opdateret 20. september 1999

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4 September 1999:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Så er sommerferien desværre forbi og de fleste er vel vendt hjem med fornyede kræfter til efterårets strabadser. Nu er det tid til årets efteruddannelseskursus i onkoradiologi og med det spændende program der er lagt op til, bliver det helt sikkert en succes. Der er på nuværende tidspunkt allerede et pænt antal tilmeldinger, men der må da være flere der kan afse tid til kurset, der også giver mulighed for endnu et par CME point. Man kan endnu nå at tilmelde sig – se tilmeldingsblanket .

Derudover nærmer November-mødet sig,og som man kan se senere i bladet, tegner det også til at blive et par gode dage med mamma-diagnostik og referenceprogrammer. De foreløbigt indkomne udkast til disse vejledninger vil blive sendt ud separat til alle medlemmer i løbet af september.

Vibeke Andrée Larsen


Ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

mandag d. 14. juni 1999 17.30 - 21.00 i København.

1. Valg af referent : JB

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra møderne 23.4. og 14.5.1999.

23.4. Århus KH har indsendt MTV-projekt vedrørende rygdiagnostik.

14.5. Jens Karstoft og Finn Rasmussen tilskrevet vedrørende behov for CT og MR i Danmark foranlediget af Kræftens Bekæmpelse.

Anders Lernevall indgår som DRS repræsentant i arbejde vedrørende mammografi i regi af Sygehusenes Evalueringscenter

3. Novembermøde.

Oplæg :1. dag: Referenceprogrammer 2. Dag Mammografi mv. Mammografi-radiologer kontaktet mhp program; men endnu ikke svar. JB rykker. Financiering : DMS søges. Vi forsøger at finde en ordning, så man kan deltage 1 dag ad gangen. Sted: Satser på KAS Gentofte. Middagsarrangement drøftes. Prisniveau som sidste år i Århus. AGJ står for program 1. dag; JB for program 2. dag.

4. Forårsmøde i Vejle 4.-5. Maj 2000

5. Meddelelser fra E-kursusudvalget.

Næste møde indkaldes i efteråret. Ansøgning om støtte fra KIRUMED-midlerne ikke imøde-kommet, da evt underskud dækkes af DRS.

6. Formandens meddelelser.

Speciallægekommisionen. De Europæiske Guidelines for uddannelse til radiolog er længere-varende end ønsket af speciallægekommisionen. De vil blive ophævet til lov. Der er berammet flere møder.

Poul Erik Andersen, Odense foreslår navneændring af Specialistuddannelsesudvalg til Vi-dereuddannelsesudvalg, som andre specialeselskaber bruger. Evt navneændring skal ske ved vedtægtsændring.

ECR: Credit for undervisning : 1 point pr. time.

Medicus tilbyder internetside; ingen interesse.

MR-mammografikursus i Jena - se opslag.

Etablering af muskoloskeletal interesseforening under DRS ved Niels Egund.

Professor Steen Walter har anmodet om repræsentation i 2 grupper :

Gruppe vedrørende cancer renis : Svend Dorph udpeget

Gruppe vedrørende transrektal ultralyd : Søren Torp Pedersen forespurgt.

7. Næstformandens meddelelser.

Til rubrikken "Test din viden" i kommende numre af U.f.L. skal der laves nogle små MC-opgaver. ER vil forespørge fagets professorer.

Patientklagenævnet. Der er ingen fastansatte i radiologi. Derimod slås 3 3-årige ad hoc stillinger op. Aflønning pr. time. DRS skal være med i bedømmelsesudvalget. Alle 3 skal dække hele billeddiagnostikken. Udkast til stillingsopslag kommer i august, og opslagene kommer bl.a. på nettet. 250 annonymiserede klagesager offentliggøres bl.a. på internettet

8. Sekretærens meddelelser.

Ingen.

9. Kasserens meddelelser.

Ingen.

10. Eventuelt.

Legater. Negativ udvikling. JB forsøger at kontakte industrien.

Struktur for DRS i relation til ekspertområder drøftet.

11. Næste møde:25.8.1999.

Jens Blicher


FRIE FOREDRAG

Så er det tid til indkaldelse til foredrag til novembermødet i København d. 4. og 5. november 1999. Der har kun være tilmeldt få foredrag de sidste par møder, men vi håber denne gang, at mange vil finde arbejder frem fra skuffen og benytte chancen til at komme med et foredrag på 5 – 15 min.

Tilmelding og et kort abstract sendes til sekretæren, gerne som E-mail.

Tilmeldingsfrist: 4.oktober 1999

Vibeke Andrée Larsen


Umeå-Fonden

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi uddeler nu årets nordiske stipendium 1999 fra Umeå-fonden. Stipendiet tildeles til et samnordisk projekt omhandlende forskning eller uddannelse. Projektet skal omfatte mindst to nordiske lande. Årets stipendium er på SEK 33.000.

Ansøgning om stipendiet med medfølgende kort beskrivelse af projektet skal indsendes tilgeneralsekretæren for Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi, og skal være ham i hænde senest d. 1. november 1999.

Adresse: Generalsekretæren, Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Professor Holger Pettersson
Röntgen BFC
Universitetssjukhuset
S-221 85 Lund
Sverige
 

Scandinavian Society of Radiology

54rd Congress

Helsinki, May 28-31, 2000

Der afholdes Nordisk Kongres i Finland 28-31. maj 2000. Der er kommet First Announcement, som er udleveret ved Generalforsamlingen 23. april 1999. Yderligere informationer trykkes, når de bliver udsendt efteråret 1999. For interesserede henvises til kongressekretariatet, E-mail: Cteam@area.fi

Hilsen Anne Grethe Jurik


Rapport fra ECR / Wien '99

Jeg anvendte pf-medicals rejselegat 1998 til hjælp til ECR opholdet.

Byen, indkvartering og maden: bestemt en positiv oplevelse. Og tak til vores sponsorer for hyggeligt selskab og restaurantbesøg.

Jeg bookede rejse og hotel hos det østrigske bureau på ECR's egen homepage. Med mindre de har fået mere styr på deres fax og mail til næste år, vil jeg anbefale andre at booke via brev, for det var da en værre gang rod.

Kongressen var i øvrigt stor, 14.000 deltagere blev nævnt, og velorganiseret. Kongresbygningen er femkantet, med trapper og elevatorer placeret et nyt sted på hver etage, som om det er meningen, man skal fare vild, men heligvis var skiltningen god.

Kongressens faglige indhold kan ikke refereres kort. Abstracts fylder 600 sider! Men her er hvad der gjorde indtryk hos en gastro/thorax interesseret radiolog:

Lungeemboli udredning:

Pistolesi og co-workers har opfulgt PIOPED studiet med deres PISAPED study. (Am J Respir Crit Care Med, 1999 Mar, 159:3, 864-71 og 1996;154:1387-93) Beskeden er, at man med en perfusionsscintigrafi alene, kombineret med 3 kliniske fund, EKG og rtg thorax kan stille diagnosen sikkert hos 80 % og identificere de resterende 20% som bør have lungearteriografi eller CTPE, hvis man er bedre til det. Interessant, fordi studiet tilsyneladende er solidt, med 890 patienter og arteriografi som gold standard.

HRCT Thorax:

Et hot emne, og det fløj rundt med nye begreber som BOOP, bronchiolitis obliterans og mosaic pattern. Husk at tage ekspiratoriske HRCT snit, fordi sidstnævnte er kun patologisk hvis det persisterer i ekspiration :) Et helt kompendie fik man udleveret. Jeg vil hellere læse: R Webb, N Müller & d Naidich: HRCT of the Lung. Tip: scan thorax caudocranialt. Respirationsartefakter ses ikke så meget i de apikale afsnit.

Virtuel Koloskopi:

Software firmaerne stod i kø for at vise deres produkter. Brugerne siger, der nok går en 5 år inden versionerne er så udviklede, at postprocessingen (gennemsyn på skærmen ) kan overståes på rimelig tid. Til den tid er kvaliteten af MR koloskopien måske nået op på CT teknologiens, og man har måske fået udviklet den "elektroniske udrensning", som består i at fæces er mærket med passende kontrast, som derefter kan fjernes fra 3D modellen. Der er jo ingen patienter i dag, som vil lægge krop til screeningskoloskopi andre end polyposepatienterne, men colonpolypscreening kan måske blive mere cost effektiv end mammascreening, for polypperne kan fjernes inden de er maligne.. . Perspektivet er lovende, men også skræmmende for en GI radiolog : Hvis virtuel coloskopi bliver patientvenlig, kan fremtidens "colontjans" bestå i 8 timers 3D navigation foran skærmen, 5 dage i ugen!

GI intervention

M.Bezzi, It., talte om drænage af abscesser. Effektiv drænbehandling kræver mindst 10 F. Derfor anvendtes han principielt seldinger teknik frem for one-step ved dræn i abdomen. Ved klumpede inficerede koagler op til 20 F. I øvrigt skylning og kommunicerende dræn. Noget er der nok om snakken, at "7F gris + anbefale skylning og så ringer klinikerne nok hvis det ikke går-holdningen" ikke er nok. Hvis ansamlingen ikke kan tømmes gennem drænet, så skal der en større kaliber til.

Gastrocystostomier fik 12 F uden endoskopisk hjælp; vand i ventriklen, drænet skylles til klart indhold; næste dag udskiftning til internt dræn over GW. Herefter faste 2 døgn.

CT abdomen m. henblik på carcinoid

Små, evt. multiple kontrastopladende tumores i tarmvæg og krøs "drukner" med vanlig p.o. CT kontrast. Fremstilles smukt med metylcellulose-enteroclyse+ i.v. kontrast med motorsprøjte.

MR i gastroenterologien

A.Baert holdt et state-of-the-art foredrag. Det tyder på at mange patologiske tilstande i abdomen fremstilles lige så godt med ikke-kontrast enhanced "ultrafast" MR teknik som med i.v kontrast spiral CT. På hans sygehus i Leuwen er MR den primære billeddiagnostiske modalitet ved mistanke om c. pancreatis eller c renis. En combi-scanning med aksiale snit, MR angio og MRCP er i længden billigere end når man starter med UL, supplerer med ERCP, derefter CT og evt. a-grafi, og der er færre liggedage for patienten, siger han. Men det kræver selvfølgelig man har ledige tider i MR skanneren.

Elektronisk studiesamling

EURORAD skal være en gratis internetbaseret billed- og case database, som opbygges af brugerne. Der stilles bestemte kvalitetskrav til de cases, man kan uploade (sygehistorie, referencer). Der er foreløbig kun lagt 250 cases i databasen, men ideen er god. (http://www.eurorad.org/ )

Indtil EURORAD er udbygget, kan man jo overveje American College of Radiology's billige tilbud på undervisnings CD'er. De kan købes for 60 $ stk. betinget af at der købes min. 12 (der er flere forskellige ) og at de købes gennem DRS. Man tillader flere brugere, også via lokalnet, men suportterer ikke netløsninger. (http://www.acr.org/ )

Hvidovre Hospital, den 04.07.99,

Henrik Nørgaard


Onkoradiologi

23-24 september 1999

Vejle Sygehus ; Auditoriet Bygning S

DRS Efteruddannelseskursus

Kurset vil have en praktisk vinkel, med indlæg fra såvel radiologer, onkologer og andre klinikere

Målgruppe: Alle radiologer samt andre som arbejder med onkologiske patienter og billeddiagnostik.

Medlemmer af DMS og DSO er velkomne.

Formål: Fremme kendskabet til onkoradiologiske metoder og diagnostik.

CME kredit: 12 point ; 12 timers undervisning over 2 dage.

Kursusledere/ Overlæge dr.med. Jens Karstoft ; Sekretær Helle Yde

Kursussekretær/ Tlf.: 6541-2170 / 6541-1866 ; Fax: 6590-7244 ; OUH

Information: Overlæge Inger Fog Vejle Sygehus ; Tlf.: 7572-7244 * 3595

Parkeringsforhold: informationer kan rekvireres.

Banegård: 3 min. fra Torvehallerne / 10-15 min. fra sygehuset.

 

Torsdag

Emne

Foredragsholdere

08.30-09.00

Kaffe og registrering

09.00-10.00

Cancer imaging - Meeting the Challenge Professor Janet Husband Acad.Dept.of Diag.Radiol.

The Royal Marsden NHS Trust ; Sutton ;

10.00-10.30

Tumour versus Fibrosis

United Kingdom

10.30-11.45

Dynamisk kontrastundersøgelse

Hvorfor, hvornår og hvordan MR

Overlæge Carsten Conrad Rtg. Hjørring Centralsgh.

UL

Overlæge Søren Raphaelsen Rtg. Vejle Sygehus

CT

Adm. Overlæge Thomas Christiansen Rtg. Aarhus AS

Flerfaset CT kontrastundersøgelse

Adm. Overlæge Thomas Christiansen Rtg. Aarhus AS

11.45-12.00

Immunterapi og iv. kontraststoffer

Overlæge dr med Finn Rasmussen Rtg. Aarhus KH

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.45

Ukendt primær tumor

Overlæge dr med Jens Karstoft Rtg. Odense UH

Lymfeknude diagnostik

Overlæge dr med Jens Karstoft Rtg. Odense UH

13.45-14.15

Lymfom diagnostik Adm. Overlæge Thomas Christiansen Rtg. Aarhus AS
Overlæge dr med Francesco D’Amore Med.-hæm. AAS

14.15-14.45

Biopsitagning

Afd.læge Karen Ege Olsen Patologisk Inst. Odense US

14.45-15.15

Kaffe

15.15-17.15

Lungecancer modul

15.15-15.30

Behandling, nu og i fremtiden

Overlæge dr med Torben Palshof Onko. Afd. Aarhus KH

15.30-15.50

Reference programmet og hverdagen

Adm. Overlæge Helle Lindewald Rtg. Roskilde Amtssgh.

15.50-16.45

Imaging in Lung Cancer Professor W. Richard Webb UCSF ; San Francisco USA

16.45-17.05

Et udredningsprogram

Adm. Overlæge Thomas Skjødt Rtg. Vejle Sygehus

17.05-17.15

Spørgsmål

17.15-19.00

Pause

19.00

Middag Torvehallerne ; Vejle

 

Fredag

Emne

Foredragsholdere

09.00-09.45

Onkologisk tumor kontrol

progression-regression- spekulation

Adm. Overlæge dr med Karen Damgaard Rtg. Rigshospital

09.45-10.05

Kaffe

10.05-10.25

Onkolgi og Ultralyd Overlæge Søren Torp-Pedersen UL-afd. KAS Gentofte

10.25-10.50

Onkologi og Scintigrafi / PET Overlæge dr med Liselotte Højgaard Cyklotron og PET Rigshosp.

10.50-11.00

Spørgsmål

11.00-11.30

Gynækologisk staging Overlæge Erik Lundorf MR-Centret Skejby Sygehus
Ideelt og i praksis EVT med deltagelse af Kliniker

11.30-12.00

Terapiskanning Overlæge dr med Finn Rasmussen Afd. R Aarhus KH
Afd.læge ph.D Morten Højer Onkologisk Afd. Aarhus KH

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.30

Genetik Prof. dr med Jens Overgaard Eksperimentel Klin. Onko. Afd. AKH

13.30-15.30

Colorectalcancer modul

13.30-13.45

Behandling, nu og i fremtiden Afd.læge ph.D Per Pfeiffer Onkologisk Afd. Odense UH

13.45-14.15

Billeddiagnostik

ideelt og i praksis Scopi/Rtg.

Overlæge dr med Frans Thomas Fork Rtg/Endoskopi Malmö ; SV

14.15-14.45

CT/MR/UL Overlæge Søren Rafaelsen Rtg. Vejle Sygehus

14.45-15.05

Colorectal MTV Overlæge Søren Rafaelsen Rtg. Vejle Sygehus

15.05-15.20

Et udredningsprogram

15.20-15.30

Spørgsmål

 

 

Kursusmiddag: Torvehallerne, Kirketorvet, Vejle. Kl. 19.00 d. 23.09.99.

Overnatning: Park Hotel / tlf. 7582-2466 ; eV/EV/DV : 472 / 562 / 630 kr. Andersens Hotel / tlf. 7942-7910 ; EV/DV : 715 / 895 kr.

Begge tæt på Torvehallerne.

Ved bestilling anfør, at det er DRS, da prisen er med rabat.

Liste over andre hoteller m.m. kan rekvireres.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Kurset er flyttet til Vejle Sygehus,

da det ikke har været muligt at finde ledige egnede lokaler

på Odense Universitetshospital.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

 -------------------------------------------------------------------

Tilmelding: Til DRS Sekretæren senest d. 1. September 1999

E-mail: sekr@drs.dk ; Fax: 4323-3946

Afdelingslæge Vibeke Andrée Larsen, Rtg. KAS Glostrup

Deltagere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.

Betaling: Til DRS kassereren på Giro: 542-0326

Navn/Afd./Tlf.: ______________________________________________

Angiv -/+ middag: ______________________________________________

Kursusafgift -: 900 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.

Kursusafgift +: 1.150 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage, samt middag d. 23/9


Onkoradiologisk Interesse-Gruppe

I forlængelse af generalforsamlingen foråret 1999 indkaldes hermed til arbejdsmøde med henblik på udarbejdelse af forslag til rammerne for gruppens videre arbejde.

Foreløbig list over emner til behandling:

Udarbejdelse af forslag til kommissorium herunder

Naturlige arbejdsopgaver og prioritering

Struktur for kommunikation og kompetencefordeling (internt / DRS / andre selskaber m.v.)

Gruppens navn

Sammensætning

Rekruttering

Økonomi

Møde hyppighed, tid og sted

Eventuelt.

Biblioteket på Røntgen

Odense Universitetshospital

D. 4/10 1999 ; kl 15.00 – 17.00

Tilmelding til sekretær Helle Yde på tlf. 6541-1866

Alle er velkomne

Jens Karstoft og Inger Fog

Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus


Dansk Radiologisk Selskab’s 145. ordinære videnskabelige møde

4. - 5. november 1999, København

Auditoriet, KAS Gentofte

 

PROGRAM FOR 4. NOVEMBER 1999

09.30-10.00 Registrering og kaffe

Diskussion af vejledninger vedr. radiologiske procedurer

10.00-10.10 Indledning / v. Anne Grethe Jurik

Efterfølgende præsentation og diskussion af udkast

10.10-10.30 Patientdoser og risiko ved røntgenundersøgelser

10.30-11.10 Bevægeapparatet

11.10-11.50 Thorax

11.50-12.30 FROKOST

12.30-13.10 Abdomen

13.10-13.50 Urogenitalsystemet

13.50-14.10 KAFFE

14.10-14.30 Mamma

14.30-15.20 Kar

15.20-16.00 Børnesygdomme

16.00- Afslutning / v. Anne Grethe Jurik

 

19.00 MIDDAG på Gentofte Hotel

 

 

PROGRAM FOR 5. NOVEMBER 1999

Mammadiagnostik

Mødeleder: overlæge Anders Lernevall

Foreløbigt program

09.00-09.15 Opstart af mammografiforening i Danmark

09.15-09.25 Triple-diagnostik - radiologens rolle

09.25-09.40 Henvisningsmønsteret i et amt uden screening

09.40-10.00 MR-skanning af mammae

10.00-10.30 KAFFE

10.30-11.45 Screening

11.45-12.30 FROKOST

12.30-12.45 Sentinel node; betydning for kirurg

12.45-13.00 Sentinel node; radiolog

13.15-13.30 Sentinel node; patolog

13.30-13.45 Afsluttende diskussion

13.45-14.15 KAFFE

14.15- FRIE FOREDRAG


Tilmelding til efterårsmødet den 4. og 5.november på KAS, Gentofte:

Navn:_______________________________________________________

Arbejdssted:__________________________________________________

 

Møde den 4.november (inkl. frokost og kaffe): 250 kr _________

Møde den 5.november (inkl. frokost og kaffe): 250 kr _________

Festmiddag på Gentofte Hotel:                         325 kr  _________

                                                                                    I alt _________kr.

 

Tilmelding til: Vibeke Andrée Larsen, Radiologisk afd. X, Rigshospitalet, 2100 Kbhn Ø

FAX: 35 45 26 95 eller E-mail: sekr@drs.dk

Indbetaling til: Elizabeth Rasmussen, Billeddiagn. afd., Roskilde Amtssygehus, Roskilde

GIRO: 542-0326

Deadline for begge dele: 4. oktober 1999

Skriftligt udkast til vejledningerne er udsendt separat


SCHERINGS RØNTGENLEGAT
kr. 10.000

Schering legat 1999

Scherings røntgenlegat er et ud af 3 legater på hver kr. 10.000, som tildeles ansøgere inden for henholdsvis Røntgen, MR og ultralyd.

Der kan søges støtte til

studierejser med veldefineret videnskabeligt formål

kursus og kongresrejser

forskning

uddannelse

Uddeles til yngre radiologer.

Kriterier

En person, der har bibragt dansk radiologi noget positivt omkring konventionel og interventionel røntgen, CT, angiografi eller kontraststoffer.

Bedømmelse

Schering har nedsat en røntgen advisory-gruppe, der består af radiologiske overlæger, som sammen med Schering udpeger legatmodtageren.

Legatuddeling

Uddelingen vil finde sted i forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs efterårsmøde den 4. - 5. november 1999.

Personlig modtagelse af legatet er en betingelse.

Det forventes, at legatmodtageren offentliggør referat af studierejse etc. i medlemsbladet.

Sidste frist for ansøgning er den 1. oktober 1999..

Ansøgningen sendes til:
Salgschef Rie Nisted Velling
Schering AS
Herstedøstervej 27-29
2620 Albertslund

 


Kursus i CT-scanning.

Vejle sygehus afholder externatkursus i CT-scanning.

 

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

INDHOLD: - CT-undersøgelse af cranie,abdomen,columna,knogler og thorax.

- Anvendelse af kontrast ved CT-undersøgelser (i/v, peroralt, rectalt)

- Acut CT-undersøgelse af multitraumatiseret patient.

- Planlægning af CT-undersøgelse, post rekonstruktion og dokumentation efter undersøgelsen.

- Teknik og Kvalitetskontrol.

- CT-anatomi

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.8 / 11 -99 kl. 900

Kursus slut Fredag d.12 / 11 -99 kl. 1300

 

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2100 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen
Radiograf Jens Jørgen Grønhaug
Røntgenafdelingen
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
DK 7100 Vejle.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

 

Fornavn:__________________________________Efternavn:______________________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

 


ESGAR 2000

11th ANNUAL MEETING AND P0STGRADUATE COURSE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL AND ABDOMINAL RADIOLOGY.

afholdes i dagene    21-24. juni 2000

Palais de Congrés,

La Grande Motte (nær Montpellier)

Frankrig.

Program for kurset:

MRI of digestive tract and abdomen.

Kongressens foreløbige program har flg. overskrifter:

Acute abdomen

Chronic GI diseases and malabsorption

GI vascular diseases

GI tumours: diagnostic and interventional imaging

Diagnostic and interventional imaging of the liver, biliary tract and pancreas

Spleen

Pathological and radiological correlations

High Resolution Sonography and Doppler Imaging

Virtual endoscopy

Organizing secretariat: Alpha Visa Congrés / Esgar 2000
624, rue des Grézes,
F-34070 Montpellier
Frankrig
Fax 0033 4 67 45 57 97
E-mail: esgar2000@alphavisa.com  
 
Godkendt til CME efter gældende regler.
 
Nærmere oplysninger fås hos:
Overlæge Aksel Kruse
Endoskopisk Laboratorium
Århus Universitetshospital
8000 Århus C.

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Læge Bruno Pehar, H.C. Lumbyesvej 82, 4700 Næstved

Læge Stephen Cannon, Hostrups Have 3, 2.th, 1954 Fredriksberg C

Læge Hanne Harders, Nordøgade 5, 8200 Århus N

Læge Jette Hyldgaard-Jensen, Tjørnen 206, Niverød, 2990 Nivå

Læge Zehra Özdemir, Kløvervænget 20 A, lejl. 703, 5000 Odense C

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinær ikke-lægeligt medlem:

Anders Hoffmann Kyed, Phillips Medica A/S, Brendstrupsgårdsvej 13, 8200 Århus N

Susanne Thomsen, Nycomed Amersham, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm

Anne Mette Johannsen, Nycomed Amersham, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm


Finn Mathiesen, Webmaster DRS