opdateret 13. oktober 2001

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4 september 2001:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelse fra bestyrelsen:

Sommerferien er slut, velkommen tilbage til arbejdet!

Reserver tid til et spændende novembermøde på KAS Gentofte, den 8. og 9. november.

Erik Lundorf.

Vi mangler inspektorer! Interesserede kan henvende sig til DRS bestyrelse.


Vi bringer igen (3.gang!) indlægget fra Mette Pia Persson. Det blev bragt i april og juni nummeret og fortjener at blive gentaget. Kommentarer fra medlemmerne?Bestyrelsen foreslår, at hver interessegruppe under DRS udarbejder retningslinjer for deres delområde. DRS vil gerne formidle retningslinjerne i bladet og på vores web side.

Den dybe tallerken - igen og igen

Skal man faste til en urografi ? - en A-grafi ?

Skal man udrenses før en urografi ?

Hvilke forprøver kræves før en nyrebiopsi ? - en PTC ?

Det er nogle af de mange spørgsmål vi kæmper med. Vi = en sammenbragt gruppe af overlæger , der er sat til at enes om at udarbejde en ny , fælles Røntgen-håndbog for Ringkøbing Amt. Vi vil gerne løse opgaven godt - være Evidens-baserede - men hvor findes de rekommandationer vi mangler ?

I mangel på evidens bliver det så empiri , måske en enkelt hændelse der står stærkt i erindringen , følelser , fornemmelser og evt. bekvemmelighed , der afgør valgene.

Det er træls , synes jeg !

Er det virkeligt fornuftigt at vi sidder rundt om i landet på den enkelte afdeling / i den enkelte region og bruger masser af tid og kræfter på at opfinde den samme dybe tallerken ? Kunne de kræfter ikke udnyttes bedre ? Jeg er klar over at der ikke findes én Sandhed her , men alle svar er vel ikke lige gode . Skulle man ikke i disse kvalitetsbevidste tider skabe nogle nationale vejledende retningslinier ? Hvad gør de i udlandet ?

Hvad siger Selskabet ?

Mette Pia Persson, Holstebro Centralsygehus


EVALUERING AF KURSUS I

BASAL RADIOLOGI FOR MEDICINSTUDERENDE

Centralsygehuset i Esbjerg den 21.-22. april 2001. Kurset blev annonceret i studenterbladene i Århus og Odense. Målgruppen var medicinstuderende på 2. del i Århus og Odense.

Tina Ormstrup, læge; ormstrup@pc.dk

Rikke Beese Dalby, stud.med.; rbdalby@mail.dk

I april måned d.å. afholdtes et weekendkursus i basal radiologi for medicinstuderende fra Århus og Odense på Centralsygehuset i Esbjerg. Idéen var Christian Smith-Sivertsen’s, daværende adm. overlæge på Radiologisk Afdeling. Udformningen af kurset blev i efteråret 2000 lagt i hænderne på reservelæge Tina Ormstrup og reservelægevikar, stud.med. Rikke Beese Dalby.

Kurset blev gennemført med støtte fra Dansk Radiologisk Selskab, Direktionen fra Centralsygehuset i Esbjerg, Cordis, Schering og Nycomed Amersham. Kurset var gratis for deltagerne med fri kost, logi og transport.

Målgruppen var medicinstuderende på 2. del af studiet i Århus og Odense. Kurset blev annonceret i studenterbladene i Århus og Odense, og blev desuden opslået ved Medicinerhuset i Århus. Deltagerinteressen var med over 200 tilmeldinger ganske overvældende. Af lokale- og undervisningsmæssige grunde havde vi på forhånd fastsat et deltagerantal på 20, heraf 10 fra Århus og 10 fra Odense. Den enorme interesse for kursets relativt få pladser gav derfor visse uforudsete problemer i forbindelse med tilmeldingen, som foregik efter "først til mølle"-princippet pr. e-mail og fax.

