opdateret 6. april 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 april 2001:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Så er det sidste gang jeg får lov til at lave medlemsbladet for Dansk Radiologisk Selskab. Det har været spændende og udfordrende at lave bladet og heldigvis bliver omkring 90 % af materialet til bladet nu sendt i elektronisk form, hvilket betyder at arbejsbyrden med at lave bladet nu er aftaget betydeligt. Jeg synes fortsat at bladet har sin berettigelse, det er nu engang svært at tage computeren med i toget eller ind på sofaen eller hvor man nu får læst medlemsbladet, men det er klart at vores hjemmeside har overtaget mange at bladets funktioner og yderligere vil ekspandere de næste år. Men det kommer også an på hvordan bladet bliver brugt ! Hvis det kun er til kursusannoncer og mødeindkaldelser, så kan vi ligeså godt bruge hjemmesiden – men det kunne være fint hvis der kom lidt flere debatter og indlæg fra medlemmerne, så bladet kunne blive et meningsforum – så ville det have en større berettigelse. Men jeg ønsker den nye sekretær velkommen og håber at vedkommende vil sætte sit nye præg på bladet.

Vibeke Andrée Larsen


Den dybe tallerken - igen og igen

Skal man faste til en urografi ? - en A-grafi ?

Skal man udrenses før en urografi ?

Hvilke forprøver kræves før en nyrebiopsi ? - en PTC ?

Det er nogle af de mange spørgsmål vi kæmper med. Vi = en sammenbragt gruppe af overlæger , der er sat til at enes om at udarbejde en ny , fælles Røntgen-håndbog for Ringkøbing Amt . Vi vil gerne løse opgaven godt - være Evidens-baserede - men hvor findes de rekommandationer vi mangler ?

I mangel på evidens bliver det så empiri , måske en enkelt hændelse der står stærkt i erindringen , følelser , fornemmelser og evt. bekvemmelighed , der afgør valgene.

Det er træls , synes jeg !

Er det virkeligt fornuftigt at vi sidder rundt om i landet på den enkelte afdeling / i den enkelte region og bruger masser af tid og kræfter på at opfinde den samme dybe tallerken ? Kunne de kræfter ikke udnyttes bedre ? Jeg er klar over at der ikke findes én Sandhed her , men alle svar er vel ikke lige gode . Skulle man ikke i disse kvalitetsbevidste tider skabe nogle nationale vejledende retningslinier ? Hvad gør de i udlandet ?

Hvad siger Selskabet ?

Mette Pia Persson, Holstebro Centralsygehus


E-kursus:

Gastrointestinal radiologi

20.april 2001

Rigshospitalets auditorium

09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 10.30 UL ved lever og gastrointestinale sygdomme Overlæge Flemming Jensen, Rigshospitalet

10.30 – 11.00 UL af sphincter og perianale sygdomme

Overlæge dr. med. Michael Bachmann Nielsen, Rigshospitalet

11.00 – 12.00 Radiologi ved abdominalt traume.

Overlæge Henrik Teisen, Vejle sygehus

12.00 – 13.00 Frokost

Kolorektal cancer:

13.00 – 13.30 Epidemiologi og billeddiagnostik

Overlæge Søren Rafaelsen, Vejle sygehus

13.30 - 14.15 Kolonoskopi

Overlæge, Docent dr. med. Frans-Thomas Fork, MAS., Malmø

14.15 - 15.00 Virtuel kolonoskopi

Klinisk ass. Regnar Arnesen, Hillerød sygehus

15.00 - 15.15 Paneldiskussion

15.15 - 15.30 Kaffe pause

15.30 - 16.00 Abdominal MR

Overlæge Erik Lundorf, Skejby, Århus universitetshospital

CME point ifølge regler

Kursusafgift inkl. Kaffe og frokost: 450- kr

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet, med tydelig angivelse af navn og afdeling.

Beløbet skal indbetales på giro: 542-0326, Dansk Radiologisk Selskab, kasserer Elizabeth Rasmussen. Send venligst ikke check. Tilmeldingsfrist: 4. april 2001.


148. videnskabelige møde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag d. 20. April 2001, kl. 16.00 – 17.30

Rigshospitalet, auditorium 1

EMNE: VÆRDISÆTNING AF RADIOLOGISKE PROCEDURER

16.00-16.30 Metodik og takstfastsættelse Kontorchef Poul Erik Hansen, Sundhedsministeriet

16.30-17.00 Forslag til værdisætning af Overlægerne Merete Friis og radiologiske procedurer Anne Grethe Jurik

17.00-17.30 Diskussion


Til samtlige muskuloskeltalt interesserede radiologer-

I forbindelse med DRS's generalforsamling den 20. april 2001 i København, afholder 

Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Stiftende generalforsamling, den 20.04.01, kl. 18.00

                                      i

auditoriet afsnit 4122, BIM-centret, Rigshospitalet

(Centerledelsen overfor UL i mellemgangen ml. opgang 3 og 4 på 2. sal).

Dagsorden

1 Velkomst og indledende bemærkninger (Trine Torfing)

2 Gennemgang og godkendelse af vedtægter

3 Kontingent

4 Valg af bestyrelse

5 Registrering af e-mail adresser

6 Diskussion af arbejdsopgaver, bl.a.

a: Standardisering af undersøgelsesprogrammer med basis i referenceprogrammerne

b: Uddannelse - A-kurser, E-kurser, ESMR mm.

7 European Society of Skeletal Radiology (ESSR)

a: Medlemskab

b: Møde i Budapest 2001

c: Møde i Århus 2003

8 Evt.

Tilmelding med e-mail adresser og evt. spørgsmål bedes rettet til

Sekretær Britta Bundgaard
Radiologisk Afd. R
Århus Kommunehospital
8000 Århus C
Tlf.: 8949 2395
Fax: 8949 2380
E-mail: raaberg@aaa.dk

Doctor’s Pub

Der vil som i de foregående år være mulighed for en hyggelig fællesspisning på Doctor’s Pub mellem mødet og generalforsamlingen. Doctor’s Pub/Apotekerkælderen ligger 5 min. fra Rigshospitalet, så det skulle være til at nå at komme tilbage til generalforsamlingerne.

Adresse: Blegdamsvej 38, 2200 København N

Menu: Hereford - steak med salat-bar

Pris: 100 kr

Tidspunkt: Kl. 17.40

Tilmelding: Sendes direkte til Doctor’s Apotekerkælder senest den 17. April 2001.


Tilmelding til fællesspisning på Doctor´s Pub:

Dansk Radiologisk Selskab:

Navn:                                                                                                 Hospital:

Telefon:

Bestiller hermed middag d. 20. April 2001 klokken 17.40.

Menu: Hereford-steak med salatbar til 100 kr.

Dato:                                             Underskrift:

 


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

Fredag d. 20.april 2001 kl. 19.30 Rigshospitalet, auditorium 1.

 

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. neurotraumer v./ Anna Marie Nehen og Aase Wagner

5. Aflæggelse af revideret regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse

9. Valg til udvalg og repræsentationer

10. Valg af revisor og suppleant

11. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

12. Eventuelt

 

Ad punkt 7:

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

Ad punkt 8:

Valg til bestyrelsen Valgperiode 2001-2003

Fratræder: Anne Grethe Jurik                Foreslår: Charlotte Strandberg

Fratræder: Vibeke Andrée Larsen         Foreslår: Erik Lundorf

Fratræder: Elizabeth Rasmussen            Foreslår: Zoreh Rasti

Fratræder: Jens Blicher                         Foreslår: Trine Torfing

I stedet for Charlotte Strandberg           Foreslår: Birthe Højlund Pedersen

 

Ad punkt 9: 

Valg til udvalg og repræsentationer

 

Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode 2001-2003

Genopstiller: Henrik Teisen

Genopstiller: Henrik Gregersen

Genopstiller: Karen Lisbeth Dirksen

Fratræder: Niels Skovgaard         Foreslår: Inger Andersen

Fratræder: Jens Karstoft              Foreslår: Vibeke Andrée Larsen

Fratræder: Jens Blicher (bestyrelsens repræsentant) Vælges efter generalforsamlingen

 

Vurderingsudvalget: Valgperiode 2001-2004

Genopstiller: Poul Erik Andersen

Genopstiller: Henrik Videbæk

Genopstiller: Peter Andersen

Genopstiller: Niels Juul

Genopstiller: Ole Schifter Ramussen

Genopstiller: Agnethe Hedemann

Fratræder: Agnete Karle         Foreslår: Lise Ingemann Jensen

Fratræder: Peter Gideon         Foreslår: Claus V. Jensen

 

Specialistuddannelsesudvalget: Valgperiode 2001-2004

Fratræder: Poul Erik Andersen         Foreslår: Anne Grethe Jurik

Kun formanden er på valg. De øvrige medlemmer af udvalget udgøres af delkursuslederne samt de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

 

Ad. punkt 10:

Valg af revisor og suppleant Valgperiode: 2001-2003

Fratræder: Finn Mathiesen                  Foreslår: Elizabeth Rasmussen

Fratræder: Eva Brems Dalgaard          Foreslår: Finn Mathiesen

 


FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til skrivende stund primo marts 2001.

Selskabet har i dag 700 medlemmer, heraf 584 ordinære lægelige medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 11 æresmedlemmer, 14 ordinære ikke lægelige medlemmer og 91 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Howard Aa. V. Nielsen født 14/9-1912 - død 14/5 2000

Nicolay Hornnes født 27/3 1922 - død 8/11 2000

Møder og kurser

Siden sidste generalforsamling er der afholdt følgende møder:

Forårsmøde 4-5. maj 2000, Vingstedcentret, arrangeret af Radiologisk Afdeling, Vejle/Give Sygehus i samarbejde med Foreningen af Radiografer i Danmark og Faglig Sammenslutning af Røntgensygeplejersker. Hovedtema var Det hensigtsmæssige patientforløb. Mødet var meget velplanlagt og gav et stor fagligt udbytte foruden socialt samvær og mulighed for sportsaktiviteter, fiskeri mm.

147. videnskabelige møde, 9-10. November 2000, Århus. Dette møde blev afholdt i samarbejde med Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi og Dansk Forening for Onkoradiologi. De overordnede emner første dag var scoliose og foddiagnostik, anden dag lunge- og mammacancer diagnostik. Begge dage var velbesøgte, og der var traditionen tro middag med uddeling af legater.

Der har været afholdt følgende efteruddannelseskursus:

E-kursus i Thoraxradiologi, 14. april 2000, København. Kursus i Vaskulær og interventionsradiologi, 24. oktober 2000 måtte desværre aflyses pga. for lille tilslutning (se venligst referat fra Efteruddannelsesudvalget).

Bestyrelsesmøder mm.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, tre på Sjælland og to i Jylland. Mødereferaterne kan ses på DRS hjemmeside - til orientering, og for at give mulighed for kommentarer eller tilkendegivelser om ændringsforslag vedr. bestyrelsens beslutninger - sidstnævnte modtages gerne for at styrke en demokratisk ånd i DRS.

Bestyrelsen har i 2000 anvendt 25.000 kr af det bevilgede økonomiske tilskud fra KIRUMED, hhv. 15.000 til forårsmødet i Vingsted og 10.000 til legat til overlæge Jens Karstoft, som påskønnelse for hans arbejde i Kræftstyregruppen.

Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi, Helsingfors (Anne Grethe Jurik), European Association of Radiology, Wien (Vibeke Andrée) samt UEMS-møde i London (Anne Grethe Jurik). Se venligst mødereferater trykt i dette blad.

Medlemsblad/hjemmeside

Medlemsbladet har uændret lay-out og indhold bortset fra, at det siden sidste generalforsamling ikke har indeholdt bestyrelsesreferater. Dette har betydet en lille reduktion af omfanget, som dog stadig kan være stort, idet bestyrelsen skønner, at det er vigtigt med et højt informationsniveau.

DRS har uændret en meget dygtig og flittig webmaster (Finn Mathiesen), der støt og roligt ajourfører vores avancerede hjemmeside. Medlemsbladets indhold kan ses her, og der er desuden links til alt for radiologer relevant, inklusive Medline. Hjemmesiden besøges flittigt, ikke blot af radiologer men også andre læger samt fysikere. Da de fleste medlemmer af DRS er tilsluttet Internet bør det overvejes, om en del informationer udover bestyrelsesreferater udelukkende kunne kanaliseres ad denne vej.

Efteruddannelse/CME

Alle speciallæger har i november 2000 modtaget information om, at CME registrering af efteruddannelse er overført til DADLNET med virkning fra og med år 2000. Den elektroniske indberetning af CME-point kan virke en smule kompliceret, men dette bør ikke afholde nogen fra at indberette.

Der planlægges afholdelse af to ét-dags E-kurser i DRS’ regi årligt. Prisen for kursusdeltagelse er højest 450 kr, pr. dag, idet DRS dækker evt. underskud.

Udover kurser afholdt i DRS’s regi bør alle være opmærksom på, at der i Danmark også afholdes kurser af Dansk Neuroradiologisk Selskab, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Selskab for Magnetisk Resonans foruden yderligere kurser vedr. UL- og CT-skanning mm. Desuden tilbyder FYR fortsat en række undervisningsmøder. Alt i alt gøres der et stort arbejde for den radiologiske uddannelse, og bestyrelsen vil gerne takke alle bidragsydende for deres indsats.

Speciallægeuddannelsen

Trods det meget store arbejde, der er præsteret i og omkring Speciallægekommissionen, er der ikke i skrivende stund truffet overordnede beslutninger vedr. den fremtidige speciallægeuddannelse og specialeplanlægning indenfor radiologien. Hvis vores rekommandationer accepteres vedr. etablering af fagområder indenfor neuroradiologi, muskuloskeletal, thorax, gastrointestinal, urogenital, kardiovaskulær og pædiatrisk radiologi samt mammografi med mulighed for etablering af ekspertfunktioner vedr. interventionel radiologi, MR-, CT- og UL-skanninger vil den danske speciallægeuddannelse fremover kunne leve op til de europæiske rekommandationer udarbejdet i regi af EAR og UEMS. Fagområder vil forhåbentlig blive klassificeret som delansvarsområder under specialet og vil som sådan principielt betyde, at vi får en form for subspecialisering, men uden central certificering.

Som rekommanderet i betænkningen fra Speciallægekommissionen er der oprettet "Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse". I denne forbindelse ophører Specialistnævnet som rådgivende instans for Sundhedsstyrelsen vedr. lægelig videreuddannelse. Der planlægges oprettet et uddannelsesbedømmelsesudvalg, som bliver rådgivende for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med problemsager. Der ønskes dog fortsat ved behov rådgivning fra de videnskabelige selskaber, hvorfor systemet med tilforordnede opretholdes. De tilforordnede, der som tidligere udpeges af de videnskabelige selskaber, får fremover reference til Sundhedsstyrelsen i stedet for til Specialistnævnet.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse synes at være ved at komme i gang med de mange arbejdsopgaver der skal udføres i efterforløbet af betænkningen fra Speciallægekommision. Der er således etableret en lægefaglig rådgivningsgruppe med repræsentant fra de medicinske, de kirurgiske og de tværgående specialer. Liselotte Højgaard er repræsentant for de tværgående specialer, men med Charlotte Strandberg som suppleant.

Målbeskrivelserne for de enkelte specialer skal revideres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på paradigmet for nye målbeskrivelser og logbøger, som skal godkendes af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Dette er i skrivende stund ikke modtaget, hvorfor revision af "Målbeskrivelse for den radiologiske speciallægeuddannelse" ikke kan påbegyndes og det er derfor 1998 udgave, som officielt er gældende.

Der er fra Amtsrådsforeningen kommet rapport vedr. "Evaluering af vurderings- og ansættelsesprocedure ved besættelse af undervisnings-/blokstillinger". Konklusionen er, at procedurerne lever op til intentionerne og bør fortsættes.

Inspektorordningen

DRS har aktuelt kun 2 inspektorer, Hans Pedersen og Agnete Hedemann Nielsen, hvilket er alt for få. Dette specielt i betragtning af, at Sundhedsstyrelsen har besluttet, at inspektorordningen fra 2001 skal være obligatorisk. Som et udgangspunkt skal alle afdelinger, der varetager lægelig uddannelse, have besøg af 2 inspektorer med et interval på 3 år. Bestyrelsen har meddelt Sundhedsstyrelsen at det med de to aktuelle inspektorer ikke er muligt, men vi er alligevel blevet bedt om at rekruttere yderligere 9 inspektorer inden 17. april 2001. Vi håber derfor, at uddannelsesinteresserede overlæger eller afdelingslæger hurtigst muligt vil melde sig til DRS’ bestyrelse som kandidat til inspektorfunktion.

Bestyrelsen er informeret om, at der siden sidste generalforsamling har været aflagt besøg ved 2 afdelinger. Der er udført et omhyggeligt arbejde til gavn for uddannelsen, og bestyrelsen vil gerne takke inspektorerne for deres store indsats.

Sundhedsstyrelsen/Sundhedsministeriet

Den nye "Klassifikation af radiologiske procedurer" er trådt i kraft 1. januar 2001. Efter implementeringen på de radiologiske afdelinger er der fundet visse mangler, hvorfor der i forhold til den udsendte version er lavet ændringer. Den nyeste version er tilgængelig på Internet under adressen www.sst.dk under "udgivelser". Der er ikke tilknyttet pointværdi til de nye procedurekoder. Det er tidligere fra selskabet overfor Sundhedsstyrelsen påpeget at en værdivægtning af vores procedurer ikke kan undværes, men det blev pure afvist. Sundhedsministeriet har imidlertid i januar 2001 nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde en ny løsningsmodel til vurdering af de radiologiske procedurer - ressourcetyngden koblet op til den nye klassifikation. DRS er repræsenteret med Charlotte Strandberg, Merete Friis og Anne Grethe Jurik. Arbejdet skal være færdigt, således at et nyt "afregningssystem" kan tages i brug fra 1. januar 2002. Der vil på det videnskabelige møde 20. april 2001 blive redegjort for de påtænkte værdisætninger i et kommende "afregningssystem". Vi håber mange vil møde op og komme med gode ideer eller kritik så arbejdet bliver så kvalificeret som muligt.

Den nye "Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter" er ophævet til lov 1. maj 2000. Vejledninger vedr. radiologiske procedurer, der ifølge Bekendtgørelsen skal foreligge, er færdige - takket være en ikke ubetydelig indsats fra de mange bidragsydere. Trods 4 skriftlige samt talrige telefoniske henvendelser til Sundhedsministeriet er det ikke lykkedes at få tilsagn om økonomisk støtte til trykning af vejledninger. Der er derfor trykt 1000 endelige eksemplarer i lommebogsformat, financieret af DRS. De faktuelle omkostninger til 3 trykninger (en præliminær udgave til alle medlemmer og en efterfølgende, der er sendt til de øvrige videnskabelige selskaber samt den endeligt trykte), pakning og forsendelse af vejledningerne har været godt 48.000 kr, som bestyrelsen fortsat vil forsøge at få Sundhedsministeriet til at refundere, idet udarbejdelsen af vejledninger jo er funderet i en ny lovparagraf. Alle medlemmer har fået tilsendt et eksemplar af den endelige skematiske udgave, og der er sendt 3 eksemplarer til alle sygehuse med radiologiske afdelinger vedlagt et følgebrev hvoraf det fremgår, at der kan rekvireres yderligere mod en betaling på 25 kr pr. styk, hvilket svarer nogenlunde til trykke-, ekspeditions- og forsendelesesomkostningerne. Den muskuloskeletale del af vejledningerne er fuldt accepteret af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin og findes også trykt i dette selskabs medlemsblad Manuel Medicin, september 2000.

Hvad angår den i Bekendtgørelsen krævede systematiserede kvalitetskontrol af vores apparatur og udarbejdelsen af kvalitetshåndbøger er der i mange amter/HS søgt om tidsmæssig udsættelse, idet implementeringen kræver en betydelig arbejdsindsats. DRS bakker naturligvis op om alle lægefaglige aspekter i denne sammenhæng, men det kan være lidt vanskeligt at se vores placering, idet opgaven de fleste steder er overgået til amtslig/HS-regi.

Statens Institut for Strålehygiejne har udarbejdet "Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelser", der skal danne basis for den dosimetriske kvalitetskontrol.

Sundhedsstyrelsens revision af "Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner" er blevet færdig i 2000, og oplægget er aktuelt ude i sidste hørigsrunde. DRS har haft 6 repræsentanter med i dette arbejde: overlægerne Charlotte Strandberg, Jørgen Nepper-Rasmussen, Henrik Gregersen, Helle Lindewald, Christian Smith Sivertsen og Birthe Højlund Pedersen.

Som opfølgning på Kræfthandleplanen er der 1. maj 2000 færdiggjort en CT- og MR-skannerrapport af Kræftstyregruppens Skannerudvalg. I denne er det estimeret, at der på dette tidspunkt manglede 39 CT/MR-skannere for at kunne dække behovet i forbindelse med oprustning af kræftbehandlingen. DRS har være repræsenteret i arbejdsgruppen ved overlægerne Jens Karstoft, Finn Rasmussen, Henrik Thomsen, Karen Damgaard, Hans Otto Raaschou og Stig Møller Nielsen.

Sundhedsstyrelsen har januar 2001 udgivet rapport vedr. "Decentralisering af strålebehandling". DRS har haft repræsentant i arbejdsgruppen ved overlæge Jens Karstoft. Konklusionerne er, at strålebehandlingskapaciteten aktuelt skal udbygges på de allerede etablerede afdelinger. En udbygning med decentral strålebehandling i den nuværende personalemæssige situation er ikke hensigtsmæssig, men i takt med at centrenes strålebehandlingsafdelinger får udstyr og uddannet personale, bør det overvejes at etablere satellitafdelinger med formaliseret samarbejde med landsdelsafdelingerne.

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) har i 2000 afsluttet rapporten vedr. "Medicinsk apparatur og medicinsk teknologivurdering - en vejledning" som er udsendt til sygehusejerne. Rapporten indeholder overordnede MTV betragtninger suppleret med aspekter relateret til medicinsk apparatur, inkluderende ansøgningsskemaer. Rapporten er tilgængelig på MTV-instituttets hjemmeside (www.mtv-instituttet.dk).

Der er udarbejdet MTV-rapport vedr." Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening". Overlæge Søren Rafaelsen har deltaget i udarbejdelsen.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

DMS har på anmodning fra Lægeforeningen bedt selskabet udpege en repræsentant, der skal bidrage til en undersøgelse af lægers fremtidige læringsbehov. Vibeke Andrée har påtaget sig dette arbejde.

DMS betragtes fortsat som et overordnet selskab for alle videnskabelige selskaber, hvilket betyder at kontakter mm., der skal gælde alle videnskabelige selskaber går via DMS, f.eks. fra Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

FAS/DRO

Som sædvanlig inviteres en repræsentant fra DRS’ bestyrelse til FAS’ efterårskonference; Jens Blicher deltog 17. november 2000. Mødet omhandlede implementering af Speciallægekommissionens arbejde, med indlæg dels vedr. målbeskrivelser og dels vedr. uddannelsesplanlægning og gennemførelse regionalt samt lokalt.

Øvrige arbejdsgrupper/nye tiltag

Som led i arbejdet i et Neurotraumeudvalg har overlægerne Anne Marie Nehen og Åse Wagner udarbejdet en oversigt over skadestuer og CT-anlæg på danske sygehuse specielt mhp. akut modtagelse af neurotraumatiserede patienter.

Ugeskrift for Læger har et ønske om at lave et temanummer vedr. billeddiagnostik, og mange kompetente medlemmer har indvilliget i at skrive et indlæg vedr. deres fag-/ekspertområde.

Dansk Karkirurgisk Selskab ønsker at udarbejde "Konsensusdokument om underekstremitetsiskæmi". Overlæge Marianne Egeblad deltager i dette arbejde.

Dansk Epilepsi Selskab har henvendt sig med et ønske om at danne en tværgående arbejdsgruppe vedr. "Kvantitative MR-teknikker i epilepsidiagnostikken". DRS har anbefalet, at de radiologiske afdelinger, der er involveret i denne problemstilling, kontaktes mhp. repræsentanter. Overlægerne Thorkil Christensen, Margrethe Herning, Jørgen Nepper Rasmussen og Åse Wagner er blevet forespurgt om evt. deltagelse.

Med initiativ fra Viborg Sygehus er der i 2000 etableret et IT-Radiologisk Forum bla. med henblik på standardisering af vores aktuelle og kommende digitale billeder.

Underforeninger/interessegrupper

Der er afholdt møde mellem formanden for DRS og repræsentanter for de etablerede underforeninger: Dansk Forening for Onkoradiologi, Foreningen for Radiologisk Mammadiagnostik, Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi, Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi og Dansk Forening for Interventionel Radiologi. Der var på mødet enighed om de i dette blad trykte koordineringsregler, samt at det vil være hensigtsmæssigt, at underforeningerne har ensartet navn, hvilket blot kræver at "Foreningen for Radiologisk Mammadiagnostik" omdøbes til "Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik".

Jeg vil slutte denne min sidste formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, DRS? medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde i mine godt 7 år som hhv. næstformand og formand for DRS. Det har været en spændende periode med mange udfordringer, men også behov for arbejdsindsats, hvilket bestemt ikke synes at aftage i det kommende år. Vi bør derfor alle være taknemlige for, at mange yder en betydelig arbejdsindsats for vores speciale, hvilket er en forudsætning for, at vi fortsat kan være et accepteret og værdsat speciale. Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke med det kommende arbejde i selskabet og håber at I vil kunne vende tunge arbejdsbyrder til positive udfordringer.

 

Århus 7. marts 2001                         Anne Grethe Jurik


Rapport fra Acta Radiologica

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Helsingfors den 30. maj 2000.

Årgang 1999, volume 40, bestod af 6 hæfter med samlet sideantal på 696. Der er publiceret 4 reviewartikler og 2 supplementer, begge disputatser. Tidsskriftet blev trykt i oplag, som varierer mellem 3.500 og 3.600 eksemplarer. Årets resultat blev efter realisationsgevinst på værdipapirer på kr. 984.767 et overskud på kr. 481.999, d.v.s. et underskrud på driften af Acta Radiologica på kr. 666.485.

Antal manuskripter vurderet af Acta Radiologica i 1999: Ialt 244. Manuskripter fra Norden er faldet fra 83 i 1998 til 67 i 1999. Øvrige Europa steget fra 80 til 93 og øvrige verden steget fra 60 til 84. Refuseringsfrekvensen er fortsat ca. 50%.

1999-årets Xenia Forsselliana-pris på Sv.kr. 25.000 uddeltes på 54. Nordiske Radiologkongres i Helsingfors den 28. maj 2000 til Per Skaane, Oslo.

Siden 1999 har Munksgaard arbejdet med parallel elektronisk publisering, og Acta Radiologica findes nu på nettet.

Efter nogen diskussion blev abonnementsprisen for Acta Radiologica fastholdt uændret på D.kr. 185, medens portoen blev forhøjet med D.kr. 20 til D.kr. 160, hvilket giver en totalpris på D.kr. 345. 

12.03.2001 Aase Wagner


Beretning fra Dansk medicinsk Selskab

Dansk medicinsk Selskab har efter mange år skiftet formand idet Jørn Nerup er gået af og overlæge Ib Abildgaard Jacobsen blev på generalforsamlingen i november 2000 valg til ny formand for selskabet. Det største arbejde for Dansk Medicinsk Selskab har nok været afslutningen af Speciallægekommissionen, hvis konklusioner er blevet diskuteret på møder i Dansk Radiologisk Selskab og i Ugeskriftet. Der er nedsat et referenceprogramsekretariat med overlæge Ole Hart Hansen som leder som skal være behjælpelig med de praktiske opgaver omkring udfærdigelsen af referenceprogrammer fra selskaberne. Specialehåndbogen som første gang blev udgivet i 1999 har haft stor succes og er lagt på DMS’s hjemmeside. Man vil overveje om det også er nødvendigt med et nyt trykt oplag. På DMS’s hjemmeside kan man i øvrigt nu læse referater og omtale af planlagte møder - der er link fra DRS’s hjemmeside.

Vibeke Andrée Larsen


Beretning fra CME-udvalget 2001

Vi har i det sidste år arbejdet med at tilpasse EUR(efteruddannelsesregistreringen) for vores speciale til det format på dadlnettet som Lægeforeningen har besluttet der skal arbejdes med fremover. Vi var inddraget i det forberedende arbejde allerede i 1998/99, men ikke i den endelige udformning. Der har været mange andre specialer med samt uddannelses- og EDB-afdelingen i DadL. Man har i vid udstrækning taget hensyn til brugerønskerne. Der kan være mange synspunkter på hvordan sådant kan og skal gøres, specielt blandt experter, og de er langt fra altid enige!

I september faldt statistik-delen på plads, og efter vi havde fået sat kategorierne ind i søjlerne på skemaet, blev den oprindelige CME-rapport fra 1999 skrevet ind som vejledning. Læsbarheden og anvendeligheden er blevet testet i egne rækker hos ganske almindelige radiologer uden specifikt PC-kendskab og er fundet uproblematisk. Herefter blev der ultimo november sendt orientering ud til alle special-læger i landet. Der har været mulighed for indsigelser og bemærkninger i hele forløbet, og konstruktiv kritik er altid velkommen, også fremover.

Vi mener derfor at det kan konkluderes at den nuværende udformning er kommet for at blive, og at man organisatorisk set må være loyal over for dette, og dermed gå engageret ind i anvendelsen ud fra det overordnede formål, også selv om det kræver en ½ times indsats første gang, og ikke vende ryggen til eller tommelfingeren nedad.

Man må se i øjnene at manglende compliance vil øge kravet om et obligatorisk system ovenfra.

Mere specifikt kan det oplyses at det første sygehus allerede har besluttet at kræve dokumentation for 50 timers årlig efteruddannelse, hvilket forekommer helt legitimt når det samtidig vides at de stiller 20.000 kr. pr. år pr. overlæge til rådighed!

Det skal mere generelt nævnes at CME/EUR som det ser ud nu bestemt ikke er den endelige form. For det første er der helt overordnet tale om en proces. Det er det første redskab til at gøre efteruddannelsen målbar, registrerbar og evaluerbar, vel vidende at der er brug for andre måder at udvikle og vedligeholde kompetencen på, og heri indgår også det ikke-faglige (ledelse, organisation, læring/pædagogik, etik, personlig udvikling, etc.). Det er ved at blive kendt som CPD – Continuing Professional Development.

I skrivende stund har ca. 50 registeret ca. 600 aktiviteter i 2000, dvs. 12 per caput. Det er ikke bedre end papirmodellen for ’99. Måske kan det så konkluderes at det ikke er formen, men tiden det kniber med? Der har ikke været den store effekt af den opfordring der blev udsendt i januar. Herfra skal anmodes om at man på afdelingerne hjælper hinanden i gang. En sådan fælles lektion vil alle kunne registrere som 1 time i kategori 2!!!

på udvalgets vegne                 Niels Skovgaard


Beretning fra EAR

Generalforsamlingen i EAR blev holdt under ECR i Wien. Der bliver fortsat fra EAR’s side lagt et stort arbejde i at inddrage de tidligere østeuropæiske lande i det europæiske samarbejde, både uddannelsesmæssigt og videnskabeligt.

Kongressen i Wien holdt 10 års jubilæum og var i år bedre besøgt end sidste år. Fra Danmark var vi omkring 120, hvoraf ca. ¾ var radiografer. Dette er en lidt atypisk fordeling i forhold til mange af de andre lande, men afspejler nok at mange danske radiologer foretrækker RSNA og prisforskellen ikke er så stor. Kongressen har noget svært ved at holde standarden i de videnskabelige foredrag og posterudstillingen, men der er fortsat mange fremragende foredragsholdere i undervisningssessionerne og det er altid en fornøjelse at høre f.eks. Anne Osborne eller Resnick holde foredrag. Sidste års forslag om at flytte kongressen væk fra Wien er blevet taget af bordet. Det økonomiske tilbud fra Wien er bedret og det vil nu være alt for dyrt at flytte kongressen.

Tidskriftet European Radiology har også fremgang. Både oplaget og antallet af tilsendte artikler er steget indenfor det sidste år.

Vibeke Andrée Larsen


Beretning fra E-udvalget 2001.

Der har været afholdt et enkelt møde d. 28/2-01.

E-kurset i thoraxradiologi i april 2000 opfyldte 2 væsentlige mål for den strategi der er forsøgt lagt fra E-udvalgets side. Det var velbesøgt med 71 deltagere, og evalueringen, der var fin, afslørede at flere deltagende radiografer og yngre læger fandt niveauet for højt/svært, hvilket betyder at E-niveauet blev nået. Der savnedes kopier af informative OverHeads samt abstracts. Dette vil kursuslederen i fremtiden meddele indlægsholderne.

Til gengæld måtte efterårets E-kursus i Vaskulær og InterventionsRadiologi, trods et bredt og godt emnevalg med vægt på decentral diagnostik, aflyses da der kun meldte sig 7 radiologer. Emnet vil derfor fremover udgå af kursusrækken, og det generelle opdateringsbehov må dækkes ved november-møderne.

Forårets E-kursus i gastroenterologi er annonceret.

Efterårets E-kursus i muskulo-skeletal radiologi vil blive en 2-dages joint-venture med neuroradiologisk selskab.

Der vil komme lidt ændringer i de senere planlagte kursers tidsmæssige placering. Det vil fremgå af listen i medlemsbladet.

Niels Skovgaard


Beretning om Selskabets virke i Sundhedsstyrelsen vedr. § 14.

Sundhedsstyrelsens "Vejledning 107 af 4. Juli 1997" ,som kan ses på selskabets hjemmeside under "uddannelsen", angiver minimumskravene til kvalifikation for ansættelse som overlæge på offentligt sygehus i Danmark – disse kan kort opridses som:

Dansk speciallægeanerkendelse i diagnostisk radiologi

48 måneders 1.reservelæge/afdelingslæge ansættelse

Mindst 2 afdelinger, hver af mindst 1 års varighed, max. 12 mdr. vagtfri.

Max. 6 måneder som konstitueret overlæge kan medregnes

Mindst 12 mdr. på en afdeling af samme specialiseringsgrad som søgte stilling

Det er kvalifikationerne på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb der gælder.

Før 1990 var en godkendt §14 bedømmelse af livsvarig generel gyldighed, men "Vejledning 143 af 26. Juli 1990" gjorde bedømmelserne individuelle og stillings-relaterede.

Det skal pointeres, at Sundhedsstyrelsen kun har rådgivende myndighed overfor hospitalsejerne, dvs. det altid er det ansættende sygehusvæsen/amt, der bestemmer om de vil have ansøgeren som overlæge. Titlen "overlæge" er ikke beskyttet, det er kun stillingen som "læge", der har formelle lovkrav om uddannelse, så i teorien skal man bare have "tilladelse til selvstændigt virke som læge" for at blive overlæge. Kravet om vurdering af ansøgerens kvalifikationer fremgår at Lægelovens §14, og omhandler kun læger ansat af det offentlige. Overlægestillinger opslået af virksomheder, privat-hospitaler eller fondsfinansierede stillinger skal ikke §14 vurderes.

Der har i 2000 været i alt 39 §14 vurderinger i diagnostisk radiologi, ingen blev afvist, men 3 fik bemærkninger, idet ansøgerne var §14 kvalificerede på ansættelsestidspunktet, men ikke var det på tidspunktet for udløb af ansøgelsesfristen.

10. marts 2001         Lars Nielsen                     Finn Mathiesen


Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør.

DRS kom "på nettet" i september 1996, som første specialebærende selskab med egen hjemmeside. ALLE tidligere medlemsblade og bestyrelsesreferater bliver liggende, så man kan følge en sag bagud i tiden - helt op til 4½ år. En hjemmeside skal indeholde reel information, så vi lægge så vidt muligt alle original dokumenter i kopi på vores egen side. Det gælder al den lovtekst, der vedrører radiologi, uddannelse og registerlov. Ligesom skemaer til kursusstillinger og CME, guidelines og rekommandationer kan "downloades" som dokument-filer til videre forarbejdning af brugeren.

DRS.DK er moderside for andre delforeninger uden eget domain, pt. for yngre radiologer (www.drs.dk/fyr) og for MR-selskabet (www.drs.dk/dsmmr). Vi har været vært for den europæiske guideline for CT kvalitetskontrol siden juli 1999, og 2/3 af vores trafik er international på denne del af vores server (www.drs.dk/guidelines/ct/quality).

Trafikken på hjemmesiden er steget markant med årene. Som det fremgår af nedenstående graf, så hentes der nu hver måned ca. 25.000 sider fra vores server. De fordeler sig på 2000 forskellige brugere og overstiger 350 megabyte data pr. måned.

Under rubrikken "Hjemmesiden" kan man gå ind og se i detajler, hvad det er folk læser:F.eks. var der i Februar 2001 – 418 opslag på oplysninger om lovgivningen, 60 downloadede original teksten til SKS klassifikationen, mens 38 hentede "Radiologiske procedure" i Word-format og 18 hentede dokumentet i WP-format. 96 læste den helt nye rubrik "Opslagstavlen". Medlemslisten blev slået op 159 gange og kursuslisten blev besøgt 266 gange den måned.

Jeg skal som sædvanligt opfordre alle til at hjælpe med at finde kurser og links, som er af interesse for danske radiologer – send en mail til fima@dadlnet.dk .

12. marts 2001             Finn Mathiesen


Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society.

SJRS blev stiftet af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm ved et radiologisk møde på Hawaii i 1985. Formålet er at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan).

SJRS har hidtil været afholdt 3 symposier - Tokyo 1993, Stockholm 1996 og Kobe 1998. I Stockholm var der 100 deltagere heraf 30 fra Japan, og senest i Kobe var der 120 deltagere heraf 25 fra Norden. Indlæggene fra mødet i Kobe udkommer snart i et særtryk af "Computer Methods and Programs in Biomedicine". Tendensen i samarbejdet mellem Japan og Norden er de seneste år gået i retning af PACS og teleradiologi, og der er mange fysikere i selskabet specielt fra Finland.

Det næste symposium afholdes i Oslo den 24.-26. maj 2001. Efter symposiet er der arrangeret en "postcongress tour" til Svalbard.

10. marts 2001         Finn Lindhardt         Finn Mathiesen


Beretning fra International Society of Radiology (ISR).

Efter 3 møder i Asien (Singapore 1994, Peking 1996 og New Delhi 1998) er ISR nu startet på en runde med 3 møde på de Amerikanske kontinenter, idet mødet år 2000 blev afholdt i Buenos Aires i Argentina, og de næste 2 møder er planlagt til hhv. Cuncan i Mexico 2002 samt i Montreal, Canada 2004. Der var oprindeligt planlagt et møde i Cairo, Egypten i 2002, men ISR bestyrelsen vurderede, at det ikke praktisk muligt for arrangørerne at gennemføre mødet.

Ved ISR 2000 deltog Jens Blicher og Finn Mathiesen som danske delegerede til ISR repræsentantskab, og på opfordring stillede vi op med Finn Mathiesen som kandidat til Executive Committee - det blev dog ikke nødvendigt indtræde, idet der imod forventning kom rigeligt med kandidater, og valgreglerne officielt kun tillader 4 medlemmer fra hver verdensdel – der er allerede 3 fra Norden alene.

Carl-Gustav Standertskjold-Nordenstam fra Finland blev valgt til ny President for perioden 2000-2002, President-Elect (dvs. den næste President 2002-2004) blev George Klempfner, Australien. Past-president (dvs. den tidligere President 1998-2000) er Joseph Marasco, USA. Hans Ringertz, Sverige blev valgt til Treasurer og Secretary-general blev Francisco Arredondo, Guatemala. Disse 5 udgør "hovedbestyrelsen" sammen med Excecutive Officer Otha W. Linton, USA (en slags embedsmand valgt direkte af repræsentantskabet). Herudover består Executive Committee (bestyrelsen) efter de seneste vedtægtsændringer af repræsentanter for de regionale radiologiske selskaber udpeget direkte af disse, samt individuelt valgte repræsentanter for de nationale selskaber. Men på samme måde som ESR/ECR er en rimeligt udemokratisk loge, så kan man konstatere, at Excecutive Committee incl. hovedbestyrelsen i dag består af 6 europæere, heraf 3 scandinaver (C-G Standardskjold-Nordenstam - Finland, Hans Ringetz – Sverige, Claude Manelfe – Frankrig, Holger Pettersson – Sverige, Robert Passariello – Italien og Giorgio Rizzatto – Italien), 4 Nord- og mellemamerikanere (F Arredondo –Guatemala/Florida, Brian Lentle – Canada, Harvey Neiman – USA og Joseph Marasco – USA), 2 Sydamerikanere (Ernesto Brigg – Argentina og Carlos Giménez – Argentina), 2 fra Afrika (Jan Labuscagne – Sydafrika og Abdel-Elzahir Ali Hassan – Egypten) samt én asiat (Hitoshi Katayama – Japan) og én fra Oceanien (G. Klempfner – Australien).

Den industrialiserede verden, specielt Europa og Nordamerika, er således svært overrepræsenteret i ISR, mens den 3. verden nærmest er ikke eksisterende i de ledende organer. Det har blandt andet den baggrund, at 2/3 af jordens befolkning er HELT uden adgang til diagnostisk radiologi !! Der findes ikke et regionalt radiologisk selskab for Afrika og Mellemøsten – sidstnævnte kan ikke være i stue sammen, og der findes kun 40 radiologer i hele området imellem Sydafrika og Sudan !!.

ISR’s primære mål er uddannelse, og det søges nu styrket gennem et samarbejde mellem ISR og WHO, som har dannet en "Global Steering Committee on Radiological Education" med "Center of Education" hovedkvarter i Lund i Sverige. Ansvarlige fra ISR er Holger Pettersson, Lund og fra WHO Harald Ostensen, Geneve. Opgaven angribes fra 2 vinkler:

WHO/ISR manuals of Radiography.

Der udgives nu 5 radiografiske manualer med henblik på uddannelse af radiografer i en 3.verden: "WHO/ISR manuals of Radiography" – de 5 bind på hver ca. 200 sider vil blive opdelt i afsnit med hhv. generelle principper og terminologi, normal anatomi og typiske patologiske fund. Bøgerne tænkes udlagt på internet til udprintning alternativt gratis uddeling via WHO. Bøgerne bliver: 1) "Maintenance and Management". 2) Positioning and Projections". 3) Musculoskeletal Radiology". 4) "Chest Radiology" og 5) "Abdominal Radiology".

ISR Centers of Excellence:

"Train the trainees" programmet tilsigter at uddanne sundhedspersonale til radiograflærere, som så igen kan oplære lokale sundhedspersoner i at tage røntgenbilleder. Basis for at skaffe de resterende 2/3 af jordens befolkning adgang til billeddiagnostik er altså mere radiografisk end radiologisk, i erkendelse af, at det ofte er bedre at få lært lokale medarbejdere basale færdigheder til gavn for den store masse af patienter, end at anvende store resurser på at uddanne radiologer med stor kundskab med ringe kapacitet, som derefter ofte forlader regionerne for at søge bedre job i storbyerne. Der er dannet to testcentre i hhv. Nairobi, Kenya og Dhaka, Bangladesh, her skaffes adgang til bibliotek og internet, og de tænkt som referencecentre, hvorfra regionale uddannelsescentre kan udgå.

ICR 2000 i Buenos Aires, Argentina blev besøgt af 5218 heraf 2458 radiologer, der blev afholdt 187 forelæsninger samt præcenteret 2299 foredrag og posters, 60 % af deltagerne var fra Argentina og mindre end 15% var fra lande udenfor Sydamerika. Det ligner tallene for New Delhi 1998, hvor kun 900 ud af 5100 deltagere kom fra andre lande end Indien selv. På den meget store udstilling bemærkede vi, at dels var firmaerne ankommet med meget mere udstyr end til ECR, dels var PACS næsten ikke repræsenteret. Derimod er ultralyd det helt store hit i Sydamerika, lovgivningen er ikke så vanvittig som i USA mht. til billeddokumentation og ultralyd behøver kun en stikkontakt med en rimelig dieselgenerator for at kunne udføres hvor som helst med fremragende diagnostiske muligheder, i modsætning til CT og MR, som kræver en stor serviceorganisation.

10. marts 2001         Jens Blicher         Finn Mathiesen


Rapport fra Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR)

Der blev holdt bestyrelsesmøde i foreningen i forbindelse med den 54. Nordiske Kongres, som blev afholdt i Helsingfors fra 28.5. –31.5.2000 i samarbejde med Nordisk Radiografforening.

Fremmødet til kongressen var stort, ca. 650 deltagere hvoraf 200 var læger, inkluderende en del fra de baltiske lande. Lokaliteterne på Scandic Grand Hotel Marina var gode, og kongressen forløb godt. Såvel det faglige som det sociale indhold var udbytterigt.

Årets Forsell forelæsning blev holdt af professor Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam med titlen "Imaging Today - Form and Function". Det var en spændende forelæsning.

Årets nordiske radiologpris blev uddelt til docent Hannu Manninen, Kupio Universitet.

Der blev udnævnt nye æresmedlemmer i NFMR. Fra Danmark blev det Niels Egund, fra Finland Seppo Soimakallio og Carl-Gustaf Standerskjöld-Nordenstam, fra Norge Alf Kolbenstvedt og Ingar Skalpe, fra Sverige Lars Irstam.

Som tidligere blev sprogspørgsmålet ved Nordisk Kongres diskuteret, og det blev vedtaget, at ved kommende kongresser skal det videnskabelige sprog være engelsk, medens sproget i øvrigt skal være skandinavisk.

Ved valg til ny NFMR bestyrelse blev DRS’ indstilling af Vibeke Andrée Larsen og Jens Blicher fra Danmark accepteret.

Næste kongres vil blive afholdt i Reykjavik 25-28. juni 2002, kun med deltagelse af radiologer med evt. ledsagere, idet radiografforeningen har haft nordisk møde på Island i 1999. Præsidenten for kongressen i 2002 bliver Baldur Sigfusson. Den efterfølgende kongres vil blive i Norge, men stedet er endnu ikke offentliggjort, og det er uvist om det bliver i samarbejde med Nordisk Radiografforening.

Århus     7. marts 2001         Anne Grethe Jurik


Rapport fra specialistnævnets tilforordnede

Siden den sidste generalforsamling har vi behandlet 23 ansøgninger om speciallægeanerkendelse. Alle ansøgninger er anbefalet og imødekommet.

Der har i det forløbende år ikke været forespørgsler om vurdering af uddannelsesforløb eller ansøgninger om dispensation .

Specialistnævnet er under omstrukturering efter anbefaling fra speciallægekommisionen. Der bibeholdes ordning med tilforordnede.

Vi skal i gang med revision af målbeskrivelse for diagnostisk radiologi.

Karen Damgaard Pedersen, RH         Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus


Rapport fra inspektorerne

Vi har kun aflagt ét inspektorbesøg siden sidste generalforsamling og skal her i dette forår på genbesøg på samme afdeling.

Der mangler fortsat 4 inspektorer og vi vil anbefale interesserede speciallæger til at melde sig til dette inspirerende faglige arbejde.

Agnete Hedemann, Ålborg Sygehus         Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus


Referat fra UEMS-møde, London 4. november 2000.

European Union of Medical Specialists (UEMS) er det europæiske "fagforeningsforum" for speciallæger, med en radiologisk undersektion, UEMS Radiology Section. Fra Danmark er der i denne en repræsentant fra DRO (Jonna Friis) og en fra DRS (Anne Grethe Jurik). Der har tidligere været afholdt møde i tilknytning til ECR, men da der i 2000 var mange fælles problemstillinger, som ikke kan debatteres sufficient ved et 1-2 timers møde, bla. implementering af Euratom direktiv nr. 97/43, efteruddannelsen og et næsten universelt behov for øgning af antallet af radiologiske speciallæger blev der afholdt et en dags møde i London. Programmet var meget omfattende og udbyttet stort.

Hvad angår Direktivet var dette blevet fuldt implementeret i England og de øvrige lande var godt på vej. Ingen havde tolket Direktivet som i Danmark, hvor der kan herske tvivl vedr. ansvarsfordelingen mellem den ansvarlige leder og den ansvarlige fysiker. I andre lande er ansvaret entydigt placeret hos den ansvarlige leder.

Der er I EU-regi udarbejdet forslag til guidelines for henvisende læger i samarbejde med The Royal College of Radiologists. Disse vil efter færdigbearbejdning blive oversat til alle sprog, inklusive dansk også selvom vi har udarbejdet vore egne vejledninger med skelen til de engelske. Beslutningen om at lave oversættelse til alle sprog er taget for at ingen lande skal være i den situation, at der ikke er vejledninger til klinikere for henvisning til undersøgelser der involverer ioniserende stråler. Det er nemlig kun ganske få lande der har udarbejdet sådanne. Vi er ikke forpligtiget til at anvende de europæiske, der iøvrigt ikke er særligt forskellige fra vores.

Implementeringen af Direktivet kræver assistance fra fysikere. Der er i regi af European Federation of Organisations for Medical Physisics (EFOMP) i 1998 udarbejdet oversigt over antallet af kvalificerede fysikere. Danmark er i denne dårligt placeret med kun 0,6 fysiker/million indbyggere indenfor diagnostisk radiologi. Til sammenligning er tallet for Sverige, Norge og England hhv. 4,5 , 2,5 og 2,0. Dette deficit tages op i EFOMP-regi.

CME blev grundigt debatteret og jeg kunne glæde mig over, at vi på dette punkt er langt fremme i Danmark i forhold til mange af de øvrige europæiske lande.

Der er oprettet et European Accreditation Council for Continuing Medical Education hvor de enkelte lande skal have deres CME system accrediteret.

Der planlægges etableret et nyt efteruddannelses-pointsystem for administrativt beskæftiget personer, såkaldt CPD-system (Continuing Professional Development System). Dette vil på mange punkter ligne CME-systemet blot med vægtning på efteruddannelse og udbygning af erfaring indenfor administration mm.

Radiolog-manglen i Danmark er aktuelt så udtalt at der havde været forespørgsler i England vedr. evt assistance herfra. Der var på mødet stor forståelse for Danmarks problem, der synes større end i de øvrige europæiske lande. Formanden har derfor efterfølgende lavet et officielt brev fra UEMS Radiology Section til Sundhedsstyrelsen med anmodning om at antallet af uddannelsesstillinger hurtigst mulig øges i Danmark. Om dette har virket eller der alligevel ville ske noget på denne front er uvist, men fakta er, at der aktuelt forhandles med amterne om udvidelses af antallet af uddannelsestillinger.

Opholdet i London sluttede desværre med at en tyv på Oxford Street frarøvede mig min taske med identifikationspapirer mm. Det tog nogen tid atter at få identiteten Anne Grethe Jurik i Danmark, og jeg kunne øjensynlig have fået et andet personnummer, således at jeg blev yngre. Dette har lært mig lidt yderligere om det danske offentlige system. Det er ikke altid optimal og vel heller ikke indenfor sundhedssystemet, så vi må forsøge at gøre det så godt som muligt.

Århus     7. marts 2001         Anne Grethe Jurik


EAR Junior Radiologist Forum

Der er i øjeblikket ingen aktivitet i Junior Assembly. Organisationen skulle have været brugt til at udveksle erfaring og uddannelse mellem Øst – og Vest-europa, men kun få unge vesteuropæiske radiologer har været på ophold i de østeuropæiske lande, således som intentionen var.

Vibeke Andrée Larsen


Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget

Udvalget har holdt møde 25. oktober 2000.

Ved de seneste ansøgerrunder til uddannelsesblokstillinger har ansøgerantallet været lidt større end antallet af blokstillinger og alle blokke har indtil videre kunne besættes, nogle dog efter genopslag (uden kirurgi).

Ole Hjardemaal er ophørt som delkursusleder af kursus i teknik og strålehygiejne på Statens Institut for Strålehygiejne. Delkursusledelsen overtages af civilingeniør Peter Grøn, Statens Institut for Strålehygiejne (strålehygiejnedelen) og Medicoingeniør/ansvarshavende fysiker Frank Neidhardt, Medicoteknisk afdeling, Skejby (teknikdelen), som vil videreføre kurset.

Kar/karinterventionskurus og gastroenterologisk kursus har for få timer i henhold til kursisternes kursuskritik og delkursusledernes skøn. Der vil blive søgt om flere timer til disse kurser.

Der har været eksempler på kursister, som på eget initiativ har søgt om optagelse på delkurser (og har fået tilladelse hertil af delkursuslederne). Dette gør uddannelsesforløbet vanskeligt overskueligt og kan give et uhensigtsmæssigt kursusforløb samt problemer med tilmelding til delkurserne. Kursister med specielle kursusforløb skal henvises til hovedkursuslederen m.h.p. planlægning af kurserne.

På baggrund af den teknologiske udvikling inden for medicinsk radiologi, sker der en udvikling i diagnostiske strategier og dermed et ændret uddannelsesbehov. Dette nødvendiggør løbende revision af målbeskrivelserne og checklisterne for den radiologiske uddannelse. Sundhedsstyrelsen afstikker rammerne for nye målbeskrivelser, mens indholdet skal udfyldes af Dansk Radiologisk Selskabs repræsentanter.

Den radiologiske uddannelse bør overordnet have samme indhold og mål uanset i hvilken region ansættelsesforløbet foregår. Derfor bør enkelte sygehuse ikke afstikke lokale afvigende uddannelsesforløb.

Der har været klager fra kursister over mangelfuld uddannelse indenfor enkelte specialeområder, f.eks. MR, neuroradiologi og mammografi. Dette skyldes et misforhold mellem antallet af uddanenlsessøgende og antallet af uddannelsesgivende. Desværre kan man ikke "forlange" oplæring i alle emner, men må henvise de uddannelsessøgende til i fremtidige stillingsansøgninger at søge uddannelse indenfor interesseområder.

Som følge af speciallægekomissionens betænkning oprettes "det nationale råd for lægers videreuddannelse". Specialistnævnet ophører herefter, men systemet med tilforordnede fortsætter, for radiologiens vedkommende ved Hans Pedersen, Roskilde og Karen Damgaard, Rigshospitalet.

Der er for få inspektorer, for tiden Hans Pedersen, Roskilde og Agnethe Hedemann, Aalborg. Det er vanskeligt at rekruttere inspektorer, men behovet er væsentligt større end de 2 nuværende og velfungerende.

Poul Erik Andersen


Beretning fra Vurderingsudvalget

Udvalget har holdt møde den 11. april og 10. oktober 2000.

Ved mødet den 11. april var der 17 ansøgere. En ansøger var ikke kvalificeret, da introduktionsuddannelsen ikke var afsluttet. De resterende 16 ansøgere til de 13 blokstillinger til besættelse 01.09.2000 blev alle bedømt kvalificerede. Ansøgerne blev tildelt 3-13 point (middel 5,6). Ansøgere blev for første gang vurderet med hensyn til det 7. kriterium. Godkendelse af uddannelsesforløb blev drøftet på baggrund af ét tilfælde i en anden region, hvor en læge i undervisningsstilling blev sagt op, da vedkommende ikke var i stand til at modtage undervisning og viden.

Ved mødet den 10. oktober 2000 var der 14 ansøgere til 10 blokstillinger til besættelse 01.03.2001. Én ansøger blev erklæret ikke kvalificeret på grund af ikke afsluttet introduktionsuddannelse. De øvrige 13 ansøgere blev tildelt 1-8 point (middel 5,4).

Yngre læge repræsentant i Vurderingsudvalget Peter Gideon er udtrådt (overlæge ansat) og Agnete Karle udtræder efter eget ønske, begge efter mange års god indsats.

Dansk Radiologisk Selskab skal indstille Vurderingsudvalgets medlemmer for 3 år fra 01.01.01 ved Generalforsamlingen.

Poul Erik Andersen


Koordinering mellem DRS og underforeninger/interessegrupper

For at bevare dansk radiologi som et samlet speciale er der behov for koordinering mellem aktiviteterne i DRS og de etablerede underforeninger omfattende

Dansk Forening for Interventionel Radiologi, Dansk Forening for Onkoradiologi, Foreningen for Radiologisk Mammadiagnostik samt Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi og Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi.

Dansk Selskab for Magnetisk Resonans, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Neuroradiologisk Selskab er selvstændige videnskabelige selskaber accepteret af Dansk Medicinsk Selskab.

Der er mellem DRS, der skal betragtes som det overordnede videnskabelige selskab, og repræsentanter for ovennævnte delforeninger aftalt følgende kordinerende aktiviteter:

1) Ved henvendelser til DRS fra centrale myndigheder, Dansk Medicinsk Selskab m.m. vedrørende fagligt område, hvorindenfor der er etableret underforening, overlades opgaven til den pågældende forening, der til gengæld refererer til DRS ved løbende at orientere om opgavens forløb, f.eks. i form af kopi af mødereferater. Dette i tilfælde af at DRS’ bestyrelse med kort varsel bliver anmodet om udtalelser på tværs af fagområder/underforeninger.

2) Delforeningerne er ansvarlige for ajourføring af referenceprogrammer mindst hvertandet år indenfor deres fagområde, og bidragene samles af DRS.

3) Delforeningerne afholder på skift i samarbejde med DRS det traditionelle videnskabelige møde i november. DRS indgår i denne mødeforpligtigelse, der derfor med det nuværende antal delforeninger er aktuel hvert 6. år.

4) Delforeningerne afholder på skift i samarbejde med DRS’ efteruddannelsesudvalg E-kurser.

5) Delforeningerne bør delagtiggøres i speciallægeuddannelsen ved at komme med faglige input til A-kursusprogrammerne.

Etablering af underforeninger/interessegrupper er en meget positiv udvikling for vores fag, idet det er udtryk for, at radiologer med fælles interesse inden for specielle fagområder eller ekspertfunktioner mødes og er i stand til at etablere en værdifuld faglig udvikling og kvalitetssikring inden for det pågældende område. DRS støtter derfor med glæde etablering af sådanne grupper og håber, at deres eksistens kan styrke radiologiens placering i Danmark, hvilket i høj grad er afhængig af en høj faglig standard og deltagelse af faglig kompetente personer i tværfaglige evalueringsarbejder. I forhold til den subspecialisering, der findes i mange europæiske lande, burde der i Danmark også være foreninger for hhv. Thorax, gastrointestinal og urologisk radiologi. Er der ikke basis for dette?

20.02.01 Anne Grethe Jurik


DRS UDVALG:

 

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi:                             valgperiode: vælges i hht Nordisk Forenings love

Anne Grethe Jurik

Charlotte Strandberg

 

European Association of Radiology:                                     valgperiode: 1999-2003

Charlotte Strandberg

Jens Blicher

Vibeke Andrée Larsen

Finn Mathiesen (S)

 

European Association of Radiology, Junior Assembly:         valgperiode: 1999-2003

Mona Rosenkilde

Elizabeth Rasmussen (S)

 

European Association of Radiology, Education Commission: valgperiode: 1999-2003

Anne Grethe Jurik

Niels Egund (S)

 

Professional Organisation Committee:                                 valgperiode: 1999-2003

Jonna Fries

Elisabeth Buus Lund (S)

 

International Society of Radiology:                                     valgperiode: 1999-2003

Jens Blicher

Vibeke Andrée Larsen

Finn Mathiesen

Charlotte Strandberg (S)

 

Dansk Medicinsk Selskab:                                                    valgperiode: 1999-2003

Anne Grethe Jurik

Vibeke Andrée Larsen

Eva Brems-Dalgaard

Charlotte Strandberg

Eva Narvestad

Jens Blicher

Niels Skovgaard(S)

 

Efteruddannelsesudvalget:                                                 valgperiode: 1999-2001

Niels Skovgaard

Jens Karstoft

Henrik Teisen

Henrik Gregersen

Karen Lisbeth Dirksen

Jens Blicher (bestyrelsens repræsentant)

 

Vurderingsudvalget:                                                             valgperiode: 1998-2001

Poul Erik Andersen (formand)

Agnete Karle

Niels Juul

Peter Andersen

Henrik Videbæk

Agnethe Hedemann

Ole Schifter Rasmussen

Peter Gideon

 

Specialistuddannelsesudvalget:                                             valgperiode(formand): 1998-2001

Poul Erik Andersen (formand)

Sven Dorph

Uffe Dyreborg

Niels Jakob Bartholdy

Anne Grethe Jurik

Finn Laursen

Ole Hjardemaal

Carsten Gyldensted

Karin Kastberg

Aksel Kruse

Jan Solvig

Hans Pedersen

 

Acta Radiologica:                                                                     valgperiode: 1999 - 2003

Aase Wagner

Anne Grethe Jurik (S)

 

Udvalg vedrørende Scandinavian Japaneese Radiological Society (SJRS): valgperiode: 1999-2003

Finn Mathiesen

Finn Lindhardt (S)

 

Webmaster DRS’s hjemmeside:                                                                     valgperiode: 1999-2003

Finn Mathiesen

 

CME udvalg:                                                                                                     valgperiode: 1999-2003

Niels Skovgaard

Marianne Egeblad

Peter Andersen

 

Revisor:                                                                                                            valgperiode: 1999-2001

Finn Mathiesen

Eva Brems-Dalgaard

 

Tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn:                                     valgperiode: 1999-2003

Karen Damgaard

Flemming Jensen

Hans Pedersen

Elisabeth Buus Lund (S)

 

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende Overlægevurderingsudvalget:    valgperiode: 1999-2003

Lars Nielsen

Finn Mathiesen

Karen Lisbeth Dirksen (S)


CME-reminder

Det er aldrig for sent at registrere for det forrige år, husk blot at klikke på det relevante årstal i valg-box’en.

Selv om man ikke kan huske alt i detaljer fra 2000, så tast alligevel ind som grove overslag, så du bliver fortrolig med måden.

Til gengæld kan det varmt anbefales at taste løbende ind i år 2001, mens aktiviteten er i hukommelsen!

Hermed gentages vejledningen om CME-registrering fra november-bladet. Det er endnu ikke for sent at foretage sin registrering !!!!!

Her skal gives en punkt for punkt vejledning i de to måder man kommer ind til efteruddannelsesregistreringen på Dadlnettet for det radiologiske speciale:

  1. Ind via sædvanlig adgang til Dadlnettet:
  1. Åbn din internetforbindelse. Kobl dig på www.dadlnet.dk ved hjælp af dit brugernavn og adgangskode (hvis du ikke er med så find tilmeldingen i Ugeskrift eller ring til lægeforeningen)
  2. Når du er inde på hovedsiden står der en menu i venstre side
  3. Klik på uddannelse
  4. Der kommer så nogle underpunkter frem
  5. Klik på Efterudd.Reg.
  6. Læs den side
  7. Klik på øvrige specialer. Det bringer dig til nedenstående punkt 8).

Her kan du imidlertid også komme direkte ind via selskabets hjemmeside:

  1. Åbn din internetforbindelse. Kobl dig på www.drs.dk . På denne side er der, 

blandt de mange boxe, én nederst til venstre, hvor der står "CME via Dadlnettet".

Klik på denne og du bliver v.h.a. dit brugernavn og adgangskode til Dadlnettet

linket direkte til nedenstående pkt. 8)

Du er nu på hovedsiden til registreringsmodulet. Læs denne side og klik herefter øverst i teksten på vejledning, der kommer op som et separat vindue, forklarer baggrund og princip i efteruddannelsesregistringsmodulet. Bliv ikke afskrækket af den megen tekst, det hele er tilgængeligt igen på vores egen skema-side under de enkelte punkters vejledninger.

  1. Forlad vejledningen ved at klikke dig en side tilbage aller øverst til venstre.

10)Du er nu igen på modulets hovedside. Øverst til højre på siden ved vælg speciale:

 

Klik på diagnostisk radiologi.

11)Du er nu inde på selve EUR (EfterUddannelsesRegistrering)-skema. Der står med

lille grå skrift til højre "vejledning". Klik her, og der kommer et separat vindue op,

som altid kan minimeres, maximeres, lukkes eller åbnes undervejs.

LÆS DET HELE, både indledningsafsnittet og de enkelte punktvejledninger som

du kan komme tilbage til senere under udfyldelsen af skemaet. LUK vejledningen.

12)Du er nu igen på EUR-skemaet. Du kan nu starte indtastning af din(e) aktivitet(er)

Der er anført UEMS-kategori for pointtype, og overskrift i hver enkelt søjle.

Klik på de 3 små prikker i en box i den relevante søjle i den uge hvor aktiviteten foregik. Følg nu de enkelte punkter, orienter dig evt. igen i vejledningerne.

 

HUSK ALTID, når du har tastet noget ind, at afslutte med OPRET eller

OPDATER nederst på siden, ellers bliver det ikke registreret og så er det spildt

arbejde. Herefter kommer EUR-skemaet frem og du kan se dit indtastede timetal

i den relevante ugebox.

I bjælken øverst på skemaet, hvor der står "efteruddannelse", kan du få flere sider

frem (klik på pilen, klik/vælg det du vil se, samt på "vis valg" ude til højre på

bjælken), dels Oversigt, som viser det du har tastet ind til dato, dels Årsskema,

hvor du kan indtaste nogle øvrige aktiviteter, som du delvis kan have mødt i din

registrering som kat. 2 timer i skemaet, men det må du gerne igen, idet FAS gerne

vil have disse aktiviteter optalt som enheder, da selskaberne vægter dem

forskelligt eller slet ikke. Sidst kan du vælge Statistik, hvor du for de forskellige

kategorier kan se en sammenligning af din aktivitet(stid) overfor specialet totalt på

landsplan.

Ved tvivl er spørgsmål velkomne på e-mail til nisk@glostruphosp.kbhamt.dk

Dansk Radiologisk Selskab, Lægeforeningen og FAS ser frem til din imødekommenhed og samarbejde om CME, så vi fastholder registreringen som vores egen frivillige, og af medlemmerne fuldt opbakkede, ordning til gavn for alle parter.

På forhånd tak og GOD FORNØJELSE

 Med venlig hilsen Overlæge Niels Skovgaard, Formand, DRS’ CME-udvalg


DRS planlagte E-kursusrække 2001-2004

Planen er normalt 2 1-dagskurser om året, hhv. forår, som regel i tilslutning til generalforsamlingen, og efterår, som regel ultimo september, dvs. ikke i relation til novembermødet. Ændringer kan forekomme hen ad vejen, men der vil så blive korrigeret i listen. Oversigten vil til løbende orientering være at finde i bladet hver gang, så man kan koordinere med andre tiltænkte aktiviteter indenfor efteruddannelsen.

2001 forår           gastrointestinal radiologi

2001 efterår         muskuloskeletal radiologi

2002 forår           mamma-radiologi

2002 efterår        traume-radiologi

2003 forår           urogenital radiologi

2003 efterår         pædiatrisk radiologi

2004 (2-dages)     neuro/columna-radiologi

                                                                                            E-udvalget/NS/2001


DUDS 31. kursus i Basal Ultralyddiagnostik

14. maj til 17. maj 2001

Store mødesal, Københavns Amts Sygehus i Herlev, Herlev Ringvej, 2730

Målgruppe:

Nordiske læger, radiografer, sygeplejersker, og andre som er interesserede i brugen af ultralyddiagnostik.

Indhold:

Systematisk undervisning i medicinsk og kirurgisk ultralyddiagnostik:

Kurset er godkendt af Dansk Radiologisk Selskab som tilvalgskursus for uddannelsessøgende i Diagnostisk Radiologi.

Form:

Eksternat kursus. Foredrag, videodemonstrationer, on-line "live" demonstrationer og praktiske øvelser.

Undervisere:

Danske læger og ingeniører med mange års erfaring indenfor teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik.

Kursusledelse:

Overlæge dr.med. Søren Hancke og Læge Morten Høgholm Pedersen Ultralydafdelingen, Københavns Amtssygehus i Herlev.

Kursussekretær:

Dina M. Belling, Ultralydafdelingen, Københavns Amtssygehus i Herlev, 2730 Herlev.

Tlf. 44 88 32 40, fax 44 94 80 09, e-mail: dibe@herlevhosp.kbhamt.dk  

Kursusafgift:

Kr. 2.500 inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. Der ydes rabat på kr. 250 for medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.

Tilmelding:

Skriftlig tilmelding, som er bindende, sendes til kursussekretæren inden 17.04.01.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.


-01 Consequences Of Imaging

The Joint Meeting of

4th Symposium Japanese-Scandinavian Radiological Society

and 7th Nordic-Japan PACS Symposium

Oslo, Norway, May 24-26, 2001

Thursday 24 May 2001

18.00 Open Registration Desk at Hotel Royal Christiania

 

Friday 25 May 2001

From 08.00 Registration

09.00- 10.30 Opening Session

Honorary Lecture. Experiences with the first Interventional Centre in Japan. T. Kumazaki, Tokyo, Japan

Invited Lecture. Data models in radiology information systems: Matching the real world to the DICOM standard. A.Abilgard, Oslo, Norway

10.30- 10.50 Break

10.50- 12.30 Free papers. PACS/Telemedicine

12.30- 13.45 Lunch

13.45- 15.30 Free papers. Image guided Therapy/Interventional Radiology

15.30- 16.00 Guided tour at the Interventional Centre

 

Saturday 26 May 2001

09.00- 09.30 Invited lecture. Recent advances in Interventional Radiology. H. Uchida, Nara, Japan

09.30- 10.00 Free papers

10.00- 10.15 Break

10.15- 11.30 Free papers

11.30-11.45 Break

11.45- 13.00 Free papers

Closing remarks/Closing ceremony

13.00 Lunch

Congress office: Phone +47-22561930, FAX +47-22560541
E-mail: Consequenses@congrex.no
WEB: www.rikshospitalet.no/consequences_of_imaging/

Deadline for submitting of Abstracts: 15 April 2001

Postcongress tour to Svalbard, 26-29 May, 2001

Further information in Denmark:

Finn Mathiesen, Phone: +45-79405335, E-mail: fima@dadlnet.dk


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 5. Kursus i

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 2001

Københavns Amtssygehus i HERLEV

Mandag den 28.05.01 - Onsdag den 30.05.01

Sted - Form: Lille auditorium, KAS Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, video-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver CME-point),

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab,

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og

Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Ultralydafdelingen, KAS Herlev.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Afdelingslæge, Ph.D., Ultralydafdelingen, KAS Herlev

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Sygehus

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Ultralyd, Ortopædkirurgi, Reumatologi og/eller Idrætsmedicin.

Gæsteforelæser: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 2.800 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 2.600 kr.

Tilmelding: Senest den 1. Maj 2001. Skriftligt til kursussekretær Pia Brand

Ultralydafdelingen, KAS Herlev, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, Danmark.

Tlf: (+45) 44 88 32 40 - FAX: (+45) 44 94 80 09

E mail: pibra@herlevhosp.kbhamt.dk


Swedish Society of Neuroradiology

Scandinavian Postgraduate Course

3rd Pediatric Neuroradiology

Ebeltoft, Danmark August 23 - 26 2001.

Sponsor: Swedish Society of Neuroradiology

Course Director: Olof Flodmark, Karolinska Hospital

Course secretary: Pernille Skejø, Karolinska Hospital

Administrator: Anna Söderpalm, Karolinska Hospital

The purpose of the 3rd Scandinavian Postgraduate Course in Pediatric Neuroradiology is, in contrary to previous courses, to give a broad understanding of pediatric neuroradiology as a clinical speciality. Since a good radiologist is someone with good clinical understanding of the disease process, we will address the topic of pediatric neuroradiology form the same clinical perspective as we meet our patients every day. The basic organisation of the educational material presented will therefore be from a clinical problem solving point of view.

The faculty includes experienced clinicians with special expertise in the areas of pediatric neurosurgery, pediatric neurology and neonatology. The clinicians will present the clinical problems and an internationally assembled group of pediatric neuroradiologists will address the solutions to each topic from various imaging points of view. All teachers will be present during the entire course and act as discussants together with the course attendees inside as well as outside the lecture hall. The language of the course is English. As the quality of existing literature in pediatric neuroradiology is excellent, there will be no syllabus presented. The attendees will instead be offered a discount on major textbooks.

This course in pediatric neuroradiology is aimed at radiologists in practise or in training and at pediatricians with an interest in neurology and neonatology.

Further information will be given by:

 
 

Olof Flodmark

Pernille Skejø

Anna Söderpalm

Tel

+46 8 5177 21 08

+46 8 5177 57 98

+46 8 5177 34 38

E-mail

Olof.flodmark@ks.se

Pernille.skejo@ks.se

Anna.soderpalm@ks.se

 


PEDIATRIC CHEST RADIOLOGY

10th European Course

Lund, September 24 - 27, 2001

The course offers a concentrated learning opportunity of the clinical problems and the diagnostic imaging tools in pediatric chest imaging.

The course is aimed both at the future pediatric radiologist and the young general radiologist. The general radiologist who wants to keep abreast in the field is especially welcome.

Organizing committee

Sven Laurin, Peter Hochbergs, Bjarne Smevik, Hedwig Wahlgren

Venue

The course will take place in the Auditorium of the University Hospital, Lund

Program

Lectures - Workshops - Quiz cases - Poster Exhibition - Hands-on PACS

Application, Information & Contacts

Send application to L. Höjgård, Travel and Conference Service,

University Hospital SE-221 85 Lund, Sweden

Telephone: +46-4617-1006 Telefax: +46-4617-6057

e-mail: lotte.hojgard@skane.se

home page http://welcome.to/ECPR2001

The number of participants will be limited to 60.


First Announcement

55th Nordic Radiological Congress

June 25 – 28 2002 Reykjavik, Iceland

 

Det er os en glæde at invitere vores danske kollegaer til den 55. nordisk kongres, 

der afholdes i Reykjaviks Stadsteater 25. til 28. juni 2002

På organisationskommiteens vegne

Baldur F. Sigfusson, chairman

Einar Steingrimsson, secretary

Anna Bjorg Halldorsdottir, treasurer

Orn Smari Arnaldsson, technical exhibition

Congress site

Congress Secretariat

Congress Bank

Borgarleikhusid

(Reykjavik City Theater)

Listabraut 3, Is – 103 Reykjavik, Iceland

Iceland Incentives Inc

Hamraborg 1 – 3, Is – Kopavogur, Iceland

Tel.: +354 - 554 1400

Fax.: +354 - 554 1472

E-mail: mail@iii.is

Home page: www.iii.is

Islandsbanki

Lækjargata 12, Is – 101 Reykjavik, Iceland

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Reservelæge Paulius Montvilas, Gl. Landevej 43, II, lejl. 52, 7400 Herning

Reservelæge Wihelm Oswald, Søndre Skovvej 25, st., 9000 Ålborg

Overlæge Frank Kronenberg, A.D.Burcharths vej 19, 1.tv, 6000 Kolding

Reservelæge Christina Kinnander, Sct.Severin Gade 9A, 2. tv, 6100 Haderslev

1. reservelæge Mette Rodi Hansen, Dianavej 6, 9000 Ålborg

Reservelæge Annette Midtgaard, Fjederløkkevej 18, 5400 Bogense

 

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Medicofysiker Frederik Frederiksen, Medicoteknisk afd., Skovvangen 2, 6000 Kolding

Adm.direktør Bjarne Alhøj, Toshscan, Søren Frichsvej 42B, 8230 Åbyhøj


Finn Mathiesen, Webmaster DRS