opdateret 28. april  2000

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2. april 2000:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Så er det tid for generalforsamling, hvor forhåbentlig mange har mulighed for at være med. Der vil igen i år være fællesspisning i Doctors Apotekerkælder og det ville være hyggeligt hvis flere af de yngre også kunne have lyst til at være med der.

Forårsmødet i Vejle til maj giver mulighed for både at få udfordringer i auditoriet og på sportsbanerne, så mon ikke der venter os nogle gode og udbytterige dage der også – husk tilmeding senere i bladet.

Vibeke Andrée Larsen


Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i

Dansk Radiologisk Selskab

fredag d. 3. marts 2000 klokken 14.00 - 15.15 (telefonmøde)

Deltagere: Anne Grethe Jurik, Charlote Strandberg, Vibeke Andrée Larsen og Jens Blicher

Afbud : Elizabeth Rasmussen

1. Valg af referant : Jens Blicher (JB)

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet 4. januar 2000

ad referenceprogram : Færdige, er i trykken, sendes førstkommende uge. Koster 23 kr pr eksemplar.

ad kvalitetskontrol: Der har været kontakt med Niels Skovgård nogle gange. Opbakning fra DRS til den lægefaglige del og forhåbentlig også fra DRO.. Den organisatoriske er en opgave for sygehusejerene (amterne/HS).

3. Generalforsamling og det videnskabelige møde 14.4.2000

Endelige program for generalforsamlingen fastsættes.

Indhold for det videnskabelige møde drøftes.

4. Forårs- og efterårsmøde

Bestyrelserne i Foreningen af Radiografer i Danmark og Faglig Sammenslutning af Røntgensygeplejersker har anmodet om møde med bestyrelsen. Der er principiel forskel på de 3 organisationer idet DRS er et videnskabeligt selskab, der også tæller radiografer, sygeplejersker og andre ikke-lægelige medlemmer, mens de 2 andre organisationer er forankret i fagforeninger. Formanden kontakter formændene for de 2 organisationer mhp videre aftaler.

Efterårsmødet: Indhold drøftes. Vi kontakter interessegrupperne for muskuloskeletal radiologi og Dansk Pædiatrisk Forening for at høre om medvirken til dette møde har interesse.

Forårsmødet 2001: Jens Blicher sonderer sygehuse, der kunne tænke sig at stå for arrangement. Arrangør bestemmer deltagerkreds.

5. Lands- og landsdelsfunktioner.

Vi venter på reaktion fra Sundhedsstyrelsen på fremsendt oplæg.

6. Retningslinier for interessegrupper/foreninger under DRS

Er et punkt til drøftelse ved generalforsamlingen. Møde mellem formanden og formændene for grupperne søges med henblik på oplæg til praktiske retningslinier for samarbejdet.

7. E-kurser

Thoraxkursus d. 14.4.2000. Koordination af aktiviteter er væsentlig. Der vil komme en oversigt over de kommede kurser fra E-kursus udvalget.

8. Repræsentanter og æresmedlemmer i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi.

Til repræsentanter indstilles Vibeke Andrée Larsen og Jens Blicher. Indstilling af æresmedlem(mer) drøftes.

9. Formandens meddelelser

Inge Møller afgår som inspektor pga pensionering.

Agnete Hedemann har refereret fra inspektormøde.

Nye emner til inspektorer efterlyses.

MTV rapport om coiling af aneurismer tages op på næste bestyrelsesmøde.

En hviderusser har ansøgt om individuel støtte til deltagelse i ERC. Tilskrives afslag idet DRS støtter på ikke-individuel basis via East-european Project.

10. Næstformandens meddelelser

Inspektorrapport modtaget.

11. Sekretærens meddelelser.

FAS´ regler for tilskud modtaget.

12. Kasserens meddelelser

Drøftet.

13. Evt.

Ingen punkter

14. Dato for næste bestyrelsesmøde

14.4.2000 kl 13.00 i Doctors Pub i København.

 

Jens Blicher


Efteruddannelseskursus i thoraxdiagnostik år 2000

Fredag den 14. april 2000, Rigshospitalet, auditorium 93

Program

08.30 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.10 Velkomst og indledning: Thomas Christiansen

09.10 - 10.00 Thorax Diagnostik - oversigt: Inger Fogh

10.00 - 10.30 Multislice Spiral CT of the Chest:U.J. Schoepf

10.30 - 11.00 Kaffe

11.00 - 11.45 Diagnostik af lungetumores Finn Rasmussen

11.45 - 12.00 Embolisation af pulmonale arteriovenøse malformationer

Poul Erik Andersen

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.45 High Resolution CT (HRCT) af lungerne Finn Rasmussen

13.45 -14.00 ECK triggered H RCT of the Lung: U.J. Schoepf

 

14.00 - 14.15 Kaffe

14.15 - 14.45 Diagnosis of Pulmonary Embolism: Singleslice, Multislice and Electron Beam CT: U.J. Schoepf

14.45 - 15.00 Afslutning

Fordragsholdere: 

Overlæge Inger Fogh, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus

Dr. U. J. Schoepf, Institut für Klinische Radiologie, Klinikum der Universität, Grosshadem München

Overlæge Finn Rasmussen Radiologisk afdeling R, ÅKH, Århus Universitetshospital

Overlæge, lic. med. Poul Erik Andersen Røntgenafdelingen,Odense Universitetshospital

Kursusledere: Adm. overlæge Thomas Christiansen Radiologisk afdeling, AAS, Århus Universitetshospital

Overlæge Niels Bartholdy Røntgenafdelingen, Aalborg Sygehus, Syd

Overlæge Niels Skovgaard DRS efteruddannelsesudvalg Røntgenafdelingen, Amtssygehuset i Glostrup

Tilmelding: Senest torsdag den 30. marts 2000

til sekretær Jette Sørensen,

Radiologisk Afdeling, Århus Amtssygehus, Arhus Universitetshospital,

Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C. Fax nr.: 89497349

eller E-mail: jette.soerensen@aas.auh.dk

Kursusgebyr: Kr. 450,00 (inkl. frokost og kaffe) bedes indbetalt til Elizabeth Rasmussen, Billeddiagn.afd. Roskilde Amtssygehus, Roskilde.

Giro nr.: 542-0326


146. ordinære videnskabelige møde

Fredag d. 14. April 2000, kl. 16.00 – 17.30

Rigshospitalet, Auditorium 2

Emne: Status for Speciallægekommissionens arbejde & Status for Sundhedsstyrelsens revidering af Lands- landsdelsfunktioner.

Program:

Kl. 16.00 – 17.00: v./ overlæge Charlotte Strandberg og overlæge Anne Grethe Jurik

1. Kommissoriets indhold

2. Arbejdsgrupper under Speciallægekommissionen

3. Foreløbigt resultat/konklusion af Speciallægekommissionens arbejde

Kl. 17.00 – 17.30: v./ overlæge Charlotte Strandberg

Orientering fra arbejdsgruppen for revidering af:

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og land- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet.


God Appetit på Doctor’s Pub

Der vil som i de foregående år være mulighed for en hyggelig fællesspisning på Doctor’s Pub mellem mødet og generalforsamlingen. Doctor’s Pub/Apotekerkælderen ligger 5 min. fra Rigshospitalet, så det skulle være til at nå at komme tilbage til generalforsamlingerne.

 

Adresse: Blegdamsvej 38, 2200 København N

Menu: Hereford- steak med salat-bar

Pris: 100 kr

Tidspunkt: Kl. 17.40

Tilmelding: Sendes direkte til Doctor’s Apotekerkælder senest den 10. April 2000.


Danske Radiologers Organisation

DRO generalforsamling den 14.04.2000

Skriftlig formandsberetning

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en speciallægeorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL), og som har opnået ret til at betegne som speciallæge i diagnostisk radiologi.

Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO.

Øvrige interesserede i optagelse i DRO skal rette henvendelse til bestyrelsen eller FAS's sekretariat.

Organisationens formål er, at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske samt kollegiale interesser.

DRO har 243 medlemmer.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand Jens Boesen, Frederiksberg

Næstformand Jonna Friis, Næstved

Sekretær Elisabeth Buus Lund, Viborg

Kasserer Inge Witt, Ringsted

Praktiserende radiolog Jørn Palbøl, København

Formanden er født medlem af FAS's repræsentantskab.

Næstformanden repræsenterer organisationen i internationale relationer - UEMS, desuden i udvalg under DRS, Professional Organsation Committee (POC).

Der har siden sidste general forsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Der har i 1999 været opslået 53 overlægestillinger samt flere afdelingslægestillinger - flere har været genopslag.

Som de forrige år er der fortsat en betydelig mangel på speciallæger og der er mange ubesatte overlægestillinger og afdelingslægestillinger.

I slutningen af 1998 forelå resultatet af organisationens spørgeskemaundersøgelse vedrørende Teleradiologi. Besvarelsesprocenten var acceptabel på 68% og repræsentativ, selvom vi savnede svar fra enkelte større afdelinger. Der var planer om Teleradiologi på 89% af afdelingerne, som besvarede spørgeskemaerne.

Da Teleradiologi i fremsiden ikke blot vil være et spørgsmål om rådgivende og kollegial hjælp på forespørgsel, men også en mulighed for fjernbetjening af radiologiske enheder uden lægebemanding må vi nøje overveje vores fremtidige arbejdsvilkår. Skal vi til at beskrive røntgenundersøgelser på akkord? Hvor stort et geografisk område kan en vagthavende radiologisk speciallæge dække i vagten? Vil vi kunne opretholde kvaliteten? Og meget, meget mere! Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi fortsat ser disse problemer i øjnene og tager debatten indenfor egne rækker, inden det er for sent, og inden der pålægges den enkelte speciallæge en for stor arbejdsbyrde.

Det nye røntgenstråleregulativ "Bekendtgørelse om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter" har vi gennemdiskuteret og udvekslet erfaringer. Vi mener, at Dansk Radiologisk Selskab bør være primus motor i retningslinierne vedrørende de diagnostiske strategier med udgangspunkt i deres vejledning vedrørende radiologiske procedurer.

Der bør i Danske Radiologisk Selskabs regi være et udvalg, der står for koordinationen af indførelse af bekendtgørelsen.

Hvad den tekniske side af stråleregulativet angår, ser det ud til, at det bliver egnsbestemt og må løses enten lokalt eller via et samarbejde bl. a. mellem de mediotekniske afdelinger.

Arbejdet med modernisering af overenskomsten for de praktiserende radiologer pågår stadig, og er på 3. år inde i en slutfase.

Udgangspunktet er fortsat en centralisering af kliniksamarbejdet i København og på Frederiksberg. En ajour føring af ydelserne samt et tæt samarbejde mellem røntgenafdelingerne på hospitalerne og speciallægepraksis. Der vil formentlig komme til at foreligge en rammeaftale vedrørende CT-scanning, men den endelige placering af de 2-3 CT-scannere er endnu ikke besluttet. Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de vil blande sig i antallet af CT-scannere i Københavnsområdet. Der er håb om, at andre amter end København og Frederiksberg kommune kan tilslutte sig overenskomsten.

Udestående er praksis former, knækgrænser samt om overenskomsten skal være en særoverenskomst eller tilknyttet til den generelle overenskomst. Det er et ønske fra vores side, at vi er tilknyttet den generelle overenskomst.

I UEMS er hovedopgaverne fortsat en harmonisering af radiologiuddannelsen samt retningslinier og indførsel af efteruddannelsen.

Jens Boesen

Der afholdes 

Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

Fredag den 14.04.2000 kl. 19.00

Rigshospitalet, Auditorie 2

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandsberetning

Beretning fra nedsatte udvalg

Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

Aflæggelse af det reviderede regnskab

Redegørelse for budget

Fastsættelse af kontingent

Evt.

Emner, der ønskes optaget til drøftelse under punkt 4, bedes meddelt formanden senest den 10.04.00.

Jens Boesen, Formand DRO, Røntgenafdelingen, Frederiksberg Hospital

 

 


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

Fredag d. 14.april 2000 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorium 2.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Retningslinjer for interessegrupper/foreninger under DRS v./ Anne Grethe Jurik

5. Aflæggelse af revideret regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag: Ændret distribution af Acta Radiologica v./ Poul Ole Eriksen

8. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

9. Eventuelt


DRS udvalg:

 

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi: valgt på Nordisk forenings møde, i henhold til vedtægter.

Anne Grethe Jurik

Charlotte Strandberg

 

European Association of Radiology: Valgperiode: 1999- 2003

Charlotte Strandberg

Jens Blicher

Vibeke Andrée Larsen

Finn Mathiesen (S).

 

European Association of Radiology, Junior Assembly Valgperiode: 1999-2003

Mona Rosenkilde

Elizabeth Rasmussen (S).

 

European Association of Radiology, Education Commission Valgperiode: 1999-2003

Anne Grethe Jurik

Niels Egund (S)

 

Professional Organisation Committee Valgperiode: 1999-2003

Jonna Fries

Elisabeth Buus Lund (S)

 

International Society of Radiology Valgperiode: 1999-2003

Vibeke Andrée Larsen

Jens Blicher

Finn Mathiesen

Charlotte Strandberg (S)

 

Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS) Valgperiode: 1999-2003

Finn Mathiesen

Finn Lindhardt (S)

 

Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 1999-2003

Anne Grethe Jurik

Vibeke Andrée Larsen

Eva Brems-Dalgaard

Charlotte Strandberg

Eva Narvestad

Jens Blicher

Niels Skovgaard (S)

 

Efteruddannelsesudvalget Valgperiode: 1999-2001

Niels Skovgaard

Jens Karstoft

Henrik Teisen

Henrik Gregersen

Karen Lisbeth Dirksen

Jens Blicher (Bestyrelsens repræsentant)

 

Specialistuddannelsesudvalget:

Poul Erik Andersen ( Formand)

Sven Dorph

Uffe Dyreborg

Niels Jakob Bartholdy

Anne Grethe Jurik

Finn Laursen

O. Hjardemaal

Carsten Gyldensted

Karin Kastberg

Aksel Kruse

Jan Solvig

Hans Pedersen

 

Vurderingsudvalget:Valgperiode: 1998-2001

Poul Erik Andersen; formand

Agnete Karle

Niels Juul

Peter Andersen

Henrik Videbæk

Agnethe Hedemann

Ole Schifter Rasmussen

Peter Gideon

 

Acta Radiologica: Valgperiode: 1999-2003

Aase Wagner,

Anne Grethe Jurik (S)

 

Webmaster DRS’ hjemmeside Valgperiode: 1999-2003

Finn Mathiesen

 

CME udvalg Valgperiode: 1999-2003

Niels Skovgård

Marianne Egeblad

Peter Andersen

 

Revisor Valgperiode: 1999-2001

Finn Mathiesen

Eva Brems-Dalgaard (S)

 

Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§12) Valgperiode 1999-2003

Karen Damgaard

Hans Petersen

Elisabeth Buus Lund (S)

Flemming Jensen (S)

 

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. Overlægevurderingsudvalget Valgperiode 1999-2003

Finn Mathiesen

Lars Nielsen

Karen Lisbeth Dirksen (S)

 


FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til skrivende stund primo marts 2000.

Selskabet har i dag 703 medlemmer, heraf 578 ordinære lægelige medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 12 æresmedlemmer, 10 passive udenlandske medlemmer, 13 ordinære ikke lægelige medlemmer og 90 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Said Himidi Muhammed født 18.02.37 - død 24.10.99

Ronald JF Petersson født 20.01.47 - død 31.12.99

Et af selskabets æresmedlemmer, Carl-Erik Unnérus, Finland, født 26. august 1911 afgik ved døden 26. juli 1998, hvilket vi først er blevet informeret om efter sidste generalforsamling.

Møder og kurser

Siden sidste generalforsamling er der afholdt følgende møder:

Forårsmøde 13-14. maj 1999, Slagelse. Det var et velbesøgt og meget velplanlagt møde hvis faglige emner koncentrerede sig om den digitale radiologi, som vi alle må indstilles os på i fremtiden. I tilknytning til mødet var det muligt at bese en spændende moderne fuldt digitaliseret afdeling.

Foruden digitalisering med PACS omfattede mødet også et lærerigt indlæg vedr. patientklagesager.

145. videnskabelige møde, 4-5. November 1999, København. Dette møde blev afholdt i samarbejde med den nyetablerede interessegruppe for mammadiagnostik (Foreningen for Radiologisk Mammadiagnostik).

Første dag omfattede gennemgang og diskussion af det til alle medlemmer udsendte udkast til vejledninger vedr. radiologiske procedurer. En livlig dag med mange input til forfatterne af vejledningerne.

Anden dag var koncentreret omkring mammografiscreening, og overlæge Anders Lernevall havde sammensat et meget spændende program bla. med finske og svenske foredragsholdere.

Begge dage var velbesøgte, og der var traditionen tro middag med uddeling af legater.

Der har været afholdt følgende efteruddannelseskursus:

E-kursus i "onkoradiologi", 23.-24. september 1999, Vejle. Dette var succesfuldt med kompetente undervisere (se venligst referat fra Efteruddannelsesudvalget).

Bestyrelsesmøder mm.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, et i Slagelse, et i København, et i Odense og et i Århus, samt et telefonmøde. Mødereferaterne er trykt i medlemsbladene nr. 3, 4 og 5, 1999 samt nr. 1, 2000, til orientering og for at give mulighed for kommentarer eller tilkendegivelser om ændringsforslag vedr. bestyrelsens beslutninger - sidstnævnte modtages gerne for at styrke en demokratisk ånd i DRS.

Bestyrelsen har som en forsøgsordning fået dispositionsret over økonomiske midler, der tidligere er blevet administreret af KIRUMED, og har i 1999 modtaget 40.000. Dette betyder at ansøgninger vedr. støtte, der tidligere er sendt til KIRUMED bliver sendt til DRS’ bestyrelse. Bestyrelsen agter overvejende at anvende de økonomiske midler jævnfør de regler, der tidligere har været håndhævet af KIRUMED, dvs. at der primært ydes tilskud til fælles radiologiske arrangementer såsom DRS’ forårs- og efterårsmøde, Nordisk Kongres samt røntgensygeplejerskernes og radiografernes årsmøde. Der er i 1999 givet tilskud til forårsmødet i Slagelse og DRS’ bestyrelse har - da legattildelingerne fra firmaerne har været faldende - besluttet hvert år at uddele et "KIRUMED-legat". Dette blev i 1999 tildelt overlæge Finn Rasmussen grundet hans disputatsforsvar december 1998. Der er desuden bevilliget et beløb på 5.000 Dkr til Landssamarbejdsudvalget for radiografstuderende i Danmark mhp. landsdækkende udstilling af postkort for at rekruttere radiografstuderende.

Bestyrelsen har det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology, Wien (Vibeke Andrée). Se venligst mødereferat trykt i dette blad.

Medlemsblad/hjemmeside

Medlemsbladet har uændret lay-out bortset fra farven. Det har ofte et betydeligt omfang, idet bestyrelsen fortsat skønner, at det er vigtigt med et højt informationsniveau kanaliseret ad denne vej, hvilket imidlertid er relativt kostbart.

DRS har uændret en meget dygtig og flittig webmaster (Finn Mathiesen), der støt og roligt ajourfører vores avanceret hjemmeside. Medlemsbladets indhold kan ses her, og der er desuden links til alt for radiologer relevant, inklusive Medline. Hjemmesiden besøges flittigt, ikke blot af radiologer men også andre læger samt fysikere. Da de fleste medlemmer af DRS formentlig efterhånden er tilsluttet Internet via DADL-net, bør det fortsat overvejes, om en del informationer udelukkende kunne kanaliseres ad denne vej feks. bestyrelsesreferater.

Der har i det forløbne år været kommerciel interesse for at købe vores domænenavn (drs.dk) men det er afslået, og det synes definitivt afgjort, at navnet er DRS' ejendom.

Efteruddannelse/CME

Der er som en forsøgsordning påbegyndt evaluering af den radiologiske efteruddannelse i 1999. Alle speciallæger har fået tilsendt CME-evalueringsskemaer mhp. indrapportering af optjente CME point for 1999 til CME-udvalget senest 31/1 2000 (via DRS’ sekretær Vibeke Andrée). Se venligst beretning fra CME-udvalget.

DRS’ E-kurser giver generelt underskud, der bla. dækkes via annonceindtægter. Bestyrelsen skønner, at dette er fuldt acceptabelt, idet det er vigtigt, at der i DRS’ regi tilbydes økonomisk overkommelige E-kurser. Lægeforeningen har i 1999 givet tilskud til det afholdte E-kursus, men har meddelt, at foreningen pga. besparelser fra år 2000 ikke kan give tilskud til lægevidenskabelige selskabers kursusvirksomhed. Udgifterne skal derfor fremover afholdes af DRS alene, evt. Med velvillig firmasponsorering. Bestyrelsen foreslår, at der bibeholdes honorering af undervisere og kursusleder, jævnfør Lægeforeningens takster, selvom denne ikke giver tilskud (var tidligere et krav for tilskud). Desuden at der som tidligere betales for rejseudgifter og evt. hotelophold men ikke for kursusforberedelse, diæter mm.

Der planlægges med afholdelse af to ét-dags E-kurser i DRS’ regi årligt, og Efteruddan-nelsesudvalget har udarbejdet foreløbig plan for kurser (se venligt deres beretning). På anmodning fra Efteruddannelsesudvalget har DRS accepteret at kursusdeltagelse kan koste op til 450 Dkr pr. dag.

Udover kurser afholdt i DRS’s regi bør alle være opmærksom på, at der i Danmark også afholdes kurser af Dansk Neuroradiologisk Selskab, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Selskab for Magnetisk Resonans foruden yderligere kurser vedr. UL- og CT-skanning mm. Desuden tilbyder FYR fortsat en række undervisningsmøder. Alt i alt gøres der et stort arbejde for den radiologiske uddannelse, og bestyrelsen vil gerne takke alle bidragsydende for deres indsats.

Speciallægeuddannelsen

Den af DRS udarbejdede "Målbeskrivelse for den radiologiske speciallægeuddannelse" er godkendt af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra Specialistnævnet marts 1998, men er ikke udkommet i trykt form til uddannelsesafdelingerne, sikkert pga. det pågående arbejde i Speciallægekommissionen, der måske fører til ændringer. Ved behov kan den godkendte målbeskrivelse rekvireres hos mig eller Vibeke Andrée.

Sundhedsministeriet etablerede i 1998 Speciallægekommissionen bla. for at optimere speciallægeuddannelsen. Der har siden sidste generalforsamling været ganske livlig aktivitet og debat omkring denne kommissions arbejde. DRS har været involveret i følgende aspekter:

Overlæge Poul Erik Andersen har været DRS' repræsentant i arbejdsgruppen, der har udarbejdet rapport vedr. "Den kliniske videreuddannelses praktiske gennemførelse".

Charlotte Strandberg har deltaget i utallige møder i det af Dansk Medicinsk Selskab (DMS) nedsatte rygdækningsudvalg mhp. opbakning af DMS’ formand, Jørn Nerup, som de videnskabelige selskabers repræsentant i Speciallægekommissionen.

Andreas Johansen, Anne Grethe Jurik, Charlotte Strandberg og Leif Sørensen har deltaget i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet "Rapport vedr. revision af den lægelige specialestruktur for de tværgående diagnostiske specialer: Diagnostisk radiologi, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (KFNM) samt Klinisk neurofysiologi". Efter mange møder og argumentationer kom rapporten til at indeholde argumenter for og anbefaling af bevarelse af Radiologi og KFNM som to selvstændige specialer. Der er desuden indenfor radiologien anbefalet følgende fagområder: neuroradiologi, muskuloskeletal, thorax, gastrointestinal, urogenital, kardiovaskulær og pædiatrisk radiologi samt mammografi. Hertil kommer mulighed for etablering af eksperter indenfor interventionel radiologi, MR-, CT- og UL-skanninger.

Trods det meget store arbejde, der er præsteret i og omkring Speciallægekommissionen, er der ikke i skrivende stund truffet overordnede beslutninger vedr. den fremtidige speciallægeuddannelse og specialeplanlægning. Hvis vores rekommandationer accepteres, vil den danske speciallægeuddannelse fremover kunne leve op til de europæiske rekommandationer udarbejdet i regi af EAR og UEMS.

Fagområder vil forhåbentlig blive klassificeret som delansvarsområder under specialet og vil som sådan principielt betyde, at vi får en form for subscpecialisering, men uden certificering.

Der vil forhåbentlig kunne præsenteres overordnede beslutninger fra Speciallægekommissionen på det videnskabelige møde 14. april 2000.

Inspektorordningen

Har det formål at inspicere og formidle vejledning vedr. den uddannelse, der foregår på de radiologiske afdelinger. DRS har aktuelt 3 inspektorer, Hans Pedersen, Inge Møller og Agnete Hedemann Nielsen, men Inge Møller ophører med denne funktion i foråret 2000 pga. pensionering pr. 1. juni 2000.

Bestyrelsen er informeret om, at der har været aflagt besøg ved 3 afdelinger. Der er alle steder udført et omhyggeligt arbejde til gavn for uddannelsen, og bestyrelsen vil gerne takke inspektorerne for deres store indsats.

Desværre mangler vi stadig inspektorer for at kunne dække behovet for inspektion. Det er fra Sundhedsstyrelsen vurderet, at en sufficient inspektion af videreuddannelsen i radiologi kræver minimum 6 inspektorer. Vi håber derfor, at yderligere 4 vil bidrage til denne måske ikke altid taknemlige men ifølge inspektorerne ofte indholdsrige funktion.

Ved inspektorordningens start i 1997 blev det fastlagt at ordningen skulle evalueres efter 2 år. Der er derfor fra Sundhedsstyrelsen i december 1999 kommet Evalueringsrapport vedr. inspektorordningen. I denne konkluderes at inspektorordningen har haft en positiv effekt på den lægelige videreuddannelse. Som overordnet problemer i forhold til inspektorrapportens anbefalinger nævnes, at finansieringen af ordningen og afdelingernes prioritering mellem uddannelse og produktion kan virke som en barriere, ligeledes yngre lægers overenskomst.

Sundhedsstyrelsen har februar 2000 afholdt fælles møde for danske inspektorer. Agnete Hedemann Nielsen deltog (se venligst beretning fra mødet i dette blad).

Sundhedsstyrelsen

Klassifikationen af radiologiske procedurer i overensstemmelse med SKS klassifikationen foreligger aktuelt i en næsten færdigbearbejdet version, der er tilgængelig på Internet under adressen www.sst.dk under "udgivelser". Der er en del sproglige fejl, som er påpeget men ikke rettet, idet der angiveligt endnu ikke er læst korrektur i Sundhedsstyrelsen. Indberetning på basis af den nye klassifikation starter 1. januar 2001.

Arbejdsgruppen vedr. akut medicin/enstrenget model, der bla. skal belyse fordele og ulemper ved etablering af et speciale i akut medicin er fortsat inaktiv, antagelig pga. speciallægekommissionsarbejdet. Jens Blicher repræsenterer DRS i denne arbejdsgruppe.

Sundhedsstyrelsen nedsatte i 1998 en arbejdsgruppe vedr. demens. DRS er repræsenteret ved Carsten Gyldensted. Der er i skrivende stund endnu ikke set færdig rapport.

Den nye Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998) ophæves til lov 1. maj 2000. Der skal ifølge Bekendtgørelsen foreligge vejledninger for radiologiske procedurer inkluderende røntgenstråler samt kvalitetssikring af disse undersøgelser. Arbejdet med vejledningerne er nær afslutningen, idet de i skrivende stund er til høring i de øvrige videnskabelige selskaber og vil efter tilretning blive trykt inden 1. maj 2000. Sundhedsministeriet er ansøgt om økonomisk støtte til dette omkostningstunge arbejde.

Som led i implementeringen af Bekendtgørelsen skal der etableres systematiseret kvalitetskontrol af vores apparatur og der skal bla. udarbejdes kvalitetshåndbøger. Overlæge Niels Skovgaard har taget initiativ på dette område under vejledning af Dansk Standard. DRS bakker naturligvis op om alle lægefaglige aspekter i denne sammenhæng og håber at DRO som vores faglige organisation også vil gøre dette, idet en stor del af det pålagte kvalitetsarbejde er et amtsanliggende.

Sundhedsstyrelsen udgav juni 1999 "Vejledning om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft", hvori radiologer principielt blev frataget kompetence i forbindelse med mammadiagnostisk udredning. På grund af radiologiske indvendinger udkom en revideret udgave oktober 1999, ifølge hvilken placering af forløbsansvaret skal præciseres, men det er ikke som tidligere af Sundhedsstyrelsen specificeret hvor. Radiologer skal indgå i et integreret diagnostisk system sammen med kirurger og patologer, og der skal etableres fastlagte udredningsprocedurer således at patienten får en definitiv diagnose med klar tilkendegivelse af undersøgelsesresultatet. Der skal desuden fastlægges rutinerne for samarbejdet mellem almen praksis og speciallægeteams på sygehusene.

Sundhedsstyrelsen har efteråret 1999 påbegyndt en revision af "Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner". DRS har 6 repræsentanter med i dette arbejde: Charlotte Strandberg, Jørgen Nepper-Rasmussen, Henrik Gregersen, Helle Lindewald, Christian Smith Sivertsen og Birthe Højlund Pedersen. Revisionsarbejde er godt i gang, men bærer desværre præg af at Sundhedsstyrelsen på forhånd har meninger, der er vanskelige at ændre på. De nye vejledninger forventes færdigbearbejdet til september 2000. Emnet vil blive debatteret på det kommende videnskabelige møde, 14. april 2000 sammen med en redegørelse for speciallægekommissionens arbejde.

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) har i sommeren 1999 påbegyndt en revision af pjecen fra 1994 vedr. "Apparaturanskaffelser og medicinsk teknologivurdering". Den af MTV-instituttet etablerede arbejdsgruppe indeholder ikke radiolog, men derimod en ledende radiograf. DMS har imidlertid fået plads til 3 repræsentanter i en referencegruppe, der får mulighed for at kommentere den udarbejdede pjece. Undertegnede er medlem af referencegruppen og har modtaget udkast til rapport med titlen "Medicinsk apparatur og medicinsk teknologivurdering - en vejledning". Denne preliminære rapport, der vil blive præsenteret på MTV-årsmødet i Odense, 4. april 2000, indeholder overordnede MTV betragtninger suppleret med aspekter relateret til medicinsk apparatur, hvoraf det væsentligste formentlig er et udarbejdet "ansøgningsskema". Dette er endnu ikke færdigt (ikke set af mig), men ifølge beskrivelsen er det muligt ud fra skemaet at tage højde for specielle forhold vedr. indkøb af medicinsk apparatur med henvisning til regler og bekendtgørelser indenfor området. I færdig form vil al materiale blive tilgængelig på MTV-instituttets hjemmeside (www.mtv-institutet.dk) med tilhørende links til regler mm.

Sundhedsministeriet

Speciallægekommissionen er omtalt under speciallægeuddannelsen, se venligst der.

Sundhedsministeriet nedsatte juli 1998 en styregruppe som skulle belyse mulighederne for at forbedre kræftbehandlingen i Danmark. Jens Karstoft er DRS’ repræsentant i denne gruppe, der lige har udgivet rapporten "National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen", som er tilgængelig på Internet.

Evalueringscenter for Sygehuse

Påbegyndte maj 1999 en evaluering af danske sygehuses tilrettelæggelse af diagnostik og behandling af patienter med brystkræft. DRS har Anders Lernevall som repræsentant i arbejdsgruppen. Der foreligger endnu ikke færdig rapport.

Patientklagenævnet

Har i 1999 ændret struktur vedr. konsulenter, således at der efter opslag er ansat to sagkyndige radiologiske konsulenter for en 3 årig periode, overlægerne Sven Dorph og Karen Lisbeth Dirksen, .

Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

DMS er fortsat et meget aktivt selskab, der betragter sig som et overordnet selskab for alle videnskabelige selskaber, hvilket har været meget tydeligt i forbindelse med Speciallægekommissionens arbejde, som DMS har forsøgt at påvirke på vegne af alle videnskabelige selskaber (se afsnit vedr. dette). DMS's arbejde har overvejende været koncentreret om dette emne siden sidste generalforsamling.

FAS/DRO

Som sædvanlig inviteres en repræsentant fra DRS’ bestyrelse til FAS’ efterårskonference; Jens Blicher deltog 12. november 1999. Mødet omhandlede kvalitetssikring og udvikling i sundhedssektoren med 7 indlæg hvoraf et var fra Australien og et fra industrien. Herefter indlæg fra sundhedsministren og formændene for hhv. Amtsrådsforeningen og FAS. I Australien har der gennem ca. 25 år været et kvalitetssikringssystem, der bla. bruges som grundlag for bevillinger. Flere af indlægsholderne anslog at 30% af ressourcerne skulle bruges til kvalitetssikring og -udvikling.

DRO har på forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet en efterspørgselsprognose for lægelig arbejdskraft indenfor radiologien, hvor der er gjort opmærksom på at fremtidens radiologiske undersøgelser bliver mere lægekrævende bla. fordi vi forventes at få flere terapeutiske funktioner. Evt. indførelse af mammografiscreening vil desuden kræve en øgning af antallet af speciallæger med ca. 30. Det er i den efterfølgende rapport fra Sundhedsstyrelsen estimeret, at der er behov for 420 speciallæger i år 2025 mod 361 i dag.

Øvrige nye tiltag/arbejdsgrupper

Dansk Urologisk selskab har sommeren 1999 etableret to arbejdsgrupper mhp. udarbejdelse af "Vejledende retningslinier for undersøgelse og behandling af cancer renis" og "Vejledende retningslinier for indikation og udførelse af transrektal ultralydskanning". DRS har repræsentant i begge arbejdsgrupper ved hhv. Sven Dorph og Søren Torp-Pedersen.

Nye selskaber/interessegrupper

I det forløbne år er der etableret Dansk Interessegruppe for Onkoradiologi, Forening for Radiologisk Mammadiagnostik og Forening for Muskuloskeletal Radiologi.

Denne tendens til etablering af interessegrupper nødvendiggør, at der udarbejdes spilleregler mellem disse og DRS, så der ikke opstår en uhensigtsmæssigt opsplitning af specialet. Se venligst forslag til dette i medlemsbladet mhp. diskussion på generalforsamlingen.

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, DRS’ medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. Det har været et spændende år med mange udfordringer, men også behov for stor arbejdsindsats, hvilket bestemt ikke synes at aftage i det kommende år. Vi bør derfor alle være taknemlige for, at mange yder en betydelig ulønnet arbejdsindsats for vores speciale, hvilket er en forudsætning for at vi fortsat kan være et accepteret og værdsat speciale.

Århus 7. marts 2000                         Anne Grethe Jurik


Oplæg vedr. koordinering mellem DRS og underforeninger/interessegrupper

Der er gennem de sidste år etableret flere foreninger/interessegrupper med reference til DRS inkluderende Dansk Forening for Interventionel Radiologi, Dansk Interessegruppe for Onkoradiologi, Foreningen for Radiologisk Mammadiagnostik samt Foreningen for Muskuloskeletal Radiologi. Hertil kommer de længe eksisterende foreninger/selskaber, Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi, Dansk Selskab for Magnetisk Resonans, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Neuroradiologisk Selskab. De 2 sidstnævnte selskaber er selvstændige videnskabelige selskaber accepteret af Dansk Medicinsk Selskab.

Da der i stigende grad er behov for at samle og ikke opsplitte radiologien, er det vigtigt at vi har én fælles flade udadtil, bl.a. i relation til Dansk Medicinsk Selskab og Sundhedsstyrelsen. Etablering af underforeninger/interessegrupper er en meget positiv udvikling for vores fag, idet det er udtryk for, at radiologer med fælles interesse inden for specielle fagområder eller ekspertfunktioner mødes og er i stand til at etablere en værdifuld faglig udvikling og kvalitetssikring inden for det pågældende område. DRS støtter derfor med glæde etablering af sådanne grupper og håber, at deres eksistens kan styrke radiologiens placering i Danmark, hvilket i høj grad er afhængig af en høj faglig standard og deltagelse af faglig kompetente personer i tværfaglige evalueringsarbejder.

DRS har tidligere ofte anvendt udvalgte fagligt kompetente radiologer til udvalgsarbejde f.eks. i Sundhedsstyrelsen. Med etablering af interessegrupperne vil det være langt nemmere at udvælge en repræsentant til specifikke opgaver, f.eks. deltagelse i arbejdet omkring kræfthandleplanen m.m.

DRS vil derfor foreslå en koordinering som følgende:

1) Arbejdsopgaver, der omhandler faglige områder, hvorindenfor der er etableret underforening eller interessegrupper, overlades til disse grupper, der til gengæld refererer til Dansk Radiologisk Selskab ved løbende at orientere selskabet om opgavernes forløb, f.eks. i form af kopi af mødereferater. Dette i tilfælde af at bestyrelsen i DRS med kort varsel bliver anmodet om udtalelser på tværs af fagområder/underforeninger.

2) Interessegrupperne/delforeingerne er ansvarlig for ajourføring af referenceprogrammer indenfor deres fagområde og bidragene samles af DRS.

3) Interessegrupperne/delforeningerne afholder på skift i samarbejde med DRS det traditionelle videnskabelige møde i november.

4) Øvrige punkter - afhængig af input fra interessegrupperne/delforeningerne hvis formænd evt. kan mødes med DRS' formand mhp. nærmere diskussion.

06.03.00 Anne Grethe Jurik


Beretning fra Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Der har ikke været afholdt møde i Nordisk Forening siden i forbindelse med Nordisk Kongres i København 1998. Der vil blive afholdt møde i tilknytning til kongressen i Helsingfors 28-31. maj 2000 med deltagelse af Anne Grethe Jurik.

Bestyrelsen er blevet bedt om at pege på nye repræsentanter til foreningen, idet Charlotte Strandberg og Anne Grethe Jurik’ funktionstid ophører. Der er peget på Vibeke Andrée og Jens Blicher som nye danske repræsentanter. Ifølge vedtægterne foregår det formelle valg i Nordisk Forening.

11. marts 2000 Anne Grethe Jurik


Beretning fra EAR:

Generalforsamlingen i EAR, som afholdes i forbindelse med kongressen i Wien, var i år en ganske farverig affære – primært takket være den nuværende præsident for EAR, italieneren Prof. R. Passariello.

Der blev vedtaget en del vedtægtsændringer, først og fremmest for at gøre valgprocedurerne i EAR mere demokratiske, men ved flere af de fremsatte forslag, bar det præg af at "bestyrelsen" ikke havde gjort sit hjemmearbejde ordentligt og de måtte flere gange acceptere at arbejde videre med forslagene.

Man vil dog prøve at få inddraget de nationale selskaber i større omfang i EAR’s arbejde, men et forslag fra de "større" lande om at antallet af stemmer i EAR skulle være proportionalt med antallet af medlemmer i de nationale selskaber blev ikke fulgt. Det gælder stadig – ét land – én stemme.

Der var desuden diskussion af fremtiden for en årlig ECR kongres. Bestyrelsen mener fortsat det er vigtigt for at synliggøre Europa overfor RSNA, men flere medlemslande var bange for at det gik ud over kvaliteten samt havde fornemmelse af at industrien ville få problemer med at finansiere et årligt ECR.

ECR har været afholdt i Wien siden 1991, men nu undersøger man muligheden for at flytte kongressen – først og fremmest af økonomiske årsager, men de politiske forhold i Østrig blev også nævnt i den forbindelse. Man er ved at finde et egnet sted til 2001, formentlig Barcelona eller Brussel.

Der blev optaget ét nyt medlem i EAR – Makedonien.

Vibeke Andrée Larsen


Junior Radiologist Forum – aktiviteter 1999:

Der har ikke været henvendelser til eller fra Junior Radiologist Forum. Man må fortsat konkluderer at der ingen stor interesse er fra danske radiologer om at besøge eller undervise i østeuropæiske lande.

Århus, Mona Rosenkilde


Beretning fra EAR Education Committee

Der har gennem det sidste år været arbejdet med direktiv 97/43 Euratom, specielt vedr. definition af "practitioner", der kan have ansvaret for anvendelse af røntgenstråler. Det har i mange lande været et problem at afgrænse hvem der kan får autorisation til at anvende røntgenstråler. I vores afledte Røntgenbekendtgørelse er der klart defineret en ansvarlig leder med tilhørende uddannelse, og denne skal sørge for at røntgenstråler kun håndteres af læger, kiropraktorer, radiografer eller røntgensygeplejersker, eller personer der er under uddannelse til et af disse erhverv.

De europæiske vejledninger vedr. radiologisk uddannelse er færdige og vil blive sendt ud til alle afdelinger i nær fremtid i form af en gul bog - "Radiology training in Europe". Hvis materialet ikke modtages i løbet af foråret kan I kontakte undertegnede. Den gule bog indeholder uddannelsesprogrammer for alle niveauer inkluderende de europæisk accepterede subspecialer. Det europæiske neuroradiologiske selskab har imidlertid efter tidligere accept skiftet formand og den nye formand ønsker ændringer vedr. dette subspeciale, hvis konkrete udformning ikke kendes i skrivende stund.

CME diskuteres fortsat da visse lande har vanskeligt ved at leve op til vejledningerne i den gule bog og nogle lande har slet ikke påbegyndt CME. Danmark ligger fint hvad dette angår.

Der er udarbejdet "EC guidelines on protection and training in radiation protection", som endnu mangler officiel EU godkendelse. Det er desuden uvist hvorledes anbefalingerne skal indarbejdes i de forskellige medlemslande.

11. marts 2000 Anne Grethe Jurik


EAR – Professional Organisation Commiteé:

Jonna Fries har ikke deltaget i møder eller modtaget materiale herfra.


ISR beretning.

Fra DRS: Finn Mathiesen, Jens Blicher, Vibeke Andrée Larsen, Charlotte Strandberg (S)

Budgettet i positiv balance. 40 nationale selskaber har betalt for 1998, 9 har ikke betalt; men er ikke udelukket, 15 er udelukket enten fordi de ikke har betalt i 5 år eller ikke svarer på forespørgsler. Kontingentet stiger fra $ 0,5 US til $ 0,75 US. Største indtægt er afkast af kapitalen.

Samarbejde mellem Radiation Medicine section i WHO og ledelsen i ISR om behov for uddannelsesprogrammer i diagnostisk radiologi.

Uddannelse er ISRs primære mål.

Professor Holger Petterson (HP) Lund er udpeget som leder af the International Committee on Radiological Education. HP er tillige consultant to WHO, og leder af NICER-organisationen. HP forsøger at samle uddannelsesinitiativer på internationalt niveau.

En styregruppe til koordination af uddannelse er derfor dannet med de mål at identificere behov og forsøge at møde disse ved koordinering af de enkelte landes uddannelsesprogrammer.

Første emne er en serie monografier omkring basal radiologi. Senere vil vedligeholdelse af apparatur, strålebeskyttelse, kvalitetessikring og management blive taget op.

På verdensplan er der store forskelle i udbredelsen og kvaliteten af radiologi. Mange steder er der lokalt stor afstand mellem private, veludrustede faciliteter og fattige offentlige anlæg.

ISR 2000 afholdes i Buenos Aires i september. FM og JB er danske delegater

ISR 2002 afholdes i Cairo.

ISR 2004 er ikke fastlagt endnu.

ISRs website: www.his.com/isr


Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society.

Ved DRS generalforsamlingen i april 1999 blev der for første gang valgt en officiel repræsentant til SJRS. Det blev Finn Mathiesen, Vejle Sygehus med Finn Lindhardt, Viborg Sygehus som suppleant. Førstnævnte har dog siden 1993 repræsenteret Danmark i SJRS på bestyrelsens vegne - før dette var Jørgen Thorkild Jensen, Ålborg Sygehus kontaktperson.

SJRS blev stiftet af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm ved et radiologisk møde på Hawaii i 1985. Formålet er at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan).

Japansk radiologi er præget af 2 perioder. Før 1945 var der en stærk tysk dominans i Japans videnskab, og efter 1945 blev denne indflydelse erstattet af en lige så overvældende amerikansk påvirkning. Organisationen af den japanske radiologi er ret forskellig fra den nordiske. Thorax og skelet beskrives ikke af radiologer, men ses af klinikerne selv. Gastrointestinale kontrastundersøgelser (ventrikel, tyndtarmspassage og colon) er intern medicin, til gengæld er GI-skopier (coloskopi og gastroskopi) en del af radiologien !! Så er stråleterapi stadig sammenlagt med diagnostisk radiologi, så røntgenafdelingerne har egne sengeafsnit med cancerpatienter. Endelig er scintigrafi også placeret på røntgenafdelingen. Norden er til gengæld stadig alene om at holde røntgenkonferencer - man skal nord for Hannover for at finde konferencerum og det er en af grundene til at PACS udstyr ofte mangler moduler til at fremvise konferencer. De store markeder i USA, Japan og Centraleuropa står uforstående overfor et ønske om at kunne fremvise sin produktion for en større tilskuerskare. Den offentlige sektor i Japan er meget lille. Sygehuse og universiteter er private, og der findes intet personnummer- system, så ingen ved, hvor mange japanere der findes - 125 millioner er et gæt. Der er derfor heller intet ønske om at kunne udveksle informationer mellem sygehuse og systemer. Som kunde er man meget trofast overfor sin leverandør - er man f.eks. Toshiba kunde, så er ALT på sygehuset, fra telefoner til elevatorer, leveret af Toshiba og alt røntgenudstyr naturligvis fra samme leverandør. Billedstandard og DICOM kompatibilitet bliver derfor underordnet - det passer jo sammen i forvejen !!

SJRS har afholdt 3 symposier - Tokyo 1993, Stockholm 1996 og Kobe 1998. I Stockholm var der 100 deltagere heraf 30 fra Japan, og senest i Kobe var der 120 deltagere heraf 25 fra Norden. Der blev i 1998 uddelt 10 rejselegater til nordiske deltagere bla. til Finn Lindhardt, Viborg og oversygeplejerske Helle Gylstorff, Slagelse.

Indlæggene fra mødet udkommer snart i et særtryk af "Computer Methods and Programs in Biomedicine". Tendensen i samarbejdet mellem Japan og Norden er de seneste år gået i retning af PACS og teleradiologi, og der er mange fysikere i selskabet specielt fra Finland. Det næste symposium er planlagt til maj 2001 i Oslo.

4. marts 2000                         Finn Lindhardt                         Finn Mathiesen


Referat fra Dansk Medicinsk Selskab ( DMS )

For DMS har det forløbne år især været præget af arbejdet i Speciallægekommissionen, hvor DMS kun har 1 repræsentant – Jørn Nerup ( JN ), som også er formand for DMS. For bedst muligt at repræsentere alle specialerne, har der derfor været etableret et mindre arbejdsudvalg, der har holdt møder i tæt relation til møderne i Speciallægekommissionen, samt et større "rygdækningsudvalg" med repræsentanter fra alle grundspecialer. DMS har haft stor nytte af diskussionerne i både arbejdsudvalg og rygdækningsudvalg.

Der er i kommissionen enighed om speciallægeuddannelsens opbygning og struktur. Det indstilles at der oprettes et Nationalt Råd for teoretisk og klinisk uddannelse, og ansvaret for den teoretiske uddannelse lægges i de lægefaglige selskabers regi, hvorimod ansvaret for den kliniske uddannelse lægges regionalt.

Derimod er der stor uenighed om specialestrukturen (også mellem DMS og lægeforeningen!).

Detaljer foreligger ikke, men der arbejdes bl.a. med forslag om færre specialer og flere "fagområder", samtidig med at man er opmærksom på at speciale-strukturen skal være internationalt sammenlignelig af hensyn til det internationale samarbejde.

Bestyrelsen har de seneste år arbejdet på, og kan nu notere sig, at DMS har fået en mere fremtrædende rolle, både i officielle sammenhænge og i den offentlige debat. Blandt de områder selskabet er aktiv indenfor, kan bl.a. nævnes

Referenceprogramsekretariatet: Der ønske nedsat et sekretariat der kan systematisere og professionalisere det arbejde der allerede udføres i de videnskabelige selskaber.

Specialevalgshåndbogen: Der har været meget stor interesse for bogen, og ikke kun blandt de helt nyuddannede. DMS påtænker derfor at lægge bogen ud på DMS’ hjemmeside med adressen: www.dms.dk

Det Nationale Råd for Kvalitetssikring: I debatten om kvalitetssikring ønsker DMS at fremhæve, at det er de lægefaglige kerneydelser der er centrale. DMS finder akkreditering dyr, og at man kan bruge mange penge på dette uden sikkerhed for brugbare resultater.

Eva Narvestad


Referat E-udvalg marts 2000.

Udvalget har afholdt møde i oktober 99 og marts 2000. I den forrige valgperiode blev den fremtidige fuldt organdækkende E-kursusrække (se andetsteds i bladet) fastlagt og aftalt med positive tilsagn fra kursusledere for de næste fem år. Samtidig var der gjort et næsten færdigt arbejde med kursuslederinstruksen, som blev rundet af ved mødet i oktober og herefter blev godkendt af bestyrelsen. Målet var bl.a. at kunne tilbyde en kvalitet i efteruddannelsen der gør den god nok til at dække CME. Dermed var 2 store og væsentlige dele af E-udvalgets opgaver på plads.

Vi har derfor taget fat på, og vil det næste år arbejde med, mindre områder og detaljer i relation til efteruddannelsen: Forretningsorden for E-udvalget, faglig målsætning for E-kurserne til Selskabets vedtægter, sponsorering: firmakontakt og metoder, basis for ad hoc kurser omkring ikke-organ emner(vejledningen-implementering, kvalitetssikring, digitalisering, ledelse og administration, etc.). Ideer modtages gerne fra medlemmerne.

Niels Skovgaard

DRS planlagte E-kursusrække 1999-2004

Planen er normalt 2 1-dagskurser om året, hhv. forår, som regel i tilslutning til generalforsamlingen, og efterår, som regel ultimo september, dvs. ikke i relation til novembermødet. Ændringer kan forekomme hen ad vejen, men der vil så blive korrigeret i listen. Oversigten vil til løbende orientering være at finde i bladet hver gang, så man kan koordinere med andre tiltænkte aktiviteter indenfor efteruddannelsen.

1999 (2-dages): onkoradiologi

2000 forår: thoraxradiologi

2000 efterår: vaskulær og interventionsradiologi

2001 forår: gastrointestinal radiologi

2001 efterår: muskuloskeletal radiologi

2002 forår: traume-radiologi

2002 efterår: mamma-radiologi

2003 forår: urogenital radiologi

2003 efterår: pædiatrisk radiologi

2004 (2-dages): neuro/columna-radiologi

E-udvalget/NS/2000


Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget

Udvalgets sammensætning fremgår andet sted i bladet.

Udvalget har holdt møde d. 4. juni 1999.

Udarbejdelse af referenceprogrammer har optaget en stor del af udvalgets arbejde. Alle medlemmer har leveret bidrag indenfor deres interesseområder og den endelige færdiggørelse forestås af AGJ. Referenceprogrammerne har været diskuteret ved novembermødet i Dansk Radiologisk Selskab. Arbejdet er ved at være afsluttet og en høringsrunde idenfor andre specialer er nært forestående.

Præcisering af det 1. og 7. kriterie er tiltrådt af Specialistuddannelsesudvalget forud for godkendelse i Syndhedsstyrelsen (jf. beretning fra Vurderingsudvalget).

Ålborg Sygehus har pladsproblemer, og det har ikke været muligt at finde større lokaler til undervisning i A-kursus i Thoraxradiologi. Derfor vil thoraxkurserne fremover afvikles hvert år i stedet for som tidligere hvert 1 ½ år.

Sundhedsstyrelsen har meddelt:" ved fravær - bortset fra ferie i henhold til ferieloven - svarende til mere end 10% af den fastsatte varighed for en given del af den kliniske uddannelse forlænges uddannelsestiden tilsvarende. For så vidt angår den teoretiske uddannelse godkendes højst 10% fravær af det samlede kursusprogram og højst 10% af hvert af de obligatoriske teoretiske kurser". Ved fravær forstås kortere varende fraværsperioder p.g.a. sygdom eller lignende og fravær p.g.a. graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning.

Poul Erik Andersen


Beretning fra Vurderingsudvalget

Udvalgets sammensætning fremgår andet sted i bladet.

Udvalget har holdt møde den 27. april og 12. oktober 1999. Ved mødet d. 27. april var der 14 ansøgere, hvoraf én trak sig. De resterende 13 ansøgere til de 13 blokstillinger til besættelse 1/9 1999 blev alle erklæret kvalificerede. Ansøgerne blev tildelt 2-6 point (middel 3,7).

Der var herefter en ubesat blok i region Nord, som fremover, efter at den er blevet besat, vil være forskudt 6 måneder i forhold til den oprindelige plan for blokken.

Ved mødet den 12. oktober 1999 var der 19 ansøgere til 9 blokstillinger til besættelse 1/3 2000. Alle ansøgere blev erklæret kvalificerede. Ansøgerne blev tildelt 1-10 point (middel 3,8).

Specialer af mindre relevans for radiologi som ikke er pointgivende i 1. kriterie (klinisk uddan-nelse efter turnusuddannelsen udover bekendtgørelsens krav for det pågældende speciale. Ansættelserne skal være ved afdelinger uden for det pågældende speciale): arbejdsmedicin, børne- og ungdoms-psykiatri, klinisk biokemi, klinisk farmakologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, psykiatri og samfundsmedicin.

Det specialespecifikke 7. kriterie (særlig specialespecifik kvalifikation) vil fremover tælle som følger efter godkendelse i Sundhedsstyrelsen:

1) Udvist speciel interesse eller evne indenfor billeddiagnostik, ud over hvad der er knyttet til introduktionsstilling.

2) Udvist speciel interesse eller evne for computerteknologi, ud over hvad der er knyttet til introduktionsstilling.

3) Deltagelse i fagligt udviklingsarbejde, f.eks. kvalitetsudvikling.

4) Ophold ved udenlandsk specialerelevant afdeling eller forskningsinstitution i udlandet eller Danmark af mininum 3 måneders varighed.

De anførte kvalifikationer er hver tællende med 1 point, dog max. 3 point i alt.

Poul Erik Andersen


Rapport ACTA RADIOLOGICA

Aase Wagner.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Uppsala den 10. juni 1999.

Årgang 1998, volume 39, bestod af 6 hæfter samlet sideantal 772. Der blev publiceret 4 reviewartikler og 7 supplementer alle disputaser. Tidsskriftet blev trykt i et oplag, som varierer mellem 3.500 og 3.600. Årets resultat blev et underskud på sv.kr. 53.899.

Antal manuskripter vurderet af Acta Radiologica i 1998: Norden 83 (37%), øvrige Europa 80 (36%), Øvrige verden 60 (27%), ialt 223, heraf 110 (49%) accepterede og 110 (49%) refuserede. Tre er til revision hos forfatterne.

1998-årets Xenia Forsselliana-pris på Sv.kr. 25.000 uddeles på Nordisk Radiologkongres i Helsingfors 2000 og går til Marika Cronhjort, Stockholm.

Næste styrelsesmøde finder sted i forbindelse med Nordisk Radiologkongres i Helsingfors den 30. maj 2000.


Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør.

Ved generalforsamlingen i april 1999 blev der for første gang valgt en redaktør af selskabets hjemmeside på Internettet, en såkaldt "webmaster". Som initiativtager til og grundlægger af hjemmesiden er jeg naturligvis glad for, at det faldt i mit lod af være den første valgte hjemmesideredaktør. Men det er også med velbegrundet omtanke, at denne post fremover bør være politisk valgt og ikke ligge i hænderne på en selvbestaltet entusiast. Internet mediet er i eksplosiv udvikling, og den der bestemmer over hvilke informationer, hvilke link og hvilke kurser, der ligger på hjemmesiden, har en ikke ubetydelig magt over meningsdannelsen og medlemmernes valg af kurser og firmaer til leverancer.

DRS kom "på nettet" i september 1996, hvilket er en evighed siden i Internet sammenhæng. Vi blev det første specialebærende selskab, som fik egen hjemmeside, vi blev kun slået af den ikke-officielle anaestesiside DANest (www.danest.dk) i april 1996 og af Tromboseselskabet (www.dsth.dk). Vi købte fra starten vores eget domain navn WWW.DRS.DK - dette har været under pres i 1999, idet både Telia (der har et firma, som hedder Direct Response Service), og et Internet mellemhandler firma har forsøgt at købe navnet, der naturligvis IKKE er til salg.

Det har hele tiden været en gennemgående linie i hjemmesiden, at den skal være hurtig, åben og informativ.

Hastigheden er vigtig, da mange stadig sidder med langsomme telefonforbindelser, og selvom det ser flot ud med bevægelig grafik, så er det efter et par opkoblinger lidt enerverende at se DADLnet folde rullemenuer ud og ind. DRS siden er derfor med vilje blottet for grafik, undtagen hvor det er nødvendigt for informationen f.eks. i lovtekster, guidelines og bestyrelsesbilleder.

Åbenheden er vigtig, for redaktøren kan jo ikke vide hvilken information medlemmerne søger efter - ALLE medlemsblade og bestyrelsesreferater bliver derfor liggende, så man kan følge en sag bagud i tiden - pt. helt op til 3½ år. Siden er derfor heller ikke "beskyttet" af adgangskoder, det eneste formål med disse er som reglen, at få indsamlet brugernes navne og adresser til brug for markedsføring. DRS har ingen hemmeligheder, og hvem som helst, der vil læse vores bestyrelsesreferater og regnskaber, er velkommen til at se dem.

En hjemmeside skal indeholde reel information, så man ikke tvinges til at hoppe rundt fra link til link for at finde ægte data. Et stort problem ved link er, at de steder, man henviser til, ofte laver deres struktur om - tænk bare på den nationale kræfthandlingsplan - den ligger pt. hos sundhedsstyrelsen under "nyheder" - der kan man næppe finde den om ½ år. Løsningen på dette er at lægge alle original dokumenter i kopi på vores egen side. Det gælder al den lovtekst, der vedrører radiologi, uddannelse og registerlov. Ligesom skemaer til kursusstillinger og CME, guidelines og rekommandationer kan "downloades" som dokument-filer til videre forarbejdning af brugeren.

Vi regner med fremover, at kunne lægge rekommandationer fra f.eks. den muskuloskeletale tumorgruppe på siden, og vil også gerne virke som moderside for delforeninger, som ikke har egen hjemmeside. Det gør vi for tiden for yngre radiologer (www.drs.dk/fyr)og for MR-selskabet (www.drs.dk/dsmmr).

Trafikken på hjemmesiden er steget markant med årene. Som det fremgår af nedenstående graf, så hentes der nu hver måned ca. 25.000 sider fra vores server. De fordeler sig på 1400 forskellige brugere og overstiger 200 megabyte data pr. måned. 2/3-del af datamængden hentes fra den europæiske guideline for CT kvalitetskontrol, som vi blev vært for i juli 1999.

Det er billigt at drive en hjemmeside frem for at udgive et medlemsblad. DRS medlems-blad og porto til bladet kostede ca. 60.000 kr. i 1999, mens hjemmesiden kun kostede ca. 7000 kr. Som den første delforening har Dansk forening for Interventionel Radiologi valgt IKKE at udgive et trykt medlemsblad, men kun drive en hjemmeside (www.dfir.dk). Dette er en udvikling, som man kan forvente tiltager fremover. Ikke mindst fordi informationerne kan være dagsaktuelle på en hjemmeside, mens produktionstiden og udgivelsesfrekvensen på et medlemsblad kan forsinke nyheder med op til 3 måneder.

Som hjemmesideredaktør kan jeg ikke holde mig opdateret med link, kurser og kongresser i alle delspecialiteter, så jeg vil være alle meget taknemlig for tips om ting og sager, som man finder relevant for selskabets hjemmeside. Send en e-mail til mig på finn.mathiesen@dadlnet.dk og husk at angive evt. link adresser.

12. marts 2000                 Finn Mathiesen


Referat CME-udvalg marts 2000

Udvalget blev nedsat ved generalforsamlingen i 99 efter indførelsen af CME. Det har holdt sit første møde i februar 2000 hvor selvrapporteringsskemaerne for 1999 for første gang skulle have været afleveret 31.januar. Der er uddelt 383 rapporter med skema i november 98. Der har været reminder i de 2 sidste numre af medlemsbladet. Der er indkommet ca. 70 skemaer sv.t. 18 %. Vi har ikke følt os kaldet til at lave større statistik på dette urepræsentative materiale, men set det igennem for at finde evt. systematiske fejl fra vores side i udformningen eller misforståelser fra indberetternes side.

Der manglede et cifferfelt i summen af kat.1-point til de 3-cifrede tal!

RAM-og paraplymøder samt administrations-og ledelseskurser er kategori 2 point.

Undervisning af ikke-læger tæller ikke da niveauet ikke svarer til efteruddannelse af speciallæger.

Kun ganske få havde ikke fået tjenestefri med løn.De fleste havde fået arbejdsgiverfinansiering, dog primært til de dyre uge/internationale kurser, idet en del af 1-dags/småmøder var selvfinansierede.

Den med rapporten udgivne kursusoversigt er ment som en hjælp til overblik over tilbud og ikke en facitliste for hvad der godkendes af kat.1 aktiviteter. Man kan godt have deltaget i et kursus eller en kongres der opfylder de formelle kriterier for kat.1 og derfor må det selvfølgelig gerne indberettes. Det er meningen at kursusoversigten en gang i fremtiden skal koordineres med pendanten på DRS hjemmeside og hvad der oplistes i medlemsbladet, så der kun er ét sted at kigge.

CME-udvalget har besluttet at indstille til bestyrelsen at CME-indberetningen fra og med år 2000 skal foregå via dadl-nettet. Formatteringen vil falde på plads i årets løb. Vi er lagt ind som testspeciale under uddannelse/efteruddannelsesregistrering så man kan gå ind og øve sig. Hjælp hinanden!

Afslutningsvis skal bemærkes at CME i en eller anden form er kommet for at blive og i udgangspunktet med DADL/FAS i brechen for vores egen frivillige ordning. Hvis den ikke bakkes op i den hensigt, er det det samme som at bede om et obligatorisk system, som formentlig vil blive planlagt og styret fra centrale myndigheder.

Niels Skovgaard


Beretning fra de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn

De tilforordnede har siden generalforsamlingen i 1999 behandlet 19 ansøgninger om speciallægeanerkendelse. Alle ansøgninger er blevet anbefalet. Der har desuden været bedt om udtalelse i 2 sager om vurdering af uddannelsesforløb. I den ene af disse sager blev de tilforordnedes anbefaling underkendt af specialistnævnets uddannelsesudvalg. Ansøgningen drejede sig om dispensation fra kursusstilling. De tilforordnede er desuden blevet bedt om en vurdering ang. en radiologisk afdelings ansøgning om at ansætte en fase 3 læge i 1. reservelægestilling, hvilket blev anbefalet. De tilforordnede har i det forløbende år deltaget i specialistuddannelsesudvalgets møder.

Karen Damgård Hans Pedersen


Beretning om Selskabets virke i Sundhedsstyrelsen vedr. § 14.

Ved generalforsamlingen i april 1999 valgtes nye kontaktpersoner til Sundhedsstyrel-sen vedrørende vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, de såkaldte §14 tilforordnede. Finn Mathiesen, Vejle Sygehus og Lars Nielsen, H:S Hvidovre Hospital (nu Amtssygehuset i Gentofte) blev nye tilforordnede med Karen-Lisbeth Dirksen, Hillerød Sygehus som suppleant. Vi takker Inge Møller, H:S Bispe-bjerg Hospital og Anna-Marie Nehen, Århus Kommunehospital for hhv. 8 og 11 års indsats.

I marts 1999 afholdt Sundhedsstyrelsen et møde med de videnskabelige selskabers §14 tilforordnede om fortolkningen af "Vejledning af 4. Juli 1997, nr. 107", som er grundlaget for bedømmelsen af ansøgere til overlægestillinger. Det blev her fastslået, at retningslinierne er et minimumskrav, og at der ikke vil blive dispenseret i nævneværdig grad fra betingelserne, som kort kan opridses som:

Dansk speciallægeanerkendelse i diagnostisk radiologi

48 måneders 1.reservelæge/afdelingslæge ansættelse

Mindst 2 afdelinger, hver af mindst 1 års varighed, max. 12 mdr. vagtfri.

Max. 6 måneder som konstitueret overlæge kan medregnes

Mindst 12 mdr. på en afdeling af samme specialiseringsgrad som søgte stilling

Det er kvalifikationerne på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb der gælder

Før 1990 var en godkendt §14 bedømmelse af livsvarig generel gyldighed, men "Vejledning 143 af 26. Juli 1990" gjorde bedømmelserne individuelle og stillings-relaterede. F.eks. vil 2 år på et MR center være særdeles kvalificerende på et universitetssygehus, men i princippet ikke være relevant for en stilling på et 4-delt sygehus uden MR. Dette anvendes ikke i praksis i radiologi, men er et punkt der lægges stor vægt på ved f.eks. kirurgiske og medicinske ansættelse, hvor ansøgeren skal dække et subspeciale. Vejledningen er senest ændret med "Vejledning 107 af 4. Juli 1997" som kan ses på selskabets hjemmeside under "uddannelsen".

Det skal pointeres, at Sundhedsstyrelsen kun har rådgivende myndighed overfor hospitalsejerne, dvs. det altid er det ansættende sygehusvæsen/amt, der bestemmer om de vil have ansøgeren som overlæge. Titlen "overlæge" er ikke beskyttet, det er kun stillingen som "læge", der har formelle lovkrav om uddannelse, så i teorien skal man bare have "tilladelse til selvstændigt virke som læge" for at blive overlæge. Kravet om vurdering af ansøgerens kvalifikationer fremgår at Lægelovens §14, og omhandler kun læger ansat af det offentlige. Overlægestillinger opslået af virksomheder, privat-hospitaler eller fondsfinansierede stillinger skal ikke §14 vurderes.

I mands minde har §14 beretningen talt sager fra generalforsamling til generalforsam-ling, men det har gjort de sværere at sammenligne tallene med andre specialer og med Sundhedsstyrelsens statistik, som følger kalenderåret. Vi har derfor valgt fremover at følge kalenderåret. Sundhedsstyrelsens tal for de forrige år er hhv. 28 sager i 1997 og 25 sager i 1998.

Der har i 1999 været i alt 36 §14 vurderinger i diagnostisk radiologi, hvoraf 3 blev kendt ukvalificeret. 2 sager blev afvist af de tilforordnede og yderligere 1 afvist af Sundheds-styrelsens 7. kontor. Det er helt klart 48 måneders kravet som ikke opfyldes. I begge tilfælde, hvor de tilforordnede måtte afvise en ansøger, drejede det sig om, at man ønskede forhåndsgodkendelse af en ansøger 1-2 år før tiden med henblik på at tiltrække/fastholde en mulig kandidat. Der kan IKKE gives godkendelser på forskud, hvilket også ville være urimeligt over for evt. andre ansøgere, som ikke har søgt pga. manglende kvalifikation. En sådan praksis ville også føre til at man kunne "reservere" sig stillinger uden for åben konkurrence.

I et tilfælde blev en ansøger i første omgang kendt ukvalificeret af SS, da den 1. reservelæge stilling som ansøgeren søgte fra, ikke længere var enkeltstillings klassificeret - den var blevet omklassificeret i løbet af 5 års ansættelsen uden at stillingsindehaveren havde kendskab til ændringen. Dette er naturligvis forkert af 2 grunde - dels har enkeltstillingsklassifikationen ikke noget med §14 af gøre - det er krav til speciallægeanerkendelsen, så selvom det ofte er samme stillinger der regnes med, så er det to helt forskellige bedømmelser og krav. Dels må man forlange, at det er klassifikationen på ansættelsestidspunktet som tæller for en uddannelsesstilling ellers skal alle reservelæger jo hver måned kontrollere, om "gulvtæppet er blevet trukket væk under dem" siden sidst !!

Den stilling som de tilforordnede godkendte, men som SS afviste, skyldtes, at ansøgeren havde en omfattende videnskabelig ansættelse, som vi fandt relevant, medens SS forholdt sig til bilag 2 i vejledningen som præciserer, at "videnskabelig uddannelse ikke kan erstatte klinisk uddannelse".

Et godt råd: læs vejledningen på hjemmesiden inden du søger en overlægestilling.

4. marts 2000                         Lars Nielsen                 Finn Mathiesen


Forårsmøde 2000

Dansk Radiologisk Selskab

i samarbejde med

Foreningen af Radiografer i Danmark

og

Faglig Sammenslutning af Røntgensygeplejersker

arrangeret af

Røntgenafdelingen på Vejle/Give Sygehus

Vingstedcentret

Torsdag d. 4. Maj og Fredag d. 5. Maj 2000

Tema:

Det hensigtsmæssige patientforløb

Foreløbigt program 

Mødeleder: Overlæge Finn Mathiesen

 

Torsdag d. 4. maj:

10.00 - 10.30 Indskrivning (Kaffe og rundstykker)

10.30 - 12.00 Det hensigtsmæssige patientforløb - hvordan gør man

                     Chairman: Sygehusdirektør Per Askholm Madsen

                     (Plenumsal)

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Lungecancerpakken - patienten i centrum

                     Chairman: Overlæge Inger Fog

                     (Plenumsal)

14.30 - 15.00 Pause ved udstillingerne (Kaffe m. brød)

15.00 - 16.30    A: Coloncancer - diagnostisk strategi

                            Chairman: Overlæge Søren Rafaelsen

                             (Auditoriet)

B: Kvalitetsstyring - henvisning, udstyr og MTV

     Chairmen: Radiograf Jens Thagaard og

                     Radiograf Charlotte Blum

     (Plenumsal)

17.00 - 19.00 Mulighed for møder i interessegrupper

17.30 - 17.45 Fælles aerobic opvarmning

17.50 - 19.00 Sportsaktiviteter: skydning, minigolf, petanque, fisketur,

    fugletur, volleyball turnering og svømning.

19.30 - 01.00 Festmiddag med dans (Neanders Jazz Band)

01.00 - Natbar i kælderen

 

Fredag d. 5. maj:

08.00 - 09.00 Morgenmad

09.00 - 10.30    A: "Av min skulder" - et stort problem for alle

                              Chairman: Overlæge John Hjarbæk

                              (Auditoriet)  

B: Den beskrivende radiograf

    Chairman: Radiograf Lea Grønbæk

    (Plenumsal)

10.30 - 11.00 Pause ved udstillingerne (stærk sort kaffe)

11.00 - 12.30 Multitraume patienten - en tværfaglig udfordring

                     Chairman: Overlæge Henrik Teisen

                     (Plenumsal)

12.30 - 13.30 Frokost

14.00 - Rundvisning på Røntgenafd. Vejle Sygehus


Begge dage inkl. overnatning i delt dobbeltværelse      950,-

Begge dage inkl. overnatning på enkeltværelse           1150,-

Begge dage uden overnatning                                         650,-

Enkelt dag                                                                         325,-

Festmiddagen                                                                    350,-

Priserne inkludere morgenmad, kaffe og frokost m. øl/vand

Indbetales på Giro 101-0069 (Vejle Sygehus)

HUSK at mærke girokort/overførsel: "Forårsmøde 2000"

Mødet er åbent for alle interesserede - max. 300 deltagere

efter "først til mølle" princippet - Tilmeldingsfrist d. 25/4-00

Tilmelding til kursussekretæren:

Mette Hendriksen
Røntgenafdelingen
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
Tlf.: 75 72 72 44 lokal 3513
Fax: 75 72 44 47
E-mail:mhe@vs.vejleamt.dk
 
Se det opdaterede program på: www.drs.dk/kursus/foraar2000.htm

Scandinavian Society of Radiology

54rd Congress

Helsinki, May 28-31, 2000

Der afholdes Nordisk Kongres i Finland 28-31. maj 2000. Second Announcement, blev uddelt ved Novembermødet. For interesserede henvises til hjemmesiden: http://www.kolumbus.fi/radsoc/, hvor al tilgængelig information om kongressen findes. Desuden kongressekretariatet med registrering på E-mail: cteam@area.fi Der er allerede nu mulighed for at sende abstract.

Hilsen Anne Grethe Jurik


CT-kursus for radiografer og yngre læger i Danmark.

Formål:

at opsummere og videreudvikle deltagernes viden indenfor CT-området således, at:

deltagerne bliver i stand til kritisk at kunne vurdere undersøgelserne og undersøgelsesteknikkerne.

deltagerne kritisk kan vurdere den eneklte patients individuelle behov i relation til scan- og undersøgelsesteknikker.

deltagerne bliver bekendt med nogle af de mest centrale metoder til 3D-billedbehandling.

deltagerne bliver bekendt med CT-traumeprotokol.

deltagerne vil føle sig inspirerede i det daglige arbejde.

Indhold:

Der vil blive undervist i CT-teknik, herunder spiral- og elementær multislice-teknik, 3D-teknik og strålehygiejne.

Endvidere vil der blive undervist i følgende emner:

neurologi.

ortopædi.

thorax og abdomen.

onkologi.

karsygdomme.

hvor klinikere og radiologer vil sammenkæde sygdomsmæssige problemstillinger med relevante CT-procedurer.

Sted:

Center for Billeddiagnostik, Medicoteknik og Informatik, Rigshospitalet.

Auditoriet, afsnit 4122, 2.sal. ved opgang 4.

Tidspunkt:

8. - 12. maj. 2000

Pris:

kr. 2.000,00 (incl. frokost)

Tilmelding:

Indsend nedenstående tilmeldingsblanket

Sidste ansøgningfrist d. 10 april. 2000

Sidste indbetalingsfrist d. 28. april 2000

Ved. evt. spørgsmål kontakt venligst: Annette Matthiesen el. Flemming Dalsgaard på tlf: 3545 1658.

___________________________________________________________________

 

Navn:.......................................................................................................................................

 

Adresse:...........................................................................Postnr:..............................................

 

Arbejdssted:.........................................................Ønsker hotelliste:.....................................

 

Sendes til: Afd.radiograf Annette Matthiesen, Ct-koordinator Flemming Dalsgaard.

Center for Billeddiagnostik, Medicoteknik og Informatik, afsnit X 2023.

Blegdamsvej 9. 2100 København Ø. mrk: CT-kursus 2000.

Kursusgebyr indbetales til Den Danske Bank på: kontonr. 9595-77951


Kursus i skeletradiologi for radiografer og yngre læger i Danmark.

 

Formål:

at opsummere og videreudvikle deltagernes viden indenfor skeletradiologi-området således, at:

deltagerne bliver i stand til kritisk at kunne vurdere undersøgelserne og undersøgelsesprocedurerne.

deltagerne kritisk kan vurdere den enkelte patients individuelle behov i relation til undersøgelse og procedurer.

deltagerne bliver bekendt med nogle af de mest basale principper ved anvendelse af digital teknik..

deltagerne bliver bekendt med anvendelse af traumeprotokoller.

deltagerne vil føle sig inspirerede i det daglige arbejde.

 

Indhold:

Der vil blive undervist i digital-teknik, herunder CR, undersøgelsesprocedurer og strålehygiejne.

Endvidere vil der blive undervist i følgende emner:

neurologi.

ortopædi.

rheumatologi

onkologi.

hvor klinikere og radiologer vil sammenkæde sygdomsmæssige problemstillinger med relevante undersøgelsesprocedurer.

Sted:

Center for Billeddiagnostik, Medicoteknik og Informatik, Rigshospitalet.

Auditoriet, afsnit 4122, 2.sal. ved opgang 4.

 

Tidspunkt:

22. - 26. maj. 2000

 

Pris:

kr. 2.000,00 (incl. frokost)

 

Tilmelding:

Indsend nedenstående tilmeldingsblanket

Sidste ansøgningfrist d. 25 april. 2000

Sidste indbetalingsfrist d. 5. majl 2000

Ved. evt. spørgsmål kontakt venligst: Annette Matthiesen, 35451658; el. Johnny Madelung, 35451669.

 

___________________________________________________________________

 

Navn:......................................................................................................................................................

Adresse:...........................................................................Postnr:............................................................

Arbejdssted:.....................................................................Ønsker hotelliste:.............................................

Sendes til: Afd.radiograf Annette Matthiesen, afd.radiograf Johnny Madelung,

Center for Billeddiagnostik, Medicoteknik og Informatik, afsnit X 2023.

Blegdamsvej 9. 2100 København Ø. mrk: skeletradiologi-2000.

Kursusgebyr indbetales til Den Danske Bank på: kontonr. 9595-77951


DANSK ULTRALYDDIAGNOSTISK SELSKABS

4. KURSUS I MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 2000

KØBENHAVNS AMTSSYGEHUSET i HERLEV

HVIDOVRE HOSPITAL

Onsdag den 07.06.00 - Fredag den 09.06.00

Sted - Form: Store auditorium, KAS Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, video-demonstrationer, praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer indenfor Ortopædkirurgi, Reumatologi og Idrætsmedicin herunder: traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, skulder (rotator cuff, instabilitet), hofte (ansamling, børnehofte), knæ (menisker, ligamenter, Baker cyste), ankel og håndled (sene, ligamenter), Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, blokader).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Program kan rekvireres hos kursussekretæren.

Akkreditering: Kurset anbefales af Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Ortopædkirurgisk

Selskab, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Ultralydafdelingen, KAS Herlev.

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Afdelingslæge, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Sygehus.

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Ultralyd, Ortopædkirurgi, Reumatologi og/eller Idrætsmedicin.

Gæsteforelæser: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 2.800 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 2.600 kr.

Tilmelding: Senest den 1. Maj 2000. Skriftligt til kursussekretær Yvonne Guldager

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé, 2650 Hvidovre.

Tlf: 36 32 25 81 - FAX: 36 32 37 81


Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi

afholder videnskabeligt møde

 

Tid: Fredag d. 9. Juni 2000 kl. 13.00 – 15.00

Sted: Skejby Sygehus auditorium B

Emne: Børn og CT-scanning.

Foredragsholder: Chef for CT-enheden på børnehospitalet i Barcelona,

overlæge Pilar Garcia Peña.

Målgruppe: Pædiatere, Radiologer og andre interesserede.

Der vil blive serveret kaffe, te og kage i pausen.

Efter det videnskabelige møde afholdes foreningens generalforsamling i røntgenafdelingens mødelokale på Skejby Sygehus. Dagsorden udsendes senere.


DRS’ E-kursus efterår 2000

VASKULÆR og INTERVENTIONSRADIOLOGI

tirsdag 24. oktober 8.30-16.00 i Århus

FØRSTE ANNONCERING! - sæt kryds i kalenderen

Emner bl.a.: Decentral billeddiagnostisk udredning

af vaskulære sygdomme (angio,UL,CT,MR).

Central billeddiagnostik og intervention. Klinik/Kirurgi. etc.etc.

ENDELIGT OG DETALJERET PROGRAM I NÆSTE NUMMER.

/Niels Skovgaard, E-udvalget, på vegne af kursusledelsen: DFIR v. ovl. Dennis Tønner Nielsen, ÅKH


Tumorer i hjerne, hoved og hals

Dansk Neuroradiologisk Selskab

E-kursus

Formål: At gennemgå hjerne-, hoved- og halstumorers diagnostik og behandling.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Adm.overlæge, prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

Undervisere: Overlæge, professor, dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus Kommunehospital. Overlæge, professor, dr.med. Jan Prause, Øjenafd., Rigshospitalet. Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., Rigshospitalet. Overlæge dr.med. Elisabeth Skriver, KAS Glostrup. Overlæge Anna Marie Nehen, Århus Kommunehospital. Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet. Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus. Adm. overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

Tid: Fredag d. 27 oktober 2000, kl. 09:00 – 16:15. 

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Tilmelding: Ved indbetaling af kursusafgift DKK 350,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto 1-994204 Dansk Neuroradiologisk Selskab, Aase Wagner, kasserer, Jagtporten 20, 2730 Herlev.

 

Tumorer i hjerne, hoved og hals

E-kursus fredag d. 27. oktober 2000

 

Kursusleder: Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 – 09:35 Velkomst v/Carsten Gyldensted

09:35 – 09:55 Basisnære tumorers klinik og behandling

Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., RH

10:00 – 10:30 Basisnære tumorers radiologi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

10:35 – 10:55 Vestibularis schwannomers klinik og behandling

Ovl., prof., dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus KH

11:00 – 11:30 Kaffe

11:30 – 12:00 Sellære og jukstasellære tumorers radiologi

Overlæge Anna Marie Nehen, Århus KH

12:05 – 12:35 Orbita tumorers klinik og behandling

Ovl., prof. dr.med. Jan Prause, Øjenafd., RH

12:40 – 13:10 Orbita tumorers radiologi

Overlæge Aase Wagner, RH

13:15 – 14:30 Frokost

14:30 – 14:50 Halsens anatomi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

14:55 – 15:25 Halstumorers radiologi

Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus KH

15:30 – 16:00 Gliomer hos børn og voksne

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde

16:05 – 16:15 Afslutning v/Carsten Gyldensted


 DUDS kursus i Doppler-Ultralyd

Målgruppe Læger, radiografer, sygeplejersker, og andre interesserede.

Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

Torsdag 2. november og fredag den 3. november 2000, begge dage inkl.*

Amtssygehuset i Herlev, Store Auditorium, Herlev Ringvej, 2730 Herlev

Formål Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser.

Form Eksternat. Foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser på forskellige Doppler-ultralydapparater under vejledning af "Doppler-ekspert". 

Indhold Doppler-fysik, apparatur, Doppler-signal, Doppler-vinklen, kontinuertog pulserende Doppler-teknik, spektralanalyse og indexmåling, farve-Doppler, power-Doppler, bioeffekt, kontraststoffer ved Doppler-undersøgelser.

Kliniske applikationer herunder carotis, perifere arterier og vener, gastroenterologi, urologi, gynækologi/obstetrik.

Program indeholdende tidsplan, emner og undervisere, kan rekvireres ved henvendelse til kursussekretæren.

Arrangør Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Kursusledere Afdelingslæge, Torben Lorentzen, Røntgenafd., Amtssygehuset i Gentofte og Afdelingslæge, Christian Nolsøe, Billeddiagnostisk afd., Amtssygehuset i Roskilde.

Undervisere Hovedsageligt danske forelæsere og instruktører, muligvis en udenlandsk gæsteforelæser.

Kursussekretær Dina M. Belling, Ultralydafdelingen 118, Amtssygehuset i Herlev,

2730 Herlev, Telefon +45 44 88 32 40, fax 44 94 80 09, e-mail dibe@herlevhosp.kbhamt.dk.

Kursusafgift 2.500 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.*

Tilmelding Skriftlig tilmelding til kursussekretæren senest 1. oktober 2000.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.*

 Lørdag den 4. november vil der være mulighed for et begrænset antal deltagere at få individuelle praktiske øvelser på små hold. Merpris 1.000 kr.


Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

INDHOLD: 

- CT-undersøgelse af cranie,abdomen,columna,knogler og thorax.

- Anvendelse af kontrast ved CT-undersøgelser (i/v, peroralt, rectalt)

- Acut CT-undersøgelse af multitraumatiseret patient.

- Planlægning af CT-undersøgelse, post rekonstruktion og dokumentation efter undersøgelsen.

- Teknik og Kvalitetskontrol.

- CT-anatomi

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.6 / 11 2000 kl. 900

Kursus slut Fredag d.10 / 11 2000 kl. 1300

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2100 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen: 

Radiograf Jens Jørgen Grønhaug

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen

Kabbeltoft 25

DK 7100 Vejle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

Fornavn:                                                        Efternavn:_____________________________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.:

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Thomas Bretlau, Gribskovvænget 40C, 3400 Hillerød

Marianna R. Eriksen, Stationsmestervej 16, 9200 Aalborg SV

 

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Ing. Carsten Dollerup , medicotek. afd., Vejle Amts Sundhedsv., Skovvangen 2, 6000 Kolding


Finn Mathiesen, Webmaster DRS