opdateret 10. juni  2000

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3. juni 2000:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Forårsmødet i vejle er nu vel overstået og vi vil alle sige tak til arrangørerne for det store arbejde, der ligger i at planlægget et sådant møde - vi håber det lykkes at finde en arrangør til næste års forårsmøde. Nu kommer sommeren med et lidt lavere aktivitetsniveau, men til efteråret fortsætter vi med et højt tempo med to E-kurser og et novembermøde, som vi håber at rigtig mange vil bakke op om.

Vibeke Andrée Larsen


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I DANSK RADIOLOGISK SELSKAB FREDAG D. 14. 4. 2000

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4 Retningslinjer for interessegrupper/foreninger under DRS v./ Anne Grethe Jurik

5. Aflæggelse af revideret regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag:

Ændret distribution af Acta Radiologica

v./ Poul Ole Eriksen

8. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

9. Eventuelt

 

Anne Grethe Jurik bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen.

Ad. punkt 1: Bestyrelsen pegede på Sven Collatz Christensen, som modtog valget og sagde tak herfor. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt i henhold til selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad punkt 2: AGJ redegjorde for formandens beretning; den mundtlige beretning kan læses senere i dette medlemsblad.

Dirigenten opfordrede til diskussion af beretningens enkelte punkter.

Ad. inspektorordningen. Niels Skovgaard meddelte at han ville overveje at melde sig som inspektor. Herefter vil der så mangle 3, idet det optimale antal vil være 6 inspektorer.

Ad. kvalitetshåndbogen: Niels Skovgaard har taget initiativ til en samordnet kvalitetshåndbog og Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen er nu gået ind i arbejdet. Disse vil så inddrage radiologerne til at sætte det faglige fingeraftryk på kvalitetshåndbogen.

Ad. lands/landsdelsfunktioner: Collatz Christensen mente at der var grund til at kritisere Sundhedsstyrelsen i denne sag, idet de ikke har udsendt det rigtige materiale til høring og ikke overholdt de tidsfrister de selv har opstillet. Arbejdsgruppen omkring Lands/landsdelsfunktioner vil skrive til SS om dette.

CME: Palbøl havde været til møde i Wien i UEMS, hvor CME i de andre europæiske lande var diskuteret. Her var refereret tal på en frivillig CME registrering på omkring 5 %, så de 18 % vi har opnået i DK var i den sammenhæng flot. Niels Skovgaard kommenterede at det ikke var de tal han i andre sammenhænge havde hørt og fremlagde disse under CME udvalgets beretning.

Ad. punkt 3: Dirigenten indbød til diskussion af de skriftlige beretninger fra selskabets udvalg.

Der var ingen kommentarer undtagen fra

CME-udvalget, hvor Niels Skovgaard berettede at der ud af 383 udsendte skemaer var en svar procent på 18 %. Fra andre videnskabelige selskaber er tallene langt højere f.eks. onkologerne med svarprocent på 65% og allergologerne på 75 %. Dette er dog langt mindre selskaber med en tættere kontakt til hinanden. Det blev nævnt at der på DADLs hjemmeside var en prototype på en elektronisk CME-registrering, som dog ikke var helt færdig. CME vil blive gentaget for år 2000.

Niels Skovgaard kommenterede på E-kursus-udvalgets vegne at der var en øget interesse for E-kurserne med 70-80 deltagere på de sidste to kurser, som også har fået fine evalueringer fra deltagerne. Man prøver fra E-kursus udvalgets side at højne niveauet med udenlandske foredragsholdere, således at man opnår en international CME standard.

Selskabets Webmaster havde ingen uddybninger til sin beretning, men fik stor ros fra salen for sit betydelige arbejde. Finn Mathiesen kommenterede at hjemmesiden bliver brugt flittigt og i stigende grad efterhånden som flere og flere har adgang til internettet. Der var en kort diskussion af hvor meget man efterhånden kan tillade sig udelukkende at publicere på hjemmesiden i stedet for i medlemsbladet. Bladet er blevet større gennem de sidste år og det er dyrt. Bestyrelsen vil i det kommende år forsøge at flytte nogle ting fra bladet til hjemmesiden, bl.a. referaterne fra bestyrelsesmøderne og medlemslisten.

Ad. punkt 4: Anne Grethe Jurik kommenterede sit skriftlige oplæg i medlemsbladet. Bestyrelsen synes at udviklingen med interessegrupper med fælles fagligt grundlag er positiv, men man skal selvfølgelig være opmærksom på at der er fare for en splittelse af selskabet, hvis interesserne bliver for modstridende. Bestyrelsen vil gerne anvende "eksperter" fra de enkelte interessegrupper, når der skal besættes pladser i diverse nedsatte arbejdsgrupper f.eks. fra Sundhedsstyrelsen. Men det kræver disciplin fra interessegrupperne med at melde tilbage til selskabet i form af referater fra de aktiviteter man er engageret i, således at selskabet ved hvad der rører sig og kan svare korrekt på eventuel henvendelse, der kræver hurtigt respons.

Bestyrelsen lægger op til at der i løbet at det næste år vil blive indkaldt til et møde med repræsentanter fra de enkelte interesseforeninger og bestyrelsen, så man kan udveksle ideer og få tingene til at fungere optimalt.

Dennis Tønner fra interventionsforeningen synes at oplægget var et godt initiativ og at man på den måde havde større mulighed for at udnytte den faglige ekspertice. Birthe Højlund fra muskuloskeletal gruppen kommenterede også at der var lagt op til en god struktur. Der må dog ikke være tvivl fra myndighederne f.eks. Sundhedsstyrelsen om at de skal henvende sig til DRS, der så vil videreformidle kontakten.

Ad. punkt 5 og 6: Regnskab og budget blev forelagt. Der er øgede udgifter i 1999 pga årlig ECR deltagelse og øgede portoudgifter til udsendelse af vejledningerne. Der er dog en stor formue i selskabet på godt 500.000 kr. og bestyrelsen foreslog derfor at kontingentet for år 2000 blev nedsat med 50 kr. til 500 kr. og dette blev vedtaget af forsamlingen. Niels Skovgaard kommenterede at E-kurset d. 14.4.00 også forventedes at give overskud. Lars Nielsen mente at formuen burde sættes i obligationer i stedet for at stå på en højrentekonto som tilfældet er.

Ad. punkt 7: Det indkomne forslag i relation til distributionen af Acta Radiologica blev diskuteret. Aase Wagner kommenterede at det var et sympatisk forslag, men administrationen af forslaget langt vil overstige de portoudgifter der går til Acta. Lars Nielsen mente at hvis vi forrentede formuen anderledes ville vi kunne bruge renteindtægten til at sende Acta til udviklingslande. Revisor Finn Mathiesen kommenterede, at selskabets formue ikke vil kunne anbringes bedre med den bevægelse der er på kontoen f.eks. op til betaling af Acta.

Ad. punkt 8: Følgende blev optaget som ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer:

Salgschef Rie Niested Velling, Shering A/S

Anders Hoffmann Kyed, Phillips Medico A/S

Susanne Thomsen, Nycomed Amersham

Anne Mette Johannsen, Nycomed Amersham

Thomas Hornstrup, Santax A/S

Claus Rasmussen, Phillips Medico A/S

Carsten Varney, Nycomed Amersham

Salgschef Hanne Ulm, Mallinckrodt Danmark

Bent Pedersen, Vejle Amts Sundhedsvæsen

Carsten Dollerup, Medicoteknisk afdeling, Vejle Amt

Ad. punkt 9: Poul Stage opfordrede til diskussion om at vi nu er alt for få radiologer og forhørte sig om eventuelle løsningsmodeller på den aktuelle situation. Anne Grethe Jurik svarede at Amtsrådsforeningen ikke vil betale for flere undervisningsstillinger. Winnie Sommer nævnte at det ikke nytter at øge antallet af undervisningsstillinger når der ikke er ansøgere nok til de stillinger vi har og det er den generelle lægemangel der rammer os. Poul Stage mente at man bør overveje at uddelegere arbejdet til f.eks. radiografer ligesom patologerne gør til cyto/histolaboranter. Collatz mente at det vigtigste er at forbedre arbejdsvilkårene således at vi undgår at overlægerne går for tidligt på pension. Lars Nielsen mente at teleradiologi ville udnytte stillingsmassen bedre, men det var der ikke enighed om i salen , da mange mente at øget digitalisering og teleradiologi i hvert tilfælde i en årrække vil øge arbejdsmængden for den enkelte. Holdningen fra DRS er at hvis kvaliteten i teleradiologien er i orden så bakker vi op om det. Peter Boris mente at hvis der skrives foreløbige konklusioner vil der ikke være nogen juridisk problem i teleradiologi.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45 i god ro og orden efter at Anne Grethe Jurik havde takket dirigenten for et veludført arbejde.

Sven Collatz-Christensen, Dirigent

Vibeke Andrée Larsen, Sekretær DRS 

Anne Grethe Jurik, Formand DRS


FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling, april 1999, er beskrevet i min skriftlige beretning, der er trykt i medlemsblad nr. 2, april 2000, side 12-17. Jeg vil ikke gentage denne, men blot belyse enkelte punkter og redegøre for, hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige beretning 7. marts 2000.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Said Himidi Muhammed:

Født 18. februar 1937 i Mbeni, Comorerne. Medicinsk kandidat i 1965 fra Leipzig Universitet, hvor han desuden i 1967 forsvarede disputats vedr. "Prognostisk betydning af Mallory bodies ved levercirrose". Uddannet som speciallæge i radiologi på røntgenafdelingerne ved Horsens Sygehus, Århus Kommunehospital og Odense Sygehus. Fik dansk specialistanerkendelse i 1974 og efter ansættelser i Sverige desuden Svensk specialistanerkendelse i 1979. Efterfølgende ansat på røntgenafdelingerne ved KAS Glostrup og Hvidovre Hospital afbrudt af en kort periode med radiologiske virke i Malawi (udsendt af Danida) samt knap 4 års funktion (1988 - 1992) i Oman. Fra marts 1996 ansat som overlæge ved Røntgenafdelingen, Grenå Sygehus, hvor han arbejde indtil kort før sin død.

Said Himidi Muhammed døde 8. maj 1999.

Ronald JF Petersson:

Født 20. januar 1947 i København. Medicinsk kandidat fra Københavns Universitet 1978. Efterfølgende ansat på forskellige kliniske afdelinger i København indtil han i årene 1981 - 1992 arbejdede som bedriftslæge ved et byggefirma i Algeriet. Påbegyndte 1992 en radiologisk speciallægeuddannelse, primært ved ansættelse på Røntgenafdelingen, Frederiksberg Hospital. Havde i 1996-97 et års "udefunktion" ved Radiologisk afdeling, Århus Kommunehospital, efterfulgt af ansættelse ved Røntgenafdelingen, KAS Glostrup.

Ronald JF Petersson døde 31. januar 1999.

Niels Fisher Christensen:

Efter udarbejdelsen af den skriftlige rapport er vi blevet bekendt med at Niels Fisher Christensen er afgået ved døden. Niels Fisher Christensen blev født 30. september 1944 i København. Blev medicinsk kandidat fra Københavns Universitet i 1974. Uddannet som speciallæge i radiologi via ansættelser på Røntgenafdelingen ved KAS Gentofte og svenske røntgenafdelinger. Fik i 1981 såvel dansk som svensk specialistanerkendelse og var efterfølgende ansat ved Røntgenafdelingen, KAS Gentofte, indtil han februar 1983 blev praktiserende speciallæge ved Røntgenklinikken, Fredriksundsvej.

Niels Fisher Christensen døde 11. februar 2000.

Carl-Erik Unnérus:

Jeg beklager meget ikke at været informeret om at et af selskabets æresmedlemmer, Carl-Erik Unnérus, var afgået ved døden inden sidste generalforsamling og derfor ikke blevet omtalt. Carl-Erik Unnérus blev født i Viborg, Finland, 26. august 1911. Han blev medicinsk kandidat i 1941 og var umiddelbart efterfølgende engageret i krigsrelateret lægearbejde. Påbegyndte efter krigens afslutning en radiologisk uddannelse og specialiserede sig indenfor gynækologisk og obstetrisk radiologi. Bidrog indenfor dette område med meget værdifulde arbejder bla. omfattende udvikling af instrumenter til røntgenundersøgelse af uterus og metoder til bækkenmålinger. Blev udnævnt som professor i 1964 og blev pga. sin store faglige kompetence anerkendt på verdensplan. Han var en påskyndet foredragsholder og blev bla. derfor honoreret med æresmedlemskab i nordiske og europæiske selskaber, bla. i Dansk Radiologisk Selskab. Var foruden faglig arrangeret et "foreningsmennske", der deltog i mange organisationer. Har bla. været generalsekretær for Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi og var præsident for Nordisk Radiologikongres i 1964.

Carl-Erik Unnérus døde 26. juli 1998.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

Efteruddannelse/CME

Der er som en forsøgsordning påbegyndt evaluering af den radiologiske efteruddannelse i 1999. Alle speciallæger har fået tilsendt CME-evalueringsskemaer mhp. indrapportering af optjente CME point for 1999 til CME-udvalget senest 31/1 2000. Det er desværre kun returneret ca. 18% af de udsendte skemaer. Det er nødvendigt med en langt større indberetning for at vi kan få etableret et anerkendt frivilligt CME-system og ikke bliver pålagt et system, der er planlagt og styret af de centrale myndigheder. Vi håber derfor alle vil tage disse indberetninger alvorligt. Det vil i løbet af 2000 formentlig blive muligt at indberette direkte via DADL, hvilket er etableret for Almen Medicin.

Fra år 2000 bortfalder Lægeforeningen tilskud til E-kurser afholdt af videnskabelige selskaber, hvorfor udgifterne fremover skal afholdes af DRS alene, evt. med velvillig firmasponsorering. Bestyrelsen foreslår, at der bibeholdes honorering af undervisere og kursusleder, jævnfør Lægeforeningens takster, idet der er et ikke ubetydeligt arbejde forbundet med afholdelse af kurser. Der skal naturligvis betales for rejseudgifter og evt. hotelophold, men hvis E-kurserne ikke skal udgøre en økonomisk bombe bør vi fortsat afstå fra betaling for kursusforberedelse, diæter mm. Der planlægges med afholdelse af to ét-dags E-kurser i DRS’ regi årligt, som for deltagerne maksimalt koster 450 Dkr pr. dag.

Speciallægeuddannelsen

Som nævnt i den skriftlige beretning er "Målbeskrivelse for den radiologiske speciallægeuddannelse" godkendt af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra Specialistnævnet marts 1998, men er ikke udkommet i trykt form til de radiologiske afdelinger. Dette skyldes sikkert det pågående arbejde i Speciallægekommissionen, hvor der i de foreløbige konklusioner lægges op til at der for alle specialer udarbejdes nye målbeskrivelser, som lever op til de endnu ikke definitivt udmeldte generelle krav for speciallægeuddannelser i Danmark.

Som redegjort for ved det videnskabelige møde i eftermiddags etablerede Sundhedsministeriet i 1998 Speciallægekommissionen bla. for at optimere speciallægeuddannelsen. Der har været adskillige arbejdsgrupper involveret, hvoraf 3 har beskæftiget sig med egentlig uddannelsesrelaterede aspekter. Deres konklusioner og anbefalinger er generelt, at den nuværende Betænkning vedr. videreuddannelsen er god nok, men der bør strammes op omkring dens implementering. I det kommende medlemsblad vil der være en nærmere redegørelse for arbejdsgruppernes konklusioner og anbefalinger.der er i Speciallægekommissionen så vidt vides opnået enighed vedr. disse direkte uddannelsesrelaterede aspekter, men som led i kommissionsarbejdet skulle den lægelige specialestruktur analyseres mhp. revision. Dette arbejde har været ret kompliceret og forbundet med en del stridigheder. Som led i arbejde nedsatte Speciallægekommissionen en arbejdsgruppe til udarbejdelse af "Rapport vedr. revision af den lægelige specialestruktur for de tværgående diagnostiske specialer: Diagnostisk radiologi, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (KFNM) samt Klinisk neurofysiologi". Fra DRS var der deltagelse af Charlotte Strandberg, Leif Sørensen, Anne Grethe Jurik og Andreas Johannsen og fra KFNM af Birger Hesse og Jesper Mehlsen. Martin Lauritzen og Martin Fabricius repræsenterede Klinisk neurofysiologi. Arbejdsgruppen havde desuden repræsentanter for de kliniske specialer: kirurgi, intern medicin, obstetrik og gynækologi, neurologi samt fra Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen/HS og Sundhedsministeriet/centrale sundhedsmyndigheder.

Klinisk neurofysiologi, der i dag er et subspeciale under Neurologi, viste sig hurtigt ikke at have den store relevans i forhold til Radiologi og KFNM og blev derfor behandlet ret separat. Ved arbejdets påbegyndelse havde vi tydeligt indtryk af at konklusionerne var skrevet på forhånd, nemlig at Radiologi og KFMN skulle samordnes i billeddannende diagnostiske centre med mulighed for lægelig udveksling mellem de forskellige arbejdsområder. Det krævede adskillige møder og argumentationer for at ændre denne konklusion, men det lykkedes og i den udarbejdede rapport er det slået fast, at den aktuelle struktur med to specialer er hensigtsmæssig. Dette er primært begrundet med, at der er store forskelle mellem de to specialer således at fællesmængden af viden og kompetence er beskeden i forhold til forskellene. Da der forventes et tættere samarbejde mellem de billeddiagnostiske og kliniske specialer i retning af organrelaterede team-funktioner er der i rapporten beskrevet et ønske om radiologisk subspecialisering som i andre europæiske lande indenfor neuro-, muskuloskeletal, thorax-, gastrointestinal, urogenital, kardiovaskulær og pædiatrisk radiologi samt mammografi foruden mulighed for ekspertfunktioner indenfor interventionel radiologi, MR, UL mm. afhængig af behov. Vi fik primært meddelelse om, at rapporten blev vel modtaget i Speciallægekommissionen. Dette har ifølge det sidste udkast fra Speciallægekommissionen vedr. specialestrukturen også været tilfældet for de aspekter, der har passet ind i kommissionen planer. Det er dog bekymrende, at der i kommissionens udkast udover tilkendegivelse af, at der er basis for bevarelse af to specialer alligevel står to lidt uoverensstemmende ulne konklusioner/anbefalinger: "De billeddiagnostiske specialer må forventes at blive præget af en kraftig teknologisk udvikling og et forventeligt tættere samarbejde mellem de billeddiagnostiske og de kliniske specialer. Dette samarbejde vil evt. få karakter af en integration af de billeddiagnostiske specialers arbejde på de kliniske afdelinger" samt "At specialerne Diagnostisk radiologi samt Klinisk fysiologi og nuklearmedicin aktuelt bevares som selvstændige specialer. At udviklingen inden for området følges nøje m.h.p. en evt. senere integration af de to specialer". Hertil kommer at der i kommissionens udkast intet er nævnt om den ønskede subspecialisering indenfor radiologien.

Det er ikke kun radiologien der har været i klemme i speciallægekommmissionsarbejdet. Det gælder også de medicinske og kirurgiske specialer. Der er derfor i regi af

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) udfærdiget en mindretalsudtalelse. Indholdet i denne er overordnet "at der generelt ikke er ønske om ændring i specialestrukturen", hvilket nok ikke bliver accepteret. Desuden for DRS følgende relevante udtalelse: "Forholdene vedrørende de "billeddannende specialer" - dvs. radiologi og klinisk fysiologi og nuklearmedicin - har kun været genstand for egentlig drøftelse i en arbejdsgruppe. Nogen detaljeret enkeltvis gennemgang af f.eks. radiologiens ønsker om subspecialisering har ikke fundet sted i kommissionens plenum". Mindretalsudtalelsen er af DMS forlangt trykt i sin helhed sammen med Speciallægekommisssionens rapport.

Inspektorordningen

Inge Møller er pga. pensionering ophørt med funktion som inspektor, hvilket betyder at DRS aktuelt kun har 2 inspektorer, Hans Pedersen og Agnete Hedemann Nielsen. Det er fra Sundhedsstyrelsen vurderet, at en sufficient inspektion af videreuddannelsen i radiologi kræver minimum 6 inspektorer. Vi håber derfor, at yderligere 4 vil bidrage til denne måske ikke altid taknemlige men ifølge inspektorerne ofte indholdsrige funktion. Eventuelt interesserede kan henvende sig til mig.

 

Klassifikationen af radiologiske procedurer er som nævnt i den skriftlige beretning tilgængelig i en næsten færdigbearbejdet version på Internet. Der er siden kommet meddelelse fra Sundhedsstyrelsen om, at det udarbejdede tilhørende "Fællesindhold for registrering af radiologiske procedurer på sygehusene fra år 2001" ophæves, således at der ikke bliver tale om individbaseret patientregistrering, men kun indberetning via skemaer. Dette er begrundet med at der forberedes forslag om indberetning af røntgenoplysninger til det kommende "Forløbspatientregister". Den udarbejdede SKS klassifikation skal uændret implementeres pr. 1. januar 2001. Det er kun indberetningsformen, der er reduceret til skemaer i stedet for elektroniske patientrelaterede strenge.

Som led i opfyldelsen af Rådets direktiv 97/43/EURATOM, som har foranlediget den nye Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter synes der flere steder at være opstået problemer, der evt kan medføre at afdelingerne ikke er i stand til at opfylde de lovmæssige krav pr. 1. maj 2000 og må søge om tidsmæssig dispensation i relation til den fulde implementering af bekendtgørelsen. Der skal i alle afdelinger udarbejdes kvalitetshåndbøger, som sikre alle procedurer i forbindelse med anvendelse af røntgenstråler. Overlæge Niels Skovgaard har taget initiativ på dette område under vejledning af Dansk Standard. DRS bakker naturligvis op om alle lægefaglige aspekter i denne sammenhæng og det er under DRO’ generalforsamling aftalt at organisationen også står bag et kommende kvalitetsarbejde relateret til Bekendtgørelsen.

Arbejdet med Vejledningerne vedr. radiologiske procedurer er afsluttet primo april 2000 og således inden loves ikrafttræden. Vejledningerne er aktuelt ved at blive gjort tilgængelig via vores hjemmeside. Der har overraskende kun være minimale ændringsforslag fra de øvrige videnskabelige selskaber, som har foranlediget mindre ændringer, der kun har betydet en kvalitativ forbedring. Generelt har tilbagemeldingerne været meget positive, idet mange kliniske specialer har manglet en præcisering af vores rekommandationer. Vejledningerne er sendt til Sundhedsministeriet mhp. stillingtagen til trykning der, alternativt betaling for dette. Parallelt med vores udarbejdelse af vejledninger har det nu vist sig, at der i EU-regi er udarbejdet et accepterede "Referral Criteria for Imaging" omfattende såvel radiologi som nuklearmedicin. Vores vejledninger ligger heldigvis relativt tæt op af de europæiske, der således ikke giver anledning til ændringer for radiologiens vedkommende. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bidragydere for deres store indsats i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningerne og håber at Sundhedsministeriet imødekommer min ansøgning om at der efterfølgende kommer en økonomisk honorering.

Der er siden den skriftlige beretning intet nyt fra Sundhedsstyrelsen vedr. den påbegyndt revision af "Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner". Som redegjort for af Birthe Højlund på det videnskabelige møde i dag har Sundhedsstyrelsen øjensynlig uden at informere DRS udsendt det preliminært udkast (der absolut ikke er accepteret af DRS) til høring i amterne og HS.

I efterforløbet af Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen udgivelse af "National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen" har der været stor aktivitet på dette område. Ifølge rapporten skal der udarbejdes oversigt over kapacitetsproblemer/-behov i forbindelse med nødvendige diagnostiske udredninger. Jens Karstoft, der har været DRS’ repræsentant i forbindelse med udarbejdelsen af kræftplanen har taget initiativ til dette. I kræftplanen efterlyses også tværsektorielle referenceprogrammer, hvor vi med fordel kan anvende vore udarbejdede vejledninger, hvor disse har berøring med kræftaspekter. Siden den skriftlige beretning har Sundhedsstyrelsen desuden nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere "Behov og kapacitet i relation til decentral strålebehandling". DRS har Jens Karstoft som repræsentant i denne arbejdsgruppe.

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til alle dem, der på positiv vis yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved at indgå i arbejdsgrupper, fungere som inspektorer mm. Det er ofte ganske tunge job med stor arbejdsmængde, der bliver udført og sædvanligvis ulønnet.

Jeg vil hermed indbyde til debat om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

Anne Grethe Jurik


Speciallægekommissionen

Vi havde tidligere annonceret at der ville komme et indlæg om konklusionerne i speciallægekommissionens rapport i medlemsbladet.

Imidlertid synes vi, at der har været så meget omtale i formandens beretning, Ugeskriftet og Dagens Medicin at det ikke er nødvendigt at informere yderligere.

Hvis der er nogen der vil have yderligere oplysninger om rapporten er den tilgængelig på Sundhedsministeriets hjemmeside: www.sum.dk


HAR DU LYST ??

Bestyrelsen i

Dansk Radiologisk Selskab

2001-2003

Til næste generalforsamling april 2001 skal der være nyvalg til bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab.

Ved dette valg forventes hovedparten af den nuværende bestyrelse at holde op, de fleste efter flere års arbejde i bestyrelsen.

Derfor opfordrer vi alle der kunne have lyst til at gå ind i et sådant arbejde til at overveje at stille op til næste valg. Vi vil meget gerne allerede på nuværende tidspunkt have henvendelser fra folk, der kunne have lyst til at fortsætte vores arbejde og være med til at præge, hvad der sker indenfor dansk radiologi.

Hvis interessen er vakt – så kontakt én af os – de nuværende medlemmer af bestyrelsen eller skriv til mig på vores E-mail adresse: sekr@drs.dk


Rapport fra RSNA 1999

RSNA ’99 var som sædvanlig et bombardement af indtryk. Der findes næppe noget møde med så stort og bredt et udbud af informationer, facts og nyheder som det årlige, ugelange videnskabelige møde i Radiological Society of North America i Chicago. Dette møde er overordentlig velstruktueret og velgennemført, der er stort set ikke noget der kikser- og 1999-mødet holdt standarden.

Der er plenarsessioner som fx Imaging Cancer i det nye årtusinde, hvor fokus vender sig fra de kendte anatomiske diagnostiske metoder til funktionel imaging inden for PET (positron emission tomografi),

MR-spectroskopi og ultralydscanning med nye kontrastmidler. Med den sikrere diagnostik er der håb om, at behandlingen også kan forbedres.

Og der er refresher courses i alt 276 forskellige med temaer inden for abdominal-MR, mammae, pædiatri og fysik, hvor 1-3 foredragsholdere gennemgår emnerne i 1½-times sessioner. "How-to" workshops gør det muligt for deltagerne at mødes i mindre grupper, og dermed er der mulighed for en mere intensiv diskussion. The hands-on workshops gav deltagerne mulighed for selv at prøve teknikken af.

Der var teoretisk undervisning inden for alle subspecialiteter fra tidlig morgen til sen eftermiddag.

Posterudstillingen indeholdt i alt 1.165 videnskabelige postere inden for 12 subspecialer. Posterudstillingen var åben fra 7 morgen til 10 aften.

De videnskabelige foredrag, hvor der var udvalgt 1.685 ud af mere end 4.800 indsendte, dækkede også alle subspecialer.

Herudover var der en fantastisk teknisk udstilling, dvs. det nyeste inden for apparatur, katetre/stents m.m., blyforklæder, PACS og andre datasystemer, kontraststoffer og det nyeste inden for affotografering.

Info RAD-udstillingen fokuserede på computerteknologi inden for radiologi (undervisning, information og kvalitetssikringssystemer).

Forhåndstilmeldte deltagere får i god tid tilsendt abstractbogen, som man kan lade blive hjemme, idet man kan få yderligere et eksemplar på kongressen. Det er vigtigt med grundigt forarbejde inden afrejsen til Chigaco, således at man hjemmefra har fået lagt en plan for de forskellige kurser og videnskabelige foredrag, man ville følge, da man ellers let kan blive frustreret over alle de ting, man gerne ville deltage i på samme tid.

Der var masser at tage sig til i ugens løb. Hvis man også lod sig friste af nogle af aftenarrangementerne, ja så endte både hjernen og maven med at være proppet, når man atter satte sig i flyet hjem til Danmark.

Deltagelse i RSNA-mødet kan varmt anbefales.

Hermed tak til ASTRA Tech for Astra-legatet, uddelt ved Dansk Radiologisk Selskabs novembermøde 1998.

Margit Mantoni


DRS planlagte E-kursusrække 1999-2004

Planen er normalt 2 1-dagskurser om året, hhv. forår, som regel i tilslutning til generalforsamlingen, og efterår, som regel ultimo september, dvs. ikke i relation til novembermødet. Ændringer kan forekomme hen ad vejen, men der vil så blive korrigeret i listen. Oversigten vil til løbende orientering være at finde i bladet hver gang, så man kan koordinere med andre tiltænkte aktiviteter indenfor efteruddannelsen.

1999 (2-dages): onkoradiologi

2000 forår: thoraxradiologi

2000 efterår: vaskulær og interventionsradiologi

2001 forår: gastrointestinal radiologi

2001 efterår: muskuloskeletal radiologi

2002 forår: traume-radiologi

2002 efterår: mamma-radiologi

2003 forår: urogenital radiologi

2003 efterår: pædiatrisk radiologi

2004 (2-dages): neuro/columna-radiologi

E-udvalget/NS/2000


MR-basiskursus efterår 2000 

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Skejby Sygehus

(25. – 29. september, uge 39)

MANDAG d. 25.09.2000

10.30.-11.00.     Kaffe og registrering

11.00.-11.15     Velkomst ved kursusledelsen (EL, FTJ)

11.15 -12.15     Kerne Spin, magnetisk moment, relaksationstider (MS)

12.15.-13.00     Frokost

13.00.-13.30     Bestanddele i en MR-enhed (FTJ)

13.30.-14.15     SE og IR sekvenser + billedkontrast (FTJ)

14.15.-14.30     Pause

14.30.-15.00     MR-teknik ved undersøgelse af cerebrum (TC)

15.00 - 15.45    WM-læsioner, herunder dissemineret sklerose (TC)

16.00.-17.00     Demonstration af MR-skanner, spoler etc. (FTJ, TC, EL)

 

TIRSDAG d. 26.09.2000

09.00.-10.00     Risici ved MR, - psersonale og patienter (FTJ)

10.00.-11.00     Billeddannelse (MS)

11.00.-11.15     Pause

11.15.-12.00     Hoved og hals (MH)

12.00.-12.45     Knoglemarv (KEJ)

12.45.-13.15     MR-teknik ved ortopædiske undersøgelser (JG ?)

13.15.-14.00     Frokost

14.00.-14.30     Akutte og posttraumatiske knogleskader (JG ?)

14.30.-15.00     Pause

15.00.-15.45     Artrose og artrittilstande (JG ?)

15.45.-16.30     Knogle- og bløddelssarkomer (JG ?)

19.00.- ?           Middag og festligt samvær

 

ONSDAG d. 27.09.2000

09.00.-10.00     K-space, Fast Imaging (MS)

10.00.-10.45     Ortopædiske bløddelsskader i skuldre og knæ (JG ?)

10.45.-11.00     Pause

11.00.-11.45     Intrakranielle tumorer (MH)

11.45.-12.30     Epilepsiudredning (TC)

12.30.-13.30     Frokost

13.30.-14.15     MR-angiografi af cerebrum (MH)

14.15.-15.00     Infarkter og blødninger i cerebrum (MH)

15.00.-15.15     Pause

15.15.-16.00     Diffusionsteori (FTJ)

16.00.-16.30     MR-teknik ved rygundersøgelser (EL)

 

TORSDAG d. 28.09.2000

09.00.-09.45. Degenerative columnalidelser og prolapser (PA)

09.45.-10.15. Spinale kongenitte tilstande (TC)

10.15.-10.30. Pause

10.30.-11.45. Syringomyeli, infarkter, myelitter, blødninger, traumer, angiomer, tumorer og DS i medulla (JV)

11.45.-12.45. Frokost

12.45.-13.30. Sedation og narkose ved MR-skanning (LR)

13.30.-14.15. Kongenitte lidelser i cerebrum (TC)

14.15.-14.30. Pause

14.30.-15.15. Bækken og perineum, - herunder perineumanatomi (TC)

15.15.-16.00. Kliniske hjerteundersøgelser (EM)

 

FREDAG d. 29.09.2000

09.00.-10.00. Mediastinum og abdomen, herunder MRCP (EL)

10.00.-10.45. MR-angiografi af halskar og helkropsområdet (EL)

10.45.-11.00. Pause

11.00.-12.00. Spektroskopi (CT)

12.00.-12.45. Frokost

12.45.-13.30. Flowfænomener og flowbestemmelse (CT)

13.30.-14.00. Evaluering

 

UNDERVISERE:

Margrethe Herning (MH), Hvidovre Hospital

Max Stubgård (MS), Hillerød Sygehus

Carsten Thomsen (CT), Rigshospitalet

Karl Erik Jensen (KEJ), Rigshospitalet

Erik Lundorf(EL), Skejby Sygehus

Finn Taagehøj Jensen (FTJ), Skejby Sygehus

Thorkil Christensen (TC), Skejby Sygehus

Erik Morre (EM), Skejby Sygehus

Lars Rybro (LR), Skejby Sygehus

Jørgen Vallø (JV), Sønderborg Sygehus

Peter Andersen (PA), Odense Universitetshospital

John Gelineck (JG), Århus Kommunehospital


Tilmeldingsblanket til MR-basiskursus, 25.-29.09.2000, Skejby Sygehus.

 

Navn:_________________________________________

Stilling:_______________________________________

Ansættelsessted:________________________________

Adresse:_______________________________________

______________________________________________

 

Medlem af DSMMR     JA___     NEJ___

Medlemmer af DSMMR:    pris 2500 kr.
Ikke medlemmer:                pris 3000 kr. 
 

Tilmeldingen sendes til: Ledende sekretær Anette B. Fahnøe

MR-Centret, Skejbyg Sygehus, 8100 Århus. Fax: 89 49 60 04

Tilmeldingen skal være ovenstående i hænde senest d. 25.08.00


DRS’ E-kursus efterår 2000

Kardiagnostik og behandling

tirsdag 24. oktober 9.30-16.00

 

Arrangør: Dansk Forening for interventionsradiologi

Sted: Skejby Sygehus, Århus

Program:

09.30 – 10.00: Registrering, kaffe

10.00 – 10.30: Angiografi,                          Overlæge Per Justesen, Odense

10.30 – 11.00: CT-angiografi,                     Overlæge Thomas Christiansen, Århus

11.00 – 11.30: MR angiografi,                     Overlæge Erik Lundorff, Århus

11.30 – 12.00: Vaskulær UL-diagnostik ,    Afd.læge Christian Nolsøe, Roskilde

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.45: PTA og stentbehandling,     Overlæge John Grønvall, København

13.45 – 14.15: Trombolyse,                       Overlæge Marianne Egeblad, Århus

14.15 – 14.45: Kaffe

14.45 - 15.15: Perifer embolisering,            Overlæge Niels J. Bartholdy, Aalborg

15.15 - 15.30: Uterus fibrom embolisering,  Overlæge Poul Erik Andersen, Odense

15.30 – 16.00 Radiofrekvensablation af tumorer, Overlæge Dennis T. Nielsen, Århus

Kursus afgift: 450 kr. inkl. kaffe og frokost

Tilmelding: Tilmelding sker ved indbetaling af kursusafgift 450 kr med tydelig angivelse af afsender på girokonto 542-0326, Dansk Radiologisk Selskab, kasserer Elizabeth Rasmussen.

Tilmeldingsfrist: mandag d. 11.9.2000.


Tumorer i hjerne, hoved og hals

Dansk Neuroradiologisk Selskab

E-kursus

Formål: At gennemgå hjerne-, hoved- og halstumorers diagnostik og behandling.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Adm.overlæge, prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

Undervisere: Overlæge, professor, dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus Kommunehospital. Overlæge, professor, dr.med. Jan Prause, Øjenafd., Rigshospitalet. Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., Rigshospitalet. Overlæge dr.med. Elisabeth Skriver, KAS Glostrup. Overlæge Anna Marie Nehen, Århus Kommunehospital. Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet. Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus. Adm. overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

Tid: Fredag d. 27 oktober 2000, kl. 09:00 – 16:15. 

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Tilmelding: Ved indbetaling af kursusafgift DKK 350,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto 1-994204 Dansk Neuroradiologisk Selskab, Aase Wagner, kasserer, Jagtporten 20, 2730 Herlev.

 

Tumorer i hjerne, hoved og hals

E-kursus fredag d. 27. oktober 2000

 

Kursusleder: Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 – 09:35 Velkomst v/Carsten Gyldensted

09:35 – 09:55 Basisnære tumorers klinik og behandling

Afdelingslæge Lars Poulsgård, Neurokir. afd., RH

10:00 – 10:30 Basisnære tumorers radiologi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

10:35 – 10:55 Vestibularis schwannomers klinik og behandling

Ovl., prof., dr.med. Chr. Brahe Pedersen, Øreafd., Århus KH

11:00 – 11:30 Kaffe

11:30 – 12:00 Sellære og jukstasellære tumorers radiologi

Overlæge Anna Marie Nehen, Århus KH

12:05 – 12:35 Orbita tumorers klinik og behandling

Ovl., prof. dr.med. Jan Prause, Øjenafd., RH

12:40 – 13:10 Orbita tumorers radiologi

Overlæge Aase Wagner, RH

13:15 – 14:30 Frokost

14:30 – 14:50 Halsens anatomi

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

14:55 – 15:25 Halstumorers radiologi

Adm.ovl., prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus KH

15:30 – 16:00 Gliomer hos børn og voksne

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde

16:05 – 16:15 Afslutning v/Carsten Gyldensted


 DUDS kursus i Doppler-Ultralyd

Målgruppe Læger, radiografer, sygeplejersker, og andre interesserede.

Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

Torsdag 2. november og fredag den 3. november 2000, begge dage inkl.*

Amtssygehuset i Herlev, Store Auditorium, Herlev Ringvej, 2730 Herlev

Formål Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser.

Form Eksternat. Foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser på forskellige Doppler-ultralydapparater under vejledning af "Doppler-ekspert". 

Indhold Doppler-fysik, apparatur, Doppler-signal, Doppler-vinklen, kontinuertog pulserende Doppler-teknik, spektralanalyse og indexmåling, farve-Doppler, power-Doppler, bioeffekt, kontraststoffer ved Doppler-undersøgelser.

Kliniske applikationer herunder carotis, perifere arterier og vener, gastroenterologi, urologi, gynækologi/obstetrik.

Program indeholdende tidsplan, emner og undervisere, kan rekvireres ved henvendelse til kursussekretæren.

Arrangør Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Kursusledere Afdelingslæge, Torben Lorentzen, Røntgenafd., Amtssygehuset i Gentofte og Afdelingslæge, Christian Nolsøe, Billeddiagnostisk afd., Amtssygehuset i Roskilde.

Undervisere Hovedsageligt danske forelæsere og instruktører, muligvis en udenlandsk gæsteforelæser.

Kursussekretær Dina M. Belling, Ultralydafdelingen 118, Amtssygehuset i Herlev,

2730 Herlev, Telefon +45 44 88 32 40, fax 44 94 80 09, e-mail dibe@herlevhosp.kbhamt.dk.

Kursusafgift 2.500 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.*

Tilmelding Skriftlig tilmelding til kursussekretæren senest 1. oktober 2000.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.*

 Lørdag den 4. november vil der være mulighed for et begrænset antal deltagere at få individuelle praktiske øvelser på små hold. Merpris 1.000 kr.


Efterårsmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Århus d. 9. og 10. November 2000

Program følger i næste blad.

Indkaldelse af Frie Foredrag

Nu vil der igen være mulighed for at holde foredrag i Dansk Radiologisk Selskab. Til Efterårsmødet vil der være en session hvor det vil være muligt at komme med foredrag fra 5 – 15 minutters varighed. 

Send et abstract til sekretæren i Dansk Radiologisk Selskab, Vibeke Andrée Larsen- gerne som E-mail: sekr@drs.dk - Fristen er den 9. oktober 2000.


Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE:             Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med                                          CT-scanning. Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL:                   At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner                                         giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

INDHOLD: 

- CT-undersøgelse af cranie,abdomen,columna,knogler og thorax.

- Anvendelse af kontrast ved CT-undersøgelser (i/v, peroralt, rectalt)

- Acut CT-undersøgelse af multitraumatiseret patient.

- Planlægning af CT-undersøgelse, post rekonstruktion og dokumentation efter           undersøgelsen.

- Teknik og Kvalitetskontrol.

- CT-anatomi

UNDERVISERE:     Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED:                       Vejle sygehus

TIDSPUNKT:          Kursus start: Mandag d.6 / 11 2000 kl. 900

                                  Kursus slut Fredag d.10 / 11 2000 kl. 1300

PRIS:                       CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost:  2100 kr.

                                  Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING:     Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget                                    på  kurset.

CT-kursusledelsen: 

Radiograf Jens Jørgen Grønhaug

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen

Kabbeltoft 25

DK 7100 Vejle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

Fornavn:                                                        Efternavn:_____________________________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.:

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Bente Bergqvist Casparij, Kløvervænget 20B, lejl. 701, 5000 Odense C

Anders Fogh Christensen, Frederiksborgvej 172, 2 tv, 2400 København NV

John Korley, Strandvænget 42, Strandhuse, 6000 Kolding

 Shahram Maghsoudi, Ryparken 43, 1. th., 2100 København Ø

Xiong Xie, Bavnehøj Park 17, st.tv., 3500 Værløse

Shadman Neghabat, Illerupvej 11, st.tv., 8200 Århus N

 

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Jette Jørgensen, radiograf, Daruplund 49 1.th., 2660 Brøndby Strand

Jørgen Quist Nielsen, Siemens Medico, slotsparken 99, 2970 Hørsholm


Finn Mathiesen, Webmaster DRS