opdateret 22. marts  2000

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1. februar 2000:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Godt Nytår - 

HUSK CME !!!

Husk at Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt til sekretæren senest fredag d. 17. marts 2000.

Husk skriftlig beretning fra alle udvalgene skal foreligge til næste medlemsblad 

Vi vil meget gerne have indlæg til medlemsbladet fra legatmodtagerne i form af en rejserapport eller anden beretning om hvad udbyttet af legatet har været.

Næste mulighed for tilmelding af frie foredrag vil være til Novembermødet Århus 9-10 november 2000

Vibeke Andrée Larsen


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

tirsdag d. 4. januar 2000, kl.16.00 – 20.30 i Egå.

1. Valg af referant : Jens Blicher (JB)

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 4. november 1999

ad udgifter til referenceprogram : Anne Grethe Jurik (AGJ) har kontaktet Sundhedsministeriet med henblik på økonomisk støtte. Sundhedsstyrelsen har ingen penge.

3. Generalforsamling:

Ingen valg i år. Dagsorden i følge vedtægterne. Emne for det videnskabelige møde i forbindelse med generalforsamlingen :"Status for speciallægekommisionen pr. 14.4.2000."

4. Forårsmødet, bl.a. bevilling fra KIRUMED

"Det hensigtsmæssige patientforløb" støttes fra KIRUMED-midler med 15.000 kr

5. Speciallægekommisionens arbejde.

Charlotte Strandberg deltager i orienterende status møde 18.1.2000.

6. Lands- og landsdelsfunktioner.

Der har været afholdt indledende møde i Sundhedsstyrelsen omkring specialebeskrivelser. Foreløbig specialebeskrivelse udsendt til alle røntgenafdelinger. Indtil nu kun få kommentarer. Nyt forslag forventes i løbet af et par måneder.

7. Referenceprogrammer

Der mangler kun gastro-afsnittet. Der rykkes.

8. Kvalitetskontrol

Dansk Standard og Niels Skovgaard (NS) har taget initiativ omkring standardisering af digital radiologi og kvalitetsudviklingssystemer på danske røntgenafdelinger. Bestyrelsen er usikker på DRS’ rolle, hvorfor AGJ kontakter NS med henblik på afklaring.

9. Billeddiagnostiske interessegrupper (mammadiagnostik, onko- og muskuloskeletal radiologi, intervention, børneradiologi og neuroradiologi (?))

"Spilleregler" for relationen mellem disse grupperinger og DRS opstilles (AGJ). Behandles som punkt på generalforsamlingen.

10. Håndtering af kiropraktorbilleder:

Fra Foreningen for Muskuloskeletal Radiologi i Danmark har bestyrelsen modtaget et forslag til de radiologiske afdelingers håndtering af røntgenundersøgelser udført af kiropraktorer :

1) Når praktiserende læge ønsker beskrivelse/rekvisition af røntgenundersøgelse udført af kiropraktor rekvireres en beskrivelse fra kiropraktoren.

2) Hvis røntgenundersøgelse/beskrivelse ikke anses fyldestgørende, står røntgenafdelingerne til rådighed med supplerende beskrivelse, og undersøgelsen sendes til røntgenafdelingen medfølgende:

a: Røntgenbilleder med tilhørende beskrivelse/indikation fra kiropraktoren

b: Kliniske oplysninger og indikation fra praktiserende læge.

Bestyrelsen kan fuldt bakke op om synspunkterne.

11. Formandens meddelelser:

- Inspektorordningens evalueringsrapporter er kommet.

- DRS har fået kontakt med det mongolske radiologiske selskab.

- Karen Lisbeth Dirksen er ansat som konsulent i Patientklagenævnet sammen med Sven Dorph.

12. Næstformandens meddelelser:

Ingen yderligere.

13. Sekretærens meddelelser:

Ingen yderligere. På den øvrige bestyrelses foranledning blev sekretærens udgifter drøftet. Der sker hurtige ændringer i kommunikationsformen og nu har sekretæren ganske stor e-mail traffik. Den heraf øgede telefonregning skønnes til 500 kr i kvartalet pt. og tilstiles sekretæren. Bestyrelsen er taknemmelig for at sekretæren anvender sin egen computer til løsning af selskabets sekretæropgaver.

