opdateret 16. april 2000

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 5 december 1999:


Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Årets november-møde er nu vel overstået og knap 150 medlemmer deltog i disse indholdsrige dage om referenceprogrammer og mammografi. Det var dejligt at se så mange til mødet. Nogle medlemmer har kritiseret at mødet kostede penge, men det har været vores holdning at arrangementet nogenlunde skulle løbe rundt i sig selv og der har været udgifter til både auditoriet, forplejning, transportudgifter for foredragsholdere og honorarer til enkelte inviterede foredragsholdere. Det har været foreslået at undlade en samlet frokost, men et sådant årligt møde i selskabet skulle også gerne være en social begivenhed, hvor man møder kolleger fra hele landet og det synes vi man vil miste, hvis hver indtager sin medbragte mad. Det er rigtigt at bidragsyderne til reference-programmerne var medlemmerne selv - og set i bakspejlet, burde prisen måske have været lavere - det har vi taget til efterretning til kommende møder.

Vibeke Andrée Larsen


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

onsdag d. 25. august 1999 15.00 - 18.30 i Odense.

 

1. Valg af referant : JB

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 14.6.1999.

          ad 2. Redegørelse vedrørende behov for CT og MR mv ikke fremkommet endnu.

ad 3. Efter forventelig afklaring ved møde mellem mammografiinteresserede vil der blive søgt støtte i Dansk Medicinsk     Selskab (DMS) til 1 foredragsholder.

ad 6. Søren Torp Pedersen har accepteret at repræsentere DRS i arbejdsgruppe vedrørende transrektal ultralyd.

ad 7. Til rubrikken ATest din Viden@ er fristen for indlevering sat til slutningen af året. Elisabeth Rasmussen kontakter mulige skribenter.

3. Novembermøde.

Torsdag d. 4.11. Livlig debat forventes. Egentlige foredragsholdere ikke sat på. Bidragsydere til UDKASTET til AVejledninger vedr. radiologiske procedurer@ kontaktes (Anne Grethe Jurik). Det er væsentligt at understrege, at vejledningen betragtes som et udkast. Forhold omkring udsendelse til medlemmerne drøftes.

Middagen torsdag på Gentofte Hotel. Mødepriser 250 kr/dag og 325 kr for middag.

Fredag: Mammografi. Endeligt program vil blive udsendt til de 63 røntgenafdelinger til videre fordeling.

Endnu er der ikke modtaget frie foredrag; - deadline 4.10.1999

4. Vejledninger vedr. radiologiske procedurer

Se venligst under pkt 3.

5. Legat/legatmodtagere.

Drøftet.

6. Speciallægekommisionsarbejdet

Charlotte Strandberg og Anne Grethe Jurik har deltaget i mange møder, ofte indledt med kombination af meget kort indkaldelsesfrist og stor mængde tilsendt materiale at sætte sig ind i. Utilfredsstillende. Radiologien er afgrænset og beskrevet, og der er udfærdiget en rapport. Sammenfatning og konklusion dækker dog ikke rapportens indhold. Klinisk fysiologi + klinisk neurofysiologi + radiologi er blevet foreslået lagt sammen i en administrativ enhed med etablering af CT-, MR- og UL-centre. Organrelaterede funktionsområder ønskes fortsat af DRS. Rapporten skal gøres færdig medio september.

Det er usikkert om radiologien kan deltage i konklusionen !! Der kæmpes for specialets fremtid.

7. Efteruddannelse.

Udvalget konstituerer sig ved møde i september. Onkologikurset: Mange tilmeldinger.

8. ECR Eastern Project

7.500 ATS (østriske schilling) doneres som vanligt til European Congres of Radiology til støtte for østeuropæriske kollegers deltagelse i samme.

9. Formandens meddelelser.

- DRS er blevet bedt af DMS om repræsentant i forbindelse med Medicinsk Tektnolo gi Vurdering (MTV) -arbejde vedrørende apparaturanskaffelse og medicinsk teknologivurdering.

- Rapport fra Sundhedsstyrelsen vedrørende diagnostik og behandling af brystkræft.

- European Society of Breast Imaging: Ilse Vejborg og Uffe Dyreborg foreslået som kontaktpersoner.

- FAS Efterårskonference 12.11.99 i Odense. JB deltager.

- 7. kriterie til uddannelsesstilling godkendt.

- Kirumed. Regnskab for de første 20.000 kr ønskes. Finn Mathiesen kontaktes. DRS har modtaget midler for første 2 år af 1999.

- DMS. Eva Narvestad har deltaget vedrørende DRG.

- Profilrejser vil gerne reklamere i bladet.

- Genbesøg af inspektorer er foretaget. Vi har stadig for få inspektorer !

- Implementering af den nye bekendtgørelse, er hvad angår kvalitetskontroldelen ikke et selskabsanliggende, men derimod et driftsanliggende (amter og HS)

10. Næstformandens meddelelser.

Ingen meddelelser.

11. Sekretærens meddelelser.

Post gennemgået; intet at referere.

12. Kasserens meddelelser.

Ingen bemærkninger.

13. Eventuelt.

Vibeke Andreé Larsen deltager som bestyrelsens repræsentant i ECR i Wien 2000.

.14. Næste møde.

Torsdag d. 4. november kl 1630 Hotel Gentofte

 

Jens Blicher

 


Ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

onsdag d. 4. november 1999 15.00 - 18.30 i Gentofte.

1. Valg af referent Jens Blicher (JB)

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 25.08.1999.

Anne Grethe Jurik (AGJ) vil tage sig af henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedrørende belysning af mangel på diagnostisk kapacitet med særlig henblik på kræftpatienter. AGJ vil gøre opmærksom på, at en anden del af Sundhedsstyrelsen udfører et MTV-arbejde på diagnostisk apparatur generelt.

ad 3. "Efter forventelig afklaring ved møde mellem mammograffinteresserede vil der blive søgt støtte i Dansk Medicinsk Selskab (DMS) til I foredragsholder." Ikke imødekommet, da onkoradiologikurset allerede har modtaget støtte.

ad 7. "Til rubrikken "Test din Viden" er fristen for indlevering sat til slutningen af året. Elisabeth Rasmussen (ER) kontakter mulige skribenter." Intet resultat endnu. Atter et forsøg på at finde en frivillig forfatter gøres.

3. Vejledninger vedr. radiologiske procedurer.

1) Referenceforslag sendes til høring i de kliniske videnskabelige selskaber, som radiologien har en faglig snitflade til. Høringsfrist 3 uger.

2) AGJ vil kontakte medicinaldirektøren Ejner Kragh med henblik på finansiering af forarbejdet, trykning, udsendelse mv. Det er ikke umiddelbart rimeligt, at et kontingentbaseret videnskabeligt selskab alene skal afholde udgifter til et så væsentligt arbejde, som det har været med referenceprogrammerne.

4. Speciallægekommisionens arbejde.

Som helhed ønsker Speciaflægekomniisionen, at grenspecialer nedlægges. Der skal være grundspecialer og definerede fagområder. Det ser ud til, at radiologi samtidigt får defineret fagområder. Man profilere sig indenfor et fagområde efter at have opnået specialistanerkendelse indenfor grundspecialet. Strukturen er fortsat til heftig diskussion.

5. Økonomiske aspekter. (medlemsbetaling ved møder, transportudgifter, E-kurser,reklamer,medlemsfil m.m.)

Debatmøde om referenceprogrammer; finansieringen diskuteret. Der har ikke været sponsordækning på grund af emnet. Finansieringen fra deltagerne dækker formentlig ikke udgifterne.

Bestyrelsen vil ved senere lignende debatmøde tage spørgsmålet om betaling op til overvejelse.

Når selskabet betaler transport anvendes laveste statssats, der pt er 1,39 kr/km for kørsel i egen bil. Kan tog anvendes med rimelighed er det billigste togbillets pris, der refunderes.

Reklamer på hjemmesiden (dvs. links til annoncører) undersøges nærmere. Fremstilling af labels er ganske arbejdskrævende, og Ønsker om dette vil ikke imødekommes fremover. Derimod vil fil til EDB udleveres uden beregning.

6. Efteruddannelse.

E-udvalget har Ønsket nedenstående emner drøftet i bestyrelsen:

Ved E-kurser er man gået fra "flaske-rødvin-niveau" til niveau for lægeforeningens

DRS december 1999 side 5

takster for honorering af undervisere. E-udvalget foreslår : Deltagerbetaling op til 450 kr. pr dag.

Kursushyppighed : almindeligvis ét 1 dages kursus forår og efterår. Hvis der holdes ét 2-dages kursus, så kun ét kursus om året.

Bestyrelsen enig.

Vil det være DRS' interesse at undersøge, hvordan røntgenafdelingerne i Danmark administrerer kursusdeltagelse, afledt arbejdstilrettelæggelse mv. ?

spørgsmålene hører hjemme i Danske Radiologers Organisation (DRO) og forelægges der.

Hvor afholdes novembermødet i DRS i 2000 ? Har betydning for planlægningen af E-kursus i vaskulær radiologi.

I Århus 9.-10/11- 2000.

Udvalget Ønsker selv at udforme sin forretningsorden (Henrik Gregersen vil komme med oplæg). I den forbindelse Ønskes tidsfrist for kommunikation mellem E-udvalg og DRS bestyrelse. Specielt stillingtagen til kursusbudgetter.

Tilbagemelding fra bestyrelsen: 1 måned.

Målsætning for E-udvalget. Forslås at den står i DRS vedtægter, - måske ved en uddybning af § 10.

Bestyrelsen enig. Forslag til vedtægtsændring vil blive udformet.

Hvad stiller vi op med evt. overskud fra E-kurser ??

Da bestyrelsen stiller op med underskudsdækning er det rimeligt, at overskud også administreres af bestyrelsen.

7. Demensudredning og kvalitetsindikatorer.

JB tager sig af aktuelle sager vedrørende dette.

8. ansøgning fra radiografstuderende.

Til hjælp ydes 5.000 kr., dette er mindre end det ansøgte.

9. Deltagelse i næste møde i International Society of Radiology (ISR):

 JB eller Finn Mathiesen.

10. Deltagelse i Nordisk Radiologikongres: AGJ.

11. Formandens meddelelser.

Retningslinier for brug af kontrast: Finn Rasmussen og Henrik Thomsen vil blive bedt om at fremkomme med forslag.

Fra Hjardemaal, Sundhedsstyrelsen: Vejledning om røntgenundersøgelse af kvinder i den fertile alder kommer om et års tid.

Et medicinalfirma har rettet henvendelse om at bruge selskabets papir i forbindelse med videnskabeligt arbejde. Ikke imødekommet. Firmaet kan anføre: "Forventes præsenteret ved videnskabeligt møde i Dansk Radiologisk selskab".

Overlæge Niels Egund vil komme med bidrag til temanummer i Ugeskrift for Læger.

12. Næstformandens meddelelser.

Lands- og landsdelsfunktioner skal revideres. Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af. Charlotte Strandberg, Helle Lindevall, Jørgen Nepper-Rasmussen, Christian Smidt-Sivertsen, Henrik Gregersen og Birthe Højlund Pedersen.

13. Sekretærens meddelelser. Post gennemgået; intet at referere.

14. Kasserens meddelelser. Ingen bemærkninger.

15. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

16. Næste møde. Torsdag d. 4. januar 2000 i Århus.

Jens Blicher

 


Legater 1999

Kirumed's legat:                Overlæge Finn Rasmussen, Århus Kommunehospital

Pfizer’s legat:                     Overlæge Finn Mathiesen, Vejle Sygehus

Schering's rejse legat:     Afdelingslæge Rune Fisker, Århus Kommunehospital

PF-medical's legat:          Overlæge Andreas Johannsen, Sønderborg Sygehus

Astra's legat:                     Overlæge Sven Dorph, Herlev Amtssygehus

Nycomed's legat:               Afdelingslæge Peter von der Recke, Rigshospitalet

Bent Madsens legat:        Afdelingslæge Rune Fisker, Århus Kommunehospital

Mosekilde's legat:             Kursusreservelæge Lise Loft Nagel, Århus Kommunehospital

Tillykke til legat-modtagerene og tak tilfirmaerne for at gøre det muligt at uddele legaterne.


Dansk Neuroradiologisk Selskab

Afholder kursus d. 17. 3. 2000 på Astra, Roskildevej 22, Glostrup.

Emne: Tumorer i cerebrum, hoved og hals.

Detaljeret program udkommer i februar-nummeret af medlemsbladet samt snarest i

Ugeskrift for Læger.

Kurset henvender sig primært til radiologer, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Elisabeth Bech Skriver
Overlæge, dr.med
Glostrup Amtssygehus

Scandinavian Society of Radiology

54rd Congress

Helsinki, May 28-31, 2000

Der afholdes Nordisk Kongres i Finland 28-31. maj 2000. Second Announcement, blev uddelt ved Novembermødet. For interesserede henvises til hjemmesiden: http://www.kolumbus.fi/radsoc/, hvor al tilgængelig information om kongressen findes. Desuden kongressekretariatet med registrering på E-mail: cteam@area.fi Der er allerede nu mulighed for at sende abstract.

Hilsen Anne Grethe Jurik


Abstrakt fra frie foredrag, novembermødet d. 5.11.99, Gentofte Amtssygehus.

Lene Bak og Henrik Münster, Radiologisk afd.,Centralsygehuset i Esbjerg

Abdominal aortadissektion

Aortadissektion er en tilstand, hvor blod via en intimalæsion dissekerer sig frem mellem den midterste til ydre 1/3 af lamina media, for derved at adskille intima fra adventitia. Oftest er dissektionen antegrad, men retrograd dissektion kan forekomme. Blodet fra det intramurale falske lumen kan søge tilbage til det sande lumen hvor som helst i dissektionens udstrækning.

Efter anatomisk lokalisation kan aortadissektion inddeles i følge Stanford klassifikationen. Type A er dissektioner, som involverer aorta ascendens uafhængigt af intimalæsionens lokalisation. Ved type B er dissektionen begrænset til aorta descendens perifert for afgangen af a. subclavia sin. Aortadissektion er oftest lokaliseret i aorta thorakalis. Kun i 3-4% af tilfældene er aortadissektionen udelukkende lokaliseret i aorta abdominalis.

Der præsenteres et tilfælde med Abdominal retrograd aortadissektion .


CME - REMINDER!

Det er tid at tænke på den første gang med efteruddannelsesregistrering i form af CME-selvrapporteringsskemaet, som alle speciallæger modtog som en del af CME-rapporten ultimo 1998. Det mere eller mindre udfyldte skema skal, - inden udgangen af januar 'ar 2000 -, sendes til selskabets sekretær, der viderebefordrer alle skemaerne til CME-udvalget for optælling, så en foreløbig opgørelse kan foreligge til generalforsamlingen i april. Skulle man have forlist rapport/skema er den i oktober 1999 lagt på DRS hjemmeside, med et link, så den kan hentes/printes ud lokalt/hjemme. I nødstilfælde kan den rekvireres hos undertegnede.

P.S. DadL's uddannelsesafdeling er, sammen med FAS, ved at lave en formattering til CME-registrering elektronisk over dadl-nettet, men er i skrivende stund endnu ikke helt klar. Ambitionen er at det virker til januar, men.... vi tager første tørn på den gammeldags papirfacon til vi har set elektronikken virke i andre specialers regi, samtidig har vi så tid til at arbejde med de felter der er relevante for vores speciale.

med venlig hilsen CME-udvalget

Niels Skovgaard, Røntgen/ultralydafdelingen, Amtssygehuset, 2600 Glostrup


DANSKE RADIOLOGERS ORGANISATION

Besvarelse af spørgeskema vedrørende

TELERADIOLOGI

Sygehusets navn: ... 45 af 66 afdelinger besvarede skemaet

Normeret antal speciallæger: ... 259,4           Antal ikke speciallæger: 100

Antal besatte stillinger: ... 322,4                     Antal ikke besatte stillinger: .. 37

undersøgelser pr. år: ... ca. 2,1 million i alt - ca. 6.500 us. pr. læge pr. år.

Alm.rtg.     Gnl.us.     A-grafi             UL                         CT                         MR

                                        20 Afd.         41 Afd.                 31 Afd.                 10 Afd.

Antal:? ?                     20.000~1%     220.000-10%     102.000~5%     25.000 ~1,2%

 

Intervention, antal: .. 13.000                 Typer: . ...Al intervention

Har I udetjeneste på anden radiologisk afd. i amtet ?     Ja 15        Nej 30

Hvis ja: Hvor mange us. pr år ? ... 125.000 i alt.

Er der teleradiologisk erfaring på afdelingen:                  Ja 20        Nej 25

Hvis -ja: Billedtransmission fra andre afd. m.h.p.:

Second opinion: .. + ... Antal ? år

Rådgivning: ...+ ... Antal ? år

Pt. overflytning: .. + ... Antal ?...../ år

Udenamts kontrolus.: ..+...Antal ... ?. / år

Central beskrivelse fra radiologisk enhed
uden læger: ... I ... Antal ca. 200 / år

Billedtransmission fra egen afd. til hjem:         Ja    2             Nej 43

 

Hvis nej: Er der planer om teleradiologi på afdelingen:     Ja     40     Nej   5

Hvilke? Indenamts netværk

... Netværk til universitetsafdelinger

Hvornår? 1999 og fremover

Har I medarbejdere med teleradiologiske erfaringer fra anden ansættelse: Ja:. 16.. Nej:.20 Besvaret: 36 Hvilke undersøgelser er egnede til Teleradiologi:

Radiolog både centralt og decentralt placeret: (Ikke besvaret: 8)

Alm.Rtg,             Gnl.us.             CT             MR         UL         A-grafi         Intervention

35 / 2                     18 / 19             36 /1         35/2         6/31         19 / 14             3/30

Ja/ Nej                 Ja/Nej             Ja / Nej Ja / Nej     Ja/ Nej     Ja/ Nej         Ja/ Nej

                                                                                    (Ikke besvaret: 4                     4)

Radiolog alene centralt placeret: (Ikke besvaret: 5)

Alm. Rtg.                Gnl.us.             CT         MR             UL         A-grafi         Intervention

38 / 2                         10/30             25 / 13     23 /16         8 / 31       5/29             2 / 32

Ja/ Nej                     Ja/ Nej          Ja / Nej     Ja / Nej     Ja/ Nej     Ja / Nej     Ja/Nej

(Ikke besvaret:                                 2                1                   1             6                     5)

Hvor mange undersøgelser mener I en "gennemsnits"- radiolog kan beskrive":

Pr. time: (cirka ! )

Alm.Rtg        .         Gnl.us.            CT             MR         UL             A-grafi             Intervention

..10-30... ..                    2-6... ..        4-6             3 - 5           ?                  2 - 3                         ?

Pr. arbejdsdag: ( cirka ! )

60 - 150... ..                 10 - 30.. ..15 - 20         8 - 20         ?                10 - 15                       ?

Vil "skærmarbejde" en hel arbejdsdag være en attraktiv arbejdssituation: Ja .. l.. Nej 44

Hvis ja: Hvorfor? Se kommentarer

Hvis nej: Hvorfor? Se kommentarer

Digital billedproduktion giver mulighed for omfattende billedbehandling i form af postprocessing på

alle niveauer. Mener I det giver anledning til en hurtigere         4    Ja / Nej 40

Både/og:1

og/eller     bedre   32 Ja / Nej 8
billeddiagnostik ? 		Ved ikke: 3 Ikke besvaret: 2

Er I en større rådgivende afdeling - hvordan vil I styre/ overkomme de udefra kommende billedmængder ?

.............................................. Se

kommentarer Januar 1999

Kommentarer

Teleradiologisk spørgeskemaundersøgelse:

"Skærmarbejde en hel dag":

Langsommeligt, stressende, sløvende, ensformigt, koncentrationsforringende, hovedpine, fejldiagnoser, dårlig kollegial kontakt, uvarieret, ringe indflydelse på undersøgelserne, for langt fra klinikken, fysisk og psykisk belastende, max.2 timer, uengagerende, samlebåndsarbejde, - en radiolog er også læge! o.m.m.m. -

Den eneste positive kommentar gav udtryk for at det kollegiale samarbejde blev fremmet

MEN KORT SAGT: Meget negative forventninger og spørgsmålet blev besvaret særdeles grundigt af alle!

Hvordan vil I styre/overkomme de udefra kommende billedmængder:

Kun 14 afdelinger havde kommentarer til dette. Det drejede sig om både "store" og "mindre" afdelinger, samt afdelinger med og uden teleradiologiske funktioner og erfaringer.

3 afdelinger erkendte at det vidste de ikke, een afdeling fandt problematikken urelevant og een afdeling gav udtryk for håbet om en yderst begrænset billedtransmission. Een afdeling ville slet ikke beskrive transmitterede undersøgelser, da man mener disse skal beskrives ved kilden for at undgå ansvarsforflygtigelse. En anden afdeling mente at teleradiologi skulle være endog meget godt betalt og dyrt for sygehusejerne, - bl.a. for at undgå at radiologerne druknes i fjernarbejde! Yderligere tre afdelinger havde kommentarer vedr. Økonomien incl. lægehonorering, som skulle indgå meget klart i alle aftaler om billedtransmission, ligesom selve etableringen af teleradiologi i sig selv kræver store resource-tilførsler. Det fremgik således at planlægning og samarbejdsaftaler er en meget væsentlig faktor i forbindelse med teleradiologi. To større afdelinger ville evaluere deres teleradiologiske tiltag efter I års tid. Der var forslag om "faste sendetider" indenfor døgnet, samt en erkendelse af at en meget velfungerende teknologi, er en absolut forudsætning for en teleradiologisk funktion, der er til at leve med. Det er således nødvendigt med et tilstrækkeligt antal compatible diagnostikkonsoller ( mindst een pr. speciallæge ) for at undgå kødannelser af læger, sekretærer m. fl., ligesom der på den enkelte afdeling skal være klare aftaler om hvem der beskriver hvad, hvor meget, for hvem og hvornår! - Programmer med standardisering af undersøgelserne vil således også blive et behov der trænger sig på.

KONKLUSION:

Een afdeling gav udtryk for at spørgeskemaet kunne have været bedre udformet. Ja, det er jo nok ikke ganske forkert. spørgeskemaer kunne altid have været bedre udformet! Men trods alt synes vi ovenstående giver et billede af situationen her op til årtusindskiftet. Teleradiologien og den digitale radiologi er over os, og den er er nok også nærmere, end måske alle har erkendt. Med oprettelse af funktionsbærende enheder vil teleradiologi være et nærliggende tiltag indenfor amtsgrænserne, hvor mindre sygehusenheder mere eller mindre vil kunne fjernbetjenes i dagtid og vagttid fra større centrale radiologiske enheder, - dette ikke mindst set i lyset af

mangelen på radiologiske speciallæger. Det er derfor nødvendigt at vi som radiologer forholder os til alle disse spørgsmål og mobiliserer den entusiasme, som vil være så aldeles nødvendig for at etablere hensigtsmæssige arbejdsvilkår for os selv og vore unge vordende kolleger i den fremtid som er nært forestående!

BESTYRELSEN

DANSKE RADIOLOGERS ORGANISATION


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Sten Mellerup Sørensen, Engdalsvej 114, 8220 Brabrand

Lone Morsèl-Carlsen, Trongårdsvej 39B, 2800 Lyngby

Jens Erik Kristensen, Byagervej 203, 8330 Beder

Brian Stausbøl-Grøn, Skallebækvej 27, 6100 Haderslev

 

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Bent Pedersen, Vejle Amts Sundhedsvæsen, Medicoteknisk afd., Skovvangen 2, 6000 Kolding

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinær ikke-lægeligt medlem:

Thomas Hornstrup, Santax A/S, Rødovrevej 251-53, 2610 Rødovre

Claus Rasmussen, Philips Medico, Fredrikskaj, Sydhavnsgade 23, 1780 Kbh. V

Carsten Varney, Nycomed Amersham, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm


Finn Mathiesen, Webmaster DRS