FORMÅLET

Formålet med kurset var dels at give kursisterne en helt basal viden indenfor de radiologiske modaliteter, dels at give et billede af radiologens arbejde - et formål som iøvrigt hurtigt gav anledning til den interne kursusbetegnelse: "Charmekursus for medicinstuderende". Det var også tanken, at kurset skulle være kompetencegivende for et nyligt genoprettet FADL-vagthold på Radiologisk Afdeling i Esbjerg mhp. assistance i undersøgelsesrum, samt for senere reservelægevikariater på en radiologisk afdeling.

Emnerne skulle være basale radiologiske procedurer og undersøgelser med fokus på almindeligt forekommende problemstillinger. Det var vores intention at lægge vægt på en deltageraktiverende undervisningsform, hvor hvert emne skulle formidles med først et teoretisk oplæg, bygget op om en systematisk gennemgang af udvalgte billeder i relation til emnet, efterfulgt af en workshop, hvor deltagerne opfordredes til selv at beskrive og diagnosticere på udvalgte billedeksempler.

Underviserne på kurset var primært yngre læger fra Radiologisk Afdeling i Esbjerg; foruden kursusarrangørerne, reservelæge Tina Ormstrup og stud.med. Rikke Beese Dalby, underviste afdelingslæge Henrik Münster, 1. reservelæge Susanne Rosbach og reservelæge Mansour Grand. Desuden underviste overlæge Christian Smith-Sivertsen og uddannelsesansvarlig radiograf Erik Aalund samt overlæge Henrik Teisen, Svendborg Sygehus.

PROGRAMMET

Kursusdag 1 indledtes med en kort gennemgang af basale radiologiske principper som strålehygiejne, centrering og positionering. Derefter fulgte konventionelle røntgenundersøgelser af det perifere og axiale skelet. Efter frokost var emnerne røntgen af thorax, uroradiologi og gastroradiologi, hvor der foruden den egentlige billeddiagnostik blev fokuseret på undersøgelsesindikationer og rationel henvisning. Sidst på dagen havde Cordis venligst udlånt et fantom til angiografi, ved hjælp af hvilket Karna Ballegaard fra Cordis vejledte kursisterne aktivt i kontrastindgift og dilatation af stenoser. Sideløbende hermed kunne vi tilbyde kursisterne en anden praktisk øvelse: UL-vejledt bioptering fra oliven placeret i et ferskt kalkunbryst! Disse praktiske øvelser vakte stor begejstring blandt kursisterne, og trængslen om udstyret gjorde, at kursuslederne måtte nøjes med at overvære procedurerne på afstand - med slet skjult misundelse...

Kursusdag 2 indledtes med undervisning i basal CT, herunder såvel teknik som orientering i anatomien. Som udgangspunkt for undervisningen i CT-diagnostik valgte vi multitraume-radiologien, dels ud fra overbevisningen om, at dette emne ville vække størst forståelse hos den meget sammensatte gruppe af 2. delsstuderende, dels fordi emnet rummer et vist element af akutmedicin og "action". En traumescanning, foretaget i nattevagten, med relevante CT-fund blev brugt i forbindelse med CT-undervisningen, der således henlagdes til arbejdsstationer i CT-rummet, hvilket gav deltagerne et meget aktuelt og realistisk indblik i radiologens arbejdsmetoder. Senere samme dag undervistes i CTC, herunder cerebrale blødninger, infarkter, tumorer og traumer, og endeligt undervistes i praktisk UL, hvor kursisterne fik lov at UL-undersøge hinanden - eller "tegne mønstre i gélen"! Kurset afsluttedes med en evaluering, hvor kursisterne havde mulighed for at komme med kritik af weekendens kursusforløb.

