var der en rimelig stor udstilling, til gengæld var den dårligt besøgt.

Næste ICR kongres afholdes 4.-8. september år 2000 i Buenos Aires, Argentina. Kongresgebyret vil blive 300 USD. Cape Town, Sydafrika, bliver vært i år 2002.

ISR officers, valgt for en 2-årig periode:

President: Joseph Maresco.

Past President: Lenny Tan.

President-Elect: Carl-Gustav Standertskjold-Nordenstam.

Secretary-General: George Klempfner.

Treasurer: Jean-Francois Moreau.

ISR Executive Committee, valgt for en 4-årig periode:

Ludovico Dalla-Palma (Italien)

Carl-Jürgen Wolff (Tyskland)

Samir Banerjee (Indien)

Claude Manelfe (Frankrig)

Hans Ringertz (EAR) European Association of Radiology

Ronald Evens (ACR) American College of Radiology for North America

Francisco Arredondo (IACR) Inter-American College of Radiology

Hitoshi Katayana (AOSR) Asian Oceanian Society of Radiology

M.R. El Melighy (Africa) National Societies in Africa

 

Der blev vedtaget en række mindre ændringer i lovene for ISR, (eventuelle) interesserede kan henvende sig til undertegnede eller bestyrelsen i DRS.

Dansk Radiologisk Selskab blev fremhævet og rost for sin hjemmeside.

ISR har også en hjemmeside, engelsksproget.

ISR er nu en organisation for "imaging physicians and scientists". De der beskæftiger sig med stråleterapi blev samlet i et internationalt selskab.

ISR samarbejder med The International Commission on Radiological Protection (ICRP) og The International Commission and Radiation Units and Measurements (ICRUM) om at publicere flere kortere monografier om billedkvalitetssikring, stråleeksponering under svangerskab m.m. til brug for de nationale selskaber og deres medlemmer.

 

Årsberetning fra efteruddannelsesudvalget DRS 1998-1999.

Udvalget har i perioden haft 3 møder.

Arbejdet har været fokuseret på CME, IT kursus, evaluering, vejledning, planlægning og økonomi.

Det er lykkedes for CME-gruppen at følge den stramme tidsplan, og efter at generalforsamlingen i april 98 godkendte materialet, er det blevet finpudset, for i slutningen af 98 at blive udsendt, m.h.p. forsøgsmæssig CME-rapportering i 99. Udvalget anser CME rapporteringen for at være af største betydning, bl.a. som redskab for de fremtidige forhandlinger med sygehusejerne m.h.p. ressourcer til efteruddannelse. Behovet for efteruddannelse og dermed for ressourcer er stigende. Efteruddannelsesudvalgets leder af CME-gruppen, Overlæge Niels Skovgaard (KAS Glostrup), har indledt et samarbejde med de øvrige Nordiske lande m.h.p. evt. fremtidig samordning af efteruddannelses opgaverne. På grund af betydelige forskelle, både hvad angår tradition og økonomi, har det ikke umiddelbart affødt konkrete tiltag. Samarbejdet er dog ønskværdigt både af hensyn til kvalitet og økonomi, og det kommende udvalg opfordres til at arbejde videre med opgaven.

Der blev i oktober afviklet ét IT og Radiologi kursus af 2 dages varighed. Kurset blev en succes, bedømt udfra de returnerede evalueringsskemaerne. Man overvejer at gentage kurset i efteråret år 2000, men en gentagelse er, som så meget andet afhængig af økonomiske forhold. Typisk er der årligt ikke ressourcer til mere end de 2 vanlige efteruddannelsesdage, hvorfor et ekstra 2 dages kursus kan blive vanskeligt at få etableret.

Kursus evalueringsskemaet blev indført forrige år, og er det eneste redskab, vi har til at bedømme kursus kvaliteten. Skemaet har, gennem sin anvendelse, give udvalget en del informationer, men udformningen er rettet mod kurset som helhed, og giver ikke mulighed for at vurdere de enkelte indlæg. I fremtiden må vurdering af de enkelte indlæg oprioriteres.

En detaljeret kursusleder vejledning er udformet, med udgangspunkt i det tidligere materiale og udvalgets erfaringer. Det er samlet en række bilag både til anvendelse for budgettering og til ansøgning om diverse tilskud. Kursusleder vejledningen forventes udsendt til de kommende kursusledere, og indeholder bl.a. en grænse for aflysning af et kursus på minimum 25 deltagere.