14. Kasserens meddelelser

Ingen meddelelser. Forfald pga sygdom.

15. Evt.

Ingen punkter

16. Dato for næste møde:

14.4. i København. Telefonmøde 3. marts kl. 14, evt. med efterfølgende møde i marts.


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

Fredag d. 14.april 2000 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorium 2.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Aflæggelse af revideret regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

8. Eventuelt

Der er endnu ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

146. ordinære videnskabelige møde

Fredag d. 14. April 2000, kl. 16.00 – 17.30

Rigshospitalet, Auditorium 2

 

Emne: Status for Speciallægekommissionens arbejde.

Oplæg og diskussion

Speciallægekommissionen blev nedsat af Sundhedsministeriet i 1998 og skulle udarbejde et forslag dels til en ny specialestruktur, dels forslag til hvilke lægelige specialer der bør anderkendes. Samtidig skulle der stilles forslag til uddannelseskrav i disse specialer. Desuden skulle kommissionen komme med forslag til ændringer af uddannelsessystemet, der sikrer effektivitet og kvalitet i videreuddannelsen til speciallæge.

Dette arbejde som Dansk Radiologisk Selskab har været repræsenteret i ved næstformand Charlotte Strandberg er nu ved at være afsluttet og på det videnskabelige møde vil de foreløbige konklusioner blive fremlagt og drøftet.

Endeligt program i næste medlemsblad.

 

Doctor’s Pub

Der vil som i de foregående år blive arrangeret fællesspisning på Doctor’s Pub mellem mødet og generalforsamlingen.

 

Menu, pris og tilmelding i næste medlemsblad.


Efteruddannelseskursus i thoraxdiagnostik år 2000

Fredag den 14. april 2000, Rigshospitalet, auditorium 93

Program

08.30 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.10 Velkomst og indledning: Thomas Christiansen

09.10 - 10.00 Thorax Diagnostik - oversigt: Inger Fogh

10.00 - 10.30 Multislice Spiral CT of the Chest:U.J. Schoepf

10.30 - 11.00 Kaffe

11.00 - 11.45 Diagnostik af lungetumores Finn Rasmussen

11.45 - 12.00 Embolisation af pulmonale arteriovenøse malformationer

Poul Erik Andersen

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.45 High Resolution CT (HRCT) af lungerne Finn Rasmussen

13.45 -14.00 ECK triggered H RCT of the Lung: U.J. Schoepf

 

14.00 - 14.15 Kaffe

14.15 - 14.45 Diagnosis of Pulmonary Embolism: Singleslice, Multislice and Electron Beam CT: U.J. Schoepf

14.45 - 15.00 Afslutning

Fordragsholdere: 

Overlæge Inger Fogh, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus

Dr. U. J. Schoepf, Institut für Klinische Radiologie, Klinikum der Universität, Grosshadem München

Overlæge Finn Rasmussen Radiologisk afdeling R, ÅKH, Århus Universitetshospital

Overlæge, lic. med. Poul Erik Andersen Røntgenafdelingen,Odense Universitetshospital

Kursusledere: Adm. overlæge Thomas Christiansen Radiologisk afdeling, AAS, Århus Universitetshospital

Overlæge Niels Bartholdy Røntgenafdelingen, Aalborg Sygehus, Syd

Overlæge Niels Skovgaard DRS efteruddannelsesudvalg Røntgenafdelingen, Amtssygehuset i Glostrup

 

Tilmelding: Senest torsdag den 30. marts 2000

til sekretær Jette Sørensen,

Radiologisk Afdeling, Århus Amtssygehus, Arhus Universitetshospital,

Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C. Fax nr.: 89497349

eller E-mail: jette.soerensen@aas.auh.dk

Kursusgebyr: Kr. 450,00 (inkl. frokost og kaffe) bedes indbetalt til Elizabeth Rasmussen, Billeddiagn.afd. Roskilde Amtssygehus, Roskilde.

Giro nr.: 542-0326

 


Dansk Selskab for Muskoloskeletal Medicin (DSMM) forårsmøde 2000

afholdes 31. marts - 1. april 2000 på Frederiksberg Hospital

Klinisk og paraklinisk undersøgelse af bevægeapparatet Hvordan supplerer klinikerens og para-klinikeren hinanden bedst?