EVALUERINGEN

Radiologikurset blev rigtig godt modtaget blandt deltagerne. Især den intensive, deltageraktiverende undervisningsform blev fremhævet som meget positiv. Flere af kursisterne var overraskede over, i hvor høj grad de kliniske oplysninger indgår i radiologens arbejde i vurderingen af de enkelte undersøgelser, og mange gav udtryk for, at de havde fået et mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at være radiolog, end hvad de tidligere havde opfattet gennem den ofte mere sporadiske kontakt med specialet under studiets kliniske ophold. Det var vores hensigt at give kursisterne en helt basal viden om radiologien, og frem for alt nogle redskaber, hvormed de i fremtiden er bedre rustede til at tolke især de konventionelle røntgenbilleder, men også have et forhåndskendskab til de øvrige radiologiske modaliteter. Kurset var tænkt som et supplement til - og ikke en erstatning for - radiologiundervisningen på universiteterne. Vi håbede således med dette kursus at skabe en alternativ indgangsvinkel til radiologien og give deltagerne inspiration til deres fremtidige valg af speciale.

Med de opnåede erfaringer fra dette kursus er det planen at gentage kurset i begyndelsen af 2002 , hvor Radiologisk Afdeling, Centralsygehuset i Esbjerg, foruden at være i slutfasen af en omfattende renovering, er godt i gang med at tilpasse sig den forestående digitalisering, som forventes fuldt udbygget i løbet af 2002. Målgruppen vil igen være medicinstuderende fra Århus og Odense, ligesom der er forberedelser i gang til et lignende kursus for turnuskandidater og introduktionslæger på Centralsygehuset i Esbjerg.


Fra en legatmodtager:

Scherings Røntgenlegat 1999

Jeg vil hermed gerne takke for tildelingen af Scherings Røntgenlegat i november 1999. Dette legat gjorde det muligt for mig at deltage i European Congress of Radiology (ECR) i marts 2001.

Det blev fem travle, men også spændende dage.Jeg arbejder overvejende med onko-radiologiske problemstillinger, og fagligt var et af højdepunkterne på kongressen foredraget: "Bone metastasis : Molecular biology - imaging - therapy - follow-up". Her fortalte man bl.a., hvordan man vha. immunocytokemiske metoder var istand til at påvise enkelt celler i knoglemarven fra forskellige solide tumorer på diagnosetidspunktet, som udtryk for tidlig spredning og med indflydelse på både behandling og prognose.

Et andet interessant foredrag var: "PET : The fastest growing imaging technique of the next decade?" med undertitlerne "PET: Key principles and methods" (hvilket jeg var meget glad for, da mit kendskab til PET inden da kunne ligge på et meget lille sted) samt "F-18 FDG-PET: Clinical value in oncology" (en masse forkortelser, men det er noget med øget omsættelse af en radioaktiv mærket glucose variant i tumorceller i forhold til normale celler). Jeg tror, vi kommer til at se en del mere til PET i onkologien, og de eksempler, der blev vist med kombineret CT eller MR og PET, og hvor man således kombinerer fysiologi og morfologi, var meget spændende. De første integrerede CT/MR-PET skannere er også ved at dukke op.

På den tekniske udstilling fik jeg lejlighed til at få en gennemgang af vores kommende multi-slice spiralskanner og fik set på RIS-PACS systemer.

Endvidere forsøgte jeg at finde en bærbar UL-skanner med fornuftig skærm, farve-Doppler og biopsi/dræn-styr til brug på skadestuen ved traumer og på intensiv afdelingen, hvor der altid er for lidt plads. Men desværre forgæves. Hvis nogen har kendskab til et sådant apperat, hører jeg meget gerne fra vedkommende.

Kulturelt blev der da heldigvis også lejlighed til at lege en smule turist, og Wien er jo en fantastisk smuk by. Vi fik set både Stephansdom og Hundertwasserhaus, men ikke mindst var vi inde på Demel. Det er et gammelt konditori på Kohlmarkt 14, hvor vi fik kaffe og deres udgave af Sachertorte, en chokoladekage, som i denne udgave også havde flere lag nuogat creme og på toppen tykke stykker ren nougat. Mums!! Et besøg her kan varmt anbefales.

Som det fremgår, var kongressen såvel fagligt, som socialt og kulturelt meget vellykket, og jeg vil endnu engang sige tak til Schering for tildelingen af Røntgenlegatet 1999.

Med venlig hilsen

Rune V. Fisker
Afdelingslæge
Radiologisk Afd. R
Århus kommunehospital

NB: DRS modtager gerne indlæg fra andre legatmodtagere!


Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik

DFRM,

inviterer samtlige interesserede i mammadiagnostik, til at blive medlemmer.

 

Vi er en gruppe radiologer med interesse i mammadiagnostik, som har startet en interesseforening for mammabilleddiagnostik. Nu vil vi gerne udvide gruppen, og satse på øget kontakt imellem røntgenlæger som arbejder i mammaområdet først og fremst i, men også udenfor, Danmark. Vi vil informere om og selv arrangere møder, kurser, konferencer, og andre aktuelle tilbud indenfor mammadiagnostiken.

Eksempel på hvad vi til nu har arbejdet med, er:

-"Anbefalinger vedrørende mammografi og ultralyd" til DBCG. Disse er nu på vej.

-Arbejdet på at indføre diagnosekoder, type BI-RADS.

-Styrke samarbejdet i det integrerede diagnostiske team indenfor mammadiagnostik og behandling:

radiologer, kirurger, patologer og onkologer. Udviklingen af den vigtige interdiciplinære arbejdsform, som eksempelvis er nu aktuel indenfor sentinel node området.

Foreningen er en underforening til Dansk Radiologisk Selskab.

Øvrige personalgrupper som arbejder i mammaområdet er også velkomne i foreningen.

Næste større arrangement bliver E-kursus i København, fredag 19. april 2002, i forbindelse med generalforsamlingen den 18. april. Afkryds i kalenderen!

 

Vil du være med at forme fremtidens mammadiagnostik/terapi?

Tilmeld dig til DFRM!

 

Fremsend: navn, adresse, titel, arbejdssted, og vigtig, e-mail-adresse, til:

Overlæge Anders Lernevall, formand 
Røntgenafdelingen 
Amtssygehuset
8000 Århus C
Tlf: 8949 7345
 Fax: 8949 7349
Anders.Lernevall@aas.auh.dk
 
Overlæge Ilse Vejborg, næstformand 
Diagnostisk Center 
Radiologisk afd. afsnit 2022
Rigshospitalet
2100 København Ø
Tlf: 3545 1662
Fax: 3545 2147
rh02727@rh.dk
 

DRS planlagte E-kursusrække 2001-2004

Planen er normalt 2 1-dagskurser om året, hhv. forår, som regel i tilslutning til generalforsamlingen, og efterår, som regel ultimo september, dvs. ikke i relation til novembermødet. Ændringer kan forekomme hen ad vejen, men der vil så blive korrigeret i listen. Oversigten vil til løbende orientering være at finde i bladet hver gang, så man kan koordinere med andre tiltænkte aktiviteter indenfor efteruddannelsen.

2002 forår: mamma- radiologi

2002 efterår: traume-radiologi.

2003 forår: urogenital radiologi.

2003 efterår: pædiatrisk radiologi.

2004 forår: (2 dags) neuro/ columna radiologi.


FYO afholder kursus i Onko-Radiologi

d. 21-22 september 2001 i Århus.

Formålet er at gemmengå:

    • Det optimale valg af modalitet til diagnostik og staging af udvalgte primære solide tumortyper.
    • Billeddiagnostisk grundlag for responsevaluering under behandling.
    • Radiologisk intervention hos onkologiske patienter - valg af biopsi teknik, katheter dysfunktion og behandling.

Målgruppe: Yngre onkologer og radiologer.

Tid: 21-22 september 2001

Sted: Kollokvierum vest, Victor Albeck Bygningen, Århus Universitet.

Overnatning: Hotel Plaza 8000 Århus C.

Pris: Kursus, middag og overnatning 1200 kr., kursus og middag 600 kr. Medlemmer af FYO kan få refunderet 50% af transportomkostninger (ordinær togbillet) mod aflevering af kvittering til kasseren.

Kurset vil blive søgt eksternt sponsoreret.

 

Kursusledere:

Marianne Nordsmark, 1. reservelæge, phd., Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital.

Mette Yilmaz, afdelingslæge, Onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital.

Undervisere:

Hans Henrik Torp Madsen, overlæge, Radiologisk afd. R, Århus Universitetshospital.

Finn Rasmussen, overlæge, Radiologisk afd. R, Århus Universitetshospital.

Bodil Ginnerup Pedersen, kandidatstipendiat, Kir afd. L, Århus Universitetshospital.

Carsten Rytter, afdelingslæge, Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital.

Anders Lernevall, overlæge, Radiologisk afdeling, Århus Universitetshospital.

Hanne Nellemann, afdelingslæge, Radiologisk afd. Århus Universitetshospital.

Jacob Lindegaard overlæge, dr. med., Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital.

Torsten Kjærulf Pless, Kirurgisk afd. L, Århus Universitetshospital.

Per Pfeiffer, overlæge, phd., Onkologisk afd. Odense Universitetssygehus.

Leif Østergaard, dr. med., ph.d., Neuroradiologisk afd. Århus Universitetshospsital.

Ulla Brix Tange, afdelingslæge, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet.

Jens Karstoft, overlæge, dr. med., Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Morten Høyer, overlæge ph.d, Onkologisk afd. D, Århus Universitetshospital

Dennis Tønner Nielsen, overlæge, Radiologisk afd. R, Århus Universitetshospital.

 

Program:

FYO KURSUS

Radiologi for yngre onkologer og radiologer

Århus, d. 21-22. september 2001

 

Fredag d. 21. september 2001

 

9.00 - 9.30 Velkomst og kaffe

Mette Yilmaz og Marianne Nordsmark (Fyo kursusudvalg)

9.30-10.30 MR i onkologien - Et blik i krystalkuglen.

Leif Østergaard (ÅKH)

10.30-11.30 Billeddiagnostik af gynækologiske cancere CCU og Ovarie

Hans Henrik Torp Madsen og Jacob Lindegaard (ÅKH)

11.30-12.30 Biopsiteknik og radiologisk intervention

Oplæg: Gemmengang af biopsiteknik, krav til patienten for gemmenførelse af invasive undersøgelser, indikation for og rutine ved pleuracentese, praksis ved PAC, CVK og nefrostomi dysfunktion.

Hans Henrik Torp Madsen, (ÅKH)

12.30-13.30 Frokost

 

Diagnostik, staging, responsevaluering og valg af imaging modalitet

Oplæg: Betydningen af imaging modalitet for tumor klassifikation og responsevaluering. Eksempel på stage migration og betydningen af kontinuitet i valg af imaging modalitet ved udvalgte tumorgrupper.

 

13.30-14.30 Tumor klassifikation (TNM, RESCIST)

Jens Karstoft og Ulla Brix Tange

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.45 Kolorectal diagnostik, Duckes typer og responevaluering

Bodil Ginnerup Pedersen (AAS) og Per Pfeiffer (Odense)

15.45-16.45 Mamma Cancer, diagnostik ved lokoregionalt recidiv

Anders Lernevall (AAS)

19.00 - Middag på en restaurant i byen

 

Lørdag d. 22. september 2001

 

9.00-10.00 Levertumorer. Tumor ablation med stereotaksi og radiofrekvens beh.

Dennis Tønner, Hanne Nellemann og Morten Høyer (ÅKH)

10.00-11.00 Lunge diagnostik, staging og responsevaluering

Finn Rasmussen og Carsten Rytter

11.00-11.15 Kaffe

11.15-12.00 Lungecancer: EUS (endoskopisk ultralyd)

Torsten Kjærulf Pless

12.00-12.30 Evaluering

 


Tilmelding til FYO’s kursus i Onko-Radiologi

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig FYO’s kursus i Onko-Radiologi d. 21-22 september 2001

Navn...............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Speciale..........................................................................................................

Arbejdssted......................................................................................................

ÿ   Jeg vil gerne deltage i kurset inklusiv overnatning og   midag og indbetaler kr. 1200 til FYO kasserer         

ÿ  Jeg vil gerne deltage i kurset inklusiv middag, men har ikke behov for overnatning og indbetaler 600 kr. til FYO kasserer         

 ÿ  Jeg vil gerne deltage i kurset, men ikke i midagen og indbetaler kr. 600 til FYO’s kasserer

Kasserer:

Afdelingslæge Lars Stenbygaard
Onkologisk afdeling 54 B1
KAS-Herlev
2739 Herlev
Giro konto nr. 437 78 93

Tilmeldings og betalingsfrist : 24. august 2001

Tilmelding sendes, faxes eller mailes til

1. reservelæge, phd.,
Marianne Nordsmark
Onkologisk afd. D,
Århus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygn 5
8000 Århus C
Fax 86197109
E-mail: Marianne@oncology.dk

PEDIATRIC CHEST RADIOLOGY

10th European Course

Lund, September 24 - 27, 2001

The course offers a concentrated learning opportunity of the clinical problems and the diagnostic imaging tools in pediatric chest imaging.

The course is aimed both at the future pediatric radiologist and the young general radiologist. The general radiologist who wants to keep abreast in the field is especially welcome.

Organizing committee

Sven Laurin, Peter Hochbergs, Bjarne Smevik, Hedwig Wahlgren

Venue

The course will take place in the Auditorium of the University Hospital, Lund

Program

Lectures - Workshops - Quiz cases - Poster Exhibition - Hands-on PACS

Application, Information & Contacts

Send application to L. Höjgård, Travel and Conference Service,

University Hospital SE-221 85 Lund, Sweden

Telephone: +46-4617-1006 Telefax: +46-4617-6057

e-mail: lotte.hojgard@skane.se

home page http://welcome.to/ECPR2001

The number of participants will be limited to 60.


Neurotraumekursus

Dansk Neuroradiologisk Selskab

E-kursus torsdag d. 31. januar 2002

 

Formål: At gennemgå neurotraumernes behandling og billeddiagnostik.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer, radiografer og røntgensygeplejersker, men alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Adm.overlæge, prof., dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital

Undervisere: Afdelingslæge Christian Møller, Neurokir. afd., Rigshospitalet. Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet. Overlæge Anna Marie Nehen, Århus Kommunehospital. Overlæge, dr.med. Erik Peitersen, Øre-næse-halsafd., Rigshospitalet. Overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense Universitetshospital. Overlæge, dr.med. Marianne Juhler, Neurokir. afd., Rigshospitalet. Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, KAS Glostrup. Adm. overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

Tid:Torsdag d. 31. januar 2002, kl. 08:30 – 16:20.

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

Tilmelding: kun ved indbetaling af kursusafgift DKK 375,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto 1-994204 Dansk Neuroradiologisk Selskab, Aase Wagner, kasserer, Jagtporten 20, 2730 Herlev, senest d. 14. januar 2002.

Program:

Neurotraumer

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe

09:00 Velkomst v/Aase Wagner

09:00 – 09:45 Columnatraumers klinik og behandling Afdelingslæge Christian Møller, Neurokir. afd., RH

09:45 – 10:30 Columnatraumers radiologi Overlæge Aase Wagner, RH

10:30 – 11:00 Kaffe

11:00 – 11:10 MRI fund ved svære medullære traumer Adm.overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus KH

11:10 – 11:35 Orbitatraumers radiologi Overlæge Anna Marie Nehen, Århus KH

11:35 – 12:55 Ansigtstraumers klinik og behandling Overlæge, dr.med. Erik Peitersen, Øre-næse-halsafd., RH

sammenvævet med

Ansigtstraumers radiologi Overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense

12:55 – 14:00 Frokost

14:00 – 14:45 Hjerne- og kranietraumers klinik og behandling Overlæge, dr.med. Marianne Juhler, Neurokir. afd., RH

14:45 – 15:30 Hjerne- og kranietraumers radiologi Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Glostrup

15:30 – 16:00 Kaffe

16:00 – 16:10 Neurotraumerapporten Overlæge Anna Marie Nehen, Århus KH

16:10 – 16:20 Evaluering og afslutning v/Carsten Gyldensted


Dansk Selskab for Håndkirurgi 

I Oktober måned afholder Dansk Selskab for Håndkirurgi sit årsmøde i  København.

Emnet for mødet er billeddiagnostiske muligheder indenfor håndkirurgien. 

Programmet er som nedenfor anført. Hvis der er interesse blandt medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab for at overvære mødet er de meget velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Bent Lange
Formand

 

Mødet afholdes torsdag den 25.10.01

Adresse: Radisson SAS Scandinavia Hotel - København.

Amager Boulevard 70, København S.

Tidspunkt: Kl. 15.00 - 18.20

Mødelokale: Se opslag

 

Præliminært mødeprogram:

Velkomst ( 15.00 ) 2 min.

Hvorledes kan klinisk fysiologisk afdeling bistå håndkirurgen? 20 min. Læge Bo Zerahn, København

Standardprojektioner ved røntgenundersøgelser af hånden. 20 min.Overlæge Trine Torfing, Odense Universitetssygehus

Har artrografi stadig en plads i diagnostikken? 20 min. Overlæge Lone Rømer Mikkelsen, Århus

Ultralydsundersøgelse af hånd og håndled. 20 min. Overlæge Lars Bolvig Hansen, Århus

Pause ( 16.20 ) 30 min

CT-undersøgelse af hånd og håndled. 20 min. Overlæge Thomas E. M. Christiansen, Århus

MR-undersøgelse af hånd og håndled. 20 min. Professor Henrik Thomsen, København

Cinematografi * dynamisk undersøgelse af håndroden. 20 min.Overlæge Lone Rømer Mikkelsen, Århus

Frie foredrag (18.00) (håndkirurgi). 20 min.


Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med,eller skal til at arbejde med CT-scanning. Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT:     Kursus start: Mandag d.5 / 11 2001 kl. 900

                            Kursus slut Fredag d.9 / 11 2001 kl. 1300

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2200 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen: 
Radiograf Jens Jørgen Grønhaug
Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen
Kabbeltoft 25
DK 7100 Vejle. jjgh@ofir.dk

Tilmelding til CT-kursus i Vejle november 2001. (Blokbogstaver)

Fornavn: ___________________ Efternavn:________________________________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.: _________________

 


Dansk Radiologisk Selskab’s 149. ordinære videnskabelige møde, 8. – 9. november 2001, KAS Gentofte.

 

Program for den 8. november:

09.00 – 09.30 Kaffe, registrering.

Herefter er der:

09.00 – 16.00 CT Symposium sponsoreret af General Electric:

Hovedoverskrifter:

Sproget vil være både Nordisk og engelsk.

Frokost: 12.30 – 13.30.

Kaffe eftermiddag: 15.00.

Det endelige program vil foreligge den 22 oktober, hvor det kan ses på vores web side www.drs.dk

 

Fredag formiddag den 9. november 2001

9.00-10.30. Bihulesygdomme.

9.00  Overlæge, dr.med. Christian Buchwald, øre-næse-hals afd., Rigshospitalet: Computervejledt bihulekirurgi (30min)

9.30  Afdelingslæge Susanne Christiansen, radiologisk afd., Rigshospitalet: Billeddiagnostik ved computervejledt bihulekirurgi (15min)

9.45 1.reservelæge, pH.D. Britta Tarp, medicinsk afd. Århus amtssygehus: Morfologiske forandringer i bihulerne påvist ved MR-scanning. Forekomst og ætiologi. (30min)

10.15  Diskussion

Kaffe

10.45-13.00 Vinkeltumorer.

10.50 Overlæge Peter Gideon, radiologisk afd., Rigshospitalet: Billeddiagnostisk udredning ved vinkeltumorer. (20min)

11.10 Afdelingslæge Lars Poulsgård, neurokirurgisk afd., Rigshospitalet: Klinik og behandlingsstrategi ved vinkeltumorer (acusticusneurinomer,meningeomer,epidermoidtumorer) (30min)

11.40 Afdelingslæge, dr. med. Samih Charabi, øre-næse-hals afd., Amtssygehuset i Gentofte: Behandlingsstrategi ved vestibularisschwannomer (30 min)

12.10 Afdelingslæge, dr. med. Jannick Brennum, neurokirurgisk afd., Rigshospitalet: Stereotaktisk strålebehandling. (30min)

12.40 Diskussion

  

Frie foredrag den 9. november:

Sendes til sekretæren. Brug gerne e-mail. sekr@drs.dk

 

Tilmelding kan ske for dagene enkeltvist med eller uden middag eller for arrangenentet som helhed.

Torsdag den 8. november: 200 kr.

Fredag den 9. november: 200 kr.

Middag den 8. november 300 kr.

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet med angivelse af hvilke dage, man deltager. Angiv tydeligt navn, adresse og afdeling. Beløbet indbetales til Trine Torfing, kasserer, Dansk Radiologisk Selskab. Giro nr 542-0326. Send venligst ikke check.

Tilmelding senest den 22. oktober 2001.

Husk, at deltagelse i mødet giver CME-point efter de gældende regler!!


MRT – Grunderna och Basal Klinik

En kurs för nordiska radiologer

Teneriffa 27 januari – 3 februari 2002

 

Kursen omfattar de basala delar av MR-fysiken som bedöms nödvändiga för det dagliga kliniska arbetet. De basala delarna av de stora kliniska områdena: rörelseapparaten, skalle och ryggmärg, buk och thorax ingår. Nivån på föreläsningarna motsvarar en ST-kurs på ca 30 timmar. Kursspråk: svenska.

Vädret på Teneriffa i januari/februari motsvarar i allmänhet nordisk sommar!

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snabbt! Sista anmälningsdag är 25 september. För broschyr med mer information och anmälningsblankett kontakta:

Hans Ringertz eller Marianne Helgöstam

Diagnostisk radiologi, Karolinska sjukhuset, SE-171 76 Stockholm

Tel: +46-(0)8-5177 4500 eller +46-(0)8-5177 3442, Fax: +46-(0)8-5177 6000

e.mail: hans.ringertz@ks.se eller marianne.helgostam@kirurgi.ki.se


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Helle Elisabeth Christensen, Kvædevej 58, 2830 Virum.

Salim Homadi Hassan, Voldparken 17, 1.tv., 2700 Brønshøj.

Hossein Mohit Mafi, Bækkelundsvej 14, 8240 Risskov.

Følgende har ønsket optagelse som ordinært ikke-lægeligt medlem:

Produktspecialist Rene Duvander, Langebrogade 6, bygn. E,4, 1411 København K.

Account manager Christian Helligsø, Tværvej 1, Knabstrup, 4440 Mørkløv


Finn Mathiesen, Webmaster DRS