opdateret 7. juli 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 juni 2001:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Med sin afgang fra bestyrelsen sluttedeVibeke Andrée Larsen som redaktør af medlemsbladet. En stor tak til Vibeke for det store arbejde, hun har ydet gennem årene. Fremover har jeg fornøjelsen at lave bladet. Jeg håber, at medlemmerne flittigt vil bruge bladet til indlæg og debatter.

E-kursus i gastrointestinal radiologi blev afholdt 20 april 2001. Der kom tilstrækkeligt med tilmeldinger i sidste øjeblik. Det var et godt kursus. Tak til arrangørerne for det store arbejde. Sommeren står for døren og foreningen går på vågeblus i den forhåbentlige varme sommer?

God sommerferie.

Erik Lundorf.


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I DANSK RADIOLOGISK SELSKAB FREDAG D. 20. 4. 2001

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. neurotraumer v./ Anna Marie Nehen og AaseWagner

5. Aflæggelse af revideret regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse

9. Valg til udvalg og repræsentationer

10. Valg til revisor og suppleant

11. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

12. Eventuelt

 

Anne Grethe Jurik bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen.

Ad. punkt 1: Bestyrelsen foreslog Finn Mathiesen, som modtog valget og takkede herfor. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt i henhold til selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad punkt 2: AGJ redegjorde for formandens beretning; den mundtlige beretning kan læses andet steds i dette medlemsblad.

Dirigenten opfordrede til diskussion af beretningens enkelte punkter.

Ad. interessegrupper: Anna Marie Nehen udtrykker på vegne af Dansk Neuroradiologisk Selskab utilfredshed med at de ikke er blevet indbudt til det afholdte møde mellem interessegrupperne og Dansk Radiologisk Selskab. Anne Grethe Jurik mente at de var blevet spurgt, men havde takket nej ligesom MR-selskabet. Kun UL-selskabet (pga overvejende ikke-radiologer som medlemmer) og uroradiologerne (deres eksistens var desværre ikke DRS bekendt på indkaldelsestidspunktet) er ikke blevet spurgt. Neuroradiologerne tilkendegav herefter, at de for fremtiden ønsker at blive inddraget på lige fod med de øvrige interesseforeninger, hvilket Anne Grethe Jurik bifaldt.

Vedr. CT- og MR-skannerrapporten som er udarbejdet som en opfølgning på kræfthandleplanen mente Anna Marie Nehen at forudsætningen for talmaterialet omkring CT- og MR-kapaciteten er uforståeligt og ukorrekt. AMN anker over anbefalingen af oprettelsen af centre til CT og MR indenfor onkologien og mener ikke radiologerne har fået den hovedposition indenfor billeddiagnostikken i onkologien som vi er berettiget til qua vores uddannelse.

Finn Rasmussen som var med i arbejdsgruppen svarede at skanner-rapporten koblede op til den tidligere publicerede accellerator-rapport, som lægger op til center-dannelse indenfor onkologien, og at dette var én af forudsætningerne i skanner-rapporten. Finn Rasmussen mener ikke at radiologerne er blevet "undervurderet" i skanner-rapporten.

Aase Wagner mener ikke at være blevet forespurgt om deltagelse i en arbejdsgruppe vedr. "Kvantitative MR-teknikker i epilepsidiagnostikken". Anne Grethe Jurik har fra Dansk Epilepsi Selskab fået brev om, at de har henvendt sig til Aase Wagner. Dette brev vil blive sendt til Aase Wagner.

Ad. kvalitetshåndbogen: Niels Skovgaard informerer om at Københavns Amt og HS har bevilliget penge til udarbejdelsen af kvalitetshåndbogen. Anne Grethe Jurik siger at DRS ikke officielt er blevet spurgt om vi vil indgå i dette arbejde og hun mener principielt at dette arbejde bør ligge hos og financieres af amterne.

Ad. 3: Dirigenten indbød til diskussion af de skriftlige beretninger fra selskabets udvalg.

Der var ingen kommentarer undtagen fra

CME-udvalget, hvor Niels Skovgaard berettede at der var meget dårlig tilslutning til den elektroniske registrering. Opfordrer igen til at foretage CME registreringen. Erik Lundorf mener at hjælpefunktionen i programmet må forbedres.

E-kursus-udvalget: Niels Skovgaard berettede at efterårets E-kursus i interventionsradiologi desværre havde måtte aflyses pga for få deltagere. Dagens kursus i gastrointestinal-radiologi havde 43 deltagere, det faglige niveau på kurset var meget højt og E-kursus udvalget opfordrede afdelingerne til at bakke bedre op om E-kurserne og sende mindst én deltager fra hver afdeling til kurserne.

EAR, Education Commission: Anne Grethe Jurik beretter at der i øjeblikket er en diskussion, hvor de europæiske neuroradiologer vil have en uddannelse adskilt fra den øvrige radiologiske uddannelse med tilgang fra andre specialer f. ex. neurologer og neurokirurger. Dette kan ikke umiddelbart accepteres af de europæiske radiologiske selskaber. Aase Wagner mener dog at det skulle være faldet på plads og at man er kommet overens på et senere møde mellem neuroradiologer og de europæiske selskaber, således at de radiologiske uddannelser kan harmoniseres i EU-regi.

Ad. punkt 4: Aase Wagner redegjorde for baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen og gennemgik dens konklusioner. Rapporten udkommer senere i Sundhedsstyrelsens regi og vil blive forsøgt publiceret i medlemsbladet.

Tilgangen til CT på landets sygehuse, både store og små, blev gennemgået af Anna Marie Nehen, rapporten herover kan rekvireres hos Dansk Neuroradiologisk Selskab. Problemet er de milde hovedtraumer, ca. 5000 om året, som enten skal observeres eller CT skannes, hvilket kan give en øget belastning på vores skannere.

Ad. punkt 5 og 6: Regnskab og budget blev forelagt. Der er et underskud i 2000 pga det nedsatte kontingent og udgifter til trykning af vejledningerne. Da formuen i selskabet dog fortsat er stor foreslog bestyrelsen uændret kontingent for år 2002 på 500 kr. og dette blev vedtaget af forsamlingen.

Ad. punkt 7: Ingen indkomne forslag.

Optagelse af nye ordinære lægelige medlemmer:

Reservelæge Thomas Bretlau, Hillerød

Reservelæge Marianna R. Eriksen, Aalborg

Reservelæge Bente Bergqvist, Odense

Reservelæge Anders Fogh Christensen, København

Overlæge John Korley, Kolding

Reservelæge Shahram Maghsoudi, København

Reservelæge Xiong Xie, Værløse

Reservelæge Shadman Neghabat, Århus

Reservelæge Bijan R. Gheshlagh, København

Kandidatstipendiat Bodil Ginnerup Pedersen, Århus

Reservelæge Grethe Vilstrup Olesen, Gentofte

Overlæge Anne Lise Klausen, Esbjerg

1. reservelæge Kurt Holm-Christensen, Hinnerup

Reservelæge Diana Spasojevic, Odense

Afdelingslæge Else Noesgaard, Bagsværd

Reservelæge Merete Juhl Jessen, Ølstykke

Reservelæge Paulius Montvilas, Herning

Reservelæge Wihelm Oswald, Ålborg

Overlæge Frank Kronenberg, Kolding

Reservelæge Christina Kinnander, Haderslev

1. reservelæge Mette Rodi Hansen, Ålborg

Reservelæge Annette Midtgaard, Bogense

Alle optages unden indvendinger.

Ad. punkt 8:

Valg til bestyrelsen: Valgperiode 2001-2003

Formand for DRS:

Charlotte Strandberg blev valgt.

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Birthe Højlund Pedersen

Erik Lundorf

Trine Torfing

Zoreh Rasti

 

Ad. punkt 9:

Valg til Efteruddannelsesudvalg: valgperiode: 2001-2003

Følgende blev genvalgt:

Henrik Teisen

Henrik Gregersen

Karen Lisbeth Dirksen

Nyvalg til:

Inger Andersen

Vibeke Andrée Larsen

Det sidste medlem af E-kursus-udvalget er bestyrelsens repræsentant som vælges senere.

 

Valg til Vurderingsudvalget: valgperiode: 2001-2004

Følgende blev genvalgt:

Poul Erik Andresen

Henrik Videbæk

Peter Andersen

Niels Juul

Ole Schifter Rasmussen

Agnethe Hedemann

 
Nyvalg til:

Lise Ingemann Jensen

Claus V. Jensen

 

Specialistuddannelsesudvalget: valgperiode: 2001-2004

Anne Grethe Jurik blev valgt til formand for udvalget.

De øvrige medlemmer af udvalget udgøres af delkursuslederne samt de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn.

Ad. punkt 10:

Valg af revisor og suppleant: valgperiode 2001-2003

Nyvalg af Elizabeth Rasmussen og Finn Mathiesen som suppleant.

Ad. punkt 11: De foreslåede ekstra-ordinære ikke-lægelige medlemmer blev optaget uden anmærkninger.

 Nye ekstraordinære ikke lægelige medlemmer

Ingienør Carsten Dollerup, Vejle Amts Sundhedsvæsen

Radiograf Jette Jørgensen, Brøndby Strand

Jørgen Quist Nielsen, Siemens Medico

Salgskonsulent Helle Madsen, Kivex

Teknologikoordinator Birgit Lindholm, Rigshospitalet

Produktspecialist Michael Lysholdt Petersen, Schering AS

Salgskonsulent Karin Nørgaard Jansen, B-K Medical

Produktspecialist Peter Lydolff, Johnson & Johnson

Medicofysiker Frederik Frederiksen, Medicoteknisk afd., Kolding

Adm. direktør Bjarne Alhøj, Toshscan

Ad. punkt 12: Intet til eventuelt

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30 i god ro og orden efter at Anne Grethe Jurik havde takket dirigenten for et veludført effektivt arbejde. Anne Grethe Jurik blev af forsamlingen takket for det store arbejde hun har lagt i selskabet de sidste mange år.

 

Vibeke Andrée Larsen, Sekretær DRS

Finn Mathiesen,  Dirigent

Anne Grethe Jurik, Formand DRS


FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling, april 2000, er beskrevet i min skriftlige beretning, der er trykt i medlemsblad nr. 2, april 2001. Jeg vil ikke gentage denne, men blot belyse enkelte punkter og redegøre for, hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige beretning 7. marts 2001.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Howard Aage Vincent Nielsen:

Født 14. september 1912 i New York af danske forældre. Fik medicinsk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1937. Uddannet som speciallæge i radiologi på Radiumstationen og Røntgenafdelingen, Århus Kommunehospital. Fik specialistanerkendelse i 1946 og erhvervede sig i 1948 doktorgrad samtidig med at han blev ansat ved Røntgenafdelingen i Holstebro, hvor han var ansvarshavende overlæge indtil 1982. Howard Nielsen var i brede kredse kendt for sit idealistiske arbejde med mammacancer-forskning og i 1979 gennemførte han som den første i landet en screening for brystkræft omfattende alle kvinder i Holstebro kommune.

Howard Nielsen døde 14. maj 2000.

Nicolay Hornnes:

Født 27. marts 1922 i Norge. Fik medicinsk embedseksamen i Norge 1952. Flyttede herefter til Danmark og blev uddannet som speciallæge i radiologi på Radiumstationen, Sct. Joseph Hospital samt røntgenafdelingerne ved hhv. Rigshospitalet og KAS Glostrup. Fik specialistanerkendelse i 1962 og blev i 1963 overlæge ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus. Her bidrog han meget aktivt til opbygning af en af provinsens bedste radiologiske afdelinger indtil sin pensionering i 1989. Nicolay Hornnes døde 8. november 2000.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

 

Efteruddannelse/CME

Som det fremgår af CME-udvalgets beretning er det relativt få, der har indberettet CME point for 2000, men det kan fortsat nås. Den elektroniske indberetningsform bør ikke afskrække. Selvom den kan virke lidt kompliceret, er det til at finde ud af. Jeg vil derfor opfordre til at de der ikke har indberettet gør det, bl.a. fordi vores CME system skal akkrediteres i europæisk regi, og vi bør afgjort satse på en frivillig i stedet for en tvungen indberetning.

Der planlægges med afholdelse af to ét-dags E-kurser i DRS’ regi årligt. Desværre var tilmeldingen til efterårets interventionelle kursus så lille, at det måtte aflyses og ved tilmeldingsfristens udløb var der til dagens gastrointestinale kursus kun tilmeldt 21 deltagere. Det er dog glædeligt, at der er kommet flere tilmeldinger, således at deltagerantallet er oppe på 43 foruden underviserne. Bestyrelsen håber, at vi kan skabe attraktive rammer for efteruddanelseskurser - måske bør det overvejes at afholde kurser sammen med relevante klinikere, hvilket med stort udbytte har været praktiseret i pædiatrisk regi.

Speciallægeuddannelsen/Inspektorordningen

Der er intet nyt siden den skriftlige beretning, men jeg vil gerne benytte lejligheden til opfordre alle uddannelsesinteresserede speciallæger, såvel overlæger som afdelingslæger, til at overveje muligheden for at melde sig som inspektor. DRS er blevet bedt om at rekruttere yderligere 9 inspektorer inden 17. april 2001. Ingen har meldt sig, og vi har lavet et foreløbigt svar til Sundhedsstyrelsen, hvori vi har angivet muligheden af, at der er nogle der efter generalforsamlingen vil melde sig til dette for speciallægeuddannelsen vigtige arbejde.

Klassifikationen af radiologiske procedurer er trådt i kraft 1. januar 2001. Efter implementeringen på de radiologiske afdelinger er der fundet visse mangler, hvorfor der i forhold til den oprindelige version er lavet ændringer. Der laves opdateret version 1 gang månedlig og den nyeste version er tilgængelig på internet under adressen www.medinfo.dk, klassifikation af undersøgelser. Der er ikke tilknyttet pointværdi til de nye procedurekoder, hvilket sygehusejerne efterfølgende har fundet ud af betyder, at vi ikke har registreringsgrundlag for en økonomisk vægtning af vores ydelser. Sundhedsministeriet har derfor nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, som skal udarbejde et system til vurdering af de radiologiske procedurers ressourcetyngde koblet op til den nye klassifikation. DRS er repræsenteret med Charlotte Strandberg, Merete Friis og Anne Grethe Jurik. Den aktuelle status vedr. dette arbejde er præsenteret ved eftermiddagens videnskabelige møde. Der er udarbejdet forslag til 4 ambulante afregningsgrupper, der skal være færdig inden 10. maj for at kommer med i 20002 takstkataloget. Der planlægges med 6 grupper i forbindelse med indlagte patienter, men med supplerende værdisætning af de enkelte procedurer. Arbejdsgruppen har forslag om at værdisætte visse tillægskoder, der i dag ikke skal registreres obligatorisk. Hvis de værdisættes vil det nødvendiggøre en obligatorisk registrering, hvorfor vi i næste medlemsblad vil bringe en oversigt over disse koden mhp. kommentarer fra medlemmerne. Er der opbakning til det ekstra registreringsarbejde?.

Vejledninger vedr. radiologiske procedurer er udsendt til alle medlemmer foruden at der er udsendt 3 eksemplarer til alle hospitaler med radiologiske afdelinger vedlagt et følgebrev hvoraf det fremgår, at der kan rekvireres yderligere mod en betaling på 25 kr pr. stk. Der er en del hospitaler der har gjort dette, hvorfor der er trykt yderligere 1000 eksemplarer.

Siden den skriftlige beretning har jeg læst dansk korrektur på de vejledninger, der er udarbejdet i EU-regi (Henvisningsvejledning for billeddiagnostik), der også omfatter nuklearmedicin. For det radiologiske område afviger disse vejledninger ikke væsentligt fra vores vejledninger bortset fra at der er et specielt afsnit vedr. onkoradiologisk radiologi. EU-vejledningerne vil blive gjort tilgængelige via vores hjemmeside til inspiration for dem, der skal stå for den jævnlige opdatering af de danske vejledninger. Dette vil mest hensigtsmæssigt kunne foregå i regi af vores underforeninger for de fagområder der har sådan, ellers som tidligere i Specialistuddannelsesudvalget.

Hvad angår den i Bekendtgørelsen krævede systematiserede kvalitetskontrol af vores apparatur og udarbejdelsen af kvalitetshåndbøger er der ikke sket overordnede ændringer siden den skriftlige beretning. Det synes som om de centrale sundhedsmyndigheder og amterne/HS ønsker, at arbejdet udføres lokalt i amterne/HS. Der har ikke været officielle kontakter til DRS mhp. indsats vedr. landsdækkende ensartede overordnede retningslinier, kvalitetsindikatorer m.m., hvorfor det har været vanskeligt for bestyrelsen at tage initiativ på dette område. DRS bakker naturligvis op om alle lægefaglige aspekter i denne sammenhæng.

Underforeninger/interessegrupper

Bestyrelsen for DRS og repræsentanter for de etablerede underforeninger: Dansk Forening for Onkoradiologi, Foreningen for Radiologisk Mammadiagnostik, Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi, Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi og Dansk Forening for Interventionel Radiologi har udarbejdet et forslag til koordineringsregler, ifølge hvilket

1) DRS ved henvendelser vedr. fagligt område, hvor indenfor der er etableret underforening, overlades opgaven til den pågældende forening, der til gengæld refererer til DRS ved løbende at orientere om opgavens forløb,

2) Delforeningerne er ansvarlige for ajourføring af referenceprogrammer inden for deres fagområde mindst hvert andet år, og bidragene samles af DRS.

3) Delforeningerne afholder på skift i samarbejde med DRS det traditionelle videnskabelige møde i november.

4) Delforeningerne afholder på skift i samarbejde med DRS’ efteruddannelsesudvalg E-kurser.

5) Delforeningerne bør delagtiggøres i speciallægeuddannelsen via faglige input til A-kursusprogrammerne.

Bestyrelsen har ligesom organisationen officielt støttet en autorisation af radiografuddannelsen.

Jeg vil slutte denne min sidste formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til alle dem, der på positiv vis yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved at indgå i arbejdsgrupper, fungere som inspektorer mm. Det er ofte ganske tunge job med stor arbejdsmængde, der sædvanligvis bliver udført ulønnet.

Jeg vil hermed indbyde til debat om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

 

Anne Grethe Jurik


Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af Radiologien i Danmark

støtter udviklingen af radiologien i Danmark ved uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse indenfor radiologisk billeddannelse og stråleterapi.

Ansøgning om støtte bedes sendt til fondens administrator:

Advokat Thjelle Ehrenskjöld

Trommesalen 7

1614 København V.

Kun ansøgninger, der er administrator i hænde senest 15. august 2001 kan forventes behandlet i indeværende år.


Vi bringer igen indlægget fra Mette Pia Persson. Det blev bragt i april nummeret og fortjener at blive gentaget. Kommentarer fra medlemmerne? Kan man få de ansvarshavende personer rundt om på afdelingerne til 1) at angive de procedurer, man anvender og 2) begrunde deres retningslinjer? Man kan sende materialet til sekretæren, som vil formidle det i bladet.

Den dybe tallerken - igen og igen

Skal man faste til en urografi ? - en A-grafi ?

Skal man udrenses før en urografi ?

Hvilke forprøver kræves før en nyrebiopsi ? - en PTC ?

Det er nogle af de mange spørgsmål vi kæmper med. Vi = en sammenbragt gruppe af overlæger , der er sat til at enes om at udarbejde en ny , fælles Røntgen-håndbog for Ringkøbing Amt. Vi vil gerne løse opgaven godt - være Evidens-baserede - men hvor findes de rekommandationer vi mangler ?

I mangel på evidens bliver det så empiri , måske en enkelt hændelse der står stærkt i erindringen , følelser , fornemmelser og evt. bekvemmelighed , der afgør valgene.

Det er træls , synes jeg !

Er det virkeligt fornuftigt at vi sidder rundt om i landet på den enkelte afdeling / i den enkelte region og bruger masser af tid og kræfter på at opfinde den samme dybe tallerken ? Kunne de kræfter ikke udnyttes bedre ? Jeg er klar over at der ikke findes én Sandhed her , men alle svar er vel ikke lige gode . Skulle man ikke i disse kvalitetsbevidste tider skabe nogle nationale vejledende retningslinier ? Hvad gør de i udlandet ?

Hvad siger Selskabet ?

Mette Pia Persson, Holstebro Centralsygehus


DRS planlagte E-kursusrække 2001-2004

Planen er normalt 2 1-dagskurser om året, hhv. forår, som regel i tilslutning til generalforsamlingen, og efterår, som regel ultimo september, dvs. ikke i relation til novembermødet. Ændringer kan forekomme hen ad vejen, men der vil så blive korrigeret i listen. Oversigten vil til løbende orientering være at finde i bladet hver gang, så man kan koordinere med andre tiltænkte aktiviteter indenfor efteruddannelsen.

2002 forår?         muskuloskeletal radiologi (flyttet fra efterår 2001)

2002 forår          traume-radiologi

2002 efterår        mamma-radiologi

2003 forår           urogenital radiologi

2003 efterår         pædiatrisk radiologi

2004 forår           neuro/columna-radiologi (2-dages)

                                                                                            E-udvalget/NS/2001


PEDIATRIC CHEST RADIOLOGY

10th European Course

Lund, September 24 - 27, 2001

The course offers a concentrated learning opportunity of the clinical problems and the diagnostic imaging tools in pediatric chest imaging.

The course is aimed both at the future pediatric radiologist and the young general radiologist. The general radiologist who wants to keep abreast in the field is especially welcome.

Organizing committee

Sven Laurin, Peter Hochbergs, Bjarne Smevik, Hedwig Wahlgren

Venue

The course will take place in the Auditorium of the University Hospital, Lund

Program

Lectures - Workshops - Quiz cases - Poster Exhibition - Hands-on PACS

Application, Information & Contacts

Send application to L. Höjgård, Travel and Conference Service,

University Hospital SE-221 85 Lund, Sweden

Telephone: +46-4617-1006 Telefax: +46-4617-6057

e-mail: lotte.hojgard@skane.se

home page http://welcome.to/ECPR2001

The number of participants will be limited to 60.


Neurotraumekursus

Hjerne, kranie/ ansigt og columna

Fredag d. 5. oktober 2001, kl 08.30 - 17.00

hos Astra, Roskildevej, København

Endeligt program følger.

Carsten Gyldensted, Adm. Overlæge, professor, dr. Med.

Formand for Dansk Neuroradiologisk Selskab.


Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med,

eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder

som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.5 / 11 2001 kl. 900

Kursus slut Fredag d.9 / 11 2001 kl. 1300

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2200 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen: Radiograf Jens Jørgen Grønhaug

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen

Kabbeltoft 25

DK 7100 Vejle. jjgh@ofir.dk


Tilmelding til CT-kursus i Vejle november 2001. (Blokbogstaver)

Fornavn: ___________________ Efternavn:________________________________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.: _________________

 


MRT – Grunderna och Basal Klinik

En kurs för nordiska radiologer

Teneriffa 27 januari – 3 februari 2002

 

Kursen omfattar de basala delar av MR-fysiken som bedöms nödvändiga för det dagliga kliniska arbetet. De basala delarna av de stora kliniska områdena: rörelseapparaten, skalle och ryggmärg, buk och thorax ingår. Nivån på föreläsningarna motsvarar en ST-kurs på ca 30 timmar. Kursspråk: svenska.

Vädret på Teneriffa i januari/februari motsvarar i allmänhet nordisk sommar!

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snabbt! Sista anmälningsdag är 25 september. För broschyr med mer information och anmälningsblankett kontakta:

Hans Ringertz eller Marianne Helgöstam

Diagnostisk radiologi, Karolinska sjukhuset, SE-171 76 Stockholm

Tel: +46-(0)8-5177 4500 eller +46-(0)8-5177 3442, Fax: +46-(0)8-5177 6000

e.mail: hans.ringertz@ks.se eller marianne.helgostam@kirurgi.ki.se


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Reservelæge Thomas Bretlau, Hillerød

Reservelæge Marianna R. Eriksen, Aalborg

Reservelæge Bente Bergqvist, Odense

Reservelæge Anders Fogh Christensen, København

Overlæge John Korley, Kolding

Reservelæge Shahram Maghsoudi, København

Reservelæge Xiong Xie, Værløse

Reservelæge Shadman Neghabat, Århus

Reservelæge Bijan R. Gheshlagh, København

Kandidatstipendiat Bodil Ginnerup Pedersen, Århus

Reservelæge Grethe Vilstrup Olesen, Gentofte

Overlæge Anne Lise Klausen, Esbjerg

1. reservelæge Kurt Holm-Christensen, Hinnerup

Reservelæge Diana Spasojevic, Odense

Afdelingslæge Else Noesgaard, Bagsværd

Reservelæge Merete Juhl Jessen, Ølstykke

Reservelæge Paulius Montvilas, Herning

Reservelæge Wihelm Oswald, Ålborg

Overlæge Frank Kronenberg, Kolding

Reservelæge Christina Kinnander, Haderslev

1. reservelæge Mette Rodi Hansen, Ålborg

Reservelæge Annette Midtgaard, Bogense

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Ingienør Carsten Dollerup, Vejle Amts Sundhedsvæsen

Radiograf Jette Jørgensen, Brøndby Strand

Jørgen Quist Nielsen, Siemens Medico

Salgskonsulent Helle Madsen, Kivex

Teknologikoordinator Birgit Lindholm, Rigshospitalet

Produktspecialist Michael Lysholdt Petersen, Schering AS

Salgskonsulent Karin Nørgaard Jansen, B-K Medical

Produktspecialist Peter Lydolff, Johnson & Johnson

Medicofysiker Frederik Frederiksen, Medicoteknisk afd., Kolding

Adm. direktør Bjarne Alhøj, Toshscan


Finn Mathiesen, Webmaster DRS