Der er lagt en kursusplan, som strækker sig over en periode på 5-6 år, og med hvilken de store radiologiske relevante områder forventes dækket. Ønsket er at kursusformen i fremtiden kommer til at bevæge sig væk fra den lokalt fokuserede model, hen imod en mere konsensus præget / evidens baseret form. Det kræver et betydeligt større arbejde af kursuslederne og ikke mindst af foredragsholderne, at arbejde med evidens baseret medicin. Men det er nødvendigt, hvis vi skal følge med udviklingen, og arbejde på en større ensretning landsdelene imellem.

Dette fører naturligt videre økonomien, idet kvalitet fordrer dynamik, og dynamik naturligt afføder et større antal foredragsholdere til hver uddannelsesdag. For at det kan lykkes må økonomien absolut være i orden.

Der er først fra 1997 givet et decideret honorar til kursusleder og til foredragsholdere. Udvalget har i samarbejde med bestyrelsen arbejdet med emnet. Løsning er blevet, at der fremover honoreres ifølge lægeforeningens takster til foredragsholderne, til én kursusleder og til transport. Derimod er der for øjeblikket ikke midler til nogen form for forberedelse eller til sekretær hjælp, og kun undtagelsesvis til overnatning.

Beslutningen om honorarer betyder, at budgettet for det enkelte efteruddannelseskursus bliver større, uden at indtægterne er steget. Tværtimod er udgifterne til lokale faciliteter og auditoriebetjente m.m. generelt stigende. Sponsorerings mulighederne er påvirkede bl.a. af brancheforeningen KIRUMED´s aftale med DRS om et fast årligt sponsorat, og af den stigende diskussion af om læger er uvildige i forhold til medicinalfirmaerne.

For at imødegå disse forhold, for at fastholde og øge kvaliteten på efteruddannelsen, samt for at sikre et minimumsbeløb til kursusaktiviteten, har efteruddannelsesudvalget besluttet at

1. der kan opkræves op til 500 kr. pr. deltager pr. kursusdag

2. .stille forslag om kontingent stigning ; og foreslår 50 kr. pr. år.

De opstillede forslag kan betyde, at der dedikeres af størrelsesordenen 25.000 kr. til efteruddannelse årligt. Hertil kommer de eventuelle tilskud fra DADL, op til 10.000 kr. årligt. Med andre ord 35.000 kr. til hver kursusdag, udover indtægten fra kursusgebyret.

Disse beløb skal ses i lyset af, at deltager antallet på danske kurser naturligt er begrænset af radiolog-gruppens størrelse, af det store internationale tilbud og af vores generelle belastning i den travle hverdag præget af ekspansion og mangel på erfarne radiologer. Konkret betyder det at der typisk kun deltage op til 50 personer på kurserne. Forholdet vil formentlig ændre sig i fremtiden, betinget af CME-kravene, men fremtiden løser ikke helt aktuelle problemer.

Hermed tak til udvalgets medlemmer og farvel til E-udvalget

Overlæge Inger Fog, Vejle Sygehus

Beretning fra Vurderingsudvalget

Efter indførelse af ny procedure for besættelse af undervisningsstillinger blev Vurderingsudvalget i Diagnostisk Radiologi oprettet, og det har fungeret siden foråret 1998. Vurderingsudvalget er landsdækkende. Det er udvalgets opgave at opslå ledige undervisnings/blokstillinger. Desuden afgør udvalget, hvilke ansøgere, der er kvalificerede til ansættelse i undervisningsstillinger og bedømmer alene ansøger som kvalificeret eller ikke kvalificeret. Herudover beskriver Vurderingsudvalget den enkelte ansøger i henhold til de kriterier, som er formuleret af Sundhedsstyrelsen, og tildeler på denne baggrund ansøgeren et antal point. Udvalget afgiver en kort begrundelse for bedømmelsen af ansøgeren.

Udvalget er konstitueret med Poul Erik Andersen, Odense (formand), Agnethe Karle, Bispbebjerg, Niels Juul, Roskilde, Peter Andersen, Odense, Henrik Videbæk, Esbjerg, Agnete Hedemann, Aalborg, Ole Shifter Rasmussen, Randers, Peter Gideon, Hvidovre og fra Videreuddannelsesudvalget Jørgen Lindhardt og Erik Krogh Jensen.