Fredag formiddag:

Parakliniske undersøgelsesmodaliteter anvendt til diagnostik i bevægeapparatet - stærke og svage sider ved:

* CT- og MR-scanning

* Ultralydsdiagnostik

* Isotopundersøgelse

* Neurofysiologi

Chairman Henning Bliddal

Fredag eftermiddag:

Den komplicerede skulder

Workshop

Chairman Lars Remvig

Lørdag formiddag:

Den kroniske ryg

Workshop

Chairman Jes Lætgaard

Lørdag eftermiddag:

Det smertende knæ 

Workshop

Chairman Finn Johannsen

Alle interesserede er velkomne.

Endeligt program og tilmelding: Ugeskrift for Læger


Forårsmøde 2000

Dansk Radiologisk Selskab

i samarbejde med

Foreningen af Radiografer i Danmark

og

Faglig Sammenslutning af Røntgensygeplejersker

arrangeret af

Røntgenafdelingen på Vejle/Give Sygehus

Vingstedcentret

Torsdag d. 4. Maj og Fredag d. 5. Maj 2000

Tema:

Det hensigtsmæssige patientforløb

Foreløbigt program 

 

Torsdag d. 4. maj:

10.00 - 10.30 Indskrivning (Kaffe og rundstykker)

10.30 - 12.00 Det hensigtsmæssige patientforløb - hvordan gør man

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Lungecancerpakken - patienten i centrum

14.30 - 15.00 Pause ved udstillingerne (Kaffe m. brød)

15.00 - 16.30    A: Coloncancer - diagnostisk strategi

B: Kvalitetsstyring - henvisning, udstyr og MTV

17.00 - 19.00 Mulighed for møder i interessegrupper

17.30 - 17.45 Fælles aerobic opvarmning

17.50 - 19.00 Sportsaktiviteter: skydning, minigolf, petanque, fisketur,

    fugletur, volleyball turnering og svømning.

19.30 - 01.00 Festmiddag med dans (Neanders Jazz Band)

01.00 - Natbar i kælderen

 

Fredag d. 5. maj:

08.00 - 09.00 Morgenmad

09.00 - 10.30    A: "Av min skulder" - et stort problem for alle

B: Den beskrivende radiograf/sygeplejerske

10.30 - 11.00 Pause ved udstillingerne (stærk sort kaffe)

11.00 - 12.30 Multitraume patienten - en tværfaglig udfordring

12.30 - 13.30 Frokost

14.00 - Rundvisning på Røntgenafd. Vejle Sygehus


Begge dage inkl. overnatning i delt dobbeltværelse      950,-

Begge dage inkl. overnatning på enkeltværelse           1150,-

Begge dage uden overnatning                                     650,-

Enkelt dag                                                                 325,-

Festmiddagen                                                            350,-

Priserne inkludere morgenmad, kaffe og frokost m. øl/vand

Indbetales på Giro 101-0069 (Vejle Sygehus)

HUSK at mærke girokort/overførsel: "Forårsmøde 2000"

Mødet er åbent for alle interesserede - max. 300 deltagere

efter "først til mølle" princippet - Tilmeldingsfrist d. 25/4-00

Tilmelding til kursussekretæren:

Mette Hendriksen
Røntgenafdelingen
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
Tlf.: 75 72 72 44 lokal 3513
Fax: 75 72 44 47
E-mail:mhe@vs.vejleamt.dk
 
Løbende nyheder på: www.drs.dk/kursus/foraar2000

Dansk Forening for Interventionel Radiologi

Ved sidste generalforsamling i DFIR blev foreningens hjemmeside introduceret som vores officielle kommunikationsorgan. Bestyrelsen har siden diskuteret nødvendigheden af et egentligt medlemsblad men besluttede i stedet at hjemmesiden skulle udbygges og moderniseres således at foreningens aktiviteter kunne kommunikeres ud og udvikles gennem hjemmesiden.

Hjemmesiden fremstår nu i sin opdaterede version med bl.a. afsnit for patientinformation, links til andre interventionelle selskaber og nyheder. Et specielt afsnit er forbeholdt medlemmer, den er endnu offentligt tilgængelig men vil senere kræve adgangskode for at kunne ses. Her kan man læse referater og mødeindkaldelser, finde oplysninger om bestyrelsen, vedtægter, uddannelse og indmeldelse. Medlemmerne har desuden mulighed for at udgive debatindlæg, kommentere indlæg eller deltage i online debatten.

På medlemssiden er der også adgang til en case-klub hvor der er mulighed for at præsentere og udgive interessante patientcases. Der er endnu ingen bidrag fra medlemmerne men man kan se eksempler på hvor elegant det kan præsenteres via link til den amerikanske søsterorganisations (SVIR) case-klub. Jeg skal her opfordre medlemmerne til at besøge siden, der er mange gode cases som kan være en hjælp i løsningen af dagligdagens problemer.

Billederne ovenfor er fra hjemmesidens startside og er indgangsport for ovenfor omtalte afsnit. Hvis du har adgang til internettet kan du finde os på følgende adresse…

www.dfir.dk

Med venlig hilsen

Dennis Tønner Nielsen
Web-master, DFIR


Scandinavian Society of Radiology

54rd Congress

Helsinki, May 28-31, 2000

Der afholdes Nordisk Kongres i Finland 28-31. maj 2000. Second Announcement, blev uddelt ved Novembermødet. For interesserede henvises til hjemmesiden: http://www.kolumbus.fi/radsoc/, hvor al tilgængelig information om kongressen findes. Desuden kongressekretariatet med registrering på E-mail: cteam@area.fi Der er allerede nu mulighed for at sende abstract.

Hilsen Anne Grethe Jurik


DANSK ULTRALYDDIAGNOSTISK SELSKABS

4. KURSUS I MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 2000

KØBENHAVNS AMTSSYGEHUSET i HERLEV

HVIDOVRE HOSPITAL

Onsdag den 07.06.00 - Fredag den 09.06.00

Sted - Form: Store auditorium, KAS Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, video-demonstrationer, praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer indenfor Ortopædkirurgi, Reumatologi og Idrætsmedicin herunder: traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, skulder (rotator cuff, instabilitet), hofte (ansamling, børnehofte), knæ (menisker, ligamenter, Baker cyste), ankel og håndled (sene, ligamenter), Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, blokader).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Program kan rekvireres hos kursussekretæren.

Akkreditering: Kurset anbefales af Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ortopædkirurgisk

Selskab, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Ultralydafdelingen, KAS Herlev.

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Afdelingslæge, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Sygehus.

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Ultralyd, Ortopædkirurgi, Reumatologi og/eller Idrætsmedicin.

Gæsteforelæser: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 2.800 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 2.600 kr.

Tilmelding: Senest den 1. Maj 2000. Skriftligt til kursussekretær Yvonne Guldager

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé, 2650 Hvidovre.

Tlf: 36 32 25 81 - FAX: 36 32 37 81


 

Tumorer i hjerne, hoved og hals

Dansk Neuroradiologisk Selskab

E-kursus

Formål: At gennemgå hjerne-, hoved- og halstumorers diagnostik og behandling.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Adm.overlæge, prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

Undervisere: Overlæge, professor, dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus Kommunehospital. Overlæge, professor, dr.med. Jan Prause, Øjenafd., Rigshospitalet. Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., Rigshospitalet. Overlæge dr.med. Elisabeth Skriver, KAS Glostrup. Overlæge Anna Marie Nehen, Århus Kommunehospital. Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet. Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus. Adm. overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

Tid: Fredag d. 27 oktober 2000, kl. 09:00 – 16:15. (NB - ændret fra 17.marts !!!)

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Tilmelding: Ved indbetaling af kursusafgift DKK 350,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto 1-994204 Dansk Neuroradiologisk Selskab, Aase Wagner, kasserer, Jagtporten 20, 2730 Herlev.

 

Tumorer i hjerne, hoved og hals

E-kursus fredag d. 27. oktober 2000

 

Kursusleder: Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 – 09:35 Velkomst v/Carsten Gyldensted

09:35 – 09:55 Basisnære tumorers klinik og behandling

Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., RH

10:00 – 10:30 Basisnære tumorers radiologi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

10:35 – 10:55 Vestibularis schwannomers klinik og behandling

Ovl., prof., dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus KH

11:00 – 11:30 Kaffe

11:30 – 12:00 Sellære og jukstasellære tumorers radiologi

Overlæge Anna Marie Nehen, Århus KH

12:05 – 12:35 Orbita tumorers klinik og behandling

Ovl., prof. dr.med. Jan Prause, Øjenafd., RH

12:40 – 13:10 Orbita tumorers radiologi

Overlæge Aase Wagner, RH

13:15 – 14:30 Frokost

14:30 – 14:50 Halsens anatomi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

14:55 – 15:25 Halstumorers radiologi

Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus KH

15:30 – 16:00 Gliomer hos børn og voksne

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde

16:05 – 16:15 Afslutning v/Carsten Gyldensted


 DUDS kursus i Doppler-Ultralyd

Målgruppe Læger, radiografer, sygeplejersker, og andre interesserede.

Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

Torsdag 2. november og fredag den 3. november 2000, begge dage inkl.*

Amtssygehuset i Herlev, Store Auditorium, Herlev Ringvej, 2730 Herlev

Formål Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser.

Form Eksternat. Foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser på forskellige Doppler-ultralydapparater under vejledning af "Doppler-ekspert". 

Indhold Doppler-fysik, apparatur, Doppler-signal, Doppler-vinklen, kontinuertog pulserende Doppler-teknik, spektralanalyse og indexmåling, farve-Doppler, power-Doppler, bioeffekt, kontraststoffer ved Doppler-undersøgelser.

Kliniske applikationer herunder carotis, perifere arterier og vener, gastroenterologi, urologi, gynækologi/obstetrik.

Program indeholdende tidsplan, emner og undervisere, kan rekvireres ved henvendelse til kursussekretæren.

Arrangør Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Kursusledere Afdelingslæge, Torben Lorentzen, Røntgenafd., Amtssygehuset i Gentofte og Afdelingslæge, Christian Nolsøe, Billeddiagnostisk afd., Amtssygehuset i Roskilde.

Undervisere Hovedsageligt danske forelæsere og instruktører, muligvis en udenlandsk gæsteforelæser.

Kursussekretær Dina M. Belling, Ultralydafdelingen 118, Amtssygehuset i Herlev,

2730 Herlev, Telefon +45 44 88 32 40, fax 44 94 80 09, e-mail dibe@herlevhosp.kbhamt.dk.

Kursusafgift 2.500 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.*

Tilmelding Skriftlig tilmelding til kursussekretæren senest 1. oktober 2000.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.*

 Lørdag den 4. november vil der være mulighed for et begrænset antal deltagere at få individuelle praktiske øvelser på små hold. Merpris 1.000 kr.


 

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Sten Mellerup Sørensen, Engdalsvej 114, 8220 Brabrand

Lone Morsèl-Carlsen, Trongårdsvej 39B, 2800 Lyngby

Jens Erik Kristensen, Byagervej 203, 8330 Beder

Brian Stausbøl-Grøn, Skallebækvej 27, 6100 Haderslev

Poul Uhre, Vesterbakken 3, 7500 Holstebro

Vibeke Fink-Jensen, Højbyvej 11A, Gl. Harlev, 8462 Harlev J.

Ejnar Larsen, Ledreborgparken 19, 9400 Nørresundby.

Tina Ormstrup, Titanvænget 23, 7000 Fredericia

Sanja Karabegovic, Lille Sct. Mikkelsgade 13, st.th., 8800 Viborg

Steen Sanden, Blokvej 12, lejl. 1, 9800 Hjørring

Michael Heyman, Sct. Jørgensgade 11, lejl. 8-2, 9100 Aalborg

 

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Bent Pedersen, Vejle Amts Sundhedsvæsen, Medicoteknisk afd., Skovvangen 2, 6000 Kolding

 

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinær ikke-lægeligt medlem:

Hanne Ulm, Sales Manager, Mallinckrodt Danmark, Nivåpark 48, 2990 Nivå

Thomas Hornstrup, Santax A/S, Rødovrevej 251-53, 2610 Rødovre

Claus Rasmussen, Philips Medico, Fredrikskaj, Sydhavnsgade 23, 1780 Kbh. V

Carsten Varney, Nycomed Amersham, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm


Finn Mathiesen, Webmaster DRS