Efter en del begyndervanskeligheder i sekretariatsfunktionen med sent opslåede uddannelsesblokstillinger og fejl i opslag, er disse ting nu bragt i orden og mere velfungerende. Ansøgerne er blevet vurderet i henhold til udarbejdede skemaer efter kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen med mulighed for opnåelse af max. 14 point. 1. kriterie (klinisk uddannelse efter turnusuddannelsen uden for specialet, ud over krav) tæller 1 point for minimum 6 måneders ansættelse og max. 2 point. 2. kriterie (klinisk uddannelse i specialet, ud over 1 års introduktion) tæller 1 point ved mindst 6 måneders ansættelse og max 2 point. Uddannelsesudvalget har tidligere ment, at sådanne ansættelser bør være på mindst 2 afdelinger, men Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at ansættelse kan finde sted på samme afdeling og dermed give max. 2 point. 4. kriterie giver 1 point ved tillidsposter af mindst 1 års varighed. Det 7. kriterie (særlig specialespecifik kvalifikation) er indstillet fra Dansk Radiologisk Selskab, "Billeddiagnostiske evner, håndelag samt samarbejdsrelationer", men endnu ikke godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Langvarig ansættelse udenfor specialet (mere end 4 år), langvarig ansættelse i specialet (mere end 5 år) og høj alder (mere end 50 år) vil ikke medføre fradrag i point, men give anledning til bemærkninger i vurderingsudvalget.

Der er afholdt møder den 8. juni og 16. november 1998. Ved mødet 8. juni var der 23 ansøgere til 13 stillinger. Der blev tildelt 2-11 point (middel 5,5 point) pr. ansøger.

Ved mødet 16. november 1998 var der 13 ansøgere til 8 stillinger. Der blev tildelt 0-7 point (middel 3,5 point) pr. ansøger.

Poul Erik Andersen

Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget

I foråret 1998 blev Vurderingsudvalg, Ansættelsesudvalg og Specialistuddannelsesudvalg nedsat, sidstnævnte til varetagelse af den overordnede planlægning af specialistuddannelsen samt øvrige problemer, som hidtil har været behandlet i det nedlagte Uddannelsesudvalg.

Specialistuddannelsesudvalget består af Poul Erik Andersen, Odense (formand, hovedkursusleder, kar), Sven Dorph, Herlev (uro- og tand, tilforordn. Sundhedsstyr. specialistnævn), Uffe Dyreborg, Odense (mammo), Niels Jakob Bartholdy, Ålborg (thorax), Anne Grethe Jurik, Århus (bevægeapp.), Finn Laursen, Herlev (fysik), Ole Hjardemaal, København (teknik og strålehyg), Carsten Gyldensted, Århus (neuro), Karin Kastberg, Århus (børn), Aksel Kruse og Jan Solvig, Århus (gastro), Hans Pedersen, Roskilde (tilforordn. Sundhedsstyr. specialistnævn).

Udvalget har holdt møde den 25. august 1998 (Odense) og den 26. februar 1999 (Århus).

Indsigelsesfristen for de administrerende overlæger er øget fra 2 til 5 hverdage i forbindelse med besættelse af uddannelsesblokstillinger.

De administrerende overlæger ønsker indsigt i ansøgningerne, og de tildelte ansøgeres ansøgningsskema og curriculum vitae fremsendes herefter.

Fysik og teknik/strålehygiejnekurserne vil søge en større grad af integrering af teori og praktisk anvendelse, så dette i højere grad vil ligge i forlængelse af hinanden i undervisningsforløbet.

En højere grad af koordinering mellem delkurserne er ønskelig for at undgå overlappende emner og ikke tilsigtet gentagelse af emneområder på delkurserne, således at timerne kan anvendes mere optimalt.

Der er (anonym) tentamen efter de tekniske kurser og lignende foreslås efter de kliniske kurser, også af hensyn til underviserne, som derved kan få et indtryk af kursisternes standpunkt, hvor der er behov for uddybende undervisning, m.v.

Sundhedsstyrelsen har udsendt "vejledning og evaluering i den Lægelige Videreuddannelse. Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling" januar 1998, og heri indgår et standardiseret evalueringsskema for U-kurser, som bør anvendes ved alle delkurserne.

Inspektorordningen er startet. De første inspektorbesøg har været positivt modtaget. Inspektorordningen skal ikke betragtes som et kontrolbesøg, men tværtimod som en inspirationskilde og et vigtigt instrument i bestræbelserne på at kvalitetssikre behandlingsindsatsen og uddannelsen.

Ansættelse i uddannelsesblok er bindende for alle elementernes vedkommende.

Speciallæge fra et andet speciale kan søge (og tildeles) undervisningsstilling i diagnostisk radiologi.

Referenceprogrammer i radiologi er under udarbejdelse. Målgruppen er henvisende læger, såvel fra almen praksis og speciallægepraksis som fra sygehusafdelingerne. Programmernes udgangspunkt er tentative kliniske diagnoser. Opbygningen bliver i tekstform, gerne suppleret med overskuelige tabeller og flowdiagrammer. Alle emner, som dækkes på de radiologiske obligatoriske videreuddannelseskurser skal omhandles og udarbejdes af de respektive delkursusledere. Der vil blive fremlagt oplæg til aprilmødet i selskabet, og Dansk Radiologisk Selskabs medlemmer vil blive hørt med tilbagemelding medio august 1999. Referenceprogrammerne skal diskuteres på mødet i Dansk Radiologisk Selskab 4.-5. november 1999. Derefter skal også andre specialer høres. Referenceprogrammerne skal være færdige februar 2000.

Poul Erik Andersen

Rapport Acta Radiologica

Acta udgives som medlemsblad for medlemmerne i de radiologiske selskaber i Norden (i alt 2.348 prenumeranter) og grunden til dette er bl.a., at man dermed opnår momsfritagelse. Oplaget varierer mellem 3.500 og 3.600 med i alt 772 trykte sider i 1998. Desuden er udgivet 7 supplementer.

Antallet af indsendte manuskripter for 1998 var 223 (265 i 1997) og med et stigende antal ikke godkendte (godt 50%). Fordelingen mellem artikler fra Norden, Europa og øvrige lande væsentlig uændret (37%, 36% og 27%). Sverige og Norge er mest aktive.

Virksomhedens indtægter er i alt 3.475.532,- DKK, heraf 733.917,- som afkast på formue og gevinst ved salg af aktier. De største udgiftsposter er trykning og porto, og dette giver et underskud på 53.899,- DKK, som er dækket af afkastningen på formuen. Acta ønskede ved bestyrelsesmødet ved det nordiske møde i København en forhøjelse af medlemsafgiften på 50,- kr. til dækning af dette, men jeg fik dette reduceret til 25,- kr. Den nye portoforhøjelse i Danmark vil dog øge underskuddet for 1999.

Danmark har 563 prenumeranter (554 i 1997). Island har tilsyneladende meldt sig ud af medlemskabet i Acta. Hvert medlem har i 1998 via kontingentet til DRS betalt 300,- DKK

Kontingentudviklingen til Acta har været lidt forvirrende: Ved DRS’ generalforsamling i 1997 vedtog vi et ekstraordinært bidrag på 50 DDK/medlem for 1997 til dækning af underskud under forudsætning, at der ikke skete en samtidig kontingentforhøjelse. Det ekstraordinære bidrag blev indbetalt til Acta, men senere tilbagebetalt, da man ikke kunne have lavere bidrag end de andre lande. Prisudviklingen for Acta Rad. har været: 1988-1991 kr. 200,-, 1992-1996 kr. 250,-, 1997 kr. 300,- (180 til acta og 120 i porto) og 1998-1999 kr. 325,- ( 185 til Acta og 140 i porto). Jeg synes 200,- kr efter skat for et tidsskrift af høj kvalitet er billigt.

Takker for de 4 år med Acta Radiologica og overlader posten til Anne Grethe Jurik.

Niels Egund

REFERAT fra Selskabets kontaktperson i Lægemiddelstyrelsens (tidligere Sundhedsstyrelsens) kontaktgruppe vedr. radioaktive lægemidler.

Jeg henviser til sidste generalforsamlingsberetning (trykt i medlemsbladet) vedrørende de administrative ændringer Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen imellem. Det nye isotopapotek leverer nu de standardfremstillede i handel værende radioaktive lægemidler (herunder en meget stor del diagnostika). Aftagerne er inden for hospitalsvæsenet nogle få medicinske afdelinger og alle de nuklearmedicinske afdelinger, eller nuklearmedicinske afsnit på billeddiagnostiske afdelinger med en selvstændig nuklearmedicinsk faglig ledelse.

Mig bekendt er der altså stadig ikke længere radiologiske afdelinger eller afsnit, som på egen hånd, det vil sige under ansvar af en fagradiolog, anvender nogle af disse stoffer i klinisk rutine. Det har derfor været mit ønske de sidste par år, og nu også Radiologisk Selskabs bestyrelses ønske, at vi som fagligt selskab ikke skal lade os repræsentere i arbejdsgruppen længere.

Og jeg anmoder DRS om at meddele dette til Styrelsen.

Der er i årets løb afholdt et eftermiddagsmøde i kontaktgruppen i Lægemiddelstyrelsen i Brønshøj, hvor der er blevet orienteret om den diagnostiske og terapeutiske anvendelse af de små 200 forskellige radioaktive lægemidler, og der har været drøftet udfærdigelse af en kommende vejledning om indretning af laboratoriefaciliteter til håndtering og præparation af radioaktive lægemidler. Desuden er der fremkommet nogle nye EU-regler om pædiatrisk nuklearmedicin. Et nyt område er de såkaldte sentinel node målinger ved mammacancer og melanomer. P. t. foregår det ganske få steder, og det vil formodentlig stadig forekomme meget centraliseret, men det er for tiden uvist, hvor stort omfanget kan blive.

Flemming Jensen

Dansk Radiologisk Selskabs registreringsudvalg, beretning d. 23. April 1999

Efter en generel høringsrunde blandt landets radiologiske afdelinger og efterfølgende korrektioner er arbejdet med færdiggørelsen af den nye klassifikation af radiologiske procedurer nu afsluttet. Sundhedsstyrelsens 6. Kontor forventer at have udsendt det nye katalog med CD-rom til alle landets radiologiske afdelinger, røntgenkliniker og relevante røntgen- og IT-firmaer inden d. 23.april.

Kataloget er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsvæsnets Klassifikations System (SKS) og skal erstatte det nuværende system til elektronisk registrering og indberetning af radiologiske ydelser, både diagnostiske og terapeutiske.

Et nyt udvalg under Sundhedsstyrelsens 4. Kontor, med Anne Grethe Jurik og Henrik Nørgaard

fra Selskabet, skal bestemme indhold og tidspunkt for indberetninger af de radiologiske ydelser til Sundhedsstyrelsen.

Den 25. Februar 1999, Poul Stage

Referat fra DBCG

Carsten Conrad meddeler, at der ikke har været møder i DBCG-udvalget i det forløbne år.

 


ICR 1998, 19-23. september 1998

Pragati Maidan, New Delhi, Indien:

5 dages intensivt program fra kl. 08.00-17.45 med en blanding af efteruddannelseskurser, symposier, workshops, meet- the- professor sessions, videnskabelige foredrag og film reading panels. Hovedvægten var lagt på ultralyddiagnostik. Antal deltagere ca. 4.000 langt de fleste fra Indien.

Der var nogle meget interessante foredrag, bl.a. Radiology at the Start of a New Millennium af prof., emeritus Alexander Margulis. Han fremhævede, at radiologien i tiltagende grad vil blive praktiseret ens i de fleste lande med hovedvægten på spiral CT, virtual endoscopic procedures, såsom virtual

CT colonoscopy and bronchoscopy, MR og ultralydscanning. PACS vil blive et worldwide kommunikationsmiddel, og radiologerne vil fremover indgå i teamfunktioner både i hospitalssektoren og ude i praksis.

En række foredrag om radiologien i U-landene pegede modsat på, at det, man manglede, var især thoraxstativer, udstyr til knogleoptagelser og ultralydudstyr. Hvorimod man for indeværende havde nok af CT- og MR-scannere. Med en udvidelse af førstnævnte kunne man klare diagnostikken hos 80% af befolkningen.

Posterudstillingen var en oplevelse i sig selv. Her fik man virkelig indtryk af, at dagligdagen præges af infektionssygdomme. Tuberkulose, som jo også i Danmark fremkommer i et øget antal, angriber jo ikke blot lungerne, men kan angribe de fleste organer. Spedalskhed er endnu ikke udryddet, og diverse ormesygdomme og knoglesygdomme florerer.

Min personlige oplevelse var, at ICR i Delhi bl.a. fungerede vældig godt som efteruddannelseskurser, hvor man starter basalt og sluttede med mulighederne for diagnostik og behandling i fremtiden. Derudover var deltagergebyret holdt lavt, 200 USD (endda inkluderende frokost (rice and curry), så selv om rejseudgifterne er dyre, kommer totaludgiften til et sådant kursus ikke til at overstige andre europæiske/amerikanske kurser.

Den tekniske udstilling husede mere end 30 firmaer, men var uspændende sat op, og besøgstallet var derefter.

Hvis de kommende ISR møder er lige så gode som det i New Delhi, vil det være et godt efteruddannelsesalternativ.

Margit Mantoni


International Symposium on Controversies in Vascular Surgery IV

Vascular and Endovascular treatment of lower limb ischaemia

Friday April 23rd , 1998

Auditorium A, Teilum building,

Rigshospitalet, Copenhagen

 

Organizers

Torben V. Schroeder Vascular Surgery RK, Rigshospitalet 3111

Jørgen E. Lorentzen Blegdamsvej 9, DK 2100 Copenhagen Ø

John Grønvall Rasmussen Tel (45) 3545 2302 - Fax (45) 3545 2303

E-mail: Torben.S@RH.DK

Speakers

Peter RF Bell, Leicester, UK Michael Horrocks, Bath, UK

Wilhelm Sandmann, Düsseldorf, Germany John Wolfe, London, UK

Jean Pierre Becquemin, Paris, France Hans Olav Myhre, Trondheim, Norway

Mauri Lepäntalo, Helsinki, Finland Ulf Nyman, Göteborg, Sweden

Bengt Lindblad, Malmö, Sweden Ulf Hedin, Stockholm, Sweden

Tina G Nielsen, Copenhagen, Denmark John Grønvall, Copenhagen, Denmark

 

Sponsor

WL Gore & Associates Scandinavia AB

 

 

Registration to:

Torben V Schroeder,

Vascular Surgery RK, Rigshospitalet 3111,

Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen Ø,

Denmark,

tel +45 3545 2302,

fax +45 3545 2303,

e-mail: torben.s@rh.dk

and before 1 April 1999.

The registration fee, DKK 500,- for participants and includes lunch and dinner

and DKK 200,- for accompanying persons, is paid in cash at the registration counter during registration.

Programme

9:00 – 9:30 Registration
9:30 – 11:00 Session 1
 

Hans Olav Myhre

Under which circumstances should claudicators with infrainguinal occlusive disease be considered for revascularisation? Are the circumstances equal for vascular and for endovascular treatment
 

Mauri Lepäntalo

Infrapopliteal revascularisation: vascular or endovascular treatment
 

Wilhelm Sandmann

How I avoid wound problems following distal bypass surgery - and how I treat the colleagues cases of groin and distal wound infections
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Session 2
 

Tina Nielsen

Surveillance of infrainguinal revascularisation - what is the evidence?
 

John Wolfe

Management of graft-related stenoses: wait and see, PTA, stent or surgery?
 

Michael Horrocks

Strategy in early thrombosis of infrainguinal grafts.
13:00 – 13:45 Lunch break
13:45 – 15:15 Session 3
 

Ulf Hedin

Intimal hyperplasia. What is it and can it be prevented?
 

John Grønvall

Femoro-popliteal occlusive disease treated with PTA +/- stent. Technical considerations and how do results compare with surgical results?
 

Peter RF Bell

Can ultrasonography replace arteriography in the management of lower limb ischaemia.
15:15 – 15:30 Coffee break
15:30 – 17:00 Session 4
 

Ulf Nyman

Cost benefit considerations of stents used in the iliac or femoral artery
  Jean P Becquemin

Adjuvant antithrombotic treatment during and after infrainguinal revascularisation procedures.

 

Bengt Lindblad

Role of stent grafts in patients with occlusive diease of the iliac and femoral artery
19:30

Buffet dinner

Restaurant Sans Souci,

Madvigsallé 15, 2000 Frederiksberg. Tel: 31 21 74 63


DANSK ULTRALYDDIAGNOSTISK SELSKABS

3. KURSUS I

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 1999

KØBENHAVNS AMTSSYGEHUSET i HERLEV

HVIDOVRE HOSPITAL

Mandag den 17.05.99 - Onsdag den 19.05.99

Sted - Form: Store auditorium, KAS Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, video-demonstrationer, praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer indenfor Ortopædkirurgi, Reumatologi og Idrætsmedicin herunder: traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, skulder (rotator cuff, instabilitet), hofte (ansamling, børnehofte), knæ (menisker, ligamenter, Baker cyste), ankel og håndled (sene, ligamenter), Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, blokader).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Program kan rekvireres hos kursussekretæren.

Akkreditering: Kurset søges anbefalet af Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ortopædkirurgisk

Selskab, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Ultralydafdelingen, KAS Herlev.

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Afdelingslæge, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Sygehus.

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Ultralyd, Ortopædkirurgi, Reumatologi og/eller Idrætsmedicin.

Gæsteforelæsere: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 2.800 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 2.600 kr.

Tilmelding: Senest den 1. April 1999. Skriftligt til kursussekretær Heidi Ulm

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé, 2650 Hvidovre.

Tlf: 36 32 23 78 - FAX: 36 32 37 81

 


DRS - forårsmøde i Slagelse

13. og 14. maj 1999

afholdes på

Hotel Frederik II

Idagaardsvej 3

4200 Slagelse

Tlf. 58 53 03 22 -Fax 58 53 46 22

Arrangør:

Røntgenafdelingen,

Centralsygehuset i Slagelse

Tlf. 58 52 19 00 lokal 3501

Vi glæder os til at se jer i Slagelse!

 

Program torsdag d. 13. maj 1999

09.00 - 10.00 Ankomst og registrering

Kaffe

Udstilling

10.00 - 10.15 Overlæge dr. med. Anne Grethe Jurik, DRS og overlæge Mogens Rahbek, Slagelse:

Velkomst og orientering

10.15 - 10.30 Projektleder Lars Lindsköld, Workflow Specialist, Kodak Europe:

"Hastighed og kvalitetsfaktorer for PACS"

10.30 - 10.45 Ingeniør Søren Mollerup, Philips: "Philips og den digitale verden"
10.45 - 11.00 Mini-pause
11.00 - 11.15 Product Manager Timo Ihamäka, Instrumentarium Imaging. Santax:

"3D af mamma"

11.15 -11.30 Produktspecialist Søren D. Lund, Siemens:

"Den digitale arbejdsform - Praktiske erfaringer med eksempler fra hverdagen"

11.30 - 11.45 Direktør Ole Ankær Christensen, Agfa:

"Det grænseløse sygehus"

11.45 - 12.00 Salgsingeniør Bryde Nielsen, GE, Odense

"Destination Digital" (direkte radiografi, mammografi, thorax)

12.00 - 12.30 Overlæge Mogens Rahbek, Centralsygehuset Slagelse:

"Erfaringer og oplevelser med planlægning af en digital røntgen afdeling"

12.30 - 13.30 Frokost
13.30 -16.30 Busafgang til røntgenafdelingen, Centralsygehuset Slagelse

Rundvisning på afdelingen

Kaffe og kage

Busafgang til hotel

18.30 Drink
19.00 - 01.00

00.30 - 01.00

Festmiddag på Hotel Frederik II

Dans til levende musik

Natmad

Program fredag d. 14. maj 1999

09.00 - 09.15 Oversygeplejerske Helle Gyllstorf, Røntgenafd. Centralsygehuset Slagelse:

"Plejepersonalets erfaringer med en digital røntgenafdeling"

09.15 - 09.45 Kvalitetschef Thorsten Kruse, Vestsjællands Amt:

"Digital billeddiagnostik i Vestsjællands Amt, visioner, planlægning og realisering"

09.45 - 10.00 Overlæge Connie Lærkholm, Anæstesiafdelingen, Centralsygehuset Slagelse:

"Klinikerens synspunkt om digital røntgen"

10.00 - 10.30 Kaffe

Udstilling

10.30 - 11.15 Ass.Professor Ph.D. Craig W. Cornelius, Chief Scientist, Cemax-Icon, a Kodak Company:

"Image Quality"

11.15 - 11.30 Overlæge Jens Boesen, Frederiksberg Hospital, Elisabeth Buus Lund, Viborg Sygehus:

" Radiologen, PACS og Teleradiologi; frygt og forventninger".

DRO’s spørgeskemaundersøgelse.

11.30 - 12.30 Overlæge Andreas Johannsen, Sønderborg Sygehus. Nævnsmedlem i patientklagenævnet:

"Klagesager: Hvordan undgår vi klager?

Hvad kan vi gøre?

12.30 - 12.35 Afslutning Mogens Rahbek
12.35 - 13.35 Frokost

Mødet foregår på dansk og engelsk

Tilmelding : DRS-Forårsmøde i Slagelse 13. - 14. maj 1999

Navn  
Stilling  
Afdeling, hospital, firma  
Adresse  
Telefon  
Privattelefon  
Ledsagers navn  

 

Enkeltværelse d. 13.5 incl. morgenmad kr. 550.-  
Dobbeltværelse d. 13.5. incl. morgenmad kr. 775.-  
Mødedeltagelse (incl. kaffe, frokostx2, festmiddag) kr. 800.-  
Ledsager, festmiddag kr. 300.-  
I alt kr.  

Betaling:

Giro 2018160 Centralsygehuset Slagelse

Mærket: "Forårsmøde" (meget vigtigt!)

Beløbet bedes indbetalt inden 21. april 1999

Tilmelding og hotelreservation direkte til hotellet inden d. 21. april 1999:

Hotel Frederik ll

Idagaardsvej 3

4200 Slagelse

Tlf. 58 53 03 22

Fax 58 53 46 22

 


Kursus i Avanceret Ultralydteknik

Et DUDS Efteruddannelseskursus

Mandag d. 7. Juni & Tirsdag d. 8. Juni 1999.

Københanvns Amts Herlev Hospital

Store Auditorium

Arrangører: Ultralydafdelingen KAS Herlev &

Røntgen/Ultralydafdelingen Fredrikssunds Sygehus.

 

Kursusmålgruppe: Billeddiagnostikkere, sonografer og teknikere.

Kursusmålsætning: At give kursusdeltagerne kendskab til de nyeste ultralydteknikkers virkemåde, anvendelsesprincipper samt terminologi.

Undervisere: Skandinaviske læger med erfaring i anvendelsen af avanceret ultralydteknologi.

Undervisningsform: Kurset er tilrettelagt som et to dags-kursus med katedrale forelæsninger med opsummerende diskussion samt hands-on demonstrationer.

Tid : Mandag d. 7. Juni 1999 Kl. 10:30 - 17:00

Tirsdag d. 8. Juni 1999 Kl. 09:00 - 14:30

Sted: Store Auditorium

Herlev Sygehus, Herlev Ringvej, DK-2730 Herlev.

Pris: 1200 DKK inkl. frokost og kaffe begge dage.

Sekretariat & Tilmelding: Lægesekretær Lisbeth Jensen, Ultralydafdelingen

KAS Herlev, DK-2730 Herlev

Fax: ++45 44 94 80 09

Tel: 44 88 47 05


DRS efteruddannelseskursus

Onkoradiologi

23-24 September 1999

i Odense

Onkoradiologi, et emne som ikke tidligere er taget op i radiologisk kursus form. Kurset vil have en praktisk vinkel, med deltagelse af såvel radiologer, onkologer og andre klinikere, idet klinikkerne overvejende er tiltænkt konsulent rollen.

Målgruppe: Radiologer og andre som arbejder med onkologiske patienter og billeddiagnostik. Medlemmer af DMS og DOS er velkomne.

Formål: At fremme kendskabet til moderne onkoradiologiske metoder, for der igennem at øge ensretningen og kvaliteten på landsplan.

Indhold: Visioner for fremtidens onkoradiologi* ; Lymfom diagnostik* ; Dynamiske kontrastundersøgelser ; Immunterapi og intravenøse kontraststoffer ; Flerfaset CT kontrastundersøgelse ( leve, nyre og pancreas) ; Binyre diagnostik ; Ukendt primær tumor, her under lymfeknude diagnostik ; Lunge cancer modul ; Colorectal cancer modul¤ ; Valg af modalitet ved tumor / metastase diagnostik ; Terapiskanning ; Differentialdiagnostik Strålefølger/Recidiv; Genetik og radiologi.

Undervisere: Professor Janet Husband, The Royale Mardsen NHS Trust London* ; Overlæge dr.med. Frans Thomas Fork, Malmö ¤ ;

Danske undervisere fra hele landet.

CME kredit: 12 point ; 12 timers undervisning over 2 dage.

Kursusledere/ Overlæge dr.med. Jens Karstoft Odense Universitetshospital

Information: Tlf. : 6541 2170 eller 6541 1866 ; Fax : 6590 7244

Overlæge Inger Fog Vejle Sygehus ; Tlf. : 7572 7244 * 3595

Form: Eksternat, med mulighed for middag d. 23.09.99.

Overnatning: Der arbejdes på at få reserveret værelser i området.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding: senest d. 1. September 1999.

Til DRS sekretæren,

Indtil næste medlemsblad juni 1999

Overlæge Charlotte Strandberg, Rtg. Hvidovre

Fax: 3632 3781,

Ny sekretær meddeles i næste medlemsblad, hvor kurset også annonceres.

Betaling: Til DRS kassereren på Giro: 542-03 26

sammen med tilmelding senest 1. september 1999.

 

Navn/Afd./Tlf.: _____________________________________________

_____________________________________________

Kursusafgift -: 900 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.

Kursusafgift +: 1.150 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage, + middag d. 23.


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Kirsten Rau, Bjergmarken 33, DK-5260 Odense S

Læge Odai Adnan Jalel, Røntgenafdelingen, Næstved Centralsygehus, DK-4700 Næstved.

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinær ikke-lægeligt medlem:

Sten N. Hornslet, Siemens A/S , Saralyst Allé 50, DK-8270 Højbjerg.

Ingeniør Jens Hvidberg, Fischer & Lorentz A/S, Tuborg Parkvej 10, DK-2900 Hellerup.

Produktspecialist Mona Kempel, Tamro Med Lab A/S, Solbærhaven 155, DK-8520 Lystrup.

Annemette Thyssen, Boston Scientific Nordic AB, Ordrup Jagtvej 108, DK-2920 Charlottenlund


Finn Mathiesen, Kasserer & Webmaster